Hotărârea nr. 219/2020

H.C.L. nr. 219 din 10.07.2020 de aprobare a participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei ı̂n infrastructura de iluminat public prin depunerea cererii de finanțare „lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 219/2020

de aprobare a participării la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public prin depunerea        cererii de finanțare

„lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 257/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 257/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.8069/2020 al Direcției Proiecte de fundamentare a proiectului de hotărâre de aprobare a participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public prin depunerea cererii de finanțare „lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”;

 • • Raportul de specialitate nr. 257/2020 al Direcției Investiții - Serviciul Utilități Publice de fundamentare a proiectului de hotărâre de aprobare a participării la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public prin depunerea cererii de finanțare „lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”;

 • • Documentatia tehnico-economica și indicatorii tehnico -economici, întocmită de SC Luxten Lighting Company SA București, proiect nr. BM1914/2020, faza DALI;

 • • Avizul favorabil al Comisiei Tehnico - Economice de avizare lucrări publice nr. 11/08.07.2020;

Având în vedere:

 • • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ghidul de Finantare a Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestiona rii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public      , aprobat prin Ordinul Ministrului

mediului, apelor și pădurilor nr. 1162 din 28.05.2020;

 • • Art. 129, alin.(1), alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru investiția „lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”, întocmită de SC Luxten Lighting Company SA București, proiect nr. BM1914/2020, faza DALI, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, și următorii indicatori tehnico-economici:

Nr.Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat iluminat LED 35W pietonal, IP66, IK10,

buc

254

2

Montat aparat iluminat stradal LED 30W, IP66, IK09,

buc

19

3

Montat aparat iluminat stradal LED 85W, IP66, IK09,

buc

19

4

Montat aparat iluminat stradal LED 95W, IP66, IK09,

buc

65

5

Montare cablu de alimentare tip CYYF 3x1,5mmp pentru alimentarea aparatului de iluminat cu LED

m

1685

6

Montare cleme de legatura (tip CDD15/45 IL+CL 2.5-50 mmp)

buc

1317

7

Dulap telegestiune echipat cu componente active

buc

5

8

Sistem de dimming si telemanagement

buc

5

9

Procurare si Montare controller telegestiune pt corpul de iluminat tehnologie LED

buc

357

10

Licenta soft telegestiune, sistem de operare

Buc

1

11

Demontare corp de iluminat existent HPS 70-250W

buc

357

Valoarea obiectivului de investiție:

Valoarea totala fara TVA conform deviz general: 1.216.291,47 lei

Valoare TVA: 228.715,96 lei

Total general cu TVA: 1.445.007,43 lei

Din care:

C+M:

Valoarea fara TVA conform deviz general: 780.638,19 lei

Valoare TVA: 148.321,26 lei

Total general cu TVA: 928.959,45 lei

Echipamente:

Valoarea fara TVA conform deviz general: 203.430,00 lei

Valoare TVA: 38.651,70 lei

Total general cu TVA: 242.081,70 lei

Durata de realizare a investiției: 9 luni.

Art.2. Se aprobă Anexa nr. 2 privind Descrierea sumară a investiției „lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”.

Art.3. Se aprobă participarea la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei lin infrastructura de iluminat public prin depunerea          cererii de finanțare

„lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”.

Art.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) „Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare” în cuantum de 1.445.007,43 lei lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 1.110.227,02 lei (inclusiv TVA) si valoarea totală neeligibilă 334.780,41 lei (inclusiv TVA).

Art.5. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 334.780,41 lei (TVA inclus), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 10 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 111.022,70 lei (TVA inclus), reprezentând cofinanțarea proiectului „Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”.

Art.6. Se asigura intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.

Art.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8. Se desemnează domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, să reprezinte

Municipiul Baia Mare în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu, și să semneze, în calitate de reprezentant legal, toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Baia Mare.

Art.9. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică, Directia Juridică Administrație Publică Locală și Direcția Investiții -Serviciul Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Investiți;

 • • Direcția Economică;

 • • Directia Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

15

Pentru

15

împotrivă

-

Abțineri

-