Hotărârea nr. 218/2020

H.C.L. nr. 218 din 10.07.2020 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare şi proprietarul terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Serelor nr. 2, în suprafață de 391 mp, înscris în CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 218/2020

privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și proprietarul terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Serelor nr. 2, în suprafață de 391 mp, înscris în CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 255/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 255/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 779/2020 al Direcției Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu;

 • • Adresa nr. 21615/16.06.2020 a Direcției Utilități Publice - Serviciul Infrastructură, prin care se solicită acordul SC REVOLUTION PLUS SRL, pentru efectuarea unui schimb de teren, având ca obiect terenul situat pe str. Serelor, nr. 2, Baia Mare, în suprafață de 391 mp, nr. cadastral 124624, proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL și UAT Baia Mare, teren de interes public local, necesar pentru realizarea obictivului aferent proiectului ’’Cross - border green transport network”, ”Rețea ecologică de transport transfrontalier, cod HUSKROUA/1702/7.1/0063, finanțat prin Programul ENI de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România -Ucraina 2014 - 2020”;

 • • Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 22121/19.06.2020, prin care SC

REVOLUTION PLUS SRL, solicită lista imobilelor care ar putea face obiectul schimbului propus.

Având în vedere:

 • • Art. 863 din Codul Civil.

 • • Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (14) și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget finanțe, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Lista terenurilor identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, terenuri care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiu l Baia Mare și proprietarul terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Serelor, nr. 2, în suprafață de 391 mp,

înscris în CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624, proprietate a SC REVOLUTION PLUS SRL.

Art.2 Se mandatează comisia de licitație p entru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, cu declanșarea procedurilor de negociere în vederea efectuării schimbului imobiliar.

Art.3 Se aprobă întocmirea unor rapoarte de evaluare, la propunerea comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, pentru terenurile care au fost acceptate la schimb de către SC REVOLUTION PLUS SRL, respectiv pentru terenul acestuia, precum și alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru întocmirea acestora.

Art.4 Documentele întocmite de către comisia de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, urmare a negocierii condițiilor și modalităților de realizare a schimbului, vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, conform legii.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

Art.6   Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Secretariatul Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Directia Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Directia Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • SC REVOLUTION SRL;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

15

Pentru

15

împotrivă

-

Abțineri

-

I

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 218/2020

Lista cu terenuri propuse pentru schimb Conform H.C.L. nr. 218/2020

 • 1. Str. Anton Pann

S = 715 mp, CF nr. 122650,nr. cad. 122650 - proprietar Municipiul Baia Mare, domeniul privat.

 • 2. Bd. Republicii

S = 1136 mp, CF nr. 127003 Baia Mare - proprietar Municipiul Baia Mare, domeniul privat,

 • 3. Bd. Republicii

S = 654 mp, CF nr. 127290 Baia Mare - proprietar Municipiul Baia Mare, domeniul privat.

 • 4. Str. Valea Borcutului

S = 32.040 mp, CF nr. 122935 Baia Mare, nr. cad. 122935 - proprietar Municipiul Baia Mare, domeniul privat.