Hotărârea nr. 197/2020

H.C.L. nr. 197 din 30.06.2020 privind modificarea poziției 11 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete – creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.197/2020

privind modificarea poziției 11 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete - creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 236/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 236/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.719/2020, promovat Serviciul Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 11 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.688/2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare si Prelungire strada Dragos Vodă si crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete - creare bulevard între Bd. București si Bd. Independentei și crearea de banda dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete", și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilele care cons tituie coridorul de expropriere;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică , a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete -creare bulevard între Bd. București și Bd. Independentei și crearea de banda dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete" și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019;

 • • Hotarârea Consiliului Local nr. 108/2019 privind modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pistă de biciclete -creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru

transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modi ficată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019;

 • • Hotarârea Consiliului Local nr. 118/2019 privind modificarea poziției 1 și 3 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun si pista de bicic lete -creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019.

Având în vedere :

 • • Faptul că, modificarea propusă în Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019, este necesară pentru că după adoptarea hotărârii a fost identificat unul dintre proprietarii necunoscuți expropriați, respectiv Puscas Gheorghe casatorit cu Puscas Felicia , astfel că suprafața de 1723 mp a fost dezmembrată dar nu la modificari ale cuantumul despăgubirilor sau a suprafeței totale expropriate;

 • • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată și completată;

 • • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare;

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de evaluator autorizat Șimon Gheorghe, membru titular ANEVAR, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru terenul în suprafață de 697 mp, proprietatea lui Pușcaș Gheorghe căsătorit cu Pușcaș Felicia, prin care se stabilește, detaliat, valoarea despăgubirilor pentru această suprafață, din totalul de 1723 mp, evaluată prin Raportul de evaluare nr. 9 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a HCL nr. 688/2018.

Art. II. Se aprobă modificarea poziției nr. 11 din Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019, de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.688/2018 și care va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Proprietari tabulari

Cota indiviza

Nr.topo/ Cadastral

Nr. C.F.

Suprafata din CF ( mp )

Suprafata de expropriat ( mp )

Valoare despagubiri lei

ADRESA

CNP/COD FISCAL

11

Proprietari necunoscuti

1/1

2708/277/3

/2/2/2/2/2

114936

661643

1026

54,043.00

-

Puscas Gheorghe casatorit cu Puscas Felicia

1/1

2708/195

17078

2913

697

100,368.00

-

Art.III. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.688/2018, cum a fost modificată și completată, rămân neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Investiții, Programe;

 • • Serviciul Programe, Proiecte, Strategii;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

EVAL CONSULTING SRL

Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 4/12

Tel/fax 0262-222069


ÂccreditatioBno.2M-2
RAPORT DE EVALUARE

Teren


Adresa

Zona calea ferata, fn, jud.Maramureș

Client

MUNICIPIUL BAIA MARE

Proprietar

Destinatar

PUȘCAȘ GHEORGHE si PUȘCAȘ FELICIA , S= 697 mp

MUNICIPIUL BAIA MARE

1.

EVALUATOR

SC PBS EVAL CONSULTING SRL

Asigurare profesionala nivel de acoperire/nr./an

Nivel de acoperire 500.000 EURO / nr. 0140/2018

Reprezentant - funcția

SIMON GHEORGHE - Administrator

Evaluator autorizat/ Parafa

SIMON GHEORGHE / nr.16115 ■ valabila 2018

Adresa evaluatorului

 • • Sediu - Baia Mare , str. Hortensiei nr. 4/12

 • • Telefon: 0745.504.511

 • • E-mail: pbsevalconsulting@gmail.com

2.

SOLICITANT

MUNICIPIUL BAIA MARE

Adresa

 • • CIF 3627692

 • • Baia Mare , str. Gheorghe Șincai nr. 37

 • • Telefon: 0262213824 , fax 0262212332

DESTINATARUL RAPORTULUI

MUNICIPIUL BAIA MARE

3.

PROPRIETATEA EVALUATA

TEREN - suprafața 697 mp

Proprietar

PUȘCAȘ GHEORGHE si PUȘCAȘ FELICIA

Adresa proprietății

• Zona calea ferata, fn, jud.Maramureș

Condiții limitative deosebite (Neconcordante cu documentele de proprietate si de cadastru)

• Nu sunt

4. DECLARAREA VALORII

VALOAREA RECOMANDATA A PROPRIETĂȚII

100.368 LEI echivalent 21.572 EUR

Valoarea este fara TVA

NOTA : 1. S-au efectuat calculele de evaluare cu suprafețe noi , diminuate fata de suprafețele din raportul de evaluare inițial , vor rezulta valori diferite fata de valorile inițiale

2. Datele de referința ale evaluării raman cele din raportul de evaluare inițial

5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața (SEV 100)

SCOPUL EVALUĂRII

Expropiere

DATA INSPECȚIEI

PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuata la data de 12.12.2018 de către evaluator autorizat Șimon Gheorghe, membru titular ANEVAR

DATA DE REFERINȚA A EVALUĂRII

12.12.2018

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE

REFERINȚA

1 EURO = 4,6528 LEI valabil la data de 12.12.2018

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

PROPRIETAR SI DOBÂNDIRE:

PUȘCAȘ GHEORGHE si PUȘCAȘ FELICIA

S-au pus la dispozite Plan de amplasament si delimitare , cu nr. cadastral 125362

Accesul la proprietate se realizează din drum public Dreptul de proprietate: deplin.

UTILIZAREA

ACTUALA A

TERENULUI

Faneata.

7.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Zona periferica a municipiului Baia Mare , pășune.

ARTERE

IMPORTANTE DE

CIRCULAȚIE IN

APROPIERE

 • • Pietonal: din strada si prelungirea Dragos Vodă spre calea ferata, din Bd București spre calea ferata

 • • Feroviar: Nu este cazul

 • • Naval: Nu este cazul

 • • Calitatea rețelelor de transport: pamant

 • • Accesul la mijloacele de transport in comun: departe.

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • • Zona plana , pășune

In zona se afla:

 • • Terenuri libere

 • • Unitati de invatamant: apropiere

 • • Unitati medicale: apropiere

 • • Unitati de cult: apropiere

UTILITATI EDILITARE

 • • Rețea urbana de energie electrica: la distanta

 • • Rețea urbana de apa: nu este

 • • Rețea urbana de gaze: nu este

 • • Rețea urbana de canalizare: nu este

 • • Rețea urbana de telefonie mobila : existenta

GRADUL DE POLUARE

ORIENT ATIVfrezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

Poluare:

 • • Poluare fonică: nu este

 • • Poluare cu noxe auto: nu este

 • • Poluare chimică: nu este cazul

 • • Altele: nu este cazul

AMBIENT

• Civilizat.

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Zona de referința - periferica a a municipiului Baia Mare.Nu are utilitati , doar drum de acces din pamant pana la limita cu Bd Independentei si Bd București.Poluare fonica si noxe auto nu sunt. Ambient relativ civilizat.

8.

DATE TEREN

DATE GENERALE

• Suprafața teren 697 mp , acces din strada Dragos Vodă , Bd București , Bd Independentei

DESCRIERE

Terenul are forma regulata si este delimitat de proprietățile adiacente fara gard

Utilitati: nu are.La data inspecției terenul era liber.

RESTRICȚII

• Utilizare - construcție drum

9.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI SI

• Piața terenurilor libere

SUBPIETEI

• Delimitarea pieței: zona adiacenta

NATURA ZONEI

• Zona cu dezvoltare industriala , servicii

 • • Din punct de vedere edilitar: zona in dezvoltare

 • • Din punct de vedere economic: localitate in dezvoltare

OFERTA DE

TERENURI SIMILARE

• Mica

CEREREA DE

TERENURI SIMILARE

• Mica

ECHILIBRUL PIEȚEI

(RAPORTUL

CERERE/ OFERTA)

• In ceea ce privește piața imobiliara, aceasta este in mica pe acest segment, putând estima ca suntem pe o piața a cumpărătorilor.

PRETURI OFERTA IN ZONA PENTRU PROPRIETĂȚI

SIMILARE

 • • Minim: 12 EURO/mp

 • • Maxim: 15 EURO/mp

CONCLUZI SI TENDINȚE

PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII

 • • Trend relativ constant al valorilor pe piața specifica, număr mediu de tranzacții.

 • • Raportul cuprinde anexe privind preturile pe segmentul de piața al proprietății

 • 12. CEA MAI BUNA UTILIZARE (CMBU)

Cea mai buna utilizare reprezintă cea mai probabila utilizare a proprietății care este fizic posibila, justificata adecvat, permisa legal, fezabila financiar si care conduce la cea mai mare valoare a proprietății evaluate. O utilizare care nu este legal permisa sau nu este fizic posibila, nu poate fi considerata ca fiind cea mai buna utilizare.

Deși o utilizare este permisa legal si posibila fizic, este posibil ca evaluatorul sa fie nevoit sa justifice ca este si rezonabil probabila. După ce a rezultat din analiza ca una sau mai multe utilizări sunt rezonabil probabile, se trece la verificarea fezabilității financiare.

Utilizarea din care rezulta valoarea cea mai mare, in corelare cu celelalte utilizări, este considerata cea mai buna utilizare.

Având in vedere considerentele de mai sus, analizand vecinătățile si zona de amplasament, precum si caracteristicile fizice ale terenului evaluat, CMBU pentru proprietatea imobiliara analizata este cea agricola.

 • 13. EVALUARE

  REGLEMENTARI SI CADRU LEGAL

  Standardele de evaluare a bunurilor, ANEVAR 2018

  • • SEV 100 - Cadrul general

  • • SEV 101 -Termenii de referința ai evaluării

  • • SEV 102 - Implementare

  • • SEV 103 - Raportare

  • • SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

  • • SEV 400 - Verficarea evaluării

  • • GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

  ALTE REGLEMENTARI

  • Legislația in vigoare

  • 13.1. Procesul de evaluare

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat.

Prin valoare se intelege acea calitate convenționala a unui obiect care ii este atribuita in urma unor calcule sau a unor expertize.

Conceptul de valoare presupune o suma de bani asociata unei tranzacții. Totuși, vanzarea proprietății evaluate nu este o condiție necesara pentru estimarea prețului pentru care proprietatea ar trebui vanduta, la data evaluării, in condițiile precizate in definiția valorii de piața. Diferența dintre valoare si prețul plătit este cauzata de contextul tranzacției care nu este niciodată aceeași.

Pentru determinarea valorii de piața a unei proprietăți imobiliare de tipul celei prezente, Standardele de Evaluare prevăd posibilitatea utilizării a sase metode in evaluare. In cazul de fata, datorita cantitatii si calitatii informațiilor avute la dispoziție s-a considerat oportun a se aplica metoda comparației directe.

 • 13.2. Evaluarea prin comparația directa

Premisa majora a comparației directe este aceea ca valoarea de piața a unei proprietăți imobiliare este in relație directa cu preturile unor proprietăți competitive si comparabile.

Aceasta tehnica se bazeaza pe principiul substituției, care stipulează ca un cumpărător prudent nu va plăti mai mult pentru o proprietate decât prețul unei proprietăți ce ii poate fi substituita in condiții similare.

Ea furnizează un indiciu important asupra valorii particularizate pe o piața activa, data fiind o disponibilitate suficienta a datelor de piața comparabile cu proprietatea supusa evaluării.

In aplicarea metodei se recurge la cuantificare, analizandu-se tranzacții si/sau oferte de proprietăți comparabile in scopul determinării existentei caracteristicilor inferioare, superioare sau egale cu proprietatea evaluata.

Datele utilizate pentru comparabilele din analiza sunt preluate din ofertele de vanzare existente la diferite agenții imobiliare.

Elementele de comparație folosite sunt cele care determina variații importante pe piața terenurilor libere din zona analizata.

Ca elemente de comparație (prezentate in grila) au fost luate in considerare numai acele caracteristici care au drept consecința variații importante ale preturilor pe piața specifica.

SURSE DE INFORMARE

Valorile de tranzacționare ale comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

pentru COMPARABILA A: teren extravilan 7.000 mp, preț 84.000 euro, in Baia Mare , Bd Independentei , spate la PISANO GRUP, zona de terenuri libere, drum pamant, fara utilitati .Sursa: OLX.

pentru COMPARABILA B: teren extravilan 15.858 mp, preț 206.154 euro, in Baia Mare , spate la CETINA, drum betonat, fara utilitati.Sursa: OLX.

pentru COMPARABILA C: teren extravilan 1,500mp, preț 22.500 euro, in Baia Mare, Bd București, zona Cetina, drum betonat, fara utilitati.Sursa: OLX.

pentru COMPARABILA D: teren extravilan 1.192 mp, preț 22.600 lei, in Baia Mare, zona str. D.Voda, langa linia CF, drum pamant, fara utilitati.Sursa: OLX.

Grila de comparație pentru terenul supus evaluării este prezentata in Anexe.

VALOAREA DE PIAȚA DETERMINATA PRIN COMPARAȚIA DIRECTA

40.992 LEI echivalent 8.810 EUR

 • 14. DEFINIȚII, IPOTEZE DE LUCRU SI ALTE PRECIZĂRI
 • 14.1 DEFINIȚII

VALOAREA DE PIAȚĂ - conform SEV100 Cadrul general (IVS Cadrul general)

Valoarea de piață reprezintă suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluării, intre un cumpărător hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.

 • 14.2 IPOTEZE DE LUCRU

La baza evaluării stau o serie de ipoteze de lucru, in concordanta cu care este exprimata opinia evaluatorului, coroborat cu celelalte aprecieri din acest raport.

Ipotezele de ordin general care stau la baza intocmirii rapoartelor de evaluare in cadrul SC PBS EVAL CONSULTING SRL. sunt:

 • a)  Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de client / reprezentanții clientului si au fost prezentate fara a se intreprinde verificări sau investigații suplimentare. Proprietatea este considerata si evaluata ca fiind libera de sarcini.

 • b)  Anexele fotocopiate si materialul grafic din acest raport de evaluare sunt incluse pentru a ajuta la formarea unei imagini adecvate, referitoare la bunul imobil. Valoarea determinata in cadrul lucrării de fata se refera strict la proprietatea vizionata, ale cărei fotografii sunt anexate, fiind identificata in baza indicațiilor clientului. Am considerat ca toate informațiile obținute de la client sunt adevarate si corecte. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru neconcordantele generate de informații eronate oferite client.

 • c)  Evaluatorul, prin reglementările profesionale carora se supune, nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a actelor menționate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra bunului imobil evaluat, considerat existent in prezenta lucrare, ca ipoteza de lucru.

 • d)  Evaluatorul a presupus ca imobilul evaluat se conformează restricțiilor urbanistice din zona, deține toate licențele, autorizațiile, certificatele necesare utilizării sale, neexistand nici o disputa cu vecinii, ocupantii spatiilor învecinate sau administrația locala.

 • e)  Se presupune ca zona in care se afla proprietatea imobiliara nu este poluata si este in concordanta cu reglementările legale in vigoare, pe plan local si republican, privind protecția mediului inconjurator. Având in vedere faptul ca este obligația proprietarului de a inlatura orice contaminare, evaluatorii recomanda, in eventualitatea in care se descoperă existenta acesteia, efectuarea unui audit de mediu de către un expert autorizat inaintea oricărei decizii. In acest caz, opinia noastra va fi reconsiderata.

 • f)   Valorile estimate in prezentul raport nu pot fi utilizate in alte scopuri, in afara celui de garantare credit, declarat anterior.

 • g) Valoarea recomandata a fost determinata strict prin perspectiva situației pieței la data de referința a evaluării, situație care se poate modifica, intr-un interval mai scurt sau mai lung, in funcție de dinamica economica, ceea ce ar implica reconsiderarea poziției noastre.

 • h)  Evaluatorii nu isi asuma nici o responsabilitate pentru evenimentele ce influențează valoarea proprietății care au avut loc după data evaluării sau data inspecției si care nu au fost indicate.

 • i)  Evaluatorii, prin natura muncii lor, nu sunt obligați sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune. Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca proba in instanța, fiind o expertiza extrajudiciara.

 • j)  Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății, iar valoarea prezentata in prezentul raport de evaluare nu are nici o legătură cu valoarea de asigurare.

 • k)  Orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezente în raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare.

Ipoteze speciale:

• Clientul a solicitat ca la atribuirea valorii terenurilor sa se tina seama de prevederile Legii nr. 233/2018, art. 8,unde se specifica : Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Evaluatorilor din Romania - ANEVAR , care va intocmi raportul de evaluare prevăzut la srt. 11 alin. (7) din lege, este obligat sa se raporteze la expertizele intocmitesi actualizate de camerele notarilor publici , potrivit art. 77 1 alin (5) din Legeanr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 14.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat cu fotografii din care rezultă încadrarea în zona în care se află proprietatea și fotografii de pe proprietate.

In procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI, conversia în alte valute urmând a fi efectuată de către destinatar.

 • 15. NATURA SI SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE

Informații puse la dispoziție de către client:

 • -  Scopul evaluării;

 • -  Datele de identificare a proprietății evaluate - adresa, identificare fizica pe teren;

 • -  Documente care sa ateste situația juridica a proprietății imobiliare;

 • -  Schite si suprafețele proprietății.

Alte surse de informații:

 • -  Date privind piața imobiliara;

 • -  Agenti imobiliari, surse publice de informare imobiliara (site-uri internet, presa, cataloage etc.) care isi desfasoara activitatea pe piața locala;

 • -  Bibliografie de specialitate.

 • 16. CLAUZA DE NEPUBLICARE

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al societății comerciale PBS EVAL CONSULTING SRL, al clientului si al utilizatorului.

 • 17. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declaram ca raportul de evaluare a fost realizat in concordanta cu reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR ediția 2018 cu normele si cu metodologia de lucru recomandata de ANEVAR, si cu ipotezele cuprinse in prezentul raport. Evaluatorul nu are nici o relație particulara cu clientul si nici un interes actual sau viitor fata de proprietatea evaluata. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venita din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face in funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări.

 • 18. CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita informațiilor si cunoștințelor deținute, certificam că:

 • 1. Afirmațiile prezentate si susținute in prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările si concluziile se bazeaza pe informații si date considerate de către evaluator ca fiind adevarate si corecte, precum si pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 12.12.2018.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, fiind imparțiale și nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

 • 3. Nu avem nici-un interes prezent sau de viitor în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nici un interes sau influenta legata de părțile implicate.

 • 4. Suma ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport de evaluare nu are nici o legătură cu declararea in raport a unei anumite valori sau interval de valori care sa favorizeze clientul si nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile noastre au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR ediția 2018 si conform cerințelor din standardele, recomandările si metodologia de lucru a ANEVAR.

 • 6. Proprietatea a fost inspectata personal de către evaluator in prezenta proprietarului/reprezentantului proprietarului, in elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte persoane in afara evaluatorului care semnează mai jos.

 • 19. ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE NOI, A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE Șl A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA NOASTRĂ ESTE CĂ VALOAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:

VALOAREA RECOMANDATA

100.368 LEI echivalent 21.572 EUR

VALOAREA A FOST DETERMINATA PRIN

GRILA NOTARILOR PUBLICI

Valoarea este fara TVA

Calculul Valorii terenului folosind prevederile din Grila Notarilor Publici 2018

Suprafața teren 697 mp

Terenul este in Categoria C , valoare 144 lei/mp , pag. 9

Conform Grila pag. 5 calculul se face astfel: primii 1000 mp se calculează cu prețul din tabel

Următorii mp se calculează cu 10% din prețul din tabel

697 mp x 144 leimp = 100.368 lei echivalent 21.572 euro

EVALUATOR

SIMON GHEORGHE


membru titular ANEVAR, evaluator autorizat El, EPI, EBM


uXfORIlOR.Elaborat de SC PBS EVAL CONSULTING SRL BAIA MARE

Membru corporativ al ANEVAR

21. ANEXELE RAPORTULUI DE EVALUARE
 • - Amplasament si Fotografii;

 • - Anexa de calcul;

 • - Oferte vanzare;

 • -  Documente proprietate.


GRILA DE COMPARAȚII PENTRU TEREN

8.810

40.992


Ajustările cantitative s-au luat in considerare astfel:

 • * S-au efectuat ajustări pentru amplasament cu -10% la comp D , situat in zona considerata mai buna pe piața decât subiectul

‘ S-au efectuat ajustări pentru tipul drumului de acces cu -10% la comp B si C , au drum de acces betonat

 • * S-au efectuat ajustări pentru teren extravilan cu -10% la toate cele 4 comparabile

 • * S-au efectuat ajustări pentru diferența de suprafața in plus fata de proprietatea subiect, la toate cele 4 comparabile

Acolo unde nu s-au efectuat ajustări, s-a considerat ca cele patru comparabile au caracteriscile similare cu cele ale subiectului.

Valoarea estimata pentru proprietatea supusa evaluării a fost asimilata valorii ajustate a proprietății comparabilei A, deoarece aceasta are cea mai mica ajustare bruta totala valorica, fiind considerata si cea mai apropiata de subiect ca si caracteristici.


Element de comparație

Subiect

Comparabila A

Comparabila B

Comparabila C

Comparabila D

Suprafața parcelei

697 m2

7.000 m2

15.858 m2

1.500 m2

1.192 m2

Preț total (Euro)

84.000

206.154

22.500

22.600

Tip tranzacție

X

oferta agenție

oferta agenție

oferta agenție

oferta agenție

negociere

X

-10%| -1 €/mp

-10%l

-1 €/mp

-10%

-2 €/mp

-10%

-2 €/mp

Preț unitar (Euro/mp)

11 €/mp

12 €/mp

14 €/mp

17 €/mp

Drepturi de proprietate transmise

integral

integral

integral

integral

integral

ajustare

X

0%

0,0 €/mp

0% | 0,00 €/mp

0% |0,00€/mp

0%

0,00 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

11,7 €/mp

13,5 €/mp

17,1 €/mp

Condiții de vanzare

la piața

la piața

la piața

la plata

la piața

ajustare

X

0%

0,0 €/mp

0% | 0,00 €/mp

0%

0,00 €/mp

0% |

0,00 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

11,7 €/mp

13,5 €/mp

17,1 €/mp

Condiții de finanțare

cash

cash

cash

cash

cash

ajustare

X

0%

0,0 €/mp

0% | 0,00 €/mp

0%

0,00 €/mp

0%

0,00 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

11,7 €/mp

13,5 €/mp

17,1 €/mp

Condițiile pieței

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

ajustare

X

0%

0,0 €/mp

0%

0,00 €/mp

0%

0,00 €/mp

0% | 0,00 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

11,7€/mp

13,5 €/mp

17,1 €/mp

Amplasare

Baia Mare, Prelung, str. D.Voda- calea ferata

Baia Mare, Bd Independentei, spate la PISANO

Baia Mare, spate la CETINA

Baia Mare, Bd București, zona Cetina

Baia Mare, zona str. D.Voda, langa linia CF

ajustare

X

0%

0,0 €/mp

0%

0,00 €/mp

0%

0,00 €/mp

-10%

-1,7 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

11,7 €/mp

13,5 €/mp

15,4 €/mp

Tipul drumului de acces

pamant

pamant

betonat

betonat

pamant

ajustare

X

0%

0,00 €/mp

-10%

-1,17 €/mp

-10% |-1,35 €/mp

0%

0,00 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

10,5 €/mp

12,2 €/mp

15,4 €/mp

Deschidere (ml)

ajustare

X

0%

0,0 €/mp

0%

0,0 €/mp

0% | 0,0 €/mp

0%

0,0 €/mp

Valoare ajustata

10,8 €/mp

10,5 €/mp

12,2 €/mp

15,4 €/mp

Tip teren / potențial utilizare

intravilan /construcții

extravilan

extravilan

intravilan

extravilan

ajustare

X

5%

0,5 €/mp

5%

0,5 €/mp

0%

0,0 €/mp

5%

0,8 €/mp

Valoare ajustata

11,3 €/mp

11,1 €/mp

12,2 €/mp

16,1 €/mp

Utilitati

fara

similar

similar

similar

similar

ajustare

X

0%

0 €/mp

0%

0 €/mp

0%

0 €/mp

0%

0 €/mp

Valoare ajustata

11 €/mp

11 €/mp

12 €/mp

16 €/mp

Suprafața

697 m2

7.000

15.858

1.500

1.192

ajustare

X

32%

3,6 €/mp

35%

I 3,9 €/mp

4% | 0,5 €/mp

2%

0,3 €/mp

Valoare ajustata

15

15

13

16

Total ajustări

2

3

2

3

Ajustare totala bruta -procentual / valoric

37%

4,17

50%

5,57

14%

1,84

17%

2,80

13

_______________Comparabila aleasa - C

Valoare de piața subiect ■ rotund (EURO) Valoare de piața subiect (lei)

OFERTE TERENURI
Comparabila A

https://www.olx.rO/oferta/teren-de-vanzare-IDbMgC0.html#19a8b038f7


84 000 €
Pe site din sep 2018


Anunțurile utilizatoru


Teren de vanzare


Raportează
Adaugat La 11:31. 4 decembrie 2018. Număr anunț: 174043300

Actualizează anunțul

Oferit de                 Agenție              Extravilan / intravilan Extravilan

Suprafața utila           7 000 m2

Vă propunem spre achiziție teren intravilan situat în spate la Pisano ( B-dul Independentei) cu o suprafață de 70 ari cu doua drumuri de acces din b-dul Independenței.

Dispune de utilități (apă. gaz, curent trifazic), este Intabulat, acte la zi.

Preț 1200 Curo/ ar.

Pentru mai multe detalii, vizionări sau oferte, nu ezitați să ne contactați.

Contact:

Anunțuri publicate de: Progressive Imobiliare

Anunțul Teren de vanzare este adăugat de pe Storia ro.


LV /OfcfSG 7oVq


iKxilOFERTE TERENURI
Comparabila B

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-zona-cetin3-1300-eur-ar-IDbOAJg.htmlf/f29a5d77c5


ip

E 5 T A T E


206154 €


IMOPARK

E S T A T EOportunitate de investițieI A.(o) Baia Mare, județ Maramure: V Vezi pe hartaTeren intravilan, zona Cetina, 1300 eur/ar

Pe site din ian 2018


Baia Mare, județ Maramureș Adaugat La 15:29,29 noiembrie 2018. Număr anunț: 174597286


lir îmi place O


DistriNiie


W' Promovează anunțul


Actualizează anunțul


Anunțurile utilizatorului


Raportează


Oferit dc

Agenție

15 858 ni2


Extravilan / intravilan Extravilan


Suprafața utila

Teren intravilan in spate la Cetina, suprafața 15.858mp.3 parcele dc 33.2 ari. 95 88 ari. 29.49 ari, pret vanzarc 1300 cur/ar

Anunțuri publicate dc: Imopark Estatc SRL

Anunțul Teren intravilan, zona Cetina. 1300 cur/ar este adaugat dc pc Storia.ro.

OFERTE TERENURI
Comparabila C

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-1500-mp-baia-mare-IDblZPU.htmlftf29a5d77c514 950 €

q Contact prin Stoi v

■'J'j Baia Mare, județ Maranur v Vezi pe hartaTeren intravilan, 1500 mp, Baia Mare


Baia Mare, județ Maramureș


Adăugăt La 11:49.29 noiembrie 2018. Număr anunț: 167782286


îmi place 0 I Distribuie


Pe site din oct 2016Actualizează anunțul


Anunțurile utilizatoru


Ofeiit de                 Agenție              Extravilan / intravilan Intravilan

Raportează


Suprafața utila           1 500 m’

Teren liber situat in intravilanul mun. Baia Marc. B-dul București.

Terenul este compus din parcelă de teren liber cu suprafață de 1500 mp. amplasată in intravilanul mun Baia Marc, pe B dul București. în zona fabricii Cetina, în zona interioară la aproximativ 140 m dc bulevard, din dreptul magazinului Dicgo.

Teren plan de formă rectangular cu lățimea parcelei dc 25 m și adâncimea de 60 m, parcelă orientată pe direcția SE-NV, acces din B-dul București prin curtea SC CETINA SRL.

Terenul se vinde in licitație publica (phx)

COMISION 0%

Anunțuri publicate dc: HomcLand

Anunțul Teren intravilan. 1500 mp. Baia Marc este adaugat dc pc Storia.ro.

OFERTE TERENURI
Comparabila D

https://www.olx.rO/oferta/idl0169-teren-l-192-mp-baia-mare-ID9AJG3.html#0e614c525122 600 lei

Nrgocktorl


Satveaza-ti timpul!

Cumpăra prin creditul Ih


63 Contact prin Storiz


Ban Mare, județ Maramureș v Vezi pe hartaID:10169 Teren 1.192 mp - Baia Mare


* este cnftre

Pe site din aug 2016


3a la Mare, județ Maramureș


Adaugat La 17:04. 7 decembrie 2018. Număr anunț: 141742419


ifr îmi place 0 I Distribuie


Promovează anunțul


Actualizează anunțul


Anunțurile utilizatorului


Oferit de

Suprafața utila


Agenție

1192 m’


Extravilan / intravilan Extravilan


Tclckom:


Reincarca si poți castiga un Samsung Galaxy Note8


Terenul este situat in zona fostei halde de steril din zona Dragos Vodă. Limita sudica a terenului este ropresentata de calea ferata CFR Baia Marc-Satu Marc.

Terenul este plan, avand o forma regulata si deschidere la drumul de acces de painant si piatra. Terenul nu este branșat la utilitari dar se regăsesc in apropiere.

Categoria de folosința a terenului este: pășune.

Se vinde prin licitație publica.Referat de admitere, cerere nr. 19782 / 30-04-2020


Nr.

19782

Ziua

30

Luna

04

Anu)

2020


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară MARAMUREȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare Adresa: Localitate: Baia Mare, Str. Cosmonautilor nr 3

REFERAT DE ADMITERE

(Prima înregistrare imobil)

Domnului/Doamnei PUȘCAȘ GHEORGHE

Domiciliul Loc. Baia Mare,

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 19782 din data 30-04-2020, vă informăm:

In urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor in vigoare și in consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu in evidența OCPI MARAMUREȘ cu numărul cadastral

1) 127534, Loc. Baia Mare, Jud. Maramureș, UAT Baia Mare, in suprafață măsurată de 1806 mp și suprafață din acte 1806 mp,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI MARAMUREȘ la data: 05-05-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

Maria Diaconu

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 127534 / UAT Baia Mare

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară MARAMUREȘ j.pj          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare

Localitate: Baia Mare, Str. Cosmonautilor nr 3

Nr.cerere

19782

Ziua

30

Luna

04

Anul

2020

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

pentru Imobil număr cadastral 127534 / UAT Baia Mare

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Baia Marejud. Maramureș________________________ Comuna/Oraș/Municipiu: Baia Mare

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

127534

1806

_____________________Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 127534/ UA i Baia Mare

Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

pășune

DA

1.806

TOTAL:

1.806

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație |_     , . .

construcție Supraf. (mp)

Situație j'uridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

117.117

2

3

17.285

3

4

95.515

4

1

25.049


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI MARAMUREȘ la data: 06-05-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

Maria Diaconii

Semnat digital

Maria deMaria

Diaconu Diacon U Data:2020.05.06 08:45:28 +03'00'

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata, [mp]

Adresa imobilului

_12Z534_________

1806

Mun. Baia Mare, jud. Maramureș

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BAIA MARE

390100

______

4 17,28 m 3           o

propnetarl necun0SCUt'        g

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

P

1806

Intravilan. Teren neimprejmuit.

TOTAL

1806

B. Date referitoare la construcții

Cod construcție

Destinația

Supraf. constr. la sol, [mp]

Mențiuni

-

-

-

-

TOI

PAL

-

-

Suprafața totala masurata a imobilului = 1806 mp

Suprafața din act = 1806 mp

S.C. TOPO EXPERT S.R.L.

Executant clasa 1 Seria R°-B-J nr. 1741 ing. Ardelean Vasile Alexandru Categoria A, Seria RO-B-F nr. 1294

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

a nnr"i r a hi Semnaim®”»vasile-AKUtLtAN     alexandru

DN: C«RO, I=BA1A MARE, o-SC TOPO EXPERT

\/Aril F-                  SRLtille=ADMJNI5TRATOR,$n=ARDELEAN,

V AS 1 t “               glvenName=VA$llE-ALEXANDRU,

senalNumber=200506245AVA?fl*a.    nq 9^90

1_____/v.1_f-w_A_f_hF>vPv. ,__namc^ARPEUEANVASILE-ALEWsPRu!

inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semna!ura Suflat digital de stampilai^* '           Maria Diaconii

r\; ~         . Data: 2020.05.06

Diaconu 08:47:13+03'00'

Data.19.782/30.03.2020

' At HAAVlxII JK 1 J--th=ARDELEAN VASILE-ALEXANDRU

'                                      Data:2020.04.291034:08 +O3W

Tabelul corespunzător dezmembrării numărului topografic 2708/195, inscris in C.F. 125369 Baia Mare

înainte de dezmembrare (situația existenta)

După dezmembrare (situația propusa)

Nr.

C.F.

Nr. topo.

S, [mp]

Proprietar

Nr. topo.

S, [mp]

Proprietar

Nota

125369

2708/195

2913

Pușcaș Gheorghe căsătorit cu Pușcaș Felicia

2708/195/1

410

Pușcaș Gheorghe căsătorit cu Pușcaș Felicia

Lot Nord

2708/195/2

; 697

Pușcaș Gheorghe căsătorit cu Pușcaș Felicia

Lot afectat de suprapunerea cu coridorul de expropriere avand nr. cad. 125362

2708/195/3

1806

Pușcaș Gheorghe căsătorit cu Pușcaș Felicia

Lot Sud

TOTAL

2913

-

TOTAL

2913

-

-

După atribuire număr cadastral

Nr. topo. componente

s. [mp]

PROPRIETAR

Nr. CAD.

S, [mp]

2708/195/3

1806

Pușcaș Gheorghe căsătorit cu Pușcaș Felicia

1806

4 i) c

Q O// _

întocmit:

S.C. TOPO EXPERT S.R.L.

Clasa II, Seria RO-B-J nr. 1741 ing. Ardelean Vasile Alexandru Categoria A, Seria RO-B-F nr. 1294 ,       StnwJtcfrgiUldeARDELEANVASILE-

A R D F FAM   ALEXANDRU

/ll \U/1—L.I—Sil N     Mtc-RGkSAU MARE. o=SC TOPO

EXPERT SRL titk»AD«INETRATOR,

\ / A C | 1 C                sn«ARDElEAH. givenNamff=VASILE-

VAjILL"         ALEXANDRU.

s*r>»Numbei»20CS0624SAVA7.

a i i-\/ A               1 name®ARD€LEANVASILE-ALEXANDRU,

Al r X A I\l J K U Cn-ARDELEAMVASIE-AUXANORU f IUU/V u iuxi      D*U:2020j0429 103457+0SW

Data: 10.03.2020