Hotărârea nr. 196/2020

H.C.L. nr. 196 din 30.06.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 168 mp , situat în Baia Mare, str. Valea Rosie

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.196/2020

privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 168 mp , situat în Baia Mare, str. Valea Rosie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 235/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 235/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.715/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 168 mp identificat prin CF nr.127253 Baia Mare, nr. cad. 127253, situat în Baia Mare, str. Valea Rosie nr. 121, în vederea amenajării unei parcări;

 • • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare sub nr. 20558/09.06.2020, prin care domnul Peter Alexandru cu domiciliul în Baia Mare, revine la solicitarea înregistrată la Primaria Municipiului Baia Mare cu nr. 11364/11.03.2020 prin care solicită vânzarea terenului în suprafață de 168 mp, aflat în domeniul prival al Municipiului Baia Mare, adiacent casei de locuit proprietatea acestuia, în vederea extinderii casei de locuit;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1541/06.11.2019 favorabil parcelării și atestării la domeniul privat al Municipiului Baia Mare în vederea concesionării terenului;

 • • C.F. nr.127253 Baia Mare, nr. cad. 127253;

 • • C.F. nr.118029 Baia Mare nr. topo 2298.

Având în vedere:

 • • Art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b), alin. 14 și art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul nefavorabil al comisiei de buget și avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de Studiul de oportunitate - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu privire la vânzarea prin licitatie publică a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 168 mp, identificat prin CF nr.127253 Baia Mare, nr. cad. 127253, situat în Baia Mare, str. Valea Rosie.

Art. 2 Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare pentru terenul în suprafață de 168 mp, identificat prin CF nr.127253 Baia Mare, nr. cad. 127253, situat în Baia Mare, str. Valea Rosie nr. 121.

Art. 3 Contravaloarea raportului de evaluare pentru terenul care face obiectul vânzării va fi achitată din bugetul local și va fi recuperată de la câștigătorii licitației.

Art. 4 Se aprobă întocmirea Documentației de atribuire pentru vânzare prin licitație publică a terenului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Urbanism - Arhitect Șef;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • PETER ALEXANDRU DANIEL, Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

15

împotrivă

1

Abțineri

2

I