Hotărârea nr. 233/2020

H.C.L. nr. 233 din 31.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea unor schimburi de terenuri din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare, cu terenuri din fond forestier proprietate privată a unor persoane fizice/juridice, în vederea eliminării unor enclave, respectiv comasarea terenurilor din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.233/2020

privind aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea unor schimburi de terenuri din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare, cu terenuri din fond forestier proprietate privată a unor persoane fizice/juridice, în vederea eliminării unor enclave, respectiv comasarea terenurilor din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 282/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 282/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 836/ 2020 al Direcției Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu.

Având în vedere :

 • • Art. 863 lit. f) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 45 și art. 46 din Codul silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Metodologia de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin H.G. nr. 118/2010 ,cap. IV;

 • • Ordinul nr. 694 din 8 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, cap. IX, art. 5557;

 • • Art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (14) și art. 286 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă demararea procedurilor pentru realizarea unor schimburi de terenuri din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare, cu terenuri din fond forestier proprietate privată a unor persoane fizice/juridice, în vederea eliminării unor enclave, respectiv comasarea terenurilor din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare.

Art.2. Se mandatează Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. cu identificarea enclavelor din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare, proprietarii acestor terenuri forestiere, și să formuleze propunerile de cuprindere a acestor terenuri în  patrimoniul silvic al

municipiului, prin schimb.

Art.3. Se mandatează Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. cu identificarea terenurilor forestiere din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, care pot fi date în schimb proprietarilor de terenuri forestiere persoane fizice sau juridice, în vederea eliminarii enclavelor respectiv comasarea terenurilor din fondul forestier proprietate publică a Municipiului, prin schimb de teren forestier.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu efectuarea tuturor procedurilor, respectiv cu semnarea tuturor documentelor necesare pentru realizarea operațiunilor tehnice și juridice, premergătoare inițierii schimbului de terenuri, conform art.46 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Se aprobă utilizarea din bugetul local a sumelor necesare pentru realizarea operațiunilor și procedurilor legale și tehnice, în vederea efectuării schimbului.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare, prin aparatul de specialitate și Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Directia Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șef;

 • • Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I