Hotărârea nr. 200/2020

H.C.L. nr. 200 din 30.06.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, aflat în proprietatea numiților Lucian Gabriela și Lucian Adrian

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 200/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, aflat în proprietatea numiților Lucian Gabriela și Lucian Adrian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 219 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 219/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.721/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune

însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 6 mp, identificat prin C.F. 7543 Baia Mare, nr. topo

2611/9/2/5/1, aferent balcon, situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, aflat în

proprietatea numiților Lucian Gabriela și Lucian Adrian;

 • • Adresa doamnei Lucian Gabriela înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 15793/28.04.2020;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat luga Vasile Radu;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 573/15.05.2020;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 7543 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 102047 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 102047-C1-U11 Baia Mare;

 • • Act adițional la antecontractul de vânzare cumpărare încheiat în data de 07.05.2018 și Contractul de vânzare cumpărare nr. 3610/23.05.2018;

 • • Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3610/23.05.2018 de NP Corpadea

Corina;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1247/11.09.2019;

 • • Certificat de atestare fiscală nr. 2942/27.04.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001  nr.720/2020 din cadrul Primăriei Municipiului

Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate ;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 317/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 6 mp, identificat prin C.F. 7543 Baia Mare, nr. topo 2611/9/2/5/1, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • Art. 108, lit. e, art. 129, alin (1), alin (2), lit.c, alin. (6), lit b, alin (14), art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, identificat prin C.F. 7543 Baia Mare, nr. topo 2611/9/2/5, cu suprafața de 1.135 mp, după cum urmează :

 • - nr. topo 2611/9/2/5/1 în suprafață de 6 mp;

 • - nr. topo 2611/9/2/5/2 în suprafață de 1.129 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 6 mp, identificat prin C.F. 7543 Baia Mare, nr. topo 2611/9/2/5/1, aferent balcon, situat în Baia Mare , strada Aleea Aurora, nr. 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Lucian Gabriela, Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;


  Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare


 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

Pap Zsolt Istvan

Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I