Hotărârea nr. 20/2020

H.C.L. nr. 20 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie, în vederea înscrierii în CF şi încheierea contractului de concesiune

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 20/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roșie, în vederea înscrierii în CF și încheierea contractului de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 10 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 10/2020

 • • Raportul de specialitate nr.52/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 168 mp, fara date de C.F. din nr. topo 2284 situat în Baia Mare, str. Valea Rosie , in vederea notarii in CF si incheierea contractului de concesiune

 • • Adresa nr. 43885/14.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare prin care domnul Peter Alexandru solicită însusirea documentatiei cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 168 mp situat in Baia Mare, str. Valea Rosie in vederea notarii in CF si incheierea contractului de concesiune.

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1541/06.11.2019, favorabil pentru parcelare si atestare apartenenta imobil la domeniul privat al municipiului Baia Mare in vederea concesionarii terenului

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Kurpe Maria

 • • Cartea Funciară nr. 118029 Baia Mare nr. topo 2298-C1

 • • Adresa Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, Sistemul de Gospodarirea Apelor Maramures, înregistrată la Primaria Municipiului Baia Mare, sub nr. 49347/24.12.2019, prin care ne informeaza ca terenul nu se suprapune cu domeniul public al Statului Roman dat in administrarea A.N. „Apele Romane”

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art.36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr.51/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 22/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Terenul în suprafață de 168 mp, fara date CF din nr. topo 2284 nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în

baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

• Art. 129, alin.(2) lit. c, alin. (14) și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrala - Plan de amplasament și delimitare , Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, având ca obiect identificarea terenului fără date de CF din nr. topo 2284,in suprafata de 168 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 168 mp, fara date de C.F. din nr.topo 2284, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef - Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Peter Alexandru;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -