Hotărârea nr. 23/2020

H.C.L. nr. 23 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 23/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 25 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 25/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 59/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp aferent aleii de acces la extinderea apartamentului nr. 16 de pe Bulevardul Independenței, nr. 18 ,- alei asfaltate- cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la poziția, 8, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011;

 • • Faptul că, aleea asigură accesul la imobilul extinderea ap.16 din blocul nr.18, Bd.Independenței, iar cuprinderea in domeniul public nu contravine destinatiei acestui teren.

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Kalmar Tiberiu

Având în vedere :

 • • Art. 2 alin. 3 din Ordonanța nr. 43/1997, privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidentele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865 , din Codul Civil;

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare” ( Bd. Independenței, Republicii, Traian, Unirii și București ) ;

 • • Art. 108, art. 129 alin. (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului, situat pe Bulevardul Independenței, nr. 18, după cum urmează:

CF nr. 2801 Baia Mare - nr. topo 2692/38/10/63/1 - 11 mp

- nr. topo 2692/38/10/63/ 2 - 5 mp

Art. 2 Se identifică cu date de carte funciară terenul, în suprafață de 11 mp aferent aleii de acces la imobilul situat pe Bulevardul Independențe nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează:

CF nr. 2801 Baia Mare - nr. topo 2692/38/10/63/1 - 11 mp

înregistrat la poziția 8 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/201 1 , conform Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară.

Art. 3 Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -