Hotărârea nr. 231/2020

H.C.L. nr. 231 din 31.07.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.T.A.C/DALI, pentru Școala "NICHITA STANESCU"- "RK, REABILITARE, MODERNIZARE"

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.231/2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.T.A.C/DALI, pentru Școala "NICHITA STANESCU"- "RK, REABILITARE, MODERNIZARE"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 277/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.277 /2020;

 • • Raportul de specialitate nr.18/21.07.2020 elaborat de către Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția de Investiții - Serviciul Administrare Unități de Învătământ prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.T.A.C/DALI a Proiectului nr.7/2018 pentru Școala "NICHITA STANESCU", str. Iza nr. 2, din Municipiul Baia Mare;

 • • Avizul favorabil al Comisiei Tehnico-Economice de avizare a lucrărilor publice nr.9 din 25.06.2020.

Având în vedere :

 • • Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local aprobată prin HCL nr.51/20.02.2020;

 • • Prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

 • • Reglementările HG nr.907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • • Reglementările O.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare;

 • • Reglementările OUG nr.57/2019 referitoare la Codul Administrativ,art.96 alin.(3),art.106 alin.(1) și (3), art.129 alin.(4) pct.d) si alin.(10) pct a);

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico - economică în faza D.T.A.C/DALI privind investiția pentru obiectivul "R.K, REABILITARE, MODERNIZARE" la Școala "NICHITA STANESCU" din Municipiul Baia Mare, str. Iza nr.2, jud. Maramureș, cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • a) Valoarea totală a investiției: 9.122.735,51 lei (inclusiv TVA)

din care C+M : 6.968.910,41 lei (inclusiv TVA)

 • b) Durata totală de realizare a lucrărilor de investiții este de 24 luni.

 • c) Capacități (în unități fizice) :

CORP CLADIRE SCOALA:

 • - Suprafața construită existentă                                = 1.273,00 mp

 • - Suprafața construită desfăsurată existentă                    = 2.714,60

 • - Suprafața construită după mansardarea partială              = 1.300,65

 • - Suprafața construită desfășurată după mansardarea partială  = 3.227,10

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Investiții;

 • - Serviciul Administrare Unități de Învățământ

 • - Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Școala "Nichita Stanescu";

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

1

I