Hotărârea nr. 19/2020

H.C.L. nr. 19 din 31.01.2020 privind însuşirea documentației cadastrale de actualizare date şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 19/2020

privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 11/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 11/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 50/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de actualizare date și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 53 mp, aferent magazin alimentar, identificat prin C.F. nr. 124925 Baia Mare, nr. topo 2708/1016, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numitului Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia;

 • • Adresele domnului Ardelean Viorel Aurel, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 27584/12.07.2019 și nr. 47043/06.12.2019, prin care solicită însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea dânsului;

 • • Certificatul de urbanism nr. 16/06.01.2020, favorabil pentru operațiuni juridice, identificare cadastrală și concesiune/superficie;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Crăciun Vasile;

 • • Autorizația de construire nr. 705/16.12.2002, privind punere în legalitate spațiu comercial cu caracter provizoriu, pe perioada valabilității Contractului de închiriere nr. 18554/01.07.2002 până la 01.07.2012;

 • • Contractul de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 852/20.12.2018, de N.P. Mureșan Georgeta Marcela, prin care domnul Ardelean Viorel Aurel a cumpărat de la SC MĂCELĂRIA DORU SRL, imobilul construcție magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A;

 • • C.F. nr. 124925 Baia Mare, nr. topo 2708/1016;

 • • Memoriu tehnic justificativ, întocmit de topograf autorizat ing. Vasile Crăciun.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, înregistrată cu nr. 49/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr. 22/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 53 mp, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, identificat în C.F. nr. 124925 Baia Mare, nr. topo 2708/1016, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile, care au aparținut cultelor religioase din România.

 • • Art. 108, lit. b, art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (14), art. 354, art. 355 și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect actualizare date pentru terenul în suprafață de 53 mp, identificat prin C.F. nr. 124925 Baia Mare, nr. topo 2708/1016.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 53 mp, identificat prin C.F. nr. 124925 Baia Mare, nr. topo 2708/1016, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Direcția Patrimoniu;

Ardelean Viorel Aurel;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-