Hotărârea nr. 229/2020

H.C.L. nr. 229 din 31.07.2020 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua de selecţie, pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.229/2020

privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, sesiunea a doua de selecție, pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 279/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 279/2020;

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul

Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 67/2020, cu privire la aprobarea suplimentării Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, sesiunea a doua, pentru anul 2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției economice, înregistrat cu nr. 280/2020;

 • • H.C.L. 57/2020 privind aprobarea Program ului anual, prima sesiune de selecție, al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, pentru anul 2020;

 • • H.C.L. 214/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (7) lit. d), e), f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suplimentarea Programului anual prin alocarea sumei de 700.000 lei de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020, pentru activități nonprofit de interes general, în domeniile cultură, tineret și sport, sesiunea a doua de selecție, după cum urmează:

DOMENIUL

SUMA ALOCATĂ 2020 a doua sesiune de selecție - lei -

Cultură

200.000

Tineret

200.000

Sport

300.000

TOTAL

700.000

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice și Direcția Economică.

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate

Civice;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

1

I