Hotărârea nr. 216/2020

H.C.L. nr. 216 din 10.07.2020 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 511/2018 – Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare familiilor şi persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată, pe membru de familie

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.216/2020

privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 254/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.254/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 10844/08.07.2020, prin care se propune modificarea Anexei 1 la HCL 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie.

Având în vedere:

 • • HCL nr. 511/2018 privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie;

 • • Art.23-25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • • Art. 54 și art. 56 din HG nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • • Art.12 lit.m) - n), art. 121, art. 122, art. 23 și 24 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare modificată și completată prin Legea nr. 215/2018;

 • • H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

 • • Legea nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completarile ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, art. 7, alin 13;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit b), alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art. 4 din Anexa 1 la HCL nr. 511/2018- Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, care va avea următorul conținut:

Art. 4 În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală prevăzută la art. 2, se acordă în proporție de 100% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, respectiv 17,55 lei/lună/persoană, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 0 - 2200 lei inclusiv;”

Art.II Se aprobă modificarea art. 7 din Anexa 1 la HCL nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, care va avea următorul conținut:

„Art. 7 Ajutorul lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare se acordă pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere care se depun la Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare cu sediul pe str. Gheorghe Șincai nr. 37, și care vor fi direcționate către DAS.”

Art.III Se aprobă modificarea art. 11 din Anexa 1 la HCL nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, care va avea următorul conținut:

 • Art. 11 Beneficiarii ajutoarelor lunare pentru apa si canalizare au obligația să prezinte anual la Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare cu sediul pe str. Gheorghe Șincai nr. 37, acte de venit (adeverinte de salariu, documente emise de ANAF din care să reiasă veniturile membrilor familiei, etc) și declarația pe proprie răspundere privind componența familiei, care vor fi direcționate la DAS “.

Art.IV Se aprobă modificarea art. 13 din Anexa 1 la HCL 511/2018- Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, care va avea următorul conținut:

 • Art. 13 Titularii ajutoarelor lunare pentru apa si canalizare, au obligația să comunice la Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare cu sediul pe str. Gheorghe Șincai nr. 37, orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, care vor fi direcționate la DAS“.

Art.V Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01 august 2020.

Art.VI Restul prevederilor Anexei 1 la HCL nr. 511/2018- Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, rămân neschimbate.

Art.VII Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințeaza Direcția Economică a Primariei, Direcția de Asistență Socială și SC Vital S.A - furnizorul de apa și canalizare;

Art.VIII Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Direcția Economică;

Direcția de Asistență Socială;

SC Vital S.A;

Serviciul Administrație Publică Locală;

Pap Zsolt Istvan

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

15

Pentru

15

Impotrivă

-

Abțineri

-