Hotărârea nr. 199/2020

H.C.L. nr. 199 din 30.06.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.199/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 50 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 237/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.237/2020;

 • •   Raportul de specialitate nr.712/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 50 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6, înscris în C.F.nr.104479 Baia Mare, nr.topo 2737/4717;

 • •  Adresa nr.20287/05.06.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare, prin care domnul Fluțar Ștefan Flavius, solicită însușirea documentației cadastrale întocmită de topograf ing.Șleam Cătălin și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 50 mp în vederea extinderii spațiului comercial situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6;

 • •   Certificatul de urbanism nr.547/06.05.2020, favorabil, pentru extindere spațiu comercial;

 • •   C.F. nr. 121104 Baia Mare, în care este înscris spațiul comercial, proprietatea numiților Fluțar Ștefan, Fluțar Natalia Zenovia, Fluțar Ștefan Flavius, Fluțar Ioana Lucia;

 • •   C.F.nr.104479 Baia Mare, în care este înscris terenul în suprafață de 128 ha 8725 mp, ca fiind proprietatea Statului Român;

 • •  Procura Specială autentificată sub nr. 2011/09.06.2020 de Notar Public Timiș Carmen, prin care Fluțar Ștefan, Fluțar Natalia Zenovia și Fluțar Ioana Lucia, în calitate de coproprietari în indiviziune, asupra spațiului comercial situat în Baia Mare , b-dul Traian nr.6, împuternicesc cu puteri depline pe Fluțar Ștefan Flavius, de ai reprezenta în fața autorităților locale cu privire la efectuarea demersurilor necesare în vederea extinderii spațiului comercial;

 • •  Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf Șleam Cătălin.

Având în vedere :

 • •   Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • •  Art.755-772 din Codul Civil;

 • •   Art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Adresa Comisiei locale de aplicare a Legii nr.10/2001, înregistrată cu nr. 711/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001 nesoluționate;

 • •  Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr.317/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • •   Terenul în suprafață de 50 mp, identificat prin C.F.nr.104479 Baia Mare, nr.topo 2737/4717, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr. 6, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G.nr.94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completăril e ulterioare, conform adresei nr.4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • •   Art.108, lit.e, art. 129, alin.(2), lit.c,’ alin.(14) și art.362 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însusește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului în suprafață de 128 ha 8725 mp identificat prin C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr.topo 2737/4716, parcelele rezultate fiind următoarele:

- C.F. nr. 104479 Baia Mare , nr.topo 2737/4717, în suprafață de 50 mp

- C.F. nr. 104479 Baia Mare , nr.topo 2737/4718, în suprafață de 128 ha 8675 mp

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al M unicipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 50 mp, identificat în C.F.nr.104479 Baia Mare, nr.topo 2737/4717, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcția Patrimoniu;

 • •  Dl. Fluțar Ștefan Flavius, comuna Moisei, jud. Maramureș;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-