Hotărârea nr. 232/2020

H.C.L. nr. 232 din 31.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza proiect, pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Șincai - strada 22 Decembrie), Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 232/2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza proiect, pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Șincai - strada 22 Decembrie), Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 271/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 271/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 271/2020, promovat de Direcția Investiții - Serviciul Investiții, prin care se propune aprobarea documentați ei tehnico - economice, în faza proiect, pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Șincai - strada 22 Decembrie), Baia Mare”.

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 10;

 • • Documentația tehnico - economică, faza proiect, pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Șincai - strada 22 Decembrie), Baia Mare”;

 • • Avizul Comisiei Tehnico - Economice nr. 5/06.03.2020;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b) și alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume: ”La articolul 1, să se introducă litera d, cu următorul text: Pe întreaga zonă a parcării, se amenajează spațiu (tip alveolă) pentru minim 12 arbori, care vor fi amplasați la fiecare grup de câte 8 parcări.”

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică, în faza proiect, pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Șincai -strada 22 Decembrie), Baia Mare”, cu următorii indicatori tehnico - economici:

 • a) Valoarea totală a investiției: 1.682.203,84 lei (fără TVA);

Din care C+M: 1.432.860,17 lei (fără TVA).

 • b) Capacități tehnice:

Parcarea are o capacitate totală de 113 locuri de parcare pentru autoturisme și este împărțită în trei secțiuni:

 • - parcarea laterală față de drumul de acces din strada Gheorghe Șincai, din proximitatea clădirii primăriei, cu o capacitate de zece locuri de parcare, din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilități;

 • - parcarea laterală de pe latura vestică a hotelului Maramureș cuprinde șapte locuri de parcare;

 • - parcarea principală, cu o capacitate de 96 de locuri de parcare, cu acces din și în strada 22 Decembrie;

 • c) Durata de execuție: 5 luni;

 • d) Pe întreaga zonă a parcării, se amenajează spațiu (tip alveolă) pentru minim 12 arbori, care vor fi amplasați la fiecare grup de câte 8 parcări.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții;

 • - Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  17

  Pentru

  17

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -

I