Hotărârea nr. 2/2020

H.C.L. nr. 2 din 17.01.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR. 2/2020

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, VINERI 17 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 2/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 2/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 764/13.01.2020 întocmit de către Direcția de Venituri din cadrul Municipiului Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Art. 9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • • Art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • • Art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • • Faptul că rata inflației pentru anul 2018 a fost de 4,6%, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și redactarea greșită a rezultatului aplicării ratei inflației la valorile aprobate pentru anul 2019;

 • • Art.7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • HCL nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în capitolul ,, Impozitul pe mijloacele de transport” din Anexa nr. 1 la HCL nr. 507/2019 și pe cale de consecință se rectifică pozițiile pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică - pct. I.8, I.9, II.2, pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - pct. IV.3, IV.4 și pozițiile pentru mijloacele de transport pe apă - pct. 5, în sensul indicării corecte a valorii rezultate ca urmare a aplicării ratei inflației, după cum urmează:

iMPOZiTUL PE MiJLOACELE DE TRANSPORT

Conf. art. 470 alin.(2) Cod Fiscal          i Pentru mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

VALORILE PENTRU ANUL 2020

I. Vehicule înmatriculate

lei/pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

8. Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

32,95

9. Tractoare înmatriculate

19,77

II. Vehicule înregistrate

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

164,75 lei/an

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

Conf. art. 470 alin.(6) Cod Fiscal

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020

(lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

IV. Vehicule cu 3+2 axe :

3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

3164,20

4513,46

4. Masa de cel putin 44 tone

3164,20

4513,46

Conf. art. 470 alin. (8) Cod Fiscal

Mijloace de transport pe apă

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020

( lei/an)


5. Scutere de apăArt.2 Restul prevederilor HCL nr. 507/2019 rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția de Venituri.

Art.4 Aducerea la cunoștiință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Marketing Public, Relații Internaționale și Dezvoltare Economică.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

• Direcția Economică;

• Direcția de Venituri;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șe, Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Public Comunitar Evidența Persoanelor;

 • • Serviciul Marketing Public, Relații Internaționale și Dezvoltare Economică ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-