Hotărârea nr. 195/2020

H.C.L. nr. 195 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii locațiunii pentru spațiile utilizate de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în suprafață utilă de 104,74 mp pe B-dul Unirii nr.11J-Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 195/2020

privind aprobarea prelungirii locațiunii pentru spațiile utilizate de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în suprafață utilă de 104,74 mp pe B-dul Unirii nr.11J-Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 234/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.234/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.120 /2020 promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de loca țiune pentru spațiile utilizate de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în suprafață utila de 104,74 mp pe B-dul Unirii nr.11J-Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Cererea înregistrată la Primăria Baia Mare de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș cu nr 19263/28.05.2020 prin care solicită prelungirea locațiunii spațiilor închiriate pe Bd. Unirii nr.11J;

 • • Borderoul comisiei de spații cu altă destinație decât aceea de locuință nr. 21.133 din 12.06.2020;

 • • H.C.L. nr. 224/26.06.2013 privind stabilirea chiriei pentru imobilele aparținând Municipiului Baia Mare închiriate asociațiilor și fundațiilor fără scop patrimonial;

 • • HCL nr.205/2017 privind aprobarea procedurilor de evaluare a persoanelor juridice constiuite în temeiul Ordonanței nr.26/2000,actualizata, în vederea înscrierii pe lista de prioritate pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu;

 • • Art.129, alin.2 lit (b) ,(c),alin.6 lit (a,) , alin 7 lit f) ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Art. 1777-1806 din Codul civil

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea locațiunii pentru spațiile în suprafață utilă de 104,74 mp utilizate de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș pe Bd Unirii nr.11 J-Baia Mare.

Art.2. Se aprobă durata contractului de închiriere până la data de 30.06.2025.

Art.3. Chiria se stabilește la valoarea din contractul de închiriere nr. 18595/09.07.2018 de 0,54 lei/mp/lună indexata cu indicele inflației la începutul anului 2020 care va fi indexata cu indicele inflatiei anual, iar întârzierile de la plata se vor penaliza cu 0,04%/zi întarziere la suma datorată.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Asociația Județeană de Fotbal Maramureș, Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I