Hotărârea nr. 207/2020

H.C.L. nr. 207 din 10.07.2020 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, Doctor Honoris Causa

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 207/2020

privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, Doctor Honoris Causa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 10 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 247/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 247/2020;

 • • Raportul Direcției Relații  Internaționale, Parteneriate  Civice și Comunicare - Serviciul

Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 61/01.07.2020, privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, Doctor Honoris Causa.

Având în vedere:

 • • Cap. II, art. 5, lit. a din Regulamentul privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare”, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2009, privind aprobarea unui nou

regulament privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare”;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, pentru contribuția sa la dezvoltarea învățământului superior băimărean.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • • Domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  17

  Pentru

  17

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -

I