Hotărârea nr. 24/2020

H.C.L. nr. 24 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 24/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 27/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 27/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 58/01/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent aleii de acces la extinderea apartamentului nr. 86, de pe Bulevardul Independenței, nr. 18, alei asfaltate -cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la poziția 8, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. nr. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011;

 • • Faptul că aleea asigură accesul la imobilul extinderea ap. 86 din blocul nr. 18, Bd. Independenței, iar cuprinderea în domeniul public nu contravine destinației acestui teren;

 • • H.C.L. nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, Anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare,;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Kalmar Tiberiu.

Având în vedere:

 • • Art. 2, alin. 3 din Ordonanța nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865, din Codul Civil;

 • • Art. 36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare” (Bd. Independenței, Republicii, Traian, Unirii și București);

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art. 287, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect actualizarea de date a terenului identificat prin CF nr. 120725 Baia Mare, nr. cad. 11008, situat în Baia Mare, Bd. Independenței nr. 18.

Art. 2 Se identifică cu date de carte funciară terenul în suprafață de 10 mp, aferent aleii de acces la imobilul situat pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează:

CF nr. 120725 Baia Mare, nr. cad. 11008 - 10 mp,

înregistrat la poziția 8 din Anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011, conform Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară.

Art. 3 Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, cu imobilul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  20

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -