Hotărârea nr. 202/2020

H.C.L. nr. 202 din 30.06.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO - SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 202/2020

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO -SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 238/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 238/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 724/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO-SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta;

 • • Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 16899/11.05.2020, p rin care SC ELECTRO - SISTEM SRL solicită cumpărarea/constituirea unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 1527/3058 mp, identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, ocupat de construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B;

 • • Certificatul de urbanism nr. 1658/29.11.2019, favorabil pentru operațiuni notariale privind

circulația imobiliară - alipire două parcele;

 • • Certificatul de urbanism nr. 593/19.05.2020, favorabil pentru operațiuni notariale privind

circulația imobiliară: vânzare - cumpărare teren;

 • • C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834;

 • • H.C.L. nr. 178/2018;

 • • Contractul de concesiune nr. 15/09.04.2008, pentru terenul în suprafață de 1531/3058 mp;

 • • Contractul de superficie nr. 80/178/23.04.2018 pentru terenul în suprafață de 1527/3058 mp.

Având în vedere:

 • • Art. 693 - 702 din Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 108, lit. e, art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (14) și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp, din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO - SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta.

Art.2 Prețul pentru superficia terenului în cotă de 1527/3058 mp, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, se stabilește la valoarea de 14.123 lei/an, ce se va indexa anual cu indicele inflației, dacă este pozitiv.

Art.3 (1) Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 37 de ani.

 • (2) La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi prelungit cu acordul p ărților.

 • (3) Dreptul de superficie asupra terenu lui se transmite numai odată cu înstrăinarea dreptului de proprietate asupra construcției.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municip iului Baia Mare cu semnarea contractului de superficie în formă autentică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC ELECTRO-SISTEM SRL,

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

1

I