Hotărârea nr. 210/2020

H.C.L. nr. 210 din 10.07.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 20527/2020, împotriva H.C.L. nr. 140/2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.210/2020

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 20527/2020, împotriva H.C.L. nr. 140/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 249/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 249/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 249/2020, privind respingerea plângerii prealabile formulate de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 20527/2020, împotriva H.C.L. nr. 140/2020;

 • • Plângerea prealabilă formulată de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, prin avocat Ciceu Zamfir Floare, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 20527/2020, împotriva H.C.L. nr. 140/2020.

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 140/2020 privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu" , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice, eliberarea terenurilor de construcții, identificarea și comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții ;

 • • Contractul de închiriere nr. 1102/11.03.2016 încheiat cu Brîndușan Adrian ;

 • • Contractul de închiriere nr. 122/4/27.11.2015 încheiat cu Dula Ana;

 • • Contractul de închiriere nr. 122/10/23.03.1998 încheiat cu Florian Valer, cu actul adițional

122/10A/02.11.1999;

 • • Contractul de închiriere nr. 122/2/23.03.1998, încheiat cu Buda Vasile, cu actul adițional

122/2A/25.02.2003;

 • • Contractul de închiriere nr. 122/3/23.03.1998, încheiat cu Dula Vilhelm, cu actul adițional

122/3A/06.07.2004;

 • • Contractul de închiriere nr. 122/9/23.03.1998, încheiat cu Crainic Ioan, cu actul adițional

122/9A/07.10.1999;

 • • Art. 1038 Cod Procedura Civila;

 • • Art. 1321 Cod Civil;

 • • Art. 3, alin. 1, lit. h, art. 33, alin. 1, pct. 3 din ANEXA nr. 2: Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • • Art. 129, alin. 6, lit. (b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 20527/2020, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2020, motivat de faptul că:

 • • Denunțarea pe cale unilaterală a contractelor de închiriere de către Municipiului Baia Mare este în conformitate cu prevederile contractelor încheiate între petenți și unitatea administrativ teritorială;

 • • Denunțarea unilaterală a contractelor de închiriere s-a făcut pentru realizarea unor investiții de interes public așa cum rezultă din Raportul de specialitate nr. 70/2020, întocmit de Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte, care a stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 140/2020;

 • • Denunțarea contractelor de închiriere s-a realizat în condițiile legii, prin notificarea locatarului, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc;

 • • Autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale poate desființa pe cale administrativă construcțiile cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești;

 • • Garajele sunt construcții provizorii în înțelesul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, prin avocat Ciceu Zamfir Floare, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

15

Pentru

15

împotrivă

-

Abțineri

-

I