Hotărârea nr. 226/2020

H.C.L. nr. 226 din 21.07.2020 privind aprobarea încheierii între Municipiul Baia Mare și Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a "Protocolului de colaborare, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 226/2020

privind aprobarea încheierii între Municipiul Baia Mare și Inspectoratul de Poliție al Județului

Maramureș a "Protocolului de colaborare, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță

publică la nivelul municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 266/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 266/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Generale de Acțiune Civică - Direcția Poliția Locală, nr. 2714/2020;

 • • Adresa Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș nr. 241207/16.07.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 26103/2020, prin care solicită încheierea unui protocol de colaborare pentru buna desfășurare a misiunilor de ordine publică și siguranță rutieră.

Având în vedere:

 • • Art. 3, art. 22, alin. (1) și art. 26, alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și

funcționarea Poliției Române, republicată;

 • • Art. 2, alin. (5) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 1331/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • • Art. 129, alin. (2), lit. e) și art. 129, alin. (9), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea între Municipiul Baia Mare și Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a "Protocolului de colaborare, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul municipiului Baia Mare", cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș;

 • • Direcția Generală de Acțiune Civică - Direcția Poliția Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

I