Hotărârea nr. 237/2020

H.C.L. nr. 237 din 31.07.2020 privind respingerea plângerilor prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020, respectiv nr. 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.237/2020

privind respingerea plângerilor prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020, respectiv nr. 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 283/2020;

 • • Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania , înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020, înregistrat cu nr. 283/2020;

 • • Punctul de vedere al Direcției de Urbanism cu nr. 24590/2020 cu privire la plângerile prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Juridice privind respingerea plângerilor prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020, înregistrat cu nr. 283/2020;

 • • Plângerile prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 169/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sândor, nr. 28, inițiator: Furnea Iulian;

 • • Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’;

 • • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 16 august 2000 "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000 aprobată prin Ordinul nr. 176/N din 16 august 2000;

 • • Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996;

 • • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Art.129 alin. 1 și alin. 14 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ,

 • • Avizele favorabile ale comisiei de urbanism și comisiei juridice de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se resping plângerile prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020, motivat de faptul că:

 • • petenții nu invocă în plângerile lor încălcarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim privat;

 • • Atât proiectul de hotărâre cât și Hotărârea Consiliului Local Baia Mare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sândor, nr. 28, inițiator: Furnea Iulian au ca temei de drept Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • data elaborări Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ este anul 2019 așa cum rezultă din Datele de recunoaștere a documentației iar în anul 2019 o lungă perioadă de timp a fost în vigoare Legea 215/2001 a administrației publice locale;

 • • Studiu de circulație la capitolele ”Descrierea situației proiectate” și ”Zonificarea Funcțională ” menționează faptul că la elaborare lui s-a avut în vedere întreaga documentație PUZ inclusiv Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul local de Urbanism;

 • • afirmațiile ale petenților că s-ar produce o obturare a circulației întrucât căile de acces sunt subdimensionate nu au la bază un studiu de trafic astfel încât ele apar ca simple presupuneri;

 • • PUZ-ul are la bază un studiu de circulație temeinic elaborat și fundament care contrazice afirmațiile petenților și care este avizat de Comisia de circulație;

 • • cerințele de parcare/garare din ANEXA 1 LA HCL NR. 104 /2019 sunt stabilite pentru faza de autorizare a executării construcțiilor și nu pentru elaborarea și aprobarea documentațiilor de urbanism;

 • • Documentații de urbanism PUD/PUZ care au reglementate situațiile prevăzute în REGULAMENTUL privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiului Baia Mare, pot cuprinde dispoziții care derogă de la regulament;

 • • Cerințe de parcare/garare aprobate prin HCL NR. 104 /2019 prevăd minim un 1 loc de parcare/garare pentru apartament;

 • • Prin Planul urbanistic zonal se pot stabili funcțiuni noi care nu sunt reglementate în Regulamentul local de urbanism așa cum rezultă din prevederile alin. 5 al art. 47 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • • Procentul de ocupare a terenurilor (POT) stabilit prin PUZ este în limite legale;

 • • prin raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ s-a apreciat că valoarea coeficientului de utilizare maxim al terenului propus se încadrează în prevederile Legii nr. 350/2001, art. 32, alin. 7;

 • • Prin PUZ se poate stabili retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei și caracteristicile arhitecturale ale clădirilor potrivit art. 47 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul astfel încât crearea unui acoperișul abrupt nu este de natură să încalce prevederile legale referitoare la spațiile de aliniament și învecinare;

I

 • • Referitor la o presupusă încălcare a legislației de mediu, în special a Legii nr. 24/2007 dorim să precizăm faptul că documentația PUZ are aviz de mediu .

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șef;

 • • Direcția de Urbanism;

 • • Dl Consilier local Gligan Gheorghe;

 • • Asociația Human Rights Romania;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

12

împotrivă

3

Abțineri

2

N-au votat

1

I