Hotărârea nr. 194/2020

H.C.L. nr. 194 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din proprietatea Statului Român aflate în administrarea Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 194/2020

privind aprobarea prelungirii termenului de loca țiune pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din proprietatea Statului Rom ân aflate în administrarea Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 233 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 233/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.119 /2020 promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de locațiune pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din proprietatea Statului Român aflate în administrarea Municipiului Baia Mare;

 • • Borderoul comisiei de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta nr 21.133 din data de 12 iunie 2020.

Având în vedere :

 • • Cererea Casei de Asigurari de Sănătate Maramureș nr. 17422/15.05.2020 prin care solicit ă prelungirea contractului de închiriere nr. 15628/.2017 pentru spațiul situat în Al.Marasti nr.6 ;

 • • Cererea d-lui Brancoveanu Constantin nr.17539/18.05.2020 prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. nr.17037/2017 pentru spatiul din Bd.Traian nr.29;

 • • Cererea d-lui Busecan Claudiu nr.20542/09.06.2020 prin care solicita prelungirea contractului de închiriere nr.16441/2017 pentru spatiul din str.Gh.Sincai nr. 4 ;

 • • Cap. XII: Bunuri și lucrări publice, Secțiunea I: Administrarea bunurilor;

 • • Codul civil, art. 1777-1784, alin.3;

 • • Art.129, alin.2 lit (b) ,(c), alin.6 lit (a,), alin.10 lit(a) , din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea locațiunii în favoarea actualilor chiriași pentru spațiile cu altă destinație, identificate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune până la data de 30.06.2023 prin încheierea unor acte adiționale .

Art.3. Chiria se stabilește la valoarea din contractele de închiriere care a fost indexata anual cu indicele inflației și care vor fi indexate anual cu indicele inflației, iar întârzierile de la plata se vor penaliza cu 0,04%/zi întârziere la suma datorată.

Art.4. Prelungirea locațiunii pentru spațiile nominalizate în Anexa nr.1 se va face numai pentru chiriașii care fac dovada achitării integrale a chiriei.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș;

 • • Dl. Brancoveanu Constantin, Baia Mare;

 • • Dl. Busecan Claudiu,sat.Mogosesti;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I