Hotărârea nr. 225/2020

H.C.L. nr. 225 din 21.07.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș asupra spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.225/2020

privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș asupra spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 258/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.258/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 155/2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș asupra spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B.

Având în vedere :

 • • Contractul de comodat nr.3018/2004-1913/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Baia Mare și Agenția Județeană pentru ocuparera Forței de Munca Maramureș, având ca obiect imobilul în natură Camin B p+3 identificat prin nr. Cadastral 104992 -C3 din CF 104992 Baia Mare, domeniul public al Municipiului Baia Mare, aferent Colegiului Tehnic ”Transilvania”;

 • • Contractul de comodat nr.6968 / 19.02.2020, încheiat între Municipiul Baia Mare și Inspectoratul de Poliție a Județului Maramureș având ca obiect folosința gratuită pe perioada valabilității contractului de comodat nr.3018/2004-1913/2004 a spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B;

 • • Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare sub nr. 26103 / 16.07.2020 prin care Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș solicită încetarea Contractului de comodat nr. nr.6968/2020 - 53567/2019 încheiat în baza HCL nr.212/2019;

 • • Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil republicată, art.874, alin.1 privind conținutul și limitele dreptului de folosință cu titlu gratuit;

 • • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile ulterioare;

 • • Art.112 alin.2 din Legea nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;

 • • Art. 136, art. 138, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului

Maramureș asupra spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a

Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B identificat prin nr.

Cadastral 104992 -C3, atribuit prin art.2 al HCL nr.212/2019.

Art.2. Se aprobă încetarea contractului de comodat nr.6968/19.02.2020 încheiat în temeiul art.3 al HCL nr.212/2019.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Inspectoraul Județean de Poliție a Județului Maramureș;

 • • AJOFM Maramureș - str. Hortensiei nr. 1A - Baia Mare;

 • • Colegiul Tehnic „Transilvania”;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1

I