Hotărârea nr. 201/2020

H.C.L. nr. 201 din 30.06.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc. nr. 21, ocupat de extindere la spațiul comercial proprietatea numiților Margineanu Ioana Mihaela Ramona și Margineanu Viorel

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR.201/2020

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc. nr. 21, ocupat de extindere la spațiul comercial proprietatea numiților Margineanu Ioana Mihaela Ramona și Margineanu Viorel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARTI 30 IUNIE 2020

>

Examinând:

•Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 226/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.226/2020;

•Raportul de specialitate nr.723/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 23 mp, identificat prin C.F. 109366 Baia Mare, nr. cadastral 109366 situat în Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 21, ocupat de extindere la spațiul commercial;

•Adresa nr. 20774/10.06.2020 înregistrata la Primăria Municipiului Baia Mare prin care numita Margineanu Ioana Mihaela Ramona, solicită compararea terenului aferent extinderii în suprafață de 23 mp situat in Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 21

•Contractul de Concesiune nr. 207/04.07.2014;

•Contracul de închiriere nr. 207/04.07.2014;

•Autorizația de Construire nr. 297/21.04.2008;

•Certificatul de Urbanism nr. 328/19.03.2020;

  • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Bodea Anca;

•Cartea Funciară nr. 109366 Baia Mare, nr. cadastral 109366;

  • • Cartea Funciara nr. 100780 -C1-U7 Baia Mare.

Având în vedere:

•Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

•Art. 36, alin (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Adresa Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, nr. 722/2020, din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

•Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr.317/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

•Faptul că, terenul în suprafață de 23 mp, identificat prin nr. cadastral 109366, cuprins în C.F. 109366 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

•Art. 108, lit. b), art. 129, alin. (2) lit. c, alin (6), lit. b) alin. (14), art. 354, art. 355 și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

•Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

•Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

în temeiul prevederilor:

•Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 23 mp, identificat prin C.F. 109366 Baia Mare, nr. cadastral 109366.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

  • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

•Primarul Municipiului Baia Mare;

•Arhitectul Sef- Direcția Urbanism;

  • • Direcția Patrimoniu;

•Margineanu Ioana Mihaela Ramona,

•Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

  • • Serviciul Administrație Publică Locală.

    Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. LiaAugustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-