Hotărârea nr. 192/2020

H.C.L. nr. 192 din 30.06.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 192/2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 230 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 230/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă nr. 230/2020 privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.,

 • • Raportul Direcției economice nr. 397/2020;

 • • Adresa nr. 20165 din 04.06.2020 a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. care, în calitate de întreprindere publică, informează autoritatea tutelară, Municipiul Baia Mare, cu privire la situațiile financiare pe anul 2019 precum și la bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020;

 • • Procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite, după cum urmează:

 • - Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

 • - Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

 • - Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

 • - Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 4, lit. a, coroborat cu art. 1, lit. b din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea

disciplinei  financiare  la  nivelul unor operatori economici la  care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari  unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o

participație majoritară;

 • • Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al Ministrului Finanțelor Publice, privind aprobarea

formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • • Art. 194, coroborat cu art. 1961 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1   Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 20 20, al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.,

conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexei nr. 2 la

prezenta hotărâre.

Art. 3 Anexele nr. 1,2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;

 • • Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

1

I

SC. Baia Mare Activ S.R.L.

Anexa nr.1 la HCL 192/2020


SeUjul/Adresa Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, Clădirea M1, biroul P8 Cooi unic de înregistrare 39282306

BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 PROIECT

lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat a precedent 2019

n Propuner an curent 2020

%

Estimă an 202

ri Estimăi

1 an 2021

0/

/o

i

9=7/5

10=8/7

0       1                                                  2

3"

4

8

6=8/4

7

8

9

10

I.         VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

“T

3

3

0

0

3

0

1     Venituri totale din exploatare, din care:

2

3

3

3

3

3          C

0

2     Venituri financiare

5

3

3

3

3

3          C

0

3     Venituri extraordinare

6

3

3

C

0

II         CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

722'

2240.

31(

3 2240

5 2240'

10C

100

1      Cheltuieli de exploatare, din care:

8

722'

2240'

31(

3 2240

5 2240'

10C

100

A. cheltuieli cu bunuri si servicii

9

71/

100C

14(

100(

3    100C

10C

100

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

168z

200C

11$

200(

200C

100

100

C. cheltuieli cu personalul, din care:

11

460z

18405

40(

1840'

18405

100

100

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

450C

1800C

40(

1800C

1800C

100

100

C1

ch. cu salariile

13

450C

1800C

40C

1800C

1800C

100

100

C2

bonusuri

14

C

c

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

I              102

405

397

405

405

100

100

Contribuția asiguratorie pentru munca

16

102

405

397

405

405

100

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

0

0

C

C

0

0

0

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

0

0

0

0

0

0

0

D. alte cheltuieli de exploatare

19

227

1000

441

1000

1000

100

100

2 Cheltuieli financiare

20

0

0

0

0

0

0

0

3     Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0

0

III         REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-7225

-22405

-22405

-22405

100

100

IV        IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

'            0

0

0

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

V         IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

0

0

0

0

0

1     Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0

0

2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

3     Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

0

0

0

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru

4     constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

5 Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 6     26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

0

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0

0

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul 8     societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

0

0

bj - dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0

0

C) - dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

0

0

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 9 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

0

VI        VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

0

0

0

a) cheltuieli materiale                                               ;

38

0

0

0

0

0

0

0

b) cheltuieli cu salariile

39 |

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimăr an 2021

Estimări an 2022

0/

/o

9=7/5

10=8/7

0

1

2

“3“

4

5

6=fe/4

7

8

9

10

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0

0

0

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0

0

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

0

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

0

0

0

0

0

0

0

2

Nr.mediu de salariați total

49

0

0

0

0

0

0

0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

0

0

0

0

0

0

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariate recalculat

51

0

0

0

0

0

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

0

0

0

0

0

0

0

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0

0

0

0

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0

0

0

0

0

0

0

8

3lăți restante

55

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante

56 |

0

0

________________I

0

0

0|

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, PECE PAUL ADRIAN


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRAUR RADU CRISTIAN

Baia Mare Activ


Anexa nr. 2 la HCL 192/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0                   C

3           0

Surse proprii, din care:

3

3                   C

3            0

a) - amortizare

3

3                   C

0

b) - profit

3

3                   C

0

c) - majorare capital social

3

3                   C

0

Alocații de la bugetul local

)

3                   0

(

0

Credite bancare, din care:

)

0

C

0

a) - interne

0

c

0

b) - externe

(

(

0

c

0

Alte surse, din care:

(

(

0

c

0

- leasing

(

C

0

c

0

-

C

C

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

C

C

0

0

0

1

Investiții în curs, din care:

c

C

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

1) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

I

3

nvestiții efectuate la imobilizările corporale existente modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

0

~o|       0

____y

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

III

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, PECE PAUL ADRIAN


CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL GRAUR RADU CRISTIAN