Hotărârea nr. 193/2020

H.C.L. nr. 193 din 30.06.2020 privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 193/2020

privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul școlar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 232 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 232/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 13/11.06.2020, întocmit de Direcția Generală Dezvoltare Publică -Direcția Investiții, Programe - Serviciul Administrare Unități de Învățamânt, prin care se propune spre aprobarea Consiliului Local Baia Mare proiectul privind organizarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul școlar 20 20-2021, având Avizul conform nr. 8205/16.12.2019 al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș;

Având în vedere :

 • • Art. 61 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul M.E.N. nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

 • • Dispozițiile art. 129 alin.(1), alin (7) litera a) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Rețeaua Școlară a unităților de învățământ preuniversitar DE STAT de pe raza municipiului Baia Mare pentru anul școlar 20 20-2021, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă Rețeaua Școlară a unităților de învățământ preuniversitar PARTICULAR de pe raza municipiului Baia Mare pentru anul școlar 20 20-2021 ,conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor preventei hotărâri se încredințează:

• Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții, Programe - Serviciul Administrare Unități de Învățământ.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții, Programe - Serviciul Administrare Unități de Învățământ;

 • • Direcția Economică;

 • • Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș;

 • • Unitățile de Învățământ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

Impotrivă

-

Abțineri

-

I

cf'h' /

REȚEAUA ȘCOLARĂ PREUNIVERSITARĂ DE STAT pentru anul școlar

2020-2021 - MUNICIPIUL BAIA MARE

1

MUnitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Nivele de invatamant PJ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal)

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica STRUCTURA

i

Nivele de invatamant-Structura

(preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal) pentru fiecare structura sau locație unde se desfasoara procesul de invatamant

1.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT "ION CREANGA" Baia Mare, Piața llunie, nr. 1

Preșcolar

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MIHAI EMINESCU" Baia Mare, str. Crisan, nr. 13

Preșcolar

J

2.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr. 4, Baia Mare, str.

Păltinișului, nr. 65 B

Preșcolar

—i

3.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP Baia Mare, str. Victor Babes nr. 2

Preșcolar

4.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT nr. 8

Baia Mare, str. Horea nr. 42

Preșcolar

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM NORMAL nr. 12, Baia Mare, str.

Industriei nr. 1

Preșcolar

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr. 32, Baia Mare, str. 8 Martie nr. 4

Preșcolar

J

5.

i

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT nr. 9

Baia Mare, str. Nicolae lorga nr. 3/A

Preșcolar

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr.

20, Baia Mare, B-dul

București nr. 20

Preșcolar

6.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 10

Baia Mare, str. Gh. Marinescu nr. 5

Preșcolar

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr.

13 Baia Mare, str.

Nicolae Balcescu nr. 7

Preșcolar

1 7'

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT nr. 25

Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 4

Preșcolar

8.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT nr. 27, Baia Mare str. V. Alecsandri nr. 58

Preșcolar

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr. 37, Baia Mare str. V. Alecsandri nr. 68/1

Preșcolar

9.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28 Baia Mare,

Aleea_Filaturii nr. 4_____ _

Preșcolar

______________.. J

10.


GRĂDINIȚA CU PROGRAM


GRĂDINIȚA CU


16.


17.


18.


19.


20.


21.


PRELUNGIT "MICUL PRINȚ" Baia Mare, str. Cuza Vodă _nr. 8B

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 Baia Mare, str. Iza nr. 7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE COLT" Baia Mare, str. Bucovinei nr. 7


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA CAZIMIR" Baia Mare, str. Banatului nr.3 ȘCOALA GIMNAZIALA "PETrT

DULFU" Baia Mare, str.

Luminișului nr. 1


ȘCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA" Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 56


ȘCOALA GIMNAZIALA


"DIMITRIECANTEMIR" Baia Mare, str. Bogdan Vodă nr. 4 ȘCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" Baia Mare, str.

Victoriei nr. 84__

ȘCOALA GIMNAZIALA "VASILfT ALECSANDRI" Baia Mare, str. Pășunii nr. 2A


ȘCOALA GIMNAZIALA "NICHITA STANESCU" Baia Mare, str. Iza nr. 2

ȘCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" Baia Mare, str.

Progresului nr. 38         _____

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" Baia Mare, str. Lunci nr. 22


ȘCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" Baia Mare, str.

Rovine nr. 2


23. ȘCOALA GIMNAZIALA


"NICOLAE IORGA" Baia Mare,


str. Gh. Bilascu nr. 1


Preșcolar


PROGRAM NORMAL nr. 2 Baia Mare, str. Oituz nr. 2B


Preșcolar


Preșcolar


Preșcolar


Preșcolar


Primar Gimnazial


Primar

Gimnazial


Primar

Gimnazial


Primar

Gimnazial


Primar

Gimnazial


Primar Gimnazial


Primar Gimnazial


Primar

Gimnazial


Primar Gimnazial


Primar


Gimnazial


GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT nr. 34 Baia Mare, str. Aleea Amurgului nr. 2


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr. 24 Baia Mare, str. Lunci

| rr..12_______

ȘCOALA GIMNAZIALA rr. 13 Baia Mare, Firiza rr. 72


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL nr. 17 Baia Mare, str. Marasesti nr.28/1


Preșcolar


Preșcolar


Preșcolar Primar Gimnazial


Preșcolar


24.

ȘCOALA GIMNAZIALA "DR.

VICTOR BABES" Baia Mare, str.

Victoriei nr. 132A

Preșcolar

Primar

Gimnazial

25.

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 19A

Primar

Gimnazial

26.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION LUCA CARAGIALE" Baia Mare, B-dul Traian nr. 26A

Preșcolar

Primar

Gimnazial

27.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" Baia Mare, str. Arenei nr. 1

Preșcolar Primar Gimnazial

28.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 7

Primar

Gimnazial

k

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18

Baia Mare, str. Filaturii nr. 2

Primar

Gimnazial

30.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IVASIUC" Baia Mare, str. Bucovinei nr. 9

Preșcolar Primar Gimnazial

31.

COLEGIUL NATIONAL

"GHEORGHE SINCAI"

Baia Mare, str. Gheorghe

Sincai nr. 25

Gimnazial

Liceal

32.

COLEGIUL NATIONAL "VASILE LUCACIU" Baia Mare, str. Culturii nr. 2

Gimnazial

Liceal

33.

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" Baia Mare, str.

Culturii nr. 7

Liceal

34.

COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" Baia Mare, str. Progresului nr. 45

Liceal

Profesional

35.

COLEGIUL DE ARTE

Baia Mare, str. Petofi nr. 2-4

Primar Gimnazial Liceal

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 3 Baia Mare, str. Minerilor nr. 35 .

Preșcolar

36.

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" Baia Mare, B-dul Republicii nr. 8

Liceal

37.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Baia Mare, B-dul Republicii nr. 33

Primar Gimnazial Liceal

38.

LICEUL TEORETIC "NEMETH

LASZLO" Baia Mare

 • - Piața Cetății nr. 4

 • - str. Podul Viilor nr. 19

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal

i 39.

i

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "SF. IOSIF MĂRTURISITORUL" Baia Mare:

 • - str. Progresului nr. 43

 • - str. Minerilor nr. 3

Liceal

40.

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL Baia Mare, str. Dragos Vodă nr. 9

Primar

Gimnazial

Liceal

41.

LICEUL TEHNOLOGIC "TRANSILVANIA" Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7

Liceal Profesional

J

42.

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" Baia Mare, str.Victor Babes nr. 64

Liceal

Profesional

j

43.

COLEGIUL TEHNIC "C.D.

NENITESCU" Baia Mare, str.

Luminișului nr. 1

Liceal Profesional

44.

COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" Baia Mare, str.

Culturii nr. 8

Liceal

45.

COLEGIULTEHNIC’ANGHEL SALIGNY" Baia Mare, str.

Progresului nr. 43

Liceal

Profesional

46.

PALATUL COPIILOR Baia Mare, str. Culturii nr. 7A

47.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.

2 Baia Mare, str. Victoriei nr.

82A

YYYYo-            HCt

REȚEAUA ȘCOLARĂ PREUNIVERSITARĂ PARTICULARĂ pentru anul școlar

2020-2021 - MUNICIPIUL BAIA MARE

i

^Unitatea de invatamant cu

: personalitate juridica (PJ)

Nivele de invatamant PJ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal)

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica

STRUCTURA

Nivele de invatamant-Structura

(preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal) pentru fiecare structura sau locație unde se desfasoara procesul de invatamant

1.

1

GRĂDINIȚĂ PARTICULARĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "GABI" Baia Mare, str. Valea Roșie nr. 105

Preșcolar

j

2-

f

GRĂDINIȚĂ PARTICULARĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT "MAYA" Baia Mare, str.

Lebedei nr. 22

Preșcolar

1

3.

GRĂDINIȚA PARTICULARĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BENTIPAMI" Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 34 B

Preșcolar

4.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDDIES" Baia Mare, str. M. Eminescu nr. 136 J

Preșcolar

1

5.

ȘCOALA PRIMARĂ „EP. DR.

ALEXANDRU RUSU" , Baia Mare, str. Gh. Marinescu nr. 1

Preșcolar

Primar

i

6.

ȘCOALA GIMNAZIALA INTERNAȚIONALA BAIA MARE Baia Mare, str. Victor Babes nr. 26 B

Primar Gimnazial

7.

LICEUL TEHNOLOGIC

UCECOM "SPIRU HARET" Baia Mare, str. Giuseppe Garibaldi nr 2

Profesional Liceal Postliceal

8.

LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BĂSEȘTI", Baia Mare, str. Progresului nr. 45

Liceal

_

9.

ȘCOALA POSTLICEALĂ TEHNICĂ "HENRI COANDĂ" Baia Mare, B-dul Republicii nr. 8

Postliceal

10.

ȘCOALA POSTLICEALA

SANITARA "CAROL DAVILA"

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 8

Postliceal

1

11. | LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI         Liceal

COANDA" Baia Mare, B-dul Republicii nr. 8

Inspector școlar generalX\c\^3JS7/J>-prof. dr. Costin-Hen

rn