Hotărârea nr. 206/2020

H.C.L. nr. 206 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul din Piața Libertății. nr. 15 clădirea M3. în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureş

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂRE A NR. 206/2020

privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul din Piața Libertății, nr. 15 -clădirea M 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, M ARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 242 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.242/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 136/2020 promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin încheierea unui act aditional, pentru spațiul cu suprafața utilă de 116,80 mp din Piața Libertății nr.15 - clădirea M 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureș;

 • • Borderoul nr. 23.047/25.06.2020 al comisiei pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință din data de 25.06.2020;

 • • Cererea nr. 21258/15.06.2020 depusa de reprezentanții Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureș.

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 26, alin. 1 din Legea nr. 334/2006, actualizată cu modificările și completările ulterioare ;

 • • Prevederile art. 84, art. 129, alin. 2, lit. (c),alin. 6, lit (b) și art. 362, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de închiriere prin încheierea unui Act aditional, pentru spațiul cu suprafața utilă de 116,80 mp din Piața Libertății, nr. 15 - clădirea M 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureș.

Art.2 Termenul de închiriere va fi până în data de 01.07.2021 cu posibilitatea prelungirii prin acor dul părților.

Art.3 Valoarea chiriei se va stabili conform art. 26, alin. 3 din Legea partidelor nr. 334/2006, iar întârzierile de la plata se vor penaliza cu 0,04%/zi întârziere la suma datorata, utilitățile vor fi achitate de chiriaș.

Art.4 Incheierea actului aditional se va face numai daca sunt achitate la zi chiria și utilitățile inclusiv pentru perioada cât a utilizat spațiul fără nici un titlu.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Patrimoniu-Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.6   Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Partidul Mișcarea Populară - Filiala Maramureș - Piața Libertății, nr. 15 - clădirea M 3;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I