Hotărârea nr. 222/2020

H.C.L. nr. 222 din 21.07.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 222/2020

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte și activități nonprofit de interes general, în domeniul cultură

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 261 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 261/2020;

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 64/16.07.2020, prin care se propune aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte și activități nonprofit de interes general, în domeniul cultură;

 • • Cererile de finanțare depuse de către solicitanții care vor derula programe/proiecte, acțiuni culturale pe raza Municipiului Baia Mare pe parcursul anului 2020, în număr de 24;

 • • H.C.L. nr. 119/2019 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul cultură;

 • • H.C.L. 51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • H.C.L. nr. 57/2020 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport pentru anul 2020;

 • • H.C.L. nr. 214/2016 privind componența Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, precum și a Comisiei de soluționare a contestaților;

 • • H.C.L. nr. 39/2017 privind modificarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de fonduri nerambursabile, cu privire la rezultatele obținute în urma evaluării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2016;

 • • Procesul verbal al secretariatului comisiei încheiat în data de 01.07.2020, cu ocazia verificării eligibilității și înregistrării documentației depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile pe domeniul cultură;

 • • Procesul verbal al Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, încheiat în data de 02.07.2020, cu ocazia evaluării propunerilor de proiecte pe domeniul cultură și alocarea sumelor din domeniul cultură;

 • • Procesul verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de fonduri nerambursabile, încheiat în data de 13.07.2020, cu privire la rezultatele obținute în urma evaluării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (7) lit. d, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 294.000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru finanțarea proiectelor depuse pentru programe/proiecte și activități nonprofit de interes general, în domeniul cultură, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2  Se resping solicitările de finanțare nerambursabilă, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractelor între părți.

Art. 4 Justificarea și decontarea cheltuielilor în ceea ce privește suma repartizată, conform art. 1, se va realiza pe bază de documente doveditoare, conform Ghidului Solicitanților mai sus menționat.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciului Parteneriate Civice;

 • • Solicitanților de finanțare nerambursabilă;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-