Hotărârea nr. 214/2020

H.C.L. nr. 214 din 10.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 214/2020

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 256 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 256/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 426 /09.07.2020 promovat de Direcția economică prin care se propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

Având în vedere:

 • • Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Dispozitia Primarului nr. 791 din 19 iunie 2020 privind virarea de credite în cadrul acelorași capitole bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Dispozitia Primarului nr. 801 din 25 iunie 2020 privind virarea de credite în cadrul acelorași capitole bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Ordonanta Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Solicitarea Direcției de Asistență Socială;

 • • Solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare;

 • • Solicitarea Serviciului Public Ambient Urban;

 • • Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

 • • Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;

 • • Solicitările direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;

 • • Art. 129 alin 4 litera "a", din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local;

 • • Amendamentul comisiei de buget finanțe;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel: - venituri totale      626.562 mii lei,

 • - cheltuieli totale     629.419 mii lei,

 • - diferența de 2.857 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale     515.341 mii lei,

 • - cheltuieli totale   517.700 mii lei.

 • - diferența de 2.359 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale 101.202 mii lei,

 • - cheltuieli totale 101.700 mii lei.

 • - diferența de 498 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2020 prin majorare cu suma de 3.195 mii lei și se stabilește la suma de 5 4.970 mii lei.

Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 prin majorare cu suma de 2.440 mii lei și se stabilește astfel: 54.496 mii lei pe parte de venituri, 54.624 mii lei pe parte de cheltuieli, diferența de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 201 9.

Art. 6 Se aproba rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu suma de 503 mii lei și se stabilește la suma de 6.254 mii lei.

Art. 7 Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu suma de 3.600 mii lei și se stabilește la suma de 12.600 mii lei.

Art. 8 Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1.066 mii lei și se stabilește la suma de 19.466 mii lei.

Art. 9 Se aproba rectificarea bugetelor unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2019.

Art. 10 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificației bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și de la serviciile de specialitate.

Art. 11 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 4, precum și Anexa nr. 5 privind desfășurătorul poziției globale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aproba majorarea cu suma de 8.391 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secțiuni.

Art. 13 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art. 14 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 171/ 11.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2020.

Art. 15 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Buget Public;

 • • Direcția Investitii Programe;

 • • Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Teatrul Municipal Baia Mare;

 • • Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;

 • • Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

15

Pentru

15

împotrivă

-

Abțineri

-

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".


MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE PUBLICĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824


Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Anexa nr. 5 la HCL 214/2020


APROBAT,

Ordonator de credite

Primar

Cătălin Cherecheș


Cap.51.02.

Lista poziției „Dotări independente”

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri

U.M.

Cantitate

Valoare [lei]

1.

Program informatic impozite si taxe

buc

1

20.000

2.

Bara protectie bena/pasageri spate

buc

1

4.800

3.

Inchidere bena

buc

1

6.900

4.

Protectie bara fata

buc

1

2.700

5.

Stergatoare profesionale

buc

4

12.040

6.

Server

buc

2

57.000

7.

Mutifuncțional color A3

buc

7

112.000

8.

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc

1

30.000

9.

P C

buc

50

150.000

10.

Aparat foto Canon EOS 1200D

buc

3

8.000

11.

Router Cisco 890

buc

1

4.000

12.

Switch Cisco

buc

1

3.000

13.

UPS APC 1500VA

buc

1

4.000

14.

Nikon z7

buc

1

23.920

15.

Telefoane

buc

5

50.000

16.

Drona mavic

buc

1

7.620

17.

Microfon shenhaiser

buc

1

4.260

18.

Mobilier

set

1

570.100

19.

Autorizatii de Construire online

buc

1

42.000

20.

Echipament topografic tip statie

+ GPS

set

1

56.000

21.

Sistem de conferinta si vot wireless

set

1

353.000

22.

DATE INFRA 3D in fornat digital - scanare 3D City Baia Mare

buc

1

160.000

25.

Autoturism

buc

1

165.000

27.

Autoutilitare

buc

7

697.660

28.

Baia Mare - centru de comunicare integrala cu cetateni

buc

1

40.000

29.

Integrare site-uri servicii publice/ directii in platforma Municipiului Baia Mare baiamare.ro

buc

1

50.000

TOTAL


2.634.000