Hotărârea nr. 223/2020

H.C.L. nr. 223 din 21.07.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecţie, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sport

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.223/2020

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 263/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.263/2020;

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 63/2020, prin care se propune aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport acordate în baza Ghidului Solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportiv;

 • • Cererile de finanțare depuse de către structurile sportive din municipiul Baia Mare care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive, în număr de 18;

 • • H.C.L. nr. 51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • H.C.L. nr. 57/2020 privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, pentru anul 2020;

 • • H.C.L. nr. 121/2019 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANȚILOR pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportiv;

 • • H.C.L. nr. 157/2018 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • • H.C.L. nr. 146/2019 privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

 • • procesele verbale ale secretariatului comisiei, din datele de 26 iunie și 1 iulie 2020, cu ocazia verificării eligibilității și înregistrării documentației depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile pe domeniul sport;

 • • procesul verbal al Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, încheiat în data de 3 iulie 2020, cu ocazia evaluării propunerilor de proiecte și alocarea sumelor din domeniul sport.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu completările și modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (7) lit. f) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 200.000 lei pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractelor între părți.

Art. 3 Justificarea și decontarea cheltuielilor în ceea ce privește suma repartizată, conform art. 1, se va realiza pe bază de documente doveditoare, conform Ghidului Solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportiv.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • • Solicitanților de finanțare nerambursabilă;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-