Hotărârea nr. 221/2020

H.C.L. nr. 221 din 21.07.2020 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 221/2020

pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 21 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 267/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 267/2020;

 • • Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, înregistrat sub nr. 431/14.07.2020, prin care se propune aprobarea conturilor trimestriale de execuție la 30 IUNIE 2020 ale bugetelor municipiului Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 57 alin.1, alin 4 și art. 8 pct. a;

 • • Art. 129 alin. 1, alin 4 lit.”a” din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local la 30 IUNIE 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 IUNIE 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2020, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Financiar Contabil;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

I