Hotărârea nr. 235/2020

H.C.L. nr. 235 din 31.07.2020 privind modificarea art. 4 din Anexa 1 la H.C.L. nr. 511/2018 – Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare familiilor şi persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată, pe membru de familie, modificată prin H.C.L. nr. 216/2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 235/2020

privind modificarea art. 4 din Anexa 1 la H.C.L. nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, modificată prin H.C.L. nr. 216/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 281/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 281/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 11872/23.07.2020, prin care se propune modificarea art. 4 din Anexa 1 la H.C.L. nr. 511/2018 -Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, modificată prin H.C.L. nr. 216/2020;

 • • Faptul că cuantumul ajutorului lunar de 17,55 lei/lună/persoană a fost calculat pentru o lună compusă din 30 de zile, însă în situația în care luna este formată din 31 de zile, 28 de zile sau 29 de zile, cuantumul ajutorului se modifică în funcție de numărul de zile din lună, precum si faptul că modificarea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare, ar conduce de fiecare dată, la modificarea tarifului ajutorului de apă.

Având în vedere:

 • • H.C.L. nr. 216/2020 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie;

 • • Art. 23 - 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale;

 • • Art. 54 și art. 56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • • Art. 12, lit. m) - n), art. 121, art. 122, art. 23 și 24 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificată și completată prin Legea nr. 215/2018;

 • • H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată;

 • • Legea nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completarile ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 7, alin 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională publică, republicată;

 • • Art. 129, alin (1), alin (2), lit. d), alin (7), lit b), alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă eliminarea sintagmei „respectiv 17,55 lei/lună/persoană” din art. 4 al Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare su b salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, articol care a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2020.

Art. 2 Restul prevederilor Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2020, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințeaza Direcția Economică a Primăriei, Direcția de Asistență Socială și SC Vital S.A. - furnizorul de apă și canalizare.

Art. 4 Prezenta se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • SC Vital S.A;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

Pap Zsolt Istvan

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I