Hotărârea nr. 205/2020

H.C.L. nr. 205 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat în Piața Libertății nr. 15, clădirea M3, în favoarea Uniunea Salvaţi România - Filiala Județeană Maramureș

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂRE A NR.205/2020

privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat în Piața Libertății nr. 15, clădirea M 3, în favoarea Uniunea Salvați România - Filiala Județeană Maramureș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

M ARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 243/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 243/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.135/2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte

Imobiliare, privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin încheierea unui act adițional,  pentru spațiul cu suprafața utilă de 76,24 mp situat  în Piața Libertății nr. 15,

clădirea M 3, în favoarea formațiunii Uniunea Salvaț i Romania - Filiala Județeană Maramureș;

 • • Borderoul nr. 23.047/25.06.2020 al comisiei pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință din data de 25.06.2020;

 • • Cererea nr.20577/09.06.2020 depusă de reprezentanții Uniunea Salvați România, Filiala Județeană Maramureș.

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 26, alin. 1 din Legea nr. 334/2006, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 84, art. 129, alin. 2 lit. (c), alin. 6 lit (b) și art.362, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisie de buget și comisie de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de închiriere prin încheierea unui act aditional, pentru spațiul cu suprafața utilă de 76,24 mp situat în Piața Libertății nr. 15, clădirea M3, în favoarea formațiunii Uniunea Salvați România - Filiala Județeană Maramureș.

Art.2 Termenul de închiriere va fi până în data de 01.07.2021 cu posibilitatea prelungirii prin acordul

părților.

Art.3 Valoarea chiriei se va stabili conform art. 26, alin. 3 din Legea partidelor nr. 334/2006, iar întârzierile de la plată se vor penaliza cu 0,04%/zi întârziere la suma datorată, utilitățile vor fi achitate de chiriaș.

Art.4 Încheierea actului aditional se va face numai dac ă sunt achitate la zi chiria și utilitățile inclusiv pentru perioada cât a utilizat spațiul fără nici un titlu.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu -Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • UNIUNEA SALVATI ROMANIA - Filiala Județeană Maramureș, Piața Libertății nr. 15, M 3.

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I