Hotărârea nr. 191/2020

H.C.L. nr. 191 din 30.06.2020 privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exerciţiului financiar 2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 191/2020

privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 230 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 230/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă nr.230/2020 privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2019;

 • • Adresa nr. 20165 din 04.06.2020 a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. care, în calitate de întreprindere publică, informează autoritatea tutelară, Municipiul Baia Mare, cu privire la situațiile financiare pe anul 2019 precum și la bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020;

Având în vedere :

 • • Art. 21 al Reglementărilor Contabile din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;

 • • Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 194, alin.1 lit. a coroborat cu art. 1961 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3781/23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba situațiile financiare anuale ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. pentru exercițiul financiar 2019, raportul administratorilor, raportul de audit, cuprinzând următoarele documente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • • bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. (cod 10)- Anexa nr. 1;

 • • contul de profit și pierderi la 31.12.2019 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. (cod 20) - Anexa nr. 2;

 • • ”Date informative”(cod 30) la data de 31.12.2019, Anexa nr. 3;

 • • "Situația activelor imobilizate" (cod 40) la data de 31.12.2019, Anexa nr. 4;

 • • raportul de activitate al administratorului pe anul 2019 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. - Anexa nr. 5;

 • • raportul de audit financiar pe anul 2019 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. realizat de auditor financiar S.C. Papiu Petrut Audit S.R.L., - Anexa nr. 6.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;

 • • Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                          - lei -

Denumirea elementului

(formulele do calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781 2019

Nr. rd.

/

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

0/

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (cl. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ,ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 291 1 -2912)

08

08

2, Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

Z.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alto împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 -i- 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 i 328 l 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 i-/- 348* - 393 - 3941 -3952)

2/

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091 4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675x + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 +413 + 418-4902-491)

31

31

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451xx - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453*x - 495*)

33

33

’. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436**+ 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din b.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 +

5187)

34

34

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 Ia35 +35a)

37

36

III. INVESTIȚII PETERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595 -596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 +38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

74.439

__CTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 'f-'N'

42

41

74.439

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PĂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 I 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. I 663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

F10 - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

S2

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

S.Î

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dczvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd.8O la 84)

86

85

(

80.200

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

8/

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate do instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

769

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

0

SOLD D (ct. 121)

99

98

7.226

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

0

72.205

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 + 102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

0

72.205

Suma de control FIO:     610561 /1220198

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Seva completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministiukii delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru apiobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

PECE PAUL ADRIAN


Semnătura_______________________________


FORMULAR

NEVALIDAT


Numele si prenumele

GRAUR RADU CRISTIAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

1'20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                             -lei-

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd

OMFP nr.3781

2019

Nr. rd.

/

Exercițiul financiar

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-044-06)

0/

01

0                        C

Producția vândută (ct.7O1 +702+703+704+705+706+708)

02

02

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

—Venituridin-dobânzi-înregistrate-de-entit-ățileradiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (CL721+ 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

j 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11 +12+13)

18

16

0

0

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 1602)

16

17

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

154

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

4.602

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

22

23

4.500

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

102

10.a) Ajustări do valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

a.2) Venituri (ct.7813 l-din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

2.7

28

1-20 - pag. 2

0

8

2

b. 1) Cheltuieli (ct.654-1-6814 + din ct.6818)

28

29

b.2) Venituri (ct.754+7814 i din cl.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

10

31

2.47

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

78

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

32

33

1.68

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare-înregis-tmte-de-entitățile radiate-dii

Registrul general si care mai au in derulare contracte-de leasing-fc-MsâC1)

V

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40

42

7.226

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

42

43

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

7.226

12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 +7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă);

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

0

0

- Pierdere (rd. 59-52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16+52)

60

62

0

0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

7.226

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

7.226

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67-68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

7.226

SumadecontrolF20: 50428/1220198

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586„Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale'' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

GRAUR RADU CRISTIAN


Numele si prenumele i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CE PAUL ADRIAN

Calitatea

Semnătura___


13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


Semnătura

FORMULAR

NEVALIDATDATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

- Ici -


Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.D)

I, Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.378

2019

Nr.

! rd.

Nr.unitati

1

Sume

A

B

i

-

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au inrecjistrat pierdere

02

02

7.226

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

Oi

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care;

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.O5 + 09 +15 ta 17 +18)

04

04

irnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

OS

05

- peste 30de zile

06

06

- peste 90de zile

07

07

- peste I an

os

08

..... „

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -■ total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

■ contribuții pentru fondul asigurărilor sociale ele (sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

t4

14

— --------

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

1 opozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia cugetul de stat, din care:

)7

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

îs

1 7 a

(301)

---------— ------

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

0

1

3

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

2J

20

0

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

B

Sume (lei)

A

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25    24

Chirii plătite fn cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

27

25

26

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care;

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre aie Uniunii Europene, din care:

28

29

27

28

--------------------------------

- impozitul datorai la bugetul de stat

80

29

Subvenții încasate in cursul perioadei de raportare, din care:

.11

?2

30

31

-

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

- subvenții aferente veniturilor, din care:

13

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)

.1'1

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: _________.

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

I

Tichete acordate sa 1 a ria ți Io r

Nr.

rd.

Sume (lei

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12,2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

c

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43-1-44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

il. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților iieafilialo nerezidente pentru imobilizări necorporale (din cl. 4094)

49

4611

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din cl. 4094)

50

<166

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

-17 a (305)

•• avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din cl. 4093}

53

4 7b (306)

______

i

i

ii

J-

CrS

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute {rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

■ dețineri de col puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate f“rnizorilor și alte conturi asimilate, în sumo brute

..4091 + 4092+ 411 +413 + 418), din care:

64

57

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezitiente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu neafiîiații nerezideiiți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiiiați nerezidenți și alte canturi asimilate, în sume brutcîn relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413 + din ct. 418)

66

5&i (3081

1

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

6/

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 +4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ' atului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

. 4 h- 445 |. 446 + 447 -l- 4482), (rcl.62 )a 66)

69

61

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

71

63

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

---------------------- ..       .1

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din cl. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

_________________

1

I'\3O -• pag. 4

' Alte creanțe (ct. 453 ■+ 456 + 4582 + 461 -i- 4662 + 471 + 473

(rd.72 la 74)

71

- decontări privind interesele de participare .decontări ci acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453 I45614582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizico si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + dinct. 471 + din ct.473+4662)

fii

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri do trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

32

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

8'1

76

Dobânzi ele încasat de la nerozidenți (din ct. 4518+ din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor conomici *"*)

86

77

nvestiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506

-i- 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

fi9

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori deîncasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86 )

93

84

141

- în lei (ct. 5311)

94

85

141

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

74.299

- în lei (ct. 5121), din caro;

97

88

74.299

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care;

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

....

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

IOI

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+ din ct. 5125 -i- 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 a- 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 +108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

700

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este maijnicade 1 an) (clin ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), [rd.100+101)

108

99

■ în Ic)

109

100

... . c

F30 - pag.5

- în valută

HO

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687} (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

IM

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

■ valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

-

108

- datorii comerciale in relația cu entitățile neafifiate nerezidenle, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

latorii comerciale In relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afillați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

IO'+i

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281)

120

110

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

0

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4381)

122

1Î2

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

Î14

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

ttoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct, 451), din care;

126

116

"■

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct.451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidenle indiferent do scadență (din ct.451)

129

113a (310)

Sume datorate acționarilor/asociatilor (ct.455), din care:

130

119

700

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

700

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

13'1

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului} 3)

(din ct.462+4661 I din ct.472+din ct.473)

135

124

.................J

30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financia si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

o

/.Î7

126

■ venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(3M)

Valoarea împrumuturilor primite de ia operatorii economici

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

80.200

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate5)

145

132

- părți sociale

146

133

80.200

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

revetesi licențe (din ct.205)

| 148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

1.51

138

Valoarea bunurilor dîn domeniul public al statului închiriate

1.52

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea ivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP ~ 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă neta a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

।   % 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+145 + 149 + 150+ 151 + 152)

154

141 ■

X

80.200

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

80.200

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

80.200

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

1

1

ADMINISTRATOR,

Jumele sr prenumele

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

PECE PAUL ADRIAN

GRAUR RADU CRISTIAN

Semnătură

Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătură

FORMULAR NEVALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice (la valoarea nominală), dtn care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

187

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridico (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare do la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole «■**•»•»•»)

Nr.

rd.

Sume

(lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170


Suma de contro! F30 : 559209/j220198


1'40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                      -lei-

Elemente de imobilizări

Nr rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporalo do explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

X

mobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnico si mașini

08

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

III.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 191201 21)

22

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

1 -Talatii tehnice si mașini

25

«ce instalatii,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

AMORTIZĂRI - 1OTAL (rd.22 4-30)

31

F40 - pag. 3

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10111-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

tive necorporale de explorare si aluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs do execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

_________

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 0/1220198

ADMINISTRATOR,                                     INTOCI»!T.


Numele si prenumele

RECE PAUL ADRIAN


Numele si prenumele


GRAUR RADU CRISTIAN


Semnătura_______________


Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


Semnătura


FORMULAR NEVALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


RAPORTUL ADM INISTRATORULUI

Subsemnatul, Paul Adrian PECE, în calitate de Administrator al SC BAIA MARE ACTIV SRL, cu sediul social în Municipiul Baia Marc, str.Vasile Lucaciu ur.2. CUI 39282306, ,124/611/2018 declar că societatea a desfășurat activitate în anul 2019. realizând următorii indicatori la data de 31 decembrie:

 • - Venituri totale                                                              0 lei

 • - Cheltuieli totale                                                    7.226 lei

 • - Pierdere                                                           7.226 lei

Pierderea brută contabilă, în sumă de 7.226 Ici, se propune a se reporta în vederea acoperirii din profitul brut realizat în exercițiile viitoare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au Ibsl respectate prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.f.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Baia Mare Activ SRL, a fost înființată cu scopul administrării unui incubator de afaceri pentru industrii creative, fiind depus în acest scop un proiect în cadrul POR 2014-2020, care arc ca obiect reabilitarea Cinematografului Minerul și transformarea acestuia în incubator de afaceri.

Potrivit Cererii de finanțare și Planului de Afaceri, societatea ar urma să obțină venituri din contractele de incubarc semnate cu firmele rezidente, precum și din închirierea unor spații expoziționale.

Conform Planului de Afaceri, coroborat cu durata de implementare a proiectului societatea nu va avea în primii doi ani de implementare, respectiv durata de reabilitare a Cinematografului Minerul, niciun venit economic, urmând să obțină venituri doar ulterior finalizării proiectului, când Incubatorul de Afaceri va deveni funcțional, realizându-se contracte de incubarc cu firmele rezidente.

Menționez și faptul că societatea înregistrează în prezent cheltuieli de funcționare, legale de existența sediului social închiriat, respectiv chiria lunară și laxa pe clădire datorată conform Codului Fiscal, cheltuieli financiare legate decontul bancar existent și auditul financiar obligatoriu, cheltuieli cu salarii pentru o persoană angajată cu timp parțial, pentru asigurarea obligaților de raportare, respectiv ale O.U.C. 109/2011 privind guvernanta corporativă, Legii Contabilității 82/1991 și Codului Fiscal care prevăd obligativitatea existenței unui/unci departament/persoane calificate pentru conducerea evidenței contabile și efectuarea Raportărilor financiare și fiscale obligatorii.

Data

Semnătura


04.06.2020

Anexa nr. 6 ia HCL nr.[./ .(...../2O2O

SC PAPIU PETRUT AU DU' SRL

A utorizaiie C.A.F. R. nr. 235/2(l(>2

CUI: 1-1748274, Inreg. Reg.Com. Maramureș sub nr. J24/365/2002

ROMANȚA, MARAMUREȘ, RAIA MARE, STR. TMNSILVANIEl NR. 2/3 J

M f Fax. 00362-40l996Email: petru(.mari(£u^mail.com

Un j\ e^-        _______________________

RAPORl L L AIIDITORL5XH INDEPENDENT

Catrt,

asociatii societății bau mare activ s.r.l.

Opinie.

 • 1. Ani a.idita. situațiile financiare ale societății BAIA MARE ACTIV S.R.L.. care cuprind bilanțul contabil încheiat la data de 31 decembrie 2019 si contul de profit .si pie dere pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data. Situajile financiare se xferă k.:

ota. câți:‘.aluri proprii                 72.205 Le:

Rezultatul exercițiului ( p: adere) 7.226 Lei

 • 2. In opinia noastră, situațiile financiare prezintă in mod fidel, sub toate aspectele semn ficative poziția financiara si n rezultatelor societății RAIA MARE ACTIV S.R.L., la data do 3ldecembrie 2019, in conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicate si cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802z20l 4 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privi d situațiile financiare anuale individuale s: situațiile financiare anuale consolidate, ;u modificările si completări.c ulterioare.

Ea?.a opiniei

 • 3. Am efectuat auditul noștri, ir eoifbrmilate cu Standardele Internațional: dc Aitrlit. adoptate dc Camera Auditorilor Financiari din România (:\SA’').Conform acestei standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțt.mea Responsabilităț > Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financ.are din raportul rostui. Noi suntem independenti față de societatea BAIA MARE ACTIV S.R.L.. în conformitate c.t Codul de Etică al Contabililor Pmlesioriișii (“Codul IESBA") si cu cvrin.elc dc etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și tun îndeplinit celelalte responsabilități în ceea e.c privește etica profesionala.

Considerăm că probele de audit pe care Ic-ani obținut sun. suficiente și -idecvato pentru a constitui oaza opiniei noastre, de audit

Alte aspecte

 • 4. Acest raport este adresat exclusiv asociatilcr societății BAIA MARE AC IIV S.R.I. Audiml nostru a fost efectuat pentru a putea .'aporia acele aspecte pc care trebuie sr c. raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsura permisa ce. lege, nu accepltim si nu ne asumăm responsabilitatea decât fată de Societare, in ansamblu, pent u auditul nostru, pe.iun acest raport sau pentru opinia formată.

 • 5. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prerin-a poziția financiară si reziliatele operațiunilor in conformitate cu reglementările contabile si p-incipiile co 'tahilc acceptate in țări si jurisdicții altele decât Roinania. Oc aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzu. persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Remania, inclusiv l egea Contabilității tir. 82/1991 republicata si cu Crcir.ul Ministrului Finanțelor Pul' ioc 1802'7.(114 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare (imiale individuale si sihiatiilc financiare anuale consolidate, cu modificările si completările interioare- si cu politicile coirabile descrise in notele la situațiile financiare.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

<5. Conducerea societății este responsabilă pentru prcgăt.rca si prezentarea corectă a acestor si.nații financiare în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicata si cu Ordinul Ministrului Finantekir Publice 1802/201'' pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare si pentru controlul interi pe care aceasta il consideră necesar pentru a permite pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

 • 7 în întocmirea situațiilor financiare. conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății BAIA MARE ACTIV S.R.L., de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care. conducerea fie intenționează să lichideze Crmpnnia sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

 • 8. Persoanele însărcinate cu guvetnanța simt responsabile pentru supravegherea procesfiui de mporlarc financiară.

Responsabilitatea auditorului

 • 9. Obiectivele noastre constau în obținerea tutei asigurări rezonabile privind măsura în caro situațiile financiare, în ansamblu, nu conțin denaturări semn.ficat.ive. cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea urnii raport al auditorului care include opinia noastră, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit promulgate de Federația Internaționala a Contabilii^" si adoptate de Camera Auditorilor Financi'.ri d r. Romania. Asigurarea rezona filă reprezintă t:n nivc' ridicat dc asigurare, dar nu este o garanție a (aptului că un audit desfășurat în conformitate eu ISA-urilc va detecta inlotdear a o denaturare semnificativă. dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie (ie fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificai, vc dacă se poate preconiza. în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulai, vor iullucnțn deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urilc, exercităm radcnanientul profesional s menținem scepticismul profesional pe parcursul auditub.ii. De asemenea:

° Identificăm si evaluăm riscurile de denaturare seni ri fi caii vă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie dceroare, proicclăin si executăm proceduri de audit ta răspu îs la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o oază pentru opinia noastră. Riscul de nedeteciarc a tine: denaturări semnificative ca urmare a fraudei este mai ridicat decăl riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări seniilifiuaiivv ca urmare a erorii, deoarece frauda poale presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționale, declarații false si evitarea controlului intern;

 • • Lilciegem controlul intern relevant pentru audit, îr. vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar Iară a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății BALA MA.RE ACTIV S.R.L.

« Evaluăm gradul dc adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentăr for aferente realizate dc către conducere ;

o Formulăm n concluzie cu privire la gradul de adecvare a iti.izării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinăm, pe oaza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea socctatii BAIA MARE ACTIV S.R.L, de a-si continua activitatea. In cazul ir care concluzionăm că există o iiiccrlitudine semnificativă, trebuie să atragem atenlia în raport I auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în caro aceste prezentări suni neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele dr audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pet ilcte.tni.'.a societății BAIA MARE ACTIV S.R.L. să nu îsi mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului conținu,'lății activității.

o Comunicăm persoanelor responsabile ou guvernanta, printre alic aspecte, aria planificată si programarea *:i limp a audiiului, precum si principalele constatări ale r.udiftilui. inclusiv orice deficiente alo controlului intern pe care le identificăm pe parcursul audiiului.

Raport asuprii conformității raportului administratorilor cu sifimtiiie financiare

 • 10. Administratorul este responsabil pentru întocmirea ți prezentarea raportului administratorului ui cotilbrniitaie cu cerințele Ordinul Ministrului Hitautemr Publice 1802/2014 pertrn aprorarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si s ‘națiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea il consideră -ccesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului, care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erori:. Raportul administratorului este prezentat separat și nu face parte din situațiile fina-ciare, individuale Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale, nu acoperă raportul administratorului.

I. în legătură cu audiții! nostru p-ivind situațiile financiare individuale. noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor individuale și raportăm că:

a) in raportul administratorului nu am identificat informații care să r.u fie consecvente. în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare individuale anexate;

b.) raportul administratorului identificai mai sus include. în toate aspectele semnificative, informat:;le ceruta de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/20 4 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările iihc.rieare.;

c) ir baza cunoști nțcloi și uițelegerii noastre dobândite în cursul audilului situațiile financiare individuale penirn exercițiul financiar încheiat la data de .31 decembrie 2.019 cu privire la societatea BAIA MARE ACTIV S.R.L., la mediul acesteia, nu am identifica* informații incluse î.u raportul acrninislratoruliii care să fie eronate semnificativ.

SC PAPIU PETRUL AL DII SRL

înregistrată a Camere Auditorilor Financiari din Remania

cu nr. 235


Auwitate-apenîruSupravcghcreaPuȘliw ,

Activității o’« Audi! Statutar (ASPAAS) J

Flrmide Audit PAMU PFTSUț AUOIT Sf j .................................. i

Reghtru Hublk tlccironic: fa 235      •!

Auditor financiar înregistrat la

Cnmeia Auditorilor Financiari din Remania cu nr. 1660

Baia Mare 02.06.2020