Hotărârea nr. 198/2020

H.C.L. nr. 198 din 30.06.2020 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric ,cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente , identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare ,nr.topo 860 și 860-C1

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.198/2020

privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric ,cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente , identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare ,nr.topo 860 și 860-C1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 223/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.223/2020;

 • •   Raportul de specialitate nr. 109/10.06.2020, prom ovat de Direcția Patrimoniu -Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se arată că Municipiul Baia Mare își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului monument istoric , cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafată de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare , nr.topo 860 si 860-C1;

 • •   Hotărârea Consiliului Judetean nr.83/2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr.16354/05.05.2020, prin care ne comu nică că această instituție nu-și exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului monument istoric , cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare, nr.topo 860 și 860-C1;

 • •   Cererea înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr.17470/15.05.2020 de d-na Platthy Katalin prin reprezentant d-l avocat Galea Szeremi Gabriel, prin care solicită Consiliului Local dacă iși exercită dreptul de preemțiune în cumpărarea imobilului.

Având în vedere :

 • •   Prevederile Legii nr.422 /2001 , art.4 ,alin 8 , potrivit căreia dreptul de preemțiune revine autorității publice care se pronunță prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • •   Art.129, alin.1, alin.2 lit.(c) din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •   Avizul nefavorabil ale comisiei de buget și avizele favorabile ale comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •   Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric , cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare , nr.topo 860 și 860-C1.

Art.2. Se împuternicește comisia de licitații pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare cu negocierea prețului de cumpărare a imobilului identificat la art.1 al prezentei, după întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizar ANEVAR.

Art.3. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare al imobilului identificat la art.1 al prezentei hotărâri pentru stabilirea valorii de piață.

Art.4.Rezultatul negocierii privind prețul și termenii cumpărării imobilului vor fi supuse ulterior dezbaterii Consiliului Local , în vederea aprobării alocării sumei în bugetul local , precum și aprobarea achiziționării imobilului.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •   Consiliul Județean Maramures;

 • •   Direcția Judeteana Pentru Cultura Maramures;

 • •   Direcția Patrimoniu;

 • •   Direcția Economică;

 • •   Secretariatul comisiei de licitatii pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • •  D-na PLATTHY KATALIN - prin reprezentant GALEA SZEREMI GABRIEL , Baia Mare;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

2

I