Hotărârea nr. 209/2020

H.C.L. nr. 209 din 10.07.2020 privind mandatarea dl. Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.209/2020

privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 250/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 250/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 24037/2020, promovat de Direcția Economică, privind procedura de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2019, a raportului de activitate al consiliu lui de administrație pe anul 2019, și a raportului de audit financiar pe anul 2019 a S.C. URBIS S.A.;

 • • Adresa S.C. URBIS S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare, cu nr. 24037/02.07.2020, prin care comunică situațiile financiare, raportul auditorului financiar și raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2019 .

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. URBIS S.A. nr. 14/29.06.2020;

 • • Art. 21 al Reglementărilor Contabile din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;

 • • Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Art. 111, lit. a din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Art. 27, alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3781/23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentant al Municipiului Baia Mare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea următoarelor documente anexe la prezenta hotărâre:

 • • bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019 al S.C. URBIS S.A. - Anexa nr. 1;

 • • contul de profit și pierderi la 31.12.2019 al SC URBIS S.A. - Anexa nr. 2;

 • • situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 - Anexa nr. 3;

 • • situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 -

Anexa nr. 4;

 • • note explicative la situațiile financiare anuale pentru anul 2019 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 5;

 • • raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2019 al S.C.URBIS S.A. - Anexa nr. 6;

 • • raportul de audit financiar pe anul 2019 al S.C. URBIS S.A. realizat de auditor financiar S.C. Ad Cont S.R.L. cu sediul în Baia Mare, Bd București, nr. 24/76, Maramureș - Anexa nr. 7;

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • S.C. URBIS S.A;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

-

I