Hotărârea nr. 227/2020

H.C.L. nr. 227 din 21.07.2020 privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 212/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu - strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 227/2020

privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 212/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu -strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 260/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 260/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 25927/2020, prin care se propune aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 212/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu-strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, art. 7, alin 13;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Faptul că, forma finală a anexei 3 - Regulamentul Local de Urbanism pentru Planului

Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu”, aprobată de consiliul local cu H .C.L. nr. 212/2020, nu corespunde cu forma transmisă spre dezbatere publică în baza Legii nr.

52/2003, la data de 22.04.2020, și la care nu s-au făcut observații, respectiv în mod eronat s-a comunicat de către structura Arhitectului Șef, către consiliul local o variantă a regulamentului local de urbanism, ce nu a fost supusă avizării de către structurile de specialitate a instituțiilor avizatoare (APM, MAI, STS, CTATU, etc.), precum și scrierea eronată a unui număr de H .C.L., astfel propunem aprobarea modificării Anexei 3 la H .C.L. nr. 212/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu”, la UTR CM2b - art. 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) și art. 10 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art. 4 de la UTR CM2b - subzona mixta conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț), activități productive mici, nepoluante și locuințe, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu, din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2020, prin eliminarea sintagmei "parcela minimă pentru un imobil de 4 apartamente va fi de 500 mp, pentru un imobil de 6 apartamente va fi de 700 mp, pentru un imobil de 8 apartamente va fi de 850 mp, pentru un imobil de 10 apartamente va fi de 1000 mp" și va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dim ensiuni)

 • - se recomandă comasările în cazul parcelelor cu latime sub 10.0 m;

 • - în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la strada de minim 30.0 metri;

 • - pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 200 mp și un front la strada de minim 10.0 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre doua calcane laterale, de minim 13.0 metri, în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral, sau 20.0 m, în cazul celor independente; în funcție de necesitați, vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

 • - în cazul locuințelor colective, se recomandă comasarea terenurilor cu lățime sub 10 m;

 • - parcela se consideră construibilă, dacă are accesul asigurat din drumul public;".

Art.II Se aprobă modificarea art. 9 de la UTR CM2b - subzona mixtă, conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerț), activități productive mici, nepoluante și locuințe, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu, din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2020, prin înlocuirea sintagmei "cerințele minime cu  privire la necesarul locurilor de

parcare/garare va respecta regulamentul prevazut în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 523/2019, cu modificările și completările ulterioare" cu "cerințele minime cu privire la necesarul locurilor de parcare/garare va respecta regulamentul prevazut în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2019, cu modificările și completările ulterioare".

Art.III Se aprobă modificarea art. 10 de la UTR CM2b - subzona mixta conținând institutii, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț), activități productive mici, nepoluante și locuințe, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu, din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2020, prin eliminarea sintagmei "regimul de construire minim admisibil la strada Vasile Lucaciu este de P+2"

și va avea următorul cuprins:

 • " ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 • - regimul de construire maxim admisibil este P+3 pe străzile având distanța dintre aliniamente de minim 13 metri; regimul P+3 se referă la clădiri cu acoperiș terasă; în cazul clădirilor cu șarpantă, regimul va fi P+2 sau P+2+M;

 • - înălțimea maximă admisibilă este de 14 m la atic, în cazul clădirilor tip terasă și 10,50 la cornișă, în cazul clădirilor cu acoperiș șarpantă;

 • - în cazul clădirilor situate pe colț, la racordarea între străzi, având regim diferit de înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada

secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două niveluri, se va realiza o

descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente;"

Art.IV Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2020, rămân neschimbate.

Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef.

Art.VI Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Direcției Relații Publice și se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, jud. Maramureș;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Relații Publice;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

1

Abțineri

1