Hotărârea nr. 190/2020

H.C.L. nr. 190 din 30.06.2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 190/2020

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 225/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 225/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 9102/11.06.2020, prin care se propune aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon ă.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • • Prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • • Prevederile H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • • Art. 39, lit. b) și c), art. 67, art. 73, alin. (1),  (2) și (3), art. 112, alin. (1) din Legea nr.

292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată;

 • • Art. 13, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I

Anexa 1 la HCL nr. 190/2020

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

Prezenta Metodologie stabilește condițiile și modul de acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Baia Mare

Temei legal

 • -   Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă ;

 • -   Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • -   Hotărârea nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Cap. I. Cadrul General.

Art. 1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, astfel cum este prevazut de Legea 35/2020, in limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie, persoanele care au in intretinere copii de varsta pre școlara, ale caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie și care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupa de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnata de părinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei părinț ilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului, republicata , cu modificarile și completarile ulterioare.

Art. 2 (1) Profesia de bonă poate fi exercitată de către orice persoană fizică dacă îndeplinește următoarele condiții:

 • a) este cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;

 • b) este cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

 • c) are capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii;

 • d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;

 • e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii;

 • f) nu are antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

 • (2) Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) - f) se actualizează anual.

 • (3) Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1) prin:

 • a) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică;

 • b) desfășurarea activității bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.)

Cap. II Dispoziții generale

Art. 3. (1) Ajutorul financiar se acorda lunar pentru fiecare copil de vârsta preșcolara, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) pana la 2.100 lei - 710

 • b) de la 2.101 lei pana la 2.500 lei - 550

 • c) de la 2.501 lei pana la 3.000 lei - 390

 • d) de la 3.001 lei pana la 3.500 lei - 250

 • (2) La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar.

 • (3) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:

 • a) alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

 • g) veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

Art.4. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevazute la art 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în municipiul Baia Mare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras co pilul de la creșă/grădiniță.

Art. 5 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută l a art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu preve derile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. III Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Art. 6 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere conform anexei 1 la prezenta și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 7 (1) Cererile și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială Baia Mare situată pe str. Dacia nr. 1 și vor fi analizate în ordinea înregistrării.

(2) Documentele doveditoare sunt:

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor, după caz;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 alin (2), pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 2 din prezenta Metodologie.

 • f) angajament de plata la solicitarea dreptului de ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, prin care solicitantul se angajază ca în cazul în care aceste sume vor fi încasate necuvenit, ele vor putea fi recuperate și din alte drepturi platite de Agentia pentru Plati și Inspectie Sociala a judetului Maramureș;

 • g) declaratie pe proprie raspundere că copilul nu este înscris la creșă/gradiniță și ca solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/gradiniță de pe raza municipiului Baia Mare ori nu a retras copilul de la creșa/gradinita.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin (2) cererea este însoțită de următoarele documente:

 • a) documentele doveditoare prevazute la alin. (2) lit. a) - c) și lit. e) - g);

 • b) documente eliberate de Agentia Pentru Ocuparea Forței de Munca a Judetului Maramureș.

Art. 8 Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de către Direcția de Asistență Socială a îndeplinirii condițiilor de acordare.

Art. 9 (1) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizează în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informatiilor  existente in bazele de date ale autoritatilor administratiei publice

centrale sau locale;

 • c) altor documente, î n functie de situatia î n care se afla solicitantul.

(2) În cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 10 (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la Direcția de Asistență Socială, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 lu ni, conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 11 (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

 • (2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

 • (3) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

 • (4) Plata ajutorului financiar se realizează, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

Cap. IV Modificarea cuantumului ajutorului financiar,

Art. 12 În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socio-economică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială

Art. 13 În situația în care modificările prevăzute la art. 12, conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziția primarului de mod ificare a cuantumului, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Cap. V Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 14 (1) Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), primarul dispune Direcției de Asistență Socială efectuarea de verificări.

 • (3) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului.

 • (4) În situația în care, în urma verificărilor, se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. VI Încetarea dreptului la ajutorul financiar

Art. 15 (1) Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) a intervenit decesul copilului;

 • c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau parintele refuza un loc de creșă/gradiniță;

 • d) încetează activitatea bonei;

 • e) schimbarea domiciliului în altă localitate;

 • f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 10 din prezenta metodologie;

 • h) la cererea titularului.

(2) Încetarea dreptului la ajutorul financiar se face prin dispozitia primarului.

Cap. VII Dispoziții finale

Art. 16 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează conform legii.

Art. 17 Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bone se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie în bugetul Direcției de Asistență Socială.

Director General

Hîrb Elena Diana

Anexa 1 la Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona CERERE

Către

Direcția de Asistență Socială Baia Mare

Subsemnatul    (a)......................................................................................................., în calitate de

părinte/ reprezentant legal / persoană desemnată pentru întreținere, a minorului ............................................................................. , cu domiciliul în judetul........................................., localitatea........................................................strada...................................................., nr............., bl.

......,scara.......,      ap......,     telefon ............................................,     e-mail ............................ ...........................,       legitimatat          cu C.I./B.I., seria..........., nr.......................................... CNP...................................................., prin prezenta solicit acordarea ajutorului financiar pentru

plata seviciilor oferite de bone în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona și a HCL. nr ................./...................... privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona; Anexez prezentei urmatoarele documente:

 • □  copii dupa documentele de identitate ale membrilor familiei (acte de identitate/certificatele de naștere ale copiilor);

 • □  copia documentului prin care atest calitatea mea de părinte/ reprezentant legal/persoană desemnată pentru întreținere, a copilului/copiilor;

 • □  documente privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei ;

 • □  declaratie pe proprie raspundere ca copilul nu este inscris la creșa/gradiniță și ca nu am refuzat un loc la creșă/gradinita de pe raza municipiului și nici nu am retras copilul de la creșa/gradinita;

 • □  documente doveditoare emise de persoane juridice/instituții publice (AJOFM, ISJ, ANAF, ORC, etc), care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 4 din Metodologie;

 • □  copia documentului in baza caruia își desfășoara activitatea de bona

dna/dl ................................................................in conditiile art. 2 din

Metodologie;

 • □  alte documente ...............................................................................

TOTAL VENITURI PE FAMILIE..........................................................................................

VENITURI PE MEMBRU DE FAMILIE..................................................................................

Solicit ca ajutorul financiar sa-mi fie acordat prin:

 • □  mandat postal

 • □  cont IBAN ......................................................, Banca ...................................

Data....................... Semnatura..............................