Hotărârea nr. 234/2020

H.C.L. nr. 234 din 31.07.2020 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic Zonal "Piața Izvoarele", aprobat cu H.C.L. nr. 406/07.09.2015, iniţiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L.

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 234/2020

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic Zonal "Piața Izvoarele", aprobat cu H.C.L. nr. 406/07.09.2015, inițiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 269/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 269/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 269/2020, promovat de Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal "Piața Izvoarele", aprobat cu H.C.L. 406/07.09.2015, inițiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L..

Având în vedere:

 • • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art. 56;

 • • Ordinul nr. 233/2016 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, art. 28, alin. 3;

 • • Art. 154, art. 155, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal "Piața Izvoarele", aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 406/07.09.2015, inițiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L, până la data intrării în vigoare a noului Plan Urbanistic General, în curs de actualizare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I