Hotărârea nr. 22/2020

H.C.L. nr. 22 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 22/2020

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 8/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 8/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 62/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

 • • HCL nr. 440/31.10.2019 privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Munteniei" încetarea contractelor de concesiune și închiriere pent ru terenurile ocupate de garaje, eliberarea terenurilor de construcții, identificarea și comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă însușirea documentației cadastrale de parcelare a terenului în suprafață de 129ha 6966mp, identificat prin CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4705, parcelele rezultate fiind următoarele :

CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4706, în suprafață de 7110mp

CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4707, în suprafață de 128ha 9122mp conform Anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare

Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei, identificate după cum urmează:

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454

CF 10454


Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare, Baia Mare,


nr. topografic 2737/855, în suprafață de 18mp,

nr. topografic 2737/575/4/36, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/35, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/34, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/32, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/29, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/28, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/25, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/24, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/23, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/19, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1743, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1479, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1744, în suprafață de 18mp,

CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4706, în suprafață de 7110mp


nr. topografic 2737/575/4/18, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/17, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/16, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/15, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/14, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/13, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/12, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/11, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/10, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/8, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/7, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/4, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/3, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/575/4/1, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/2478, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1525/2, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1491, în suprafață de 36mp, nr. topografic 2737/1977/5, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1977/3, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1977/2, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1977/9, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1977/8, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1977/7, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/1977/6, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/3384, în suprafață de 20mp, nr. topografic 2737/3388, în suprafață de 18mp, nr. topografic 2737/3389, în suprafață de 22mp, conform Anexei nr 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare

Art.3 Se atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a urmatoarelor terenuri ocupate de garaje care au deschise coli funciare individuale, identificate după cum urmează :

- CF 118917, nr. topo 2737/3386, in suprafata de 17mp

- CF 118888, nr. topo 2737/3387, in suprafata de 17mp

- CF 126770, nr. topo 2737/575/4/2, in suprafata de 18mp

- CF 126780, nr. topo 2737/1977/4, in suprafata de 18mp

- CF 122431, nr. topo 2737/1954, in suprafata de 23mp

- CF 126728, nr. topo 2737/2189/1, in suprafata de 18mp

- CF 126722, nr. topo 2737/575/4/22, in suprafata de 18mp

- CF 126721, nr. topo 2737/1977/10, in suprafata de 18mp

- CF 126705, nr. topo 2737/575/4/21, in suprafata de 18mp

- CF 126703, nr. topo 2737/575/4/20, in suprafata de 18mp

- CF 126712, nr. topo 2737/575/4/26, in suprafata de 18mp

- CF 126719, nr. topo 2737/575/4/6, in suprafata de 18mp

- CF 126715, nr. topo 2737/575/4/27, in suprafata de 18mp

- CF 101097, nr. cadastral 101097, in suprafata de 18mp

- CF 124438, nr. cadastral 124438, in suprafata de 18mp

- CF 120206, nr. topo 2737/575/4/9, in suprafata de 18mp

- CF 102694, nr. cadastral 102694, in suprafata de 18mp

- CF 122328, nr. topo 2737/2189/2, in suprafata de 18mp

- CF 117354, nr. topo 2737/575/4/5, in suprafata de 18mp

- CF 122101, nr. topo 2737/1525/1, in suprafata de 18mp

- CF 114978, nr. cadastral 114978, in suprafata de 18mp

- CF 121326, nr. cadastral 121326, in suprafata de 18mp

- CF 123466, nr. cadastral 123466, in suprafata de 18mp

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se mandateaza Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art .5. Prezenta hotărâre se comunică la

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  18

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1