Hotărârea nr. 21/2020

H.C.L. nr. 21 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților Chereches Victor si Chereches Gheorghita

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 21/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților Chereches Victor si Chereches Gheorghita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 9/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 9/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 54/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 27 mp, identificat prin C.F. 115351 Baia Mare, nr. topo. 2692/38/10/179, situat în Baia Mare, Bd. Independenței. nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical;

 • • Adresa nr. 27765/15.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare, prin care domnul Chereches Victor, solicită însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului nr. 2, situat la parterul blocului, în vederea amenajării acestuia ca și spațiu medical;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 748/24.05.2019, favorabil pentru extindere apartament și deschidere acces din exterior pentru amenajare spațiu medical;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Ardelean Vasile Alexandru;

 • • Cartea Funciară nr. 102611-C1-U17 Baia Mare, în care este înscrisă proprietatea numitului Chereches Victor, căsătorit cu Chereches Gheorghita, bun comun;

 • • Cartea Funciara nr. 115351 Baia Mare, în care este înscris terenul, proprietar Statul Roman.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 53/2020, din cadrul Primăriei Baia Mare, prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 390/20.08.2019 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 27 mp, aferent extinderii la spațiul medical, identificat prin nr. topo. 2692/38/10/179, cuprins în C.F. 115351 Baia Mare, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit. (b), art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), alin. (14) și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin C.F. 115351 Baia Mare, nr. topo 2692/38/10/178, cu suprafața de 4 ha 9319 mp, parcelele rezultate fiind următoarele:

 • - nr. topo 2692/38/10/179 - în suprafață de 27 mp;

 • - nr. topo 2692/38/10/180 - în suprafață de 4 ha 9292 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 27 mp, identificat prin C.F. 115351, nr. topo 2692/38/10/179, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef - Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Chereches Victor;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administratie Publică Locală;

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -