Hotărârea nr. 215/2020

H.C.L. nr. 215 din 10.07.2020 completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 513/2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.215/2020

completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 513/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.252/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.252/2020;

 • • Raportul de specialitate, înregistrat cu nr.252/2020, promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice, Biroul Transport Public și Protecție Civilă privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL 467/2019;

 • • Solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare privind stabilirea abonamentului Baia Mare, unic pentru tot municipiul Baia Mare cu valabilitate de 1 an , solicitare ce are la bază propunerea Urbis SA nr. 3869/2020 privind tarifele de călătorie;

 • • Memoriu justificativ al Urbis SA, nr. 3869/2020 privind propunerea de stabilire a unui nou tip de abonament pe raza municipiului Baia Mare începând cu 01.08.2020.

Având în vedere:

 • • HCL nr. 311/2012 privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare” să exercite în numele și pe seama Municipiului Baia Mare atribuțiile referitoare la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ;

 • • HCL nr. 179/2013 privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE” să exercite, în numele și pe seama Municipiului Baia Mare, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul de transport URBIS S.A. ;

 • • HCL nr. 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ;

 • • HCL nr. 513/2019 privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL nr. 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”, în numele și pe seama Municipiului Baia Mare și operatorul de transport S.C. URBIS S.A.;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 92/2007 al serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

 • • Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • • Art. 129, alin. 6 lit. a și alin. 7 lit. n din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 513/2019 prin introducerea la punctul II. ABONAMENTE, a pct. 4, care va avea următorul conținut:

Nr. crt.

II. ABONAMENTE

VALABILITATE

Tarif propus lei tva 19% inclus

4.

Abonament Baia Mare, unic pentru tot Municipiul Baia Mare

1 an

150

Art. 2 Se mandatează Domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, în calitate de reprezentant al Municipiul Baia Mare în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”, să voteze pentru completarea anexei 6.1 pct. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019 cu abonamentul Baia Mare, unic pentru tot municipiul Baia Mare cu valabilitate de 1 an la tariful de 150 lei cu TVA de 19% inclus și să voteze aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/23.12.2019, act adițional ce se va încheia în acest sens.

Art. 3 Se mandatează Domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, în calitate de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Baia Mare, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/23.12.2019, act adițional ce se va încheia potrivit art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • URBIS S.A.

 • • Serviciul Monitorizare Utilități Publice;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare";

 • • Servicul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

-