Hotărârea nr. 230/2020

H.C.L. nr. 230 din 31.07.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza SF, pentru Grădinița nr. 28 - "RK, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE"

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 230/2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza SF, pentru Grădinița nr. 28 - "RK, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 276/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 276/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 17/2020 elaborat de către Direcția Generală Dezvoltare Public ă -Direcția de Investiții - Serviciul Administrare Unități de Învățământ, prin care se propune aprobarea documentației tehnico - economice, faza SF a Proiectului nr. 130/2019 pentru obiectivul de investitii "R.K, Reabilitare, Modernizare, Extindere" la Gradinița nr. 28, Aleea Filaturii, nr. 4, din Municipiul Baia Mare;

 • • Avizul favorabil al Comisiei Tehnico - Economice de avizare a lucrărilor publice nr. 10 din 25.06.2020.

Având în vedere:

 • • Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrala de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. nr. 51/20.02.2020;

 • • Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

 • • Reglementările H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • • Reglementările O.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare;

 • • Reglementările O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 96, alin. (3), art. 106, alin. (1) și (3), art. 129, alin. (4), pct. (

 • • d) si alin. (10), pct (a).

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică, în faza SF, privind investiția pentru obiectivul "R.K, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE" la Grădinița nr. 28 din Municipiul Baia Mare, Aleea Filaturii, nr. 4, jud. Maramureș, cu următorii indicatori tehnico - economici:

 • a) Valoarea totală a investiției: 5.505.312,93 lei, (inclusiv TVA);

din care C+M: 3.988.605,11 lei, (inclusiv TVA).

 • b) Durata totală de realizare a lucrărilor de investiții este de 18 luni.

 • c) Capacități (în unități fizice):

Suprafața construită a clădirii existente            = 718,29 mp;

Suprafața construită desfășurată a clădirii existente= 1.409,80 mp;

Suprafața construită a corpului de extindere       = 102,05 mp.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Investiții;

 • - Serviciul Administrare Unități de Învățământ;

 • - Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Grădinița nr. 28;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I