Hotărârea nr. 217/2020

H.C.L. nr. 217 din 10.07.2020 privind modificarea Art. 1, Art. 2, Art. 3 şi Art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 217/2020

privind modificarea Art. 1, Art. 2, Art. 3 și Art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de facilități la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparținând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.253 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 253/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială înregistrat sub nr. 10859/08.07.2020 prin care se propune modificarea art. 1, art. 2 și art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de facilități la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparținând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 17 , alin. 1 lit. o și alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Dispozițiile art.14 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • HCL nr. 6/2012 privind acordarea de facilități la transportul local prin curse regulate, anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare cu modificările și completările ulterioare;

 • • HCL nr. 513/2019 privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvolatre Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • • Legea nr. 17/2000 privind persoanele vârstnice cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică,

 • • Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n) și lit. s), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței: De la Art. 1 se elimină lit. „a” ;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Art. 1 lit. a) și b) din HCL 6/2012, care va avea următorul conținut:

Art. 1 Se aprobă eliberarea gratuită a abonamentului unic cu valabilitate de 1 an pentru Municipiul Baia Mare, la transportul public local de călători efectuat de SC URBIS SA pentru pensionarii cu domiciliul în Municipiul Baia Mare”.

Art. II Se aprobă modificarea Art. 2 din HCL 6/2012 modificat prin HCL 58/2013 care va avea

următorul conținut:

„Art. 2 Abonamentele de călătorie vor fi eliberate de către SC URBIS SA persoanelor prevăzute la art. 1 pe baza următoarelor documente:

 • - cuponul de pensie, cartea de identitate și adeverință anuală emisă de Direcția de Asistență Socială prin Centrul CASPEV situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din structura DAS, pentru persoanele mentionate la art.1. ”

Art. III Se aprobă modificarea Art. 3 din HCL 6/2012, care va avea următorul conținut

„Art. 3 Se aprobă eliberarea gratuită a abonamentului unic cu valabilitate de 1 an pentru Municipiul Baia Mare, la transportul public local de călători efectuat de SC URBIS SA, persoanelor cu vârsta peste 70 de ani cu domiciliul în Municipiul Baia Mare.„

Art. IV Se aprobă modificarea Art. 4 din HCL 6/2012 modificat prin HCL 58/2013 și va avea următorul

conținut:

„Art. 4 Abonamentele de călătorie vor fi eliberate de către SC URBIS SA, persoanelor prevăzute la Art. 3 din HCL 6/2012, pe baza cărții de identitate și a adeverinței emisă anual de către Direcția de Asistență Socială prin Centrul CASPEV situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din structura DAS”.

Art. V Restul prevederilor HCL 6/2012 rămân neschimbate.

Art. VI Pentru decontarea abonamentelor de călătorie eliberate în temeiul art. II și art. IV, SC URBIS SA va emite lunar facturi,către Municipiul Baia Mare prin DAS, proporțional cu lunile de valabilitate a abonamentelor, până la achitarea integrală a acestora, respectiv în cota de 1/12 din valoarea abonamentelor.

Art. VII Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 august 2020.

Art. VIII Cu ducerea la îndeplinire se încredințează S.C. URBIS S.A și Direcția de Asistență Socială.

Art. IX Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială ;

 • • Direcția Economică ;

 • • SC Urbis SA ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  14

  Pentru

  14

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -