Hotărârea nr. 236/2020

H.C.L. nr. 236 din 31.07.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.236/2020 privind reglementarea situației contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje și parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 274/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.274/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 228/2020 întocmit de Direcția Patrimoniu -Serviciul Monitorizare Contracte, prin care se propune transferul locațiunii terenurilor ocupate de garaje/parcări acoperite , ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate asupra edificatelor.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Art.59 și 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Art.108 , art.129 alin.2, lit.c, alin.14, art.355, art.362 alin.1 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transferul locațiunii pentru terenurile ocupate de garaje ,prin încheierea unor noi contracte în favoarea persoanelor care au dobândit dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate pe acestea , identificați în Anexa ,care este parte componentă a prezentei hotărâri.

Art.2. Contractele , pentru proprietarii identificați în Anexa la prezenta, se încheie pe durata perioadei celei mai mari rămase din contractele din bateria respectivă, dar nu mai mult de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților dacă terenurile nu fac obiectul unor investiții aprobate în condițiile legii.

Art.3. Contractele se vor încheia numai după plata prealabilă a sumei datorate pentru utilizarea terenului ocupat de garaj aferentă perioadei cuprinsă între data dobândirii contractului și încheierea contractului de închiriere, sumă calculată la nivelul contractului expirat.

Art.4. Sumele datorate de către contractanții identificați în Anex a la prezenta hotărâre se vor calcula la următoarele niveluri :

ZONA A     12,46 lei/mp/an

ZONA B      11,42 lei/mp/an

ZONA C     10,38 lei/mp/an

ZONA D      9,34 lei/mp/an

Sumele se vor indexa anual cu indicele general anual al prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.5. Se aprobă dublarea redevenței / chiriei pentru suprafațele de teren ocupate de garaje, parcari acoperite , care depășesc 18 mp, excepție făcând terenurile ocupate de garajele autorizate pe o suprafață mai mare de 18 mp.

Art.6. Sumele anuale se vor plăti trimestrial pâna în ultima zi din ultima lună a trimestrului. Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02 % pentru persoane fizice, respectiv 0,04 % pentru persoane juridice, pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.

Art.7. Se aprobă inserarea în contractele de închiriere a următoarei clauze:

” (1) Contractul de închiriere încetează înainte de termen, în situația în care terenul afectat de construcții este necesar realizării unor lucrări de către Municipiul Baia Mare, în condițiile legii, cazuri în care deținătorii supraedificatelor vor proceda la desființarea acestora, ca urmare a unei notificări prealabile de 30 de zile, emisă de autoritatea locală și vor preda amplasamentul liber de sarcini.

 • (2) În cazul în care nu se da curs obligației de desființare a construcției în termenul aratat la aliniatul precedent, se va proceda la desființarea construcțiilor pe cale administrativă, pe cheltuiala deținătorilor supraedificatelor, în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.8. Beneficiarii , identificați în Anexa la prezenta hotărâre, se vor prezenta în termen de maxim 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei pentru încheierea contractelor , după acest termen contractul nu mai poate fi încheiat și dreptul de utilizare a terenului se anulează , construcțiile urmând a fi desfințate de către deținători sau pe cale administrativă, în condițiile legii.

Art.9. Prezenta hotarâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Beneficiari;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Pap Zsolt Istvan

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-