Hotărârea nr. 239/2020

H.C.L. nr. 239 din 31.07.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 838 mp, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 239/2020

privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenței la d omeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 838 mp, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 275/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 275/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 793/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 838 mp, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15, înscris în C.F. nr. 117033 Baia Mare, nr. topo 1321/2/4/2/1;

 • • Adresa nr. 45930/28.11.2019, înregistrată la Municipiul Baia Mare, prin care SC EPUROM SA, SC GIROPA - PROD - COM SRL, SC MARAREBO SRL, și SC ELECTROMARA SRL solicită însușirea documentației cadastrale întocmită pentru terenul în suprafață de 838 mp, în vederea asigurării accesului peste acest teren, în favoarea nr. topo 1321/2/1, nr. topo 1322/56/1, nr. topo 1322/56/2, nr. topo 1322/56/3, nr. topo 1322/56/4, nr. topo 1322/56/5, nr. topo 1322/56/6, nr. topo 1322/56/7;

 • • Adresa nr. 1492/16.01.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare, prin care Ministerul Finanțelor Publice ne comunică faptul că imobilele terenuri identificate conform adresei noastre, nu fac parte din domeniul public/privat al statului și apreciază că Municipiului Baia Mare îi revine sarcina clarificării regimului juridic al bunurilor imobile reprezentând terenuri, respectiv dacă se află în proprietatea publică /privată a statului sau a UAT și de înregistrare în mod corespunzător în inventarul bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a UAT, după caz;

 • • Certificatul de urbanism nr. 183/24.02.2020, favorabil pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară, emitere hotărâre de consiliu local cu privire la însușirea documentației cadastrale pentru atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, parcelare teren în vederea asigurării accesului pentru nr. topo 1321/2/1, 1322/56/1, 1322/56/2, 1322/56/3, 1322/56/4, 1322/56/5, 1322/56/6, 1322/56/7;

 • • C.F. nr. 117033 Baia Mare, în care este înscris terenul în suprafată de 838 mp, ca fiind proprietatea Statului Român;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Avram Platon Gheorghe.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară;

 • • Art. 755 - 772 din Codul Civil;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001, înregistrată cu nr 792/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001 nesoluționate;

 • • Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr. 120/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 838 mp, identificat prin C.F. nr. 117033 Baia Mare, nr. topo 1321/2/4/2/1, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit. e, art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (14), art. 139 și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însusește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului în suprafață de 1304 mp, identificat prin C.F. nr. 117033 Baia Mare, nr.topo 1321/2/4/2, parcelele rezultate fiind următoarele:

 • - C.F. nr. 117033 Baia Mare, nr. topo 1321/2/4/2/1, în suprafață de 838 mp;

 • - C.F. nr. 117033 Baia Mare, nr. topo 1321/2/4/2/2, în suprafață de 466 mp.

Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 838 mp, identificat în C.F. nr. 117033 Baia Mare, nr. topo 1321/2/4/2/1, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • S.C. EPUROM SA;

 • • SC GIROPA - PROD - COM SRL;

 • • SC MARAREBO SRL;

 • • SC ELECTROMARA SRL;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

I

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I