Hotărârea nr. 228/2020

H.C.L. nr. 228 din 21.07.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exercițiul financiar 2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 228/2020

privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exercițiul financiar 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 264 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 264 /2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 2594/17.07.2020, promovat de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A., prin care se învederează necesitatea, oportunitatea și legalitatea aprobării situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului realizat în cursul exercițiului financiar 2019;

 • • Raportul de specialitate nr. 443/17.07.2020, al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului realizat în cursul exercițiului financiar 2019;

 • • Hotărârea Consiliului de Administrație a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare nr. 7/17.07.2020;

 • • Raportul auditorului financiar AD CONT SRL, reprezentat prin dna Stamatoiu Ioana Daniela asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019;

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al OSM Baia Mare - R.A., aprobat prin HCL nr. 550/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile REGLEMENTARILOR CONTABILE privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014,;

 • • Prevederile art. 1 din O.G. nr. 64/2001 ’’privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome’’ cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 2 din Ordinul nr. 128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agenților economici;

 • • Prevederile art. 2 din Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 în valoare de 6.417 lei pe următoarea destinație:

 • - vărsăminte la Bugetul Local 6.417,00 lei;

Art.2. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare - R.A pentru exercițiul financiar 2019 astfel cum sunt prezentate în Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație - Anexa nr. 1 și în Bilanțul contabil - Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Serviciului Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;

 • • Ocolului Silvic Municipal Baia Mare;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

I