Hotărârea nr. 189/2020

H.C.L. nr. 189 din 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 189/2020

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcției de Asistență Socială Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.224 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.224/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială înregistrat cu nr. 9306/15.06.2020 prin care se propune aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Art. 3 alin. (1) din HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • • Art.5 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art.18 alin. (1) lit. c) din HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

 • • Art. 38 alin. (1) din Legea 292/2011 a asistenței sociale cu modificările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 • • Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, Anexa 2 și Anexa 6;

 • • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa 4, Anexa 3, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 9;

 • • Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități , Anexa 6 ;

 • • Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu dizabilități cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare;

 • • HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • HCL nr. 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 477/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi " Centrul Social TRANZIT" din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 476/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris din structura Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 475/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale de zi, „Centrul de zi Regina Maria” din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 474/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului Social PHOENIX din structura Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare, modificată prin HCL 297/2017 și HCL 438/2017;

 • • HCL nr. 473/206 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi "Centrul pentru copii cu nevoi speciale Luchian" din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 472/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional din structura Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 470/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale de zi „Centrul de zi CASPEV” din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • HCL nr. 468/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi „Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati i n situatie de risc” din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare

 • • HCL nr. 15/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale cu cazare „Centrul Social Tranzit pentru Tineri” din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare

 • • HCL nr. 349/217 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Multifuncțional Romanii din structura Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare

 • • HCL nr. 352/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Educație Timpurie CURCUBEU din structura Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare modificat prin HCL 518/2017;

 • • HCL nr. 161/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de Consiliere pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncțional al Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentele de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcției de Asistență Socială Baia Mare, conform Anexelor nr. 1 -15 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează.

 • -   Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a servic iului social de zi: “Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc”,

 • -   Anexa 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centrul Social TRANZIT" ,

 • -   Anexa 3 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de Consiliere pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncțional,

 • -   Anexa 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Azil de Noapte” din cadrul "Centrului Social Multifuncțional”

 • -   Anexa 5 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional”,

 • -   Anexa 6 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul social CASPEV”,

 • -   Anexa 7 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centrul pentru Educație Timpurie CURCUBEU"

 • -   Anexa 8 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: "Centrul Social de Tranzit pentru Tineri"

 • -   Anexa 9 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Luchian" ,

 • -   Anexa 10 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului SociaL “PHOENIX”,

 • -   Anexa 11 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul Social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social “PHOENIX”,

 • -   Anexa 12 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul Social Regina Maria”,

 • -   Anexa 13 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul social pentru Copii din cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris,

 • -   Anexa 14 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " ,

 • -   Anexa 15 -. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului socia l de zi: " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii" ,

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea următoarele hotărâri: HCL nr. 477/2016,HCL nr. 476/2016, HCL nr. 475/2016, HCL nr. 474/2016 modificată prin HCL nr. 297/2017 și HCL nr. 438/2017, HCL nr. 473/2016, HCL nr. 472/2016, HCL nr. 470/2016, HCL nr. 468/2016 , HCL nr. 15/2017, HCL nr. 349/2017 și HCL nr. 352/2017 modificat prin HCL nr. 518/2017.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș,

 • • Primarul Municipiului Baia Mare,

 • • Direcția de Asistență Socială,

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

Anexa nr. 1 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

“Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere si la serviciile oferite.

Implementarea Proiectului “Incluziunea sociala a copiilor prin acces la educatie”, pe programul de finantare: RO 10 “Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale” - EEA_FRDS_RO 10 CORAI, din care "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” este parte integranta, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Baia Mare nr. 69/2014.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc”, cod serviciu social: 8891CZ-C-II, înființat și administrat de furnizorul Directia de Asistenta Sociala Baia Mare, strada Dacia, nr. 1, acreditat conform Certificatului de acreditare - Seria A.F. nr.001342 din data de 05.06.2014, CUI 14728757, detine Licenta de functionare definitivă seria LF nr. 000203

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social “Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” este de interveni in pungile de saracie din cartierul Vasile Alecsandri si zona Craica, caracterizate prin saracie extrema, abandon scolar ridicat si pericol crescut de separare a copiilor de parintii lor, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de acces la educatie informala, petrecerea timpului liber - care sa conduca la reducerea riscului de abandon scolar, consiliere psihologica si de tip asistenta sociala a parintilor/reprezentantilor legali si facilitare acces la servicii de sanatate.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL nr. 69/2014 s-a aprobat inițierea, pregătirea și implementarea de către SPAS a proiectului „Incluziunea socială a copiilor prin acces la educație”, pe programul de finanțare RO10 „Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, EEA_FRDS_RO10_CORAI 2014.

Centrul s-a dat în folosință în luna iunie 2016.

 • (1) Serviciul social “Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de

 • •  Legea nr. 292/2011 a Asistentei Sociale, cu modificările ulterioare,

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • •  HCL 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistenta Sociala

 • •  HCL 405/2018 privind aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public Asistenta Sociala in Directia de Asistenta Sociala

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 • (3) Serviciul social “Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” este înființat prin:

Hotararea Consiliului Local a Municipiului Baia Mare nr. 69/2014 privind inițierea, pregătirea și implementarea de către SPAS a proiectului „Incluziunea socială a copiilor prin acces la educație”, pe programul de finanțare RO10 „Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, EEA_FRDS_RO10_CORAI 2014 și funcționează în cadrul Directiei de Asistență Sociala Baia Mare ;

Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc s-a dat în folosință în luna iunie 2016

Capacitatea Centrului de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc este de 50 de locuri.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social “Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului cu alte unitati de asistență sociala, medicala, cu unitati de invatamant sau cu orice institutie/organizatie care poate duce la cresterea gradului calitatii vietii beneficiarilor.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” sunt:

 • a) Copii aflati in situatie de risc abandon familial si scolar

 • b) Parinti ai copiilor asistati/reprezentanti legali, inclusiv asistenti maternali si reprezentanti ai familiei de plasament

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) modalitati de sesizare a cazului:

. cerere din partea beneficiarilor

. autosesizare

. referire din partea altor institutii

 • b) acte necesare:

. acte de identitate pentru familie,

. adeverința medicala - pentru inscriere in colectivitate

. orice alt act justificativ necesar

 • c)  criterii de eligibilitate:

. varsta eligibila cuprinsa intre 3 ani si 15 ani

. domiciliul pe raza Municipiul Baia Mare

 • d) cererile se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Baia Mare

 • e) decizia de admitere/respingere este luata de conducerea Directia de Asistenta Sociala Baia Mare

 • f)  modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii:

. intocmirea si aprobarea Planului de Servicii si a Planului de Interventie Personalizat

. aducerea la cunostinta a drepturilor si obligatiilor partilor contractuale

. asumarea clauzelor contractuale prin semnatura asistentului social responsabil de caz si a beneficiarului

. avizarea contractului de catre conducerea la Directia de Asistenta Sociala Baia Mare

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor :

. expirarea contractului

. incetarea contractului prin nerespectarea clauzelor

. la cererea beneficiarului/reprezentantului legal

. depasirea situatie de nevoie sociala care a stat la baza furnizarii serviciilor

. nerespectarea legislatiei, regulilor si regulamentelor in vigoare: contract, ROF Centru, ROF DAS Baia Mare, Reguli, regulamente si legislatie valabila la nivel local, judetean si national, Norme de securitate, etc

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.  consiliere psihosocială pentru copii si parinti/reprezentanti legali

 • 3. supraveghere

 • 4.  educare și dezvoltare timpurie

 • 5. asistență medicala primara

 • 6.  educatie pentru sanatate

 • 7.  suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă

 • 8.  socializare și petrecere a timpului liber

 • 9.  orientare vocațională pentru parinti si reprezentanti legali

 • 10. servirea mesei

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. activitati de informare la nivelul comunitatii

 • 2. activitati de sensibilizare a comunitatii locale

 • 3. realizarea de material promotionale

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 5. Conștientizare și sensibilizare a populației cu privire la copiii si familii aflate in situatii de risc

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. promovoarea respectarii drepturilor omului

 • 3. promovarea respectarii drepturilor copilului

 • 4. facilitarea accesului la servicii sociale integrate a copiilor si familiilor acestora

 • 5. cresterea calitatii vietii si bunastarii copiilor aflati in situatie de risc si a familiilor acestora si furnizarea programelor de educatie informal si formala

 • 6. cresterea gradului de constientizare a reprezentantilor legali ai copiilor in situatie de risc privind rolul si importanta educatiei

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. supervizarea si avizarea activitatilor si serviciilor prestate;

 • 4. aprobarea planului de actiune si a rapoartelor privind activitatile si serviciile prestate

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. managementul calitatii serviciilor sociale prestate

 • 2. programe de formare profesionala continua

 • 3. propuneri avizate de alocare a resurselor umane, material si financiare

 • 4. audit intern si extern

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de Reabilitare Sociala pentru Copii aflati in situatie de risc” funcționează, cu un număr de 11 persoane, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Baia Mare nr. 69/2014, prin care se aproba Proiectul “Incluziunea Sociala a Co piilor prin Acces la Educatie” si Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Baia Mare nr. 306/2018 din care:

 • a) personal de conducere sef birou:1

 • b) personal de specialitate: 4

 • -   2 posturi asistent social

 • -   2 post educator specializat

 • -   1 post asistent medical

 • c) personal de specialitate și auxiliar:

 • -   1 post

 • d) personal cu funcții administrative, gospodărire, deservire:

 • -   1 sofer

 • e) voluntari

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor sociale în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere:

a) sef birou;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate:

 • •  asistent medical

 • •  asistent social (263501)

 • •  educator (234202)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social

 • -   oferă beneficiarilor consiliere în viața/cariera; orientare, consiliere și educație profesională;

 • -   dezvoltarea abilitaților de negociere pe piața forței de muncă

 • -   oferă informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale: locuință decentă care poate fi administrată cu costuri minime (utilități și tarife sociale), servicii de sănătate și educaționale, venit minim garantat, loc de muncă

 • -   oferă consiliere psihosociala pentru preșcolari, școlari și familiile acestora

 • -   asigurarea găzduirii temporare și a consilierii psihosociale pentru copiii străzii.

 • -   responsabilizarea socială a beneficiarilor asistenței sociale, crearea grupurilor de întrajutorare.

 • -   facilitarea accesului la resursele comunității locale

 • -  Informează beneficiarii centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor persoane in cazul incidentelor dintre ei, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul

 • -  consilierea și îngrijirea în situații de urgență prin acordarea de sprijin sau acompaniament social dacă este cazul;

 • -   evalueaza situatia potentialilor beneficiari ai centrului si propune includerea lor in programele centrului, daca este cazul;

 • -  intocmeste si completeaza dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, in termenele stabilite si in conformitate cu cadrul legal de specialitate;

 • -  intocmeste anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte  de vizita, etc,  conform

metodologiei si formularelor specifice pentru toti beneficiarii aflati in atentia centrului

conform legislatiei de specialitate in vigoare;

 • -  reevalueaza trimestrial sau de cate ori este nevoie situatia beneficiarilor si propune

mentinerea sau modificarea masurilor de asistare in centru;

 • -  tine evidenta tuturor actelor din dosarele beneficiarilor si raspunde de arhivarea dosarelor care nu mai sunt in uz conform Legii 16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -   completeaza la zi registrul general de intrari/iesiri al centrului;

 • -   intocmeste statisticile lunare si trimestriale si le comunica SPAS, si altor institutii, in functie de solicitari;

 • -   mentine in permanenta legatura cu familia copiilor, cu restul benefiarilor directi si indirecti si cu comunitatea din care provin acestia;

 • -  urmareste relatia dintre parinti si copii, membrii familiei extinse si beneficiari, ofera consiliere asistatilor si indrumarea necesara in scopul asigurarii unei ingrijiri adecvate in familie;

 • -   ofera consiliere in domeniul planificarii familiale parintilor si tuturor beneficiarilor directi si indirecti;

 • -  intocmeste documentatia necesara pentru clarificarea situatiei juridice a copiilor si urmareste realizarea acesteia;

 • -  tine evidenta zilnica a beneficiarilor prezenti in centru prin completarea registrului de miscare a acestora;

 • -  intocmeste lunar un raport de activitate;

 • -  participa la realizarea de catre echipa multidisciplinara a programelor personalizate de interventie si a altor formulare comune si urmareste indeplinirea obiectivelor acestuia;

 • -  se informeaza in permanent de noile lucrari de specialitate aparute, de noutatile legislative conform specificului activitatii desfasurate;

 • -   initiaza si participa la activitatile de socializare a beneficiarilor;

 • -  urmareste modul cum sunt respectate drepturile beneficiarului in institutie si solicita imbunatatirea activitatii, daca observa incalcari ale acestor drepturi

Educator - educație timpurie

 • -   desfasoara activitati de îngrijire si educație cu grupul de copii, supraveghează servirea mesei si intervine in formarea deprinderilor de alimentație;

 • -   dezvoltarea abilităților sociale de bază/deprinderi de viață, comunicare, comportament social, integrarea în grupuri multiculturale

 • -  răspunde de componenta de educatie timpurie

 • -   acordă servicii educaționale non - formale pentru preșcolari

 • -  formeaza la copii deprinderi igienice (toaleta copiilor) si de comportament corespunzator varstei;

 • -   organizeaza activitati de ingrijire si educatie cu grupul de copii;

 • -  realizează activități educaționale informale, socio - cultural - sportive pentru recreere și joacă, organizează evenimente sociale și de grup;

 • -  stimuleaza dezvoltarea psihomotrica a copilului si comportamentul social adecvat;

 • -   anunță medicul în cazul îmbolnăvirii copiilor;

 • -   creează un climat socio-afectiv pozitiv, stimulativ, atât prin preocupările pentru vestimentația copiilor cât și pentru înfrumusețarea spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • -   participă la acțiunile desfășurate în aer liber;

 • -   contribuie la elaborarea și redactarea planificărilor săptămânale a activităților grupului de copii;

 • -  respectă planificarea săptămânală a activităților grupului de copii;

 • -   contribuie la realizarea evaluărilor periodice împreună cu echipa multidisciplinară, consemnarea itemilor îndepliniți de fiecare copil, a obictivelor care se stabilesc trimestrial (sau cand este cazul), la stabilirea modalităților adecvate prin care se urmărește stabilirea acestora (a programului personalizat de interventie si a planului de servicii al copilului si urmareste indeplinirea obiectivelor acestuia);

 • -   participă la activitățile organizate în cadrul programului de socializare a copiilor;

 • -  participă la cursuri de formare și specializare; împărtășește cunoștințele dobândite cu ceilalți colegi;

 • -   răspunde de lucrurile aflate în dotarea centrului (obiectele aflate în inventar);

 • -   declară starea de sănătate proprie la începutul programului și își efectuează analizele medicale periodice și ori de câte ori este necesar, prezentând dovadă în acest sens;

 • -   participă la întâlnirile cu colectivul centrului; se constituie ca prezență activă la întâlnirile cu echipa multidisciplinară;

Educator școlari

 • -      Organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice cu beneficiarii : desen, pictură,~citire, jocuri educative și de divertisment, etc. ;

 • -       Îndrumă lectura și studiul și ajută la elaborarea lucrărilor cititorilor punând la dispoziția acestora instrumente de informare;

 • -      Contribuie la dezvoltarea abilitaților sociale de bază/deprinderi de viață: comunicare; comportament social/socializare - integrare în grupuri multiculturale, ale beneficiarilor;

 • -      Acordă servicii educaționale non - formale pentru școlari

 • -      Realizează activitățile corespunzătoare pentru afterschool

 • -      Realizează activități educaționale informale, socio - cultural - sportive pentru recreere și joacă, organizarea evenimentelor sociale și de grup;

 • -      Informează beneficiarii centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor persoane in cazul incidentelor dintre ei, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul;

 • -      Participă la toate cursurile de formare continuă ;

 • -      Realizarea de acțiuni instructiv-educative, informativ-formative inițiate în colaborare cu echipa multidisciplinară ;

 • -      Evidențează activitățile într-un album, cu poze sau obiectele realizate de către beneficiari ;

 • -      Supraveghează beneficiarii serviciilor de școală după școală

 • -      desfasoara activitati de educatie cu grupul de copii, supravegheaza servirea mesei si intervine in formarea deprinderilor de alimentatie;

 • -      stimuleaza dezvoltarea psihomotrica a copilului si comportamentul social adecvat;

 • -      creează un climat socio-afectiv pozitiv, stimulativ, atât prin preocupările pentru vestimentația copiilor cât și pentru înfrumusețarea spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • -       participă la acțiunile desfășurate în aer liber;

 • -       contribuie la elaborarea și redactarea planificărilor lunare

 • -       respectă planificarea lunară a activităților grupului de copii;

 • -      contribuie la realizarea evaluărilor periodice împreună cu echipa multidisciplinară, consemnarea itemilor îndepliniți de fiecare copil, a obictivelor care se stabilesc trimestrial (sau cand este cazul), la stabilirea modalităților adecvate prin care se urmărește stabilirea acestora (a programului personalizat de interventie si a planului de servicii al copilului si urmareste indeplinirea obiectivelor acestuia);

Asistent medical

 • -  Evalueaza si monitorizeaza starea de sanatate a beneficiarilor

 • -   Activitatii de educatie pentru sanatate.

 • -   Evalueaza, monitorizeaza si realizeaza triajul copiilor ce participa la activitatile educative,

 • -   Sustine sesiuni de informare si formare privind educatia pentru sanatate

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • -  bugetul local al municipiului;

 • -   bugetul de stat;

 • -   contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • -   donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • -   fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat,

Director General

Hîrb Elena Diana

Întocmit

Sef Birou

Claudiu Caulea

MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIUL COPIL,FAMILIE &PERS.CU DIZABILITĂȚI

FT


Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

Anexa nr. 2 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centrul Social TRANZIT"

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul Social TRANZIT", aprobat de către conducerea furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele beneficiare, pentru angajații centrului și, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/ convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

(l)Serviciul social "Centrul Social TRANZIT", cod serviciu social, 8790CR-VD-II, este înființat și administrat de Direcția Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Deciziei de Acreditare seria AF nr. 003149/10.10.2018, Licență de funcționare seria LF nr. 00017/18.08.2017, CUI 14728757

Serviciul social denumit "Centrul Social TRANZIT" funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de Furnizorul de Servicii Sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

(l)Scopul serviciului social "Centrul Social TRANZIT" este de acordare a serviciilor sociale constând în Consiliere psihologică și suport emoțional, Supraveghere , Consiliere juridică. Educare , Reintegrare familială și comunitară

Cazare pe perioadă determinată. Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, pază, alte activități administrative etc.

Beneficiarii centrului sunt persoane victime ale violentei domestice

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: lipsa unui suport social al victimelor violentei domestice.Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confrunta, temporar, prin dezvoltarea unr deprinderi, competente pentru a depășii momentele de criza/ dificultate si a compententelor prin oferirea de consiliere psihosocială si suport emoțional, educare pentru integrare/reintegrare sociala, facilitare acces la formare profesionala,socializare și petrecere a timpului liber, conștientizare și sensibilizare a populației precum si alte activitati de informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, reintegrare socială, masa, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, igienizare corporala.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social Centrul Social Tranzit funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale . Prin HCL 230/2006 sa dat în administrarea SPAS Punctul Termic nr. 5, situat pe Bd. Republicii nr. 70A, de la SPAPLU. Prin HCL nr. 239/2007 s-a aprobat realizarea proiectului „Centrul Salvați Familia” - Adăpost pentru victimele violenței domestice pe locația imobilului PT5. Centrul s -a deschis in anul 2009. Capacitatea centrului este de 18 paturi.

Alte acte normative:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială Baia Mare

 • - Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

 • - Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestic. Anexa 2 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, cod 8790CR-VD-II

 • - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 306/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public Asistenta Sociala Baia Mare

ARTICOLUL 5

Principiile generale si specifice care stau la baza acordării serviciului social sunt următoarele:

 • (1) Serviciul social "Centrul Social TRANZIT" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul Social TRANZIT" sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului clientului;

 • - protejarea și promovarea drepturilor clientului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatăriiclientului;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin furnizarea unei game diverse de servicii;

 • - ascultarea opiniei clientului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educațional, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • - promovarea unui model familial de asistare a clientului;

 • - asigurarea unei asistări individualizate și personalizate a clientului;

 • - preocuparea permanentă pentru reducere perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților clientului de adepasii trauma si a se integra social si profesional;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale clientilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate / criza cu care se confrunta;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin abordarea interdisciplinara;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • - responsabilizarea membrilor familiei,rețelei sociale de support, a reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere fata de persoana beneficiara;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • - realizarea si dezvoltarea parteneriatelor, între Centrul Scial TRANZIT, din structura Serviciul Public Asistență Socială, si Organisme Private Autorizate (ONG-uri), spitale, cabinetele medicilor de familie, politie, structuri ale economiei sociale, unități școlare și alți actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6

(1)Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul Social TRANZIT" sunt:

 • - Persoane victime ale violentei dmestice

 • - Cuplul mama - copil / copii victime ale violentei domestice

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare

 • - cerere, certificate medico legal, petitie/ reclamatie înregistrata la Politie, document eliberat de la Unitatea Primiri Urgente (in funcție de situație), adeverințe medicale pentru integrarea în colectivitate, acte de stare civila, alte acte justificative necesare.

Criterii de eligibilitate

 • - trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare pentru oferirea de servicii gratuite

 • - se pot încadra în cadrul centrului copiii cu varsta de peste 3 ani

 • - se pot încadra în cadrul centrului doar copiii cu grad de handicap

Decizia de admitere/respingere este luată de Conducerea Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare, prin act administrativ emis in scris pentru fiecare persoana beneficiara in parte.

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • - contractul se incheie intre clientul serviciilor sociale și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale - Serviciul Public Asistenta Sociala Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • (3) Condiții de încetare a acordării serviciilor sociale:

 • - expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de către una din

parti;

 • - la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal al SPAS Baia Mare;

 • - când se constata, în urmaevaluarii, depășirea situației de nevoie sociala care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse in contract;

Drepturile persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale-.

 • (4) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de către "Centrul Social TRANZIT" au următoarele drepturi:

 • A. Dreptul de a beneficia de un spațiu de locuit sigur, lipsit de violență, pe durata de timp prevăzută în contract

 • B. Dreptul de a beneficia de consiliere psihologică și juridică și asistare psiho- socială, în regim de gratuitate

 • C. Dreptul de a beneficia de asistență socială și îngrijire

 • D. Dreptul de a fi însoțite în vederea obținerii unor documente și acte de identitate sau stare civilă, precum și a unor drepturi cu caracter social (certificate medico- legale, acte judiciare)

 • E. Dreptul de a fi informate cu privire la drepturile lor sociale, precum și cu privire la alte servicii disponibile pe raza localității

 • F. Dreptul de a beneficia de alimente, medicamente, materiale igienico-sanitare pe durata șederii în adăpost

 • G. Dreptul de a se folosi de bunurile și spațiile puse la dispoziție pe durata șederii în adăpost

Obligațiile și responsabilitățile persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale-.

 • (5) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de "Centrul Social TRANZIT" au următoarele obligații și responsabilități:

 • A. Să respecte programul de organizare și funcționare al adăpostului (orele de masă, orele destinate ședințelor de consiliere sau întâlnirilor de organizare etc.)

 • B. Să păstreze secretul cu privire la adresa adăpostului, chiar și față de familie și prieteni.

 • C. Să nu divulge nimănui informații cu privire la celelalte beneficiare ale adăpostului sau cu privire la personalul angajat.

 • D. Să aibă un comportament adecvat și un vocabular decent în incinta adăpostului, atât față de proprii copii, cât și față de celelalte beneficiare și față de personal.

 • E. Să păstreze integritatea și funcționalitatea bunurilor din incinta adăpostului (mobilier, aparatură electrocasnică, etc.)

 • F. Să răspundă de ordinea și curățenia dormitorului și a camerei de baie care i-au fost date în folosință, pe toată durata șederii în adăpost

 • G. Să răspundă, împreună cu celelalte beneficiare, de ordinea și curățenia celorlalte încăperi din adăpost, pe care le folosesc în comun (bucătărie, hol, cameră dejoacă, etc.)

 • H. Fiecare mamă are responsabilitate totală pentru copiii ei

 • I. Să nu aducă persoane străine în incinta/ curtea adăpostului.

 • J. Să nu permită și/sau să nu faciliteze accesul unor persoane străine în incinta adăpostului.

 • K. Să nu blocheze ușile camerelor și să nu pătrundă în camerele celorlalte beneficiare în absența acestora.

 • L. Să fumeze doar în locurile special amenajate.

 • M. Să nu consume alcool sau alte substanțe (medicamente, droguri, tranchilizante) în incinta adăpostului, cu excepția celor prescrise de medicul curant.

 • N. Să anunțe personalul în cazul apariției unor situații de urgență cu privire la integritatea proprie, a persoanelor (îmbolnăviri, accidentări, etc.) sau bunurilor din adăpost (ex: spargere de țevi, probleme grave legate de instalația electrică etc).

 • O. Să anunțe din timp personalul despre orice schimbare a programului personal privind serviciul, școala copiilor, etc.

 • P. Să nu părăsească incinta adăpostului fără a se asigura că și-a lăsat copiii sub supravegherea unui adult.

Să comunice consilierei personale sau altei persoane din echipă decizia de a părăsi adăpostul cel puțin cu o zi înainte.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Adăpostul este un spațiu non- violent.

Clientele și copiii acestora beneficiază de cazare și asistare psiho- socială pe durata șederii în adăpost.

Asistarea psiho- socială a beneficiarelor, precum și asigurarea hranei, se vor realiza fără contribuția financiară a beneficiarelor, în limita fondurilor disponibile. Dacă aceste fonduri nu vor acoperi necesarul, se va stabili o contribuție a fiecărei beneficiare, în funcție de venitul net realizat de către aceasta și în funcție de numărul copiilor.

Durata șederii în adăpost se va stabili în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte putând fi prelungită dacă situația o impune sau scurtată, în cazul nerespectării prevederilor acestui regulament.

Componenta de prevenire, informare și consiliere din cadrul Centrului "Tranzit" Activitățile de bază pentru victimele violenței domestice vizează munca directă cu beneficiarii, care constă în consiliere psihologică și asistare psiho- socială, informare și consiliere telefonică (pentru persoanele care au suferit de pe urma violenței sau pentru persoanele de susținere ale acestora), acțiuni și campanii de informare, sensibilizare a comunității locale cu privire la fenomenul violenței domestice, programe derulate în unitățile de învățământ din Baia Mare cu scop de informare, educare, prevenire a violenței domestice/ abuzului sexual, participare la scrierea/ implementarea de proiecte etc. Această componentă vizează și selecția beneficiarilor care au nevoie de/ solicită servicii de găzduire în cadrul adăpostului/ centrului destinat victimelor violenței domestice, precum și evaluarea situației acestora.

Descrierea serviciilor primare oferite victimele violenței domestice

 • a) Consilierea și asistarea psihosocială a victimelor violenței domestice și ale abuzului sexual

Persoanele care se adresează Centrului de Consiliere/ Centrului Social "Tranzit" vin fie direct, fie îndrumate de alte instituții cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și anume: Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare, Unitatea de Primiri Urgență și Serviciul Medicina Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, etc. îndrumarea/ referirea cazurilor poate fi realizată și de alte persoane care vin în contact cu o situație de violență: medici de familie/ medici specialiști, cadre didactice, reprezentanți ai unor ONG-uri, etc. Referirea de către alte instituții se realizează fie prin informarea verbală a persoanelor cu privire la existența acestui serviciu, fie prin sesizare telefonică sau în scris a cazurilor.

Toate persoanele care solicită sprijin sunt luate în evidență de către o persoană specializată (cu pregătire socio-umană), prin consemnarea în Registrul Beneficiarilor și prin întocmirea Fișei de înregistrare, respectiv a Fișei de înregistrare - copii/ adolescenți.

Persoana care preia cazul devine responsabilul de caz.

Dacă problema prezentată implică elemente de violență și/ sau abuz de orice fel, se va face o evaluare, de către responsabilul de caz, în cadrul ședințelor de consiliere. Informațiile obținute se consemnează în Fișa de evaluare complexă a cazului de violență, respectiv Fișa de evaluare complexă a cazului de violență- copii/ adolescenți. în urma ședinței de evaluare și în funcție de solicitările beneficiarilor, responsabilul de caz poate recomanda: consiliere psihologică consiliere juridică îndrumare spre alte instituții sau specialiști, în funcție de caz primirea clientei în adăpost

Consilierea psihologică: Se realizează în regim de gratuitate. Numărul, frecvența și programarea ședințelor de consiliere se stabilesc de comun acord de către responsabilul de caz și beneficiar(ă). în cazul în care responsabilul de caz consideră că e necesar, poate recomanda consiliere psihologică și pentru copilul/ copiii beneficiarei/ beneficiarului sau pentru un alt membru al familiei. Pentru fiecare ședință de consiliere psihologică se întocmește Fișa ședinței de consiliere psihologică, care se atașează în dosarul beneficiarei(ului)/ copilului.

Consilierea psihologică a victimelor violenței în familie se realizează într-un spațiu adecvat, unde beneficiarii se simt în siguranță și pot să povestească experiența prin care trec la un moment dat. Un principiu de bază care ghidează relația cu beneficiarii serviciilor de consiliere este principul confidențialității.

în cadrul ședințelor de consiliere, clientele sunt informate despre: serviciile de care pot beneficia în cadrul centrului de consiliere, serviciile oferite în cadrul Centrului Social „Tranzit", instituțiile abilitate să intervină în familie în momentul producerii actelor de violență, alte instituții la care pot apela, drepturile pe care le au, demersurile legale pe care le pot întreprinde, etc. Clientele sunt sprijinite și încurajate să iasă din situația de violență. Consilierea psihologică vizează susținerea lor în plan emoțional, redobândirea stimei de sine, renunțarea la tendințele de autoculpabilizare, creșterea capacității de auto- determinare și a autonomiei personale, etc.

Asistarea psiho-socială: se realizează la solicitarea beneficiarei și constă în însoțirea ei la diferite instituții, pentru efectuarea unor demersuri specifice, necesare în vederea depășirii situației de criză. Aceste instituții pot fi: Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare (pentru depunerea unei Plângeri penale). Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș (în cazurile în care sunt implicați și copii minori, pentru depunerea unei sesizări sau pentru discutarea posibilităților de acțiune, într-o anumită situație). Tribunalul Maramureș sau un birou de avocatură (pentru înaintarea unei acțiuni în instanță: ordin de protecție, divorț, încredințarea copiilor, partaj). Toate demersurile de asistare socială sunt reflectate în fișele Raport de activitate și Raport de convorbire telefonică.

îndrumarea spre alte instituții/ specialiști:

Se face în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte (de exemplu, înspre Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare, Unitatea de Primiri Urgență și Serviciul de Medicina Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare, Centrul de Sănătate Mintală Baia Mare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, etc.). Responsabilul de caz îndrumă clienta înspre consiliere juridică în situațiile care implică divorț, încredințarea copiilor, obținerea unui ordin de protecție, partaj. condiții de muncă etc., dar numai după ce a avut loc cel puțin o ședință de consiliere psihologică. Clientele care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt îndrumate spre AJOFM în scopul accesării unor cursuri de calificare/ recalificare profesională sau identificării unui loc de munca. îndrumarea spre alte instituții/ specialiști se consemnează în Fișa de înregistrare.

 • b) Informare și consiliere telefonică

Activitatea de informare și consiliere telefonică se desfășoară în cadrul orelor de program ale personalului angajat și include :

o informare cu privire la serviciile oferite, program de funcționare etc.

o consiliere telefonică

o programarea ședințelor de consiliere

o îndrumare spre alte instituții

o menținerea legăturii cu colaboratorii

 • c) Selecția și evaluarea beneficiarilor în vederea admiterii acestora în Centrul „Tranzit"

Selecția și evaluarea beneficiarilor

în cadrul ședințelor de consiliere, responsabilul de caz evaluează nevoia clientei de a beneficia de găzduire în cadrul Centrului Social „Tranzit", pentru ea și copiii ei, pentru o perioadă determinată de timp, până la depășirea situației de criză generată de violență. Dacă responsabilul de caz consideră că există această nevoie și dacă beneficiara solicită acest lucru, ea va completa o Cerere de asistare adresată Serviciului Public "Asistență Socială" Baia Mare, Centrul Social „Tranzit". Ulterior, responsabilul de caz va întocmi Fișa de evaluare pentru primirea în Centrul Social "Tranzit" și va prezenta cazul în cadrul unei ședințe cu echipa Centrului Social „Tranzit".

Admiterea în Centrul Social „Tranzit"

După primirea solicitării de găzduire din partea beneficiarei, în cadrul următoarei ședințe de management de caz cu echipa de la Centrul Social „Tranzit", responsabilul de caz prezintă colegilor situația acesteia și a copiilor ei, precum și nevoile de intervenție identificate. Echipa de specialiști stabilește, pe baza unor criterii obiective, posibilitatea primirii beneficiarei în centru. Dacă avizul echipei este favorabil, beneficiarei i se comunică acest lucru și i se aduc la cunoștință informații cu privire la condițiile locuirii în centru și la drepturile și obligațiile prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Social „Tranzit". Se stabilesc, de asemenea, în cadrul echipei, specialiștii care vor fi implicați în gestionarea cazului, precum și atribuțiile care le revin acestora.

Responsabilul de caz se va ocupa de întocmirea dosarului personal al beneficiarei, respectiv de întocmirea dosarelor personale ale copiilor acesteia. La momentul admiterii beneficiarei și a copiilor ei în Centrul Social „Tranzit", dosarul personal va cuprinde: copii după actele de identitate ale ei și ale copiilor; copii după alte acte relevante, în funcție de situație (certificat de căsătorie, certificate medico-legale, sentință de divorț etc.), adeverință de la medicul de familie pentru ea și copii și, în funcție de situație, copii după alte acte medicale relevante, dar și copii după fișele completate de persoana care a preluat cazul în consiliere (Fișa de înregistrare. Cererea de asistare, Fișa de evaluare în vederea primirii în Centrul Tranzit, etc. ).

Ședințele de management de caz au loc o dată pe lună sau la nevoie, dacă situația impune acest lucru. După externarea beneficiarei și a copiilor ei din Centrul Social "Tranzit" se poate continua oferirea de servicii de consiliere psihologică și asistare psiho-socială acestora. Timp de 6 luni după externarea beneficiarei, situația ei va fi monitorizată din punct de vedere psiho-social.

 • d) Activități de raportare

Această activitate se referă la întocmirea și evidența registrelor/ fișelor de caz/ dosarelor beneficiarilor și la întocmirea și completarea rapoartelor și a tabelelor privind beneficiarii serviciilor de consiliere: trimiterea de rapoarte statistice trimestriale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș în vederea centralizării la nivel de județ și, ulterior, la nivel național (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice).

Componenta de găzduire temporară din cadrul Centrului Social "Tranzit"

A. Proceduri de acces ale femeilor, victime ale violenței domestice, în adăpostul/ centrul destinat victimelor violenței domestice

A.l. Procedura standard cuprinde următoarele etape: o o o o


luarea în evidență a cazului, în cadrul centrului de consiliere evaluarea situației de violență evaluarea nevoii beneficiarei pentru servicii de găzduire temporară solicitarea realizată în scris de beneficiară și adresată Serviciului Public "Asistență Socială" Baia Mare evaluarea în vederea primirii beneficiarei și, dacă e cazul, a copiilor acesteia, în adăpost; evaluarea se realizează în cadrul ședințelor de management de caz din cadrul Centrului Social "Tranzit"

comunicarea către beneficiară a deciziei privind primirea în adăpost informarea beneficiarei cu privire la condițiile locuirii în adăpost și la drepturile și obligațiile prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Social

„Tranzit”.

pregătirea documentelor în vederea întocmirii dosarului personal al beneficiarei

insoțirea la/primirea în adăpostul temporar/ centrul destinat victimelor violenței domestice a beneficiarei și, dacă e cazul, a copiilor acesteia

A.2. Procedura în situații de urgență:

în situații excepționale se poate admite primirea în regim de urgență a femeilor, victime ale violenței domestice în cadrul adăpostului temporar destinat victimelor violenței domestice (Centrul Social "Tranzit"). Primirea în regim de urgență are la bază colaborarea dintre Serviciul Public "Asistență Socială" Baia Mare, Poliția Municipiului Baia Mare și Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare și presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • 1. Evaluarea medicală a femeii, victimă a violenței domestice, în cadrul Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare. Persoana se poate adresa acestui serviciu din proprie inițiativă sau poate fi însoțită de un reprezentant al Poliției Municipiului Baia Mare, în urma unei sesizări.

 • 2. Evaluarea primară a situației de risc în care se află victima de către asistentul social/ psihologul din cadrul Unității de Primire Urgențe

 • 3. în cazul în care femeia care a suferit de pe urma violenței declară că nu are unde să meargă și dorește să fie primită/ găzduită într-un adăpost pentru victimele violenței, asistentul social/ psihologul din UPU va contacta telefonic personalul Centrul Social „Tranzit" (telefonul de serviciu)

 • 4. îndrumarea/ însoțirea femeii la Centrul Social „Tranzit" de către un reprezentant al Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare.

în situația în care femeia victimă a violenței domestice nu necesită îngrijiri medicale de urgență, evaluarea situației ei, contactarea personalului Centrului Social "Tranzit", îndrumarea/însoțirea ei poate fi realizată de reprezentantul Poliției Municipiului Baia Mare, care a fost sesizat să intervină.

Primirea femeii (dacă e cazul, și a copiilor ei) în adăpost se va face pentru 48 de ore, cu posibilitate de prelungire la 72 de ore, până la evaluarea cazului și stabilirea unei măsuri în ceea ce privește clienta. Admiterea în regim de urgență se poate face de luni până vineri în intervalul orar 20- 7, precum și sâmbăta și duminica.

B. Descrierea activităților și acțiunilor profesionale desfășurate în cadrul adăpostului temporar/ centrului destinat victimelor violenței domestice Servicii oferite beneficiarilor în cadrul Adăpostului/ Centrului destinat victimelor violenței domestice: primire și găzduire temporară pe o perioadă determinată cuprinsă între 7 și 180 de zile.

Admiterea beneficiarei (și a copiilor ei, dacă e cazul) în cadrul Centrului Social "Tranzit" se face în baza unei Decizii a conducerii Serviciul Public "Asistență Socială" Baia Mare, care are la bază solicitarea beneficiarei, documentele care dovedesc situația de risc în care se află aceasta, raportul de anchetă psiho-socială întocmit de responsabilul de caz, dar și prevederile legale în vigoare.

Raportul de anchetă psiho-socială va cuprinde, pe lângă datele de identificare ale beneficiarei și ale copiilor, informații despre: istoricul social al familiei, climatul familial, starea de sănătate, situația materială/ financiară, venituri și recomandări privind admiterea în cadrul Centrului Social "Tranzit".

Durata de timp pentru care se solicită găzduirea este precizată în Contractul de furnizare servicii, care se încheie între Serviciul Public "Asistență Socială" Baia Mare și beneficiară. Dacă, din motive obiective, beneficiara solicită prelungirea termenului de ședere în centru, ea va întocmi o cerere în acest sens, adresată SPAS Baia Mare, Centrul Social „Tranzit". Solicitarea beneficiarei va fi evaluată de echipa de centru în cadrul unei ședințe de management de caz. Dacă echipa va aviza favorabil solicitarea clientei, se va întocmi Anexă la contractul de furnizare servicii. Perioada de găzduire poate fi prelungită până la soluționarea situației problematice, dar fără a depăși 6 luni. Dacă după cele 6 luni nu s-a reușit identificarea unor soluții de reintegrare socială pentru beneficiară și copiii acesteia, se poate decide, în situații excepționale, în urma unei ședințe de management de caz, prelungirea perioadei de ședere a beneficiarei și a copiilor ei în cadrul Centrului Social "Tranzit" pentru o perioadă determinată de timp. în acest sens se va întocmi un Act adițional la contractul de furnizare servicii, care va avea la bază un Raport de monitorizare periodică a rezultatelor intervenției realizat de responsabilul de caz.

Dacă, din anumite motive, beneficiara solicită externarea din centru înainte de termenul prevăzut în contract, ea va completa o Declarație (de externare) în acest sens.

Informare și consiliere în vederea integrării sociale (consiliere psihologică individuală/ familială, informare privind aspecte juridice, accesul pe piața muncii, etc.)

Consilierea psihologică individuală vizează susținerea în plan emoțional a clientei, dar și a copiilor ei, pe toată durata șederii în adăpostul temporar/ centrul destinat victimelor violenței domestice, dar și după externarea ei/ lor, în etapa de monitorizare post-intervenție. Prin ședințele de consiliere psihologică se urmărește depășirea traumelor provocate de abuz, redobândirea stimei de sine, renunțarea la autoculpabilizare, creșterea capacității de auto-determinare și a autonomiei personale, etc.

Consiliere psihologică familială: în cadrul ședințelor se lucrează cu mama și cu copiii, împreună și/ sau separat, în direcția îmbunătățirii relațiilor interpersonale din cadrul familiei.

Informarea vizează oferirea de informații avizate beneficiarei în vederea sprijinirii reintegrării ei sociale și poate viza diferite aspecte:

o juridice: informare cu privire la drepturile pe care le au, precum și la demersurile legale pe care le pot întreprinde (înaintarea unei acțiuni în instanță: divorț, încredințarea copiilor, solicitarea unui ordin de protecție, partaj, etc.).

o socio-medicaie'. ce servicii, beneficii, prestații sunt disponibile pe raza localității respective și cum pot fi acestea accesate; accesul pe piața muncii, etc.

o Toate aceste activități vor fi consemnate în Fișa de consiliere psiho-socială

o asistare psiho- socială : evaluarea stării de sănătate a beneficiarei și a copiilor ei în baza unor discuții și a actelor medicale de care dispune aceasta însoțirea clientei și a copiilor acesteia la cabinete medicale de medicină generală sau de specialitate, în caz de nevoie monitorizarea modului de administrare a tratamentelor prescrise de medicul curant și a evoluției stării de sănătate a beneficiarilor însoțire în vederea obținerii unor documente (certificate medico-legale, etc.) și acte de identitate sau stare civilă, precum și a unor drepturi cu caracter social însoțire în vederea depunerii unor documente: declarații sau plângeri la Poliție sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, acțiuni în instanță/ dosare (pentru divorț, încredințarea copiilor, ordin de protecție, evacuare, partaj, etc.) la Judecătorie/ Tribunal facilitarea accesului la alte tipuri de prestații și servicii sociale consiliere și asistare în vederea găsirii unui loc de muncă sau în vederea schimbării locului de muncă actual sprijinirea/ asistarea beneficiarei în realizarea unor demersuri privind copiii: înscriere la creșă/ grădiniță/ școală, transfer școlar, întocmirea dosarului pentru încadrare în grad de handicap, accesarea unor servicii, etc. Toate demersurile de asistare socială vor fi reflectate în fișele Raport de activitate și Raport de convorbire telefonică.

o distribuirea de alimente și materiale igienico- sanitare Asigurarea de alimente și materiale igienico-sanitare beneficiarilor adăpostului temporar/ centrului destinat victimelor violenței domestice se va realiza fără contribuția financiară a acestora, în limita fondurilor disponibile. Dosarul beneficiarilor

o


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o

o


Indiferent de modalitatea de admitere în Centrul Social "Tranzit", dosarul unei cliente va cuprinde:

Fișă de înregistrare

Raport de anchetă psiho-socială

Decizie

Fișă de evaluare complexă a cazului de violență

Cerere de asistare

Chestionar de evaluare a riscului

Fișă de evaluare pentru primirea în Centrul „Tranzit"

Contract de furnizare servicii

Proces verbal de primire a bunurilor

Copii după actele de identitate ale clientei și ale copiilor;

Copii după alte acte relevante, în funcție de situație (certificat de căsătorie, certificate medico-legale, sentință de divorț etc.)

Adeverințe de la medicul de familie și, în funcție de situație, copii după alte acte medicale relevante

Plan de Intervenție Personalizat

Fișele ședințelor de consiliere psiho- socială

Rapoarte de activitate

Rapoarte de convorbire telefonică

Cerere - de prelungire (a perioadei de găzduire) - dacă e nevoie

Declarație (de externare) - dacă e cazul

o Anexa la contractul de furnizare servicii - dacă e cazul

o Raport de monitorizare periodică a rezultatelor intervenției- dacă e cazul

o Act adițional la contractul de furnizare servicii- dacă e cazul

o Proces verbal de predare a bunurilor

o Fișa de evaluare finală a rezultatelor intervenției

o Raport de monitorizare (post- intervenție)

Dosarul copiilor beneficiarei va conține:

o Fișă de înregistrare- copii/ adolescenți

o Copii după actele de identitate (certificat de naștere, carte de identitate, etc.)

o Copii după alte acte relevante, în funcție de situație (de ex„ certificat de încadrare în grad de handicap, etc.)

o Fișă de evaluare complexă a cazului de violență- copii/ adolescenți- dacă e cazul

o Adeverințe de la medicul de familie și, în funcție de situație, copii după alte acte medicale relevante

o Fișele ședințelor de consiliere psiho- socială

o Rapoarte de activitate

o Rapoarte de convorbire telefonică

o Alte documente (desene, teste, etc.)- rezultate din activități ale copiilor/ cu copiii

Pe durata șederii în adăpost, toate intervențiile care privesc beneficiara și copiii acesteia, precum și rezultatele acestor intervenții vor fi consemnate, de către responsabilul de caz, în dosarul personal al clientei/ copiilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul Social TRANZIT funcționează cu un număr de 2 angajați, conform prevederilor Hotărârii consiliului local 163/2016 reprezentat de

 • a) personal de conducere: 1 sef serviciu

 • b) personal de specialitate : 1 asistent social

1 sociolog/ psihoterapeut

c) voluntari:

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor sociale în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.


ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este

 • - sef serviciu

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • - coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și formularea de propuneri în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • - elaborarea rapoartelor generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmirea de informări, pe care le prezintă conducerii furnizorului de servicii sociale;

 • - elaborarea propunerilor de participarea personalului de specialitate din centrul social la programele de instruire și perfecționare, anual;

 • - colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • - întocmirea raportului anual de activitate;

 • - asigurarea bunei desfășurări a raporturilor de muncă dintre angajați! serviciului/centrului social;

 • - formularea propunerii spre aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din centrul social;

 • - desfasurarea activităților pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • - luarea in considerare și analizarea oricărei sesizări care este adresată centrului social, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului social/serviciului aflat in subordine;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • - organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a prezentului regulament de organizare și funcționare, a codului etic, a deciziilor conducerii SPAS Baia Mare, a HCL-urilor si a legislației de specialitate in domeniu;

 • - reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, in limita competentelor atribuite;

 • - asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu restul personalului SPAS Baia Mare, precum și cu instituțiile de asistenta sociala de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • - formulează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget propriu al serviciului/centrului social;

 • - asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • - aduce la cunoștințapersonalului angajat in centrul socialsi a beneficiarilor de servicii sociale, prevederileprezentului regulament propriu de organizare și funcționare;

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licența în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistentei sociale.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate.

 • (1) .Personalul de specialitate este:

 • - asistent social (263501)

 • - sociolog / psihoterapeut ( 263201)

 • (2) .Atribuții ale personalului de specialitate

Asistent social

 • -  susținerea unei activității continue de prevenire, informare și consiliere juridică, socială și psihologică pentru victimele violenței în familie.

organizarea diverselor campanii împotriva violenței domestice.

 • -  colaborarea cu organele de ordine (poliția comunitară, poliția municipală sau județeană) în vederea prevenirii și rezolvării cazurilor de violență domestică

 • -  colaborarea cu toate instituțiile publice abilitate sau cu organizații neguvernamentale care prin competența lor pot lua măsuri, pentru rezolvarea cazurilor de violență în familie și în special cele cu copii (DGASPC, instanțele judecătorești, ONG-uri);

 • -  colaborare cu Organisme Private Autorizate,care se pot implica in acțiuni de prevenire, combatere a viloentei domestice si a egalitatii de gen.

 • -  onformează beneficiarele centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor persoane in cazul incidentelor dintre ele, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul de cazare;

respectă normele de protecție a muncii și P.S. I în cadrul compartimentului;

activități de informare, consiliere și asistenta psiho - socială pentru femei și copii, victime ale violenței domestice

elaborează și implementează: PIP - planul de intervenție personalizat colaborează cu alți specialiști și instrumentează cazurile pentru soluționarea problemelor acestora

 • -  Implementează programe personalizate pentru copii și îndrumarea acestora spre diverse instituții abilitate în vederea satisfacerii nevoilor acestora (spital, dgmssf, poliție, judecătorie, ajofm, fundații și ong-uri)

asigura identificarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor

realizează evaluarea detaliată a cazului

îndrumarea părților aflate în conflict în vederea medierii

solicitarea de informații cu privire la rezultatul medierii, în cadrul ședințelor de consiliere

 • -  se abuzului

  identifica situațiile de risc pentru părțile implicate în conflict, victime ale


se se

furnizarea serviciilor și intervențiilor pentru cuplul mamă-copil

asigura protecție împotriva agresorului, îngrijire medicală, hrana, cazare, pe o perioadă determinată până la rezolvarea situației

 • -  se realizează monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor și intervențiilor specializate

se asigura închiderea cazului și monitorizarea post servicii.

 • -  completarea procedurilor (fișa de înregistrare a cazului de violență, fisa de evaluare inițială, cerere de asistare în adăpost, chestionar de evaluare a riscului de victimizare, contract de furnizare servicii, plan de intervenție personalizat) privind admiterea cuplurilor mame - copii în centrul "TRANZIT"

 • -  asistarea rezidentelor în completarea unor cereri ce urmează a fi adresate poliției ori DGASPC, sau altor instituții abilitate să soluționeze problemele cu care se confrunta clientele din centru precum și însoțirea acestora la diverse instituții în vederea medierii unor probleme, ori în scopul satisfacerii nevoilor acestora.

 • -  discuții cu copiii clientelor în scopul identificării problemelor și a soluționării acestora, susținerea acestora în îmbunătățirea performantelor școlare etc

 • -  însoțirea victimelor violentei somestice la poliție în vederea întocmirii actelor de identitate, solicitarea sprijinului polițiștilor de proximitate în soluționarea problemelor mamelor


- însoțirea rezidentelor la AJOFM privind întocmirea dosarului în vederea angajării acestora

 • -  realizarea de transferuri școlare

 • -  înscrierea minorilor la creșă/grădiniță

 • -  colaborarea cu specialiștii de la dgaspc privind instituirea unor măsuri de protecție specială în situația în care copilul se afla în dificultate ori a fost abuzat sau neglijat

 • -  întocmirea de rapoarte către diverse fundații privind identificarea unor soluții de reintegrare socială și susținerea mamelor la ieșirea din centru

 • -  colaborarea cu specialiștii de la AJPIS privind rezolvarea unor situații legate de alocațiile de stat ale minorilor

 • -  colaborarea cu alte departamente din cadrul spas privind prestațiile de care pot beneficia familiile monoparentale la ieșirea din centru

Sociolog

 • - elaborează și implementează: PIP - planul de intervenție personalizat

 • - colaborează cu alți specialiști și instrumentează cazurile pentru soluționarea problemelor acestora

 • - implementează programe personalizate pentru copii și îndrumarea acestora spre diverse instituții abilitate în vederea satisfacerii nevoilor acestora (spital, dgmssf, poliție, judecătorie, ajofm, fundații și ong-uri)

 • - asigura identificarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor

 • - realizează evaluarea detaliată a cazului

 • - îndrumarea părților aflate în conflict în vederea medierii

 • - solicitarea de informații cu privire la rezultatul medierii, în cadrul ședințelor de consiliere

 • - se identifica situațiile de risc pentru părțile implicate în conflict, victime ale abuzului

 • - se furnizarea serviciilor și intervențiilor pentru cuplul mamă-copil

 • - se asigura protecție împotriva agresorului, îngrijire medicală, hrana, cazare, pe o perioadă determinată până la rezolvarea situației

- se realizează monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor și intervențiilor specializate

 • - se asigura închiderea cazului și monitorizarea post servicii.

 • - completarea procedurilor (fișa de înregistrare a cazului de violență, fisa de evaluare inițială, cerere de asistare în adăpost, chestionar de evaluare a riscului de victimizare, contract de furnizare servicii, plan de intervenție personalizat) privind admiterea cuplurilor mame - copii în centrul "salvați familia"

 • - asistarea rezidentelor în completarea unor cereri ce urmează a fi adresate poliției ori DGASPC, sau altor instituții abilitate să soluționeze problemele cu care se confrunta clientele din centru precum și însoțirea acestora la diverse instituții în vederea medierii unor probleme, ori în scopul satisfacerii nevoilor acestora.

 • - discuții cu copiii clientelor în scopul identificării problemelor și a soluționării acestora, susținerea acestora în îmbunătățirea performantelor școlare etc

 • - însoțirea victimelor violentei somestice la poliție în vederea întocmirii actelor de identitate, solicitarea sprijinului polițiștilor de proximitate în soluționarea problemelor mamelor

 • - însoțirea rezidentelor la AJOFM privind întocmirea dosarului în vederea angajării acestora

 • - realizarea de transferuri școlare

înscrierea minorilor la creșă/grădiniță

 • - colaborarea cu specialiștii de la dgaspc privind instituirea unor măsuri de protecție specială în situația în care copilul se afla în dificultate ori a fost abuzat sau neglijat

 • - întocmirea de rapoarte către diverse fundații privind identificarea unor soluții de reintegrare socială și susținerea mamelor la ieșirea din centru

 • - colaborarea cu specialiștii de la dgmssf privind rezolvarea unor situații legate de alocațiile de stat ale minorilor

 • - colaborarea cu alte departamente din cadrul spas privind prestațiile de care pot beneficia familiile monoparentale la ieșirea din centru

evaluarea psihologică inițială a victimei;

întocmirea unui profil psihologic al victimei la solicitarea reprezentanților instituțiilor partenere;

completarea fisei psihologice;

 • - încurajarea victimei, să reflecteze și să conștientizeze problemele cu care se confruntă, să înțeleagă cauza, originea acestor probleme;

 • - schimbarea comportamentului acestora în vederea depășirii rezolvării situației dificile în care se afla;

 • - determinarea victimei în exprimarea deciziei asupra schimbării atitudinii personale;

 • - orientarea victimei/agresorului către instituțiile competente, în cazul identificării unor probleme specifice, respectiv către instituții medicale de psihiatrie, cu secții de dezalcoolizare/dezintoxicare;

participă la ședințe alături de ceilalți specialiști din centru;

monitorizarea evoluției cazurilor împreună cu asistentul social;

medierea situațiilor conflictuale dintre beneficiari;

colaborează activ cu personalul instituției, în dezvoltarea și menținerea legăturilor familiale ale victimei;

 • -  ședințele de consiliere psihologică sunt centrate pe: rezolvarea de probleme, terapie individuală, modificări cognitiv - comportamentale, terapie individuală și de grup

elaborarea de instrumente de lucru;

însoțirea minorilor la tribunalul maramureș pentru audierea în camera de consiliu;

ARTICOLUL 11

Finanțarea Centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • - bugetul local

 • - bugetul de stat

 • - alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat,

Director General

Hirb Elena Diana întocmit

Sef Serviciu

Stelian Moldovean

Anexa nr. 3 la HCL nr.

189/2020

Regulament de organizare și funcționare al serviciului social: Centrul de Consiliere pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncțional

ARTICOLUL 1- Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Consiliere pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncțional

din structura Direcției de Asistență Socială, aprobat de către conducerea Furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind informare, condițiile de admitere, serviciile oferite, perioada acordării serviciilor, finalizarea serviciilor și monitorizare post-servicii.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajați! centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali / convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", cod serviciu social 8899CZ-VD-III, având licența de funcționare LF 00035 / 09.05.2019, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003149, CUI 14728757.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

Serviciul social denumit "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" al Direcției de Asistență Socială Baia Mare, se află în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

Sediul serviciului este în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70B, cod poștal nr. 430301, jud. Maramureș.

Codul serviciului social, conform HOTĂRÂRII nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, este ales în fucție de categoria de serviciu social și activitățile prestate: cod 8899CZ-VD-III.

ARTICOLUL 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" este o unitate specializată de interes local, fără personalitate juridică asigurând reabilitarea și reinserția socială, măsuri educative, precum și servicii de consiliere și medierea agresorilor familiali.

"Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" are ca obiect de activitate furnizarea și facilitarea accesului la servicii sociale destinate agresorilor familiali, iar serviciile au scopul de a preveni si combate violența domestică.

"Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" oferă următoarele tipuri de servicii și activități:

 • -  de consiliere psihologică

 • -  pentru reducerea comportamentului violent și de control asupra membrilor familiei

 • -  de educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, comunicare non-violentă

 • -  de a preveni și combate violența domestică

 • -  de a corecta comportamente

de a sprijini reabilitarea, reinserția și integrarea socială a agresorilor

cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, principia de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislație națională și sancțiuni aplicabile

Categoria de beneficiari căreia i se adresează, serviciul "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", este formată din:

 • -  agresori adulți,

 • -   agresori adulți aflați în categoria persoanelor dependente

Conform cadrului legislativ în vigoare:

 • - Legea Asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare

 • - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014

 • - Standarde Minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor

 • - Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice

ARTICOLUL 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Serviciul social "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Prin HCL nr. 391/19.12.2014 s-a aprobat depunerea de către SPAS a proiectului „Soluții integrate pentru combaterea violenței în familiei", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul de finanțare RO 20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex". De asemenea indicatorii tehnico economici pentru realizarea "Centrului de consiliere pentru agresori" au fost aprobați prin HCL 14/2016.

Centrul s-a deschis la 1 mai 2017 și are o capacitate de 15 locuri.

Alte acte normative:

 • - Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,

 • - Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie,

 • - HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017,

 • - Legea nr. 197/01.11.2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

 • - HG 118/19.02.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2014 privind asigurarea în domeniul serviciilor sociale,

 • - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice , cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 1343/2015 privind aprobarea instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie

 • - Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 6 la Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice

 • - Hotărârea 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului de Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

ARTICOLUL 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Centrul de Consiliere pentru Agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de Consiliere pentru Agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată);

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) principiul legslității

 • q) principiul respectării demnității umane

 • r) principiul prevenirii atât a săvârșirii actelor de violență în familie, cât și a recidivei

 • s) principiul celerității

ș) principiul parteneriatului

 • t) principiul egalității de șanse și de tratament

ARTICOLUL 6 - Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt:

- agresori adulți

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • - agresori adulți aflați în categoria persoanelor dependente

 • (2) Condițiile de acces / admitere în "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt următoarele:

 • a) acte necesare

Beneficiarii care sunt cuprinși cu consimțământul lor în programul de consiliere trebuie să prezinte la data înregistrării documentele de identitate. La dosarul beneficiarului se vor anexa copii ale acestor documente.

în urma analizării nevoilor beneficiarului, responsabilul de caz, unul din specialiștii echipei, întocmește planul de servicii în care sunt specificate serviciile care vor fi oferite, semnându-se totodată și contractul de acordare a serviciilor sociale oferite de centru. Contractul de furnizare de servicii se încheie între furnizorul de servicii sociale și beneficiar. Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrului, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Contractul de furnizare de servicii specializate este redactat în două exemplare originale, unul pentru centru și celălalt pentru beneficiar. Un exemplar original al contractului de furnizare servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.

 • b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • - agresori adulți care au consimțit în scris că doresc primirea serviciilor

 • c) accesul beneficiarilor în centru se va face în limitele programului prevăzut, respectiv luni-vineri între orele 8-12.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Principalele situații în care centrul suspendă / încetează serviciile sunt:

 • -  încetarea frecventării centrului de către beneficiar, prin proprie voință (încetare)

 • -  internarea în spital, în baza recomandărilor medicale (suspendare) transferat la o instituție specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/ dezalcoolizare, tratament pentru drago-dependență etc (suspendare/încetare)

forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc) (încetare)

decesul beneficiarului (încetare)

 • -  comportamentului inadecvat al beneficiarului face incompatibilă furnizarea serviciilor din centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului (suspendare/încetare)

 • -  nerespectării clauzelor contractuale de către beneficiar.

Centrul stabilește, împreună cu beneficiarul, suspendarea sau încetarea acordării serviciilor.

Efectele contractului de furnizare a serviciilor încetează în baza emiterii deciziei de sistare, întocmită de responsabilul de caz și aprobată de șeful serviciului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale

 • c) să li se comunice, în termini accesibili, informațiile privind drepturile fundamentale și măsurile legale de protecție, precum și cele privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a le obține

 • d) să li se asigure păstrarea confidențialității limitate asupra informațiilor furnizate și primate. Informațiile confidențiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în următoarele situații:

dl) atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres

d2) când este pusă în pericol viața persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social

d3) pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-și da consimțământul

 • e) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea

 • g) să li se respecte viața intimă

 • h) să participe la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, putând alege variante de intervenții, dacă acestea există

 • i) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să se prezinte la activitățile prevăzute în planul individual de asistență

 • e) să se prezinte la activitățile prevăzute în cadrul de asistență fără să fi consumat băuturi alcoolice, substanțe stupefiante

 • f) se interzice să poate asupra lor obiecte contondente

 • g) să aibă o atitudine de respect față de personalul de specialitate care asigură serviciile sociale h) să permită / să faciliteze accesul personalului la domiciliul său, ori de câte ori această măsură se impune pentru buna desfășurare a serviciilor sociale oferite

ARTICOLUL 7 - Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social" Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - asigură relații de colaborare cu actorii sociali cu competențe în domeniu și încheie parteneriate în condițiile legii

 • - elaborează strategia de intervenție în raport cu nevoile identificate în populația țintă

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - pune la dispoziția beneficiarilor / a oricăror alte persoane interesate materiale informative privind serviciile oferite

 • - facilitează accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari / aparținători anterior admiterii în cadrul serviciilor pentru a cunoaște serviciile oferite

 • - asigură informarea beneficiarilor / aparținătorilor cu privire la regulamentul propriu de organizare și funcționare, precum și cu privire la drepturile și obligațiile beneficiarilor

 • - elaborează propriul program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interest

 • - elaborarea de rapoarte activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria

de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare a serviciilor

 • - personalul serviciului cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor

 • - măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului cu privire la activitățile desfășurate

 • - încurajarea beneficiarilor să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care vizează serviciile primite

 • - serviciul se acordă cu respectarea, de către beneficiari și personal deopotrivă, a Codului de etică - serviciul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz sau neglijare a beneficiarilor și aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către instituțiile competente, a oricărei situații de abuz identificate - serviciul consemnează și notifică incidentele deosebite survenite în procesul de acordare a serviciilor

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - realizarea procedurii proprii de intervenție (condiții privind accesarea serviciilor, evaluarea și planificarea acestora, acordarea serviciilor, condiții de încetare a serviciilor, monitorizare evoluție, etc)

 • - realizarea de rapoarte anuale privind progresul serviciilor

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • - evaluarea performanțelor angajaților

 • -  furnizorul serviciului asigură condiții pentru crearea oportunităților de dezvoltare a performanțelor angajaților

 • - personalul are controale medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare

 • - elaborarea anuală, în ultima lună a trimestrului IV, a bugetului propriu în vederea alocării resurselor financiare în mod optim pentru dezvoltarea și desfășurarea serviciilor

ARTICOLUL 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" funcționează cu un număr de 3 persoane și 2 voluntari, din care:

 • a) personal de conducere: 1, șef serviciu

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: 2 persoane de specialitate

-1 psiholog

-1 consilier

 • (2) Raportul angajat / beneficiar este de 1/15

ARTICOLUL 9 - Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: 1 șef serviciu

Conducerea serviciului social "Centrul de consiliere pentru agresori" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" este asigurată de șeful serviciului.

Conducerea DAS poate numi prin notă internă un coordonator de specialitate în domeniu.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

- asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • - propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • - colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • - întocmește raportul anual de activitate;

 • -  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • - propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • - desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • - ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • - reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • - asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • - numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • - întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • - asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • -  asigură organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu și consemnează realizarea acestora în conformitate cu prevederile standardului minim de calitate

 • - elaborează Planul propriu de dezvoltare a serviciului și-l comunică instituțiilor competente

 • - alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 - Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) 1 psiholog (263411)

 • b) 1 consilier (242315)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d)  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții, etc și poate fi:

- funcționar administrativ

ARTICOLUL 12 - Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului Baia Mare;

 • b) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • c) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Hîrb Elena Diana

Director General

Anexa nr. 4 la HCL 189/2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE "AZIL DE NOAPTE" DIN CADRUL "CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL"

ARTICOLUL 1- Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", aprobat de către conducerea Furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind informare, condițiile de admitere, serviciile oferite, perioada acordării serviciilor, finalizarea serviciilor și monitorizare post-servicii.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajați! centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Serviciul social "Azil de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" este înființat prin:

 • a) Hotărârea Consiliului Local nr. 475/2007 privind înființarea Adăpostului de Urgență cu locația în Baia Mare, str. V. Alecsandri, nr. 70 B

 • b) Hotărârea Consiliului Local nr. 512/2008 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Baia Mare în administrarea SPAS Baia Mare, a imobilului PT nr. 1 situat în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 70 B

ARTICOLUL 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", este înființat și administrat de furnizorul Direcția De Asistență Socială Baia Mare,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003149/10.10.2018, Licența de funcționare seria LF nr. 0004233/27.11.2017, CUI 14728757.

Serviciul social denumit "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de furnizorul de servicii sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

Sediul serviciului este în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 70B, cod poștal nr. 430301, jud. Maramureș.

Codul serviciului social, conform HOTĂRÂRII nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, este ales în fucție de categoria de serviciu social și activitățile prestate:

Cod: 8790 CR-PFA-I, Centre rezidențiale de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost

ARTICOLUL 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" este de a furniza servicii de găzduire temporară pe timp de noapte, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere și reinserție socială a persoanelor fără adăpost din municipiul Baia Mare, în concordanță cu nevoile individuale identificate în vederea depășirii situaților de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Categoria de beneficiari căreia i se adresează, serviciului "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", este format din comunitatea defavorizată din municipiul Baia Mare, reprezentată din persoane adulte care nu au locuință, cetățeni care în totalitate, nu au nici un loc de muncă stabil și nici nu dispun de un ajutor social.

O altă categorie de beneficiari este formată din tinerii care părăsesc sistemul de protecție al copilului.

O categorie de beneficiari este reprezentată de persoane care se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu sau reședință.

în afară de aceste persoane, beneficiari mai pot fi persoanele care și-au ridicat locuințe improvizate, fără forme legale, care de asemenea trăiesc în condiții deosebit de mizere și insalubre.

Persoanele adulte fără adăpost, dar care nu au domiciliul pe raza municipiului Baia Mare, pot beneficia de serviciile "Azilului de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" conform prevederilor HCL nr. 21/2019 privind aprobarea costurilor pentru serviciile sociale furnizate prin intermediul centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, persoanele care au domiciliu în altă localitate vor beneficia de aceste servicii cu condiția suportării în totaliate a costurilor stabilite. în cazul în care nu dispun de venituri sau acestea nu acoperă costul integral al serviciilor, acestea se vor suporta în totaliate sau în parte de către aparținătorii legali ai acestora printr-un angajament de plată, sau prin contract de parteneriat de către unitățile administrative teritoriale în raza cărora își au domiciliul, sau de către ONG-uri, astfel costurile pentru serviciile acordate în cadrul Azilului de Noapte Baia Mare fiind de 16.570 lei/an, (45,40 lei/zi).

Conform cadrului legislativ în vigoare:

- Legea Asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare

-Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014

-Standarde Minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cuprinse în Ordinul nr.29/2019 cu scopul de a răspunde nevoii sociale, individuale, familiale și de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, de

- 3 -

combatere și prevenire a riscului de excluziune socială și creștere a calității vieții, reintegrare, reinserție, reabilitare socială.

ARTICOLUL 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Serviciul social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional", a fost înființat prin HCL nr. 475/2007, proiect finanțat în cadrul PIN "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență".

Prin HCL 512/2008 s-a dat in administrarea SPAS Punctul Termic nr. 1 situat pe str. V. Alecsandri nr.70 B, in vederea realizării Centrului Social Multifuncțional Tip Azil de Noapte (fiind încheiat Protocolul de predare primire nr. 30.468/29.12.2008 intre Municipiul Baia Mare și SPAS).

Centrul s-a deschis in 2009 și are o capacitate de 60 de beneficiari.

De asemenea. Serviciul social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

-Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice , cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistență Socială (SPAS);

 • - HCL 123/2017 privind modificarea structurii organizatorice a SPAS, prin care Azilul de Noapte intră în structura Centrului Social Multifuncțional;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistență Socială, situat pe str.

Dacia, nr. 1, județul Maramureș, în Direcția de Asistență Socială Baia Mare situată pe str. Dacia, nr. 1, județul Maramureș

 • - Certificat de Acreditare seria AF, nr. 003149 în baza căruia furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată

 • - Standarde Minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cuprinse în Ordinul 29/2019, (anexa 4)

ARTICOLUL 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale ale "Azilului de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată);

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu direcția de asistență socială.

r) realizarea si dezvoltarea parteneriatelor între "Azilul de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional", prin Direcția de Asistență Socială, Organisme Private Autorizate (ONG-uri) spitale, cabinetele medicilor de familie, structuri ale economiei sociale, unități școlare și alți actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6 - Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Azilul de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt:

 • - persoanele singure ori familiile care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic, ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă

 • - persoane/familii care trăiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incacapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare

 • - persoane care au solicitat locuințe din fondul locativ de stat și nu au unde locui

 • - persoane care se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni să fie externate, respectiv eliberate și nu domiciliu sau reședință

 • - persoane abandonate în spitale pentru o perioadă mai lungă de timp

 • - persoane/ familii care trăiesc în condiții insalubre, improvizate, fără utilități de bază, sunt evacuate pentru neplatata cheltuielilor cu titlul de chirie, întreținere sau din alte motive prevăzute de lege

 • - tinerii care au părăsit sistemul de protecție social

 • - agresorii față de care, prin ordinul provizoriu de protecție s-a luat măsura evacuării temporare, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă. în acest caz, i se va asigura de îndată informarea și orientarea, la cererea sa, către centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt loc adecvat;

- alte categorii de persoane fără adăpost

(2) Condițiile de acces/admitere în "Azilul de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt următoarele:

 • a) acte necesare

 • - cerere de admitere în adăpost semnată de beneficiar în original

 • - carte de identitate a beneficiarului (copie)

 • - în cazul în care persoana care solicit intrarea în adăpost nu are acte de identitate, identificarea se va realiza de personalul Poliției Locale / Poliției Municipale Baia Mare

 • - adeverință de venit / cupon pensie/ etc.

 • - acte medicale unde este cazul

 • - aprobarea cererii de admitere în adăpost

 • - contractul de furnizare de servicii semnat de părți, în original

 • b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • - domiciliul / reședința beneficiarului trebuie să fie în municipiul Baia Mare

 • - beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical să se poată deplasa singur, să fie apt de a sta în colectivitate și să nu necesite supraveghere medicală permanentă

 • - beneficiarul nu se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene

 • c) admiterea / respingerea cererii de intrare în "Azilul de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional"

 • - se face prin decizia directorului DAS Baia Mare la propunerea șefului de centru Acordarea serviciilor din cadrul adăpostului se realizează în baza unui contract de furnizare de servicii, încheiat între DAS și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de finanțare.

Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de către DAS Baia Mare, în baza modelului aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.

La intrarea în adăpost, beneficiarului i se aduce la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară, pe care trebuie să îl respecte.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Principalele situații în care "Azilul de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" încetează / sistează acordarea serviciilor către beneficiari pe o anumită perioadă de timp, sunt următoarele:

 • - în cazul părăsirii adăpostului de către beneficiar din proprie voință

 • - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale

 • - în caz de transfer în alt centru / instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare / reabilitare funcțională sau de integrare / reintegrare socială pe perioadă determinată

 • - în cazuri de forță majoră (cataclisme natural, incendii, aparația unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a adăpostului, etc), "Azilul de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" stabilește, împreună cu beneficiarul și DAS Baia Mare, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar

 • - în caz de deces al beneficiarului

 • - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în adăpost în condiții securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul adăpostului

 • - când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar

 • - dacă a săvârșit fapte penale în timpul furnizării serviciilor în adăpost

 • - dacă a sustras sau a distrus voit bunuri din cadrul "Azilului de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" sau a produs vătămări corporale altor persoane

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Azilul de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Azilul de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament, precum și prevederile regulamentului de ordine interioară al adăpostului

ARTICOLUL 7 - Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social "Azil de Noapte" din cadrul „Centrului Social Multifuncțional" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - găzduire pe timp de noapte pe perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire în urma evaluării cazului și în funcție de locurile disponibile

 • - asigurarea a două mese pe zi gratuite, respectiv cina și micul dejun

 • - asigurarea igienei personale și a îmbrăcămintei

 • - asigurarea hainelor de schimb pe timpul nopții

 • - asistență socială

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - distribuirea de materiale informative pe suport de hârtie sau pe suport electronic (postări pe site-ul DAS-ului Baia Mare), care să cuprindă o scurtă descriere a adăpostului, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și spațiile comune, numărul de locuri de adăpost, alte servicii și facilități oferite

 • - campanii de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii riscului de marginalizare și excluziune socială

 • - elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - informare și consiliere privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării, integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate

 • - DAS Baia Mare elaborează Carta drepturilor beneficiarului, iar personalul "Azilului de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" informează beneficiarii cu privire la drepturile înscrise în Cartă

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • - administrarea bunurilor și materialelor din cadrul adăpostului

 • - întocmirea referatelor privind necesitatea achiziționării de bunuri și servicii pentru buna desfășurare a activităților "Azilului de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional", care sunt înaintate conducerii DAS-ului Baia Mare pentru a fi aprobate

 • - DAS Baia Mare respectă prevederile legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate "Azilului de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" și deține documente financiar contabile, precum și rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex. Curtea de Conturi, Inspecția Muncii, Inspecția Socială, etc.)

ARTICOLUL 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Azil de Noapte" din cadrul "Centrului Social Multifuncțional" funcționează cu un număr total de 9 persoane.

 • a) personal de conducere:

 • 1 post - șef serviciu,

 • 1 post - șef birou

 • b) personal de specialitate și asistență: 5 posturi

 • 2 asistenți sociali

 • 3 inspectori de specialitate

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • c) personal adiminstrativ - 2 posturi

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Baia Mare.

 • (2) încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat / beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire si asistență repectând Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9 - Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

 • a) șef serviciu;

 • b) șef birou.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • - asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • - elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • - propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

- colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • - întocmește raportul anual de activitate;

 • -  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • - propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • - desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • - ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • - organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • - reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • - asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu direcția de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • - întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • - asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • - asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • - alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 - Personalul de specialitate și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent social (263501);

 • b) inspector de specialitate 0

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d)  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții asistent social:

 • - întocmește și completează dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, în termenele stabilite și în conformitate cu cadrul legal de specialitate;

 • - întocmește anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, etc., conform metodologiei și formularelor specifice pentru toți beneficiarii aflați în atenția centrului conform legislației de specialitate în vigoare;

 • - reevaluează trimestrial sau de câte ori este nevoie situația beneficiarilor și propune menținerea sau modificarea măsurilor de asistare în centru;

 • - menține și urmărește în permanență legătura beneficiarilor cu membrii familiei extinse și comunitatea din care provin aceștia;

 • - informează beneficiarii cu privire la drepturile lor și beneficiile de asistență socială de care pot beneficia

Atribuții inspector de specialitate:

 • - participă alături de asistentul social la completarea dosarelor beneficiarilor cu toate actele necesare, în termenele stabilite și în conformitate cu cadrul legal de specialitate;

 • - ține evidența tuturor actelor din dosarele beneficiarilor și răspunde de arhivarea dosarelor care nu mai sunt în uz;

- însoțirea beneficiarilor la instituțiile publice/ private în vederea soluționării problemelor identificate

ARTICOLUL 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social și este:

 • a) muncitor - bucătar - 1 post

 • b) personal de curățenie - îngrijitor - 1 post

Atribuții muncitor - bucătar:

 • - asigură pregătirea și servirea meselor beneficiarilor

 • - asigură spalarea și dezinfectarea veselei, utilizate la servirea mesei zilnice

 • - asigură curățenia și igienizarea corespunzătoare meselor de lucru, camerelor destinate zarzavatului, cărnii, etc. cât și a holurilor aferente blocului alimentar

Atribuții personal de curățenie - îngrijitor:

 • - răspunde de asigurarea igienei în sala de mese, bucătăria, grupurile sanitare și restul spațiilor anexe din structura Azilului de Noapte;

 • - folosește găleți, mopuri, lavete diferite pentru spații diferite;

 • - răspunde de gestionarea și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie primite, pentru buna desfășurare a activității profesionale la locul de muncă ;

 • - aduce la cunoștința șefului ierarhic superior informații privind eventualele defecțiuni sau nereguli constatate în cadrul Azilului de Noapte;

ARTICOLUL 12 - Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, adăpostul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al municipiului Baia Mare;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Hîrb Elena Diana

Director General

întocmit.

Rus Meda Șef Serviciu

Anexa nr. 5 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

„Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Cantinei de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional, aprobat de către conducerea Furnizorului serviciului social în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, perioada acordării serviciilor și finalizarea serviciilor.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social ,„Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional”, identificat prin cod serviciu social nr. 8899 CPDH - I înființat și administrat de Furnizorul serviciului social acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003149, Licență de funcționare seria LF nr. 000519/13.02.2019, CUI 14728757, sediul: str. Vasile Alecsandri nr. 70B, municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

Serviciul social denumit „Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional ”, funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de Furnizorul de servicii sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea consiliului local Baia Mare.

Codurile serviciului social, conform HG nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, este ales în funcție de categoria de serviciu social și activitățile prestate: Cod: 8899 CPDH - I, Cantine sociale

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional”, este acela de prevenire, limitare sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane, familii sau grupuri.

Beneficiarii cantinei sunt persoanele și familiile vulnerabile aflate în situații de risc de excluziune socială. Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confruntă, temporar, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a compentențelor prin oferirea de consiliere socială și informare pentru integrare/reintegrare socială.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Cantina de Ajutor Social a fost preluata de Serviciul Public Asistență Socială prin HCL nr. 155/2002, o data cu înființarea instituției. Aceasta a funcționat într-un spațiu închiriat de la Comunitatea Evreilor, str. Someșului nr. 3, pana in anul 2009, când activitatea cantinei a fost mutată în incinta Centrului Multifuncțional de Tip Azil de Noapte.

 • (2) Capacitatea Cantinei de ajutor social este de 250 de beneficiari.

 • (3) Serviciul social "Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional”,

funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului:

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistență Socială (SPAS).

- HCL nr. 524/2016 privind aprobarea funcționării Cantinei de Ajutor Social în cadrul imobilului Centrului Multifuncțional situat în Baia Mare , str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B;

- HCL 123/2017 privind modificarea structurii organizatorice a SPAS, prin care Cantina de ajutor social a intrat în structura Centrului Social Multifuncțional;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială (DAS) .

 • (4) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

 • (3) Serviciul social "Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional” este înființat prin: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 524/2016 privind aprobarea funcționării Cantinei de Ajutor Social în cadrul imobilului Centrului Multifuncțional situat în Baia Mare , str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Cantina de Ajutor Socialdin cadrul Centrului Social Multifuncțional”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale ale Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) deschiderea către comunitate;

 • d) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei și a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • n) colaborarea centrului/unității cu direcția de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor Cantinei de Ajutor Social sunt următoarele categorii de persoane:

 • a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.

 • a);

 • c) pensionarii;

 • d) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • e) invalizii și bolnavii cronici;

 • f) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, domiciliate pe raza municipiului Baia Mare.

• Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană fără a se depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioadă.

(2) Condițiile de admitere:

Actele necesare acordării serviciilor de masă prin Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional :

- cerere tip - declarație pe propria răspundere pentru acordarea Cantinei de Ajutor Social - semnată de către beneficiar și/sau reprezentant legal al acestuia;

- originale + copii xerox ale actelor de identitate și ale certificatelor de naștere, a certificatului de căsătorie, a livretului de familie

 • - adeverință de salariu net, cupon de pensie, talon indemnizație, alocație, adeverință administrația financiară

 • - adeverință școlară pentru elevi, adeverințe studenți

 • - adeverință de la medicul de familie din care să reiasă dacă persoana poate servi masa în colectivitate și nu este în evidență cu boli transmisibile

Criterii de eligibilitate: Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional sunt persoanele care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) au domiciliul stabil în municipiul Baia Mare;

 • b) este clinic sănătos și nu prezintă afecțiuni care îl fac incompatibil pentru servirea mesei în colectivitate;

 • c) poate fi încadrat în toate categoriile de beneficiari enumerate în art. 2 alin. 1 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • d) situația socio-economică este cuantificabilă, iar prin ancheta socială și starea de sănătate dovedită și constatată, se poate decide modalitatea de asistare: gratuit sau contra cost precum și modalitatea de servire a acesteia: la sediu sau se asigură transport la domiciliul beneficiarului;

 • e) prezintă risc de excluziune socială și nu-și asigură o hrănire adecvată vârstei.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

Încetarea dreptului se realizează în următoarele situații:

 • - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • - beneficiarul nu se prezintă pentru ridicarea mesei trei zile consecutiv;

 • - beneficiarul nu achită integral costul calculat pentru o lună de asistare;

 • - nu mai sunt întrunite condițiile ce au determinat asistarea;

 • - decesul beneficiarului;

- înregistrarea unei solicitări de încetare a asistării;

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să își exprime nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional, sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. prepararea hranei pentru două mese pe zi (prânz și cină) din care cel puțin una este o masă caldă și asigură distribuirea hranei calde și reci în condiții civilizate și igienice;

 • 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 3. furnizează serviciile în interesul beneficiarilor în baza unui contract încheiat cu acesta/ reprezentanții legali;

 • 4. organizează activități de socializare în vederea integrării sociale a beneficiarilor;

 • 5. dezvoltă parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asistență socială;

 • 2. servicii de informare;

 • 3. consiliere personală, familială;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii;

 • 2. respectarea dreptului la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale;

 • 3. respectarea dreptului la autodeterminare prin implicarea directă în luarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă;

 • 4. respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia;

 • 5. asigurarea continuității serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Cantina de Ajutor Social din cadrul Centrului Social Multifuncțional, funcționează cu un număr de 6 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 306/2019 din care:

 • a) personal de conducere: șef serviciu

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență:

1 asistent social

1 inspector de specialitate

 • c) personal administrativ:

1 administrator

1 muncitor bucătar

1 muncitor bucătar

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal se aprobă prin hotărârea Consiliului Local Baia Mare.

 • (2) Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar asigură  prestarea serviciilor de îngrijire si asistență repectând

Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

- șef serviciu;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este:

 • •   asistent social (263501)

 • •   inspector de specialitate

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Asistentul social are următoarele atribuții:

 • -        oferă asistență socială (informare și consiliere) persoanelor aflate în situații de risc social, conform Legii nr. 208/1997;

 • -       preia cererile de cantină socială și introduce documentele în baza de date ASISOC și CID;

 • -       întocmește dosarul pentru furnizarea serviciilor de cantină socială pe bază de cerere și acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei;

 • -       întocmește anchete sociale pentru fiecare beneficiar care solicită acordarea cantinei de ajutor social;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • -       soluționează cererea conform legii, în termen de 30 de zile;

 • -       întocmește planul de reinserție, fișe de întrevedere și consiliere socială, fișă deschidere caz, fișă închidere caz pentru fiecare beneficiar de cantină socială;

Inspectorul de specialitate are următoarele atribuții:

 • -        întocmește registre intrări/ ieșiri pentru beneficiarii cantinei de ajutor social;

 • -       întocmește pontaje lunare nominale pentru fiecare beneficiar de cantină de ajutor social și le centralizează;

 • -       întocmește bonurile de masă pentru beneficiarii cantinei sociale ;

 • -      redactează meniul săptămânal și a pachetelor săptămânale;

 • -       introduce datele de contabilitate primară: recepții pentru produse de curățenie, note de comandă, bonuri de consum, calcularea economiei și încasarea contribuției parțiale de 30% a beneficiarilor de cantină socială care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

 • -       întocmește tabele cu cele 3 categorii de beneficiari: gratuitate, contribuție parțială de 30% din venit și cei care beneficiază de gratuitate 90 de zile pe an.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții și este alcătuit din:

 • •   administrator

 • •   muncitor bucătar

 • •   muncitor bucătar

Administratorul are următoarele atribuții:

 • - lansează comenzi spre furnizori

 • - depozitează marfa, înregistrează intrările și ieșirile cantitative și calitative de alimente

 • - primește, păstrează și distribuie alimentele necesare preparării hranei la Cantina de Ajutor Social

 • - eliberează alimentele numai pe baza listei zilnice de alimente, aprobată de șeful de compartiment și conducătorul unității și vizate de control financiar preventiv

 • - cel puțin o dată pe luna, va stabili prin măsurare, cântărire sau numerotare, soldurile de materiale sau alimente existente și le va confrunta cu listele scriptice din fișele magaziei.

 • - își aduce contribuția pentru diversificarea întocmirii meniurilor

Muncitorul bucătar are următoarele atribuții:

 • -      prepară hrana conform meniului stabilit și aprobat;

 • -        își aduce contribuția pentru diversificarea întocmirii meniurilor.

 • -      păstrează probele alimentare în condiții optime pentru 48 de h ;

 • -       asigură curățenia și igienizarea corespunzătoare a meselor de lucru, a veselei folosite, a camerelor destinate zarzavatului, cărnii, etc. cât și a holurilor aferente blocului alimentar;

 • -       interzice intrarea sau circulația persoanelor străine în blocul alimentar, excepție făcând personalul angajat al centrului;

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local;

 • b) contribuția persoanelor beneficiare;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare

Hîrb Elena Diana

Director General

Întocmit,

Rus Meda

Șef Serviciu


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Fax: +40 262 211 959

Email: dascabaiamare.ro www.dasbm.ro


Anexa 6 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul social CASPEV”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul social CASPEV”, aprobat de către conducerea furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social „Centrul social CASPEV”, cod serviciu social, 8810CZ-V-II - Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003149, CUI14728757.

Serviciul social denumit „Centrul social CASPEV” funcționează ca structură fără personalitate juridică, este autorizat sa functioneze pe o perioada de 5 ani, de la data 01.02.2017 la data 01.02.2022, avand seria LF nr. 0004204 administrat de Furnizorul de Servicii Sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 • (1)Scopul serviciului social „Centrul social CASPEV” este de acordare a serviciilor sociale pentru vârstnici și comunitatea din proximitatea centrului constând în servicii sociale primare (informare,consiliere socială, orientare) și servicii sociale specializate (educație pentru sănătate, servicii socio-medicale și consiliere psihologică, servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio - cultural - sportive pentru recreere și petrecerea timpului liber, organizarea evenimentelor sociale de grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comu nicare; comportament social/ socializare - integrare în grup, grup de suport, dezbateri publice, activități de mentoring care vizează schimb de experiență între generații, evenimente comunitare de cartier, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitatea învecinată centrului social). Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: nivel de informare și educare scăzut, familii vulnerabile în risc de dezintegrare, izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială. Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confruntă, temporar.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Centrul social CASPEV” a fost în ființat prin HCL 162/23.04.2001, prin colaborarea dintre Direcția de Muncă și Solidaritate Socială, Consiliul Local Baia Mare și Asociația Caspev. Clădirea a fost preluată de către SPAS de la Municipiul Baia Mare, prin Protocolul de predare preluare din 03.10.2002.

Prin HCL nr. 240/2007, Centrul Caspev s-a preluat de SPAS ca Centru de zi pt Vârstnici -compartiment în cadrul SPAS (inclusiv cu activitatea și cu personalul), începând cu 01.06.2007.

Capacitatea Centrul social CASPEV are o capacitate de 250 de beneficiari.

 • (2) De asemenea serviciul social „Centrul social CASPEV” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • a) HCL nr. 405/2018 privind aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public de Asistenta Sociala in Directia de Asistenta Sociala Baia Mare;

 • b) Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa 6

 • c) Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

 • d) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 5

Principiile generale și specifice care stau la baza acordării serviciului social sunt următoarele:

 • (1) Serviciul social „Centrul social CASPEV” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul social CASPEV” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unei echipe pluridisciplinare de profesioniști axați pe domenii de competență;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându -se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educațional, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de asistare a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei asistări individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinară care activează în cadrul Centrul de zi CASPEV;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere față de persoana beneficiară;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) realizarea și dezvoltarea parteneriatelor, între centru prin Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Organisme Private Autorizate (ONG-uri) spitale, cabinetele medicilor de familie, structuri ale economiei sociale, unități școlare și alți actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrul social CASPEV” sunt:

 • a) Persoane vârstnice

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru a persoanelor vârstnice sunt următoarele:

Acte necesare

 • a) cerere

 • b) acte de identitate pentru toți membri familiei

 • c) alte acte justificative necesare.

Criterii de eligibilitate

 • a) trebuie să aibă domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare;

 • b) să se încadreze la categoria de beneficiari ai centrului: vârstnici.

Decizia de admitere/respingere a serviciilor sociale acordate în c adrul Centrului social CASPEV aparține echipei pluridisciplinare a serviciului.

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • a) contractul se încheie între persoana beneficiară/aparținătorul legal al acesteia a serviciului social și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • b) Beneficiarul/aparținătorul legal al acestuia va lua cunoștință despre clauzele contractuale prin semnătura Contractului de furnizare a serviciilor sociale și asumarea tuturor clauzelor contractuale.

 • (3) Condiții de încetare a acordării serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice:

 • a) la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • b) încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de către una din părți;

 • c) la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal;

 • d) când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse în contract;

 • e) nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară duce la încetarea contractului de acordare a serviciilor sociale.

 • (4) Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul social CASPEV” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respe ctiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul social CASPEV” au următoarele obligații și responsabilități:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să răspundă pentru consecințele nefavorabile provocate de accidente de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a instalațiilor si dotarilor din imobil sau din alte cauze;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele activități și funcții ale serviciului social „Centrul social CASPEV” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigură furnizarea serviciilor sociale stabilite în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. asigură furnizarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, doar cu titlu temporar, până la încetarea situației de dificultate;

 • 3. asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale aflată în dotarea centrului social;

 • 4. dezvoltă parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii și în vederea atingerii obiectivelor de asistență socială asumate;

 • 5. asigură diseminarea și dezbaterea clauzelor prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor și a Codului etic al centrului social;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publiculu i larg despre domeniul de activitate al centrului social, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. de promovare a serviciilor sociale și beneficiilor sociale oferite de către DAS, în general și în particular de către centrul social (VMG, cantină socială, alocații de susținere familială, etc.)

 • 2. informare a comunității învecinate cu privire la necesitatea și beneficiile existente unor astfel de servicii sociale;

 • 3. realizarea de materiale promoționale pentru publicitate a activității centrului social;

 • 4. de informare, educare și comunicare, precum și campanii de sensibilizare a comunității civile din Municipiul Baia Mare;

 • 5. elaborarea atât a rapoartelor de activitate, cât și a altor tipuri de rapoarte de specialitate. Serviciile sociale acordate în cadrul centrului pentru persoanele vârstnice se împart în:

 • •   servicii sociale primare - informare, consiliere socială, orientare;

 • •   servicii sociale specializate- educație pentru sănătate, servicii socio-medicale și consiliere psihologică, servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio -cultural - sportive pentru recreere și petrecerea timpului liber, organizarea evenimentelor sociale de grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare; comportament social/ socializare - integrare în grup, grup de suport, dezbateri publice, activități de mentoring care vizează schimb de experiență între generații, evenimente comunitare de cartier, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitatea învecinată centrului social.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și/ sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii;

 • 2) respectarea dreptului la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale;

 • 3) respectarea dreptului la autodeterminare prin implicarea directă în luarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă;

 • 4) respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

 • 5) asigurarea continuității serviciilor sociale și medicale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale Instituției;

 • 6) dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându -se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale;

 • 7) dreptul la non-interferență respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor;

 • 8) respectarea dreptului la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor;

 • 9) dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral;

 • 10) dreptul de a beneficia de servicii corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Instituție și beneficiar;

 • 11) dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care le acordă servicii sociale;

 • 12) dreptul de a beneficia de servicii sociale permanent, prin înlocuirea personalului în perioada de concediu, în limita posibilităților;

 • 13) dreptul de a fi consultați cu privire la programul de intervenție, de a renunța la serviciile de natură socială stabilite inițial în baza unei reevaluări și de a solicita altele care se impun;

 • 14) dreptul de a beneficia de terapie ocupațională pe timpul desfășurării programului;

 • 15) dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra infecț iilor;

 • 16) dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății precum și asistență de specialitate pentru cei care au dificultăți de autoîngrijire;

 • 17) dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în proc esul de acordare a serviciilor;

 • 2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3) beneficiarii serviciilor completează un chestionar de măsurare a gradului de satisfacție față de serviciile furnizate;

 • 4) beneficiarii au la dispoziție posibilitatea întocmirii unor sugestii de îmbunătățire a serviciilor și de reclamare a constatării unor nereguli ;

 • 5) existența unei proceduri de soluționare a sugestiilor și reclamațiilor venite din partea beneficiarilor;

 • 6) monitorizarea stării beneficiarilor, post servicii;

 • 7) respectarea standardelor minime obligatorii, în vigoare, pentru centrele de zi ce oferă servicii în comunitate persoanelor cu handicap;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) utilizarea de către întreg personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor material și financiare;

 • 2) instruirea personalului serviciilor privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • 3) facilitarea accesului resursei umane la formarea profesională continuă, prin accesarea unor cursuri de formare și perfecționare a persoanei adulte;

 • 4) folosirea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia

 • 5) activitățile/serviciile și terapiile de integrare/reintegrare socială sunt planificate, coordonate și realizate de personal calificat.

 • 6) centrul poate angaja personal de specialitate, poate achiziționa serviciile specialiștilor și, pentru unele activități poate încheia contracte de voluntariat.

 • 7) toate spațiile centrului sunt curate, sigure, confortabile și adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite și încuraja mobilitatea și autonomia beneficiarilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Centrul social CASPEV funcționează cu un număr de 6 angajați, conform prevederilor Hotărârii consiliului local din care:

 • a) personal de conducere: 1 șef serviciu;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 4 persoane de specialitate: 1 referent de specialitate, 1 asistent medical, 1 asistent social, 1 psiholog;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 muncitor ;

 • d) voluntari: 5 persoane cu contract de voluntariat.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal se aprobă prin hotărâre a conducerii furnizorului de servicii sociale, care este Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

 • (2) Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire și asistență respectând Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este - 1șef serviciu

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc. ;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmirea de informări, pe care le prezintă conducerii furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate din centrul social la programele de instruire și perfecționare, anual;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmeste raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului social;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din centrul social;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care este adresată centrului social, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului social/serviciului aflat în subordine;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a prezentului regulament de organizare și funcționare, a codului etic, a deciziilor conducerii DAS Baia Mare, a HCL-urilor și a legislației de specialitate în domeniu;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, în limita competențelor atribuite;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu restul personalului DAS Baia Mare, precum și cu instituțiile de asistență socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) formulează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget propriu al serviciului/centrului social;

 • o) aduce la cunoștința personalului angajat în centrul social și a beneficiarilor de servicii sociale, prevederile prezentului regulament propriu de organizare și funcționare;

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistenței sociale.


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar.

Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

(1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) 1 asistent medicali generalist(325901),

 • b) 1 asistent social (263501);

 • c) 1 psiholog (263411);

 • d) 1 referent de specialitate(242204);

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • 1. Asistent medical:

 • a) cunoaște structura și organizarea activității din centru ;

 • b) contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu beneficiarul;

 • c) cunoaște complexitatea activității și tehnicilor speciale de îngrijire ale beneficiarului în funcție de necesități;

 • d) recunoaște gradul de autonomie în cadrul responsabilităților profesionale;

 • e) cunoaște criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor și simptomelor pe termen scurt, mediu și lung;

 • f) cunoaște manevrele medicale;

 • g) respectă regulamentul de ordine interioară precum și normele de etică și deontologie profesională;

 • h) respectă normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;

 • i) respectă secretul profesional confidențialitatea informației medicale;

 • j) participă la programe de educație sanitară a populației;

 • k) acordă primul ajutor medical în situații de urgență în limita competențelor profesionale.

 • 2. Asistent social:

 • a) acordarea în mod gratuit a serviciilor de consiliere juridică, psihologică, socială pentru persoane vârstnice;

 • b) activități zilnice de club prin oferirea posibilităților de a citi cărți în regim de bibliotecă, precum și spațiu pentru jocuri de societate;

 • c)  prin intermediul centrului se organizează excursii pentru beneficiari, la diverse stațiuni balneoclimaterice, necesare ameliorării diferitelor afecțiuni;

 • d) organizarea diverselor activități cu diferite ocazii (zile de naștere, Ziua Internațională a Persoanei Vârstnice - 01 octombrie, Sărbătorile de Iarnă, Sărbătoarea Paștelui, etc);

 • e) inițiere în folosirea PC-ului și navigare pe internet;

 • f) inițiere în cunoașterea limbii engleze și franceză;

 • g) orice alte activități care vin în sprijinul acestei categorii de beneficiari.

 • 3. Psiholog:

 • a) furnizează serviciile de consiliere psihologică beneficiarilor din centru;

 • b) contribuie la elaborarea pachetului de instrumente privind consilierea psihologică;

 • c) identifică aptitudinile, interesele, competențele beneficiarilor și evaluează nivelul de dezvoltare vocațional, prin intermediul instrumentelor specifice;

 • d) elaborează profilul psihologic în baza aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicilor psiho-fizice și performanțelor obținute;

 • e) participă la realizarea planului de intervenție împreună cu echipa multidisciplinară;

 • f) implică activ fiecare beneficiar, în funcție de vârstă și gradul de maturitate, în elaborarea și punerea în practica a planului de intervenție;

 • g) consiliază și sprijină beneficiarii să facă față experiențelor cognitive și emoționale;

 • h) asigură suport psihologic în vederea îmbunătățirii imaginii de sine și a consolidării autonomiei personale a beneficiarilor;


 • i) utilizează tehnici de modificare a cognițiilor iraționale în cogniții raționale;

 • j) monitorizează evoluția cazurilor împreună cu echipa multidisciplinară;

 • k) mediază situațiile conflictuale dintre beneficiari ;

 • l) participă la ședințele de echipă, alături de ceilalți specialiști ai centrului;

 • m) păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

 • n) participă la activități de formare a deprinderilor de viață independentă;

 • o) colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea organizării activităților din centru.

 • 4. Referent de specialitate:

 • a) organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării comunicării între ei;

 • b) organizează activitățile cu beneficiarii;

 • c) ajută beneficiarii să dezvolte relații pozitive cu ceilalți;

 • d) supraveghează prezența beneficiarilor în instituție;

 • e) cunoaște particularitățile de vârstă, diferențele individuale de conduită astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • f) încurajează beneficiarii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc;

 • g) abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme;

 • h) să transmită beneficiarilor prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de e i;

 • i) comunică echipei multidisciplinare observațiile făcute asupra comportamentului beneficiarilor;

 • j) sprijină activitatea asistentului social și a psihologului;

 • k) respectă confidențialitatea asupra activităților din centru și a datelor personale a beneficiarilor;

 • l) comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect, limbaj civilizat;

 • m) colaborează cu personalul de specialitate în vederea organizării activităților din centru;

 • n) elaborează împreună cu personalul de specialitate planul de interventie;

 • o) participă la activități de formare a deprinderilor de viață independentă.

 • p) asigură implementarea și funcționarea sistemului de management al calității în limitele de competență atribuite postului;

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social Centrul social CASPEV

1. Muncitor (911201 )

 • 1) Atribuții ale personalului de execuție:

 • a) semnalează conducătorului ierarhic orice neconformitate sau problemă constatată privind calitatea proceselor desfășurate;

 • b) urmărește folosirea și funcționarea corectă a aparaturilor din dotarea centrului și se preocupă pentru reducerea consumului de energie și gaze naturale;

 • c) asigură curațenia generală în birouri și spațiile anexe (grup sanitar, holuri, tre pte,etc.) din centru; șterge praful și lustruiește mobilierul, spală geamurile, ușile și corpurile de iluminat;

 • d) spală, curăță și igienizează, zilnic, grupul sanitar și asigură materialele igienico-sanitare necesare;

 • e) spală și întreține obiectele de uz gospodăresc necesare activității și participă la asigurarea acestei activități;

 • f) asigură curățenia și întreținerea obiectelor de inventar;

 • g) participă activ la activitățile desfăsurate în cadrul centrului, la solicitarea personalului, în funcție de timpul liber avut la dispoziție, în perioada programului de lucru;

 • h) răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

 • i) participă, la solicitarea conducerii DAS, la training-uri de informare și pregătire continuă pentru sporirea competențelor profesionale;

 • j) va folosi echipament de protecție în unitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • k) răspunde de ordinea și curățenia în centru folosind detergenți și soluții dezinfectante în mod corect;

 • l) asigură curățenia și întreținerea obiectelor de inventar;

 • m) utilajele din dotare vor fi utilizate și întreținute conform normelor de folosire;

 • n) la părăsirea locului de muncă va urmări deconectarea aparatelor de la sursa de energie, va urmări și verifica instalațiile de apă și gaz.


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

 • o) întocmește necesarul de materiale pentru menținerea curățeniei și igienei în centru și aduce la cunoștința conducătorului centrului orice defecțiune de funcționare a echipamentelor din centru.

 • p) respectă regulamentul de ordine interioară;

•   semifi8feaăă?i codSBcneșW uepîri'hțețSrieo^ohPo^itâtcdeapr'plecțlSrflămcociitatată privind

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul de stat

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat, Director General Hîrb Elena Diana

Întocmit

Munteanu Flaviu

Șef serviciu

Anexa 7 la HCL

189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: “Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU"

ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Direcției Crese - "Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU" aflat în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Baia Mare, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, respectiv atât pentru copiii înscriși în centru, pentru familiile din care aceștia provin, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei extinse a copiilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social "Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU" identificat prin cod 8891 CZ-C-II, din H.G. 867/205 pentru aprobarea serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, a fost înființat prin HCL 123/2017 in subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare în anul 2017, acreditat în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, fiind autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, în baza Certificatului de acreditareSeria A.F., nr. 001342 din data de 10.10.2018, are CUI 14728757 și sediul administrativ pe strada Dacia, nr. 1 din Municipiul Baia Mare, județ Maramureș.

"Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU"

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU, asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere, socializare și educație timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară și care dezvoltă programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora. Se vor acorda servicii de asistare psihologică și socială părinților/ reprezentanților legali ai copiilor din centru, de dezvoltare a abilităților parentale și instruire în armonizarea vieții de familie cu cea profesională, de informare/ consiliere/ orientare vocațională pentru integrarea pe piața muncii, în special a femeilor.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

Legislație principal:

 • - Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;

 • - LEGE Nr. 272 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • - Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

 • - Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Legislație secundara:

 • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată prin OUG nr. 49/30.06.2014 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

 • - HG nr. 1252/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară din 12.12.2012;

 • - Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă;

 • - Norma metodologică de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă din 20.09.2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 5 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 18 alin (1) lit. c) din HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

(2) Serviciul social Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU este înființat prin:

 • a) HCL nr. 263/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Creșelor din cadrul DAS;

 • b) HCL nr. 159/2014 privind aprobarea inițierii si implementării de către Serviciul Public Asistenta Sociala a proiectului "Centrul de educație timpurie Curcubeu", pe programul: Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • c) HCL nr. 191/ 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru reamenajarea și extinderea Centrului Social Tranzit situate în Baia Mare, B-dul Republicii nr. 70A în vederea construirii centrului de Educație Timpurie Curcubeu și majorarea cotei de co- finanțare de la bugetul local pentru acest proiect

 • d) HCL nr. 198/ 2014 privind aprobarea co-finanțării de la bugetul local a proiectului "Centrul de Educație Timpurie Curcubeu"

 • e) HCL nr. 577/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare

 • f) HCL nr. 264/2014 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din administrarea SPAS

 • g) HCL nr. 220/2017 privind darea in administrare către Serviciul Public Asistenta Sociala a imobilului clădire „Centrul de Educație Timpurie Curcubeu" si teren aferent, situat pe BD. Republicii 70A, proprietate publica a municipiului Baia Mare.

Capacitatea „Centrul de Educație Timpurie Curcubeu" este de 40 de locuri.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Educație Timpurie CURCUBEU sunt următoarele:

 • a)  respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor copiilor beneficiari în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la aceștia;

 • c)  responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • d) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor generale și specifice ale copilului;

 • e) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;

 • f)  respectarea demnității copilului și a integrității fizice și psihice;

 • g) asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecție;

 • h) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

 • i)  asigurarea protecției împotriva abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violență asupra copilului;

 • j)  promovarea unui model familial de îngrijire a copilului beneficiar;

 • k)  asigurarea unei unei alimentații sănătoase, diversificate si axate pe o balanță calorică suficientă raportat la nivelul de vârstă al copiilor beneficiari;

 • l)  deschiderea către comunitate;

 • m) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • n) asigurarea unei intervenții profesioniste pentru copilul din centru, prin echipe pluridisciplinare;

 • o) ascultarea opiniei persoanelor beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul lor de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • p) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • q) dezvoltarea unei relații de colaborare și dialog între familia copilului și personalul centrului;

 • r)  egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s)  nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferința fata de rasă, naționalitate, origine etnică, limba, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârsta, apartenența politică, dizabilitate sau apartenența la o categorie defavorizată.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU" sunt:

 • a) Copii cu vârsta antepreșcolară, care au domiciliul sau reședința în municipiul Baia Mare sau în zonele adiacente și care sunt apți din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea

 • b) Copii proveniți din familii în care există un risc social stabilit în urma întocmirii anchetei sociale: copii de etnie romă, proveniți din familii vulnerabile din punct de vedere social

 • c)  Părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care frecventează centrul și care au calitatea de angajat sau care desfășoară o activitate liber profesională, fapt dovedit printr-o adeverință de venit;

 • d)  Părinții/ reprezentanții legali ai copiilor proveniți din familii vulnerabile din punct de vedere social

Beneficiarii serviciilor acordate în centru sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în Municipiul Baia Mare și în zonele adiacente.

De serviciile furnizate de centru beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în Municipiul Baia Mare potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul municipiului.

în cadrul Centrului de Educație Timpurie Curcubeu, condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească părinții/ reprezentanții legali, copiii la intrarea în colectivitate, precum și criteriile de asigurare a priorității cazurilor sociale, în funcție de numărul maxim de locuri aprobate, s-au stabilit prin HCL nr. 264/ 2014 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din administrarea SPAS.

(2) Condițiile de acces/ admitere în Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU au la baza următoarele documente care compun dosarul copilului:

 • a)  Copii ale cărților de identitate ale părinților;

 • b) Copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c)  Copie a certificatelor de naștere ale fraților minori, dacă este cazul;

 • d) Copie a Hotărârii/ Sentinței de plasament sau a Sentinței de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;

 • e) Adeverința de salariu cu specificarea venitului brut pentru ambii părinți;

 • f)  Adeverință de venit pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși în centru, care nu au statutul de angajat (cei care realizează venituri din alte activități sau cei care declară că nu au nici o sursă de venit)

 • g) Extras de cont (doar dacă părintele beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 ani);

 • h) Documente medicale necesare pentru înscrierea copilului- adeverință medicală emisă de doctorul de familie al copilului pentru înscrierea în colectivitate, conform prevederilor Ordinului MS/MECTS nr. 1002/5057/2015;

 • i)  Aviz epidemiologie pentru (re)intrare în colectivitate (are fișa de vaccinare pe verso), este emis de medicul de familie al copilului, conform prevederilor Ordinului MS/MECTS nr. 1002/5057/2015; acest document se va prezenta obligatoriu și la revenirea copilului în colectivitate după o perioada de absență de cel puțin 3 zile consecutive pe motiv declarat de boală;

înscrierea copiilor pentru anul școlar următor se face de regulă la începutul anului, sau în situații deosebite, în timpul anului școlar, la sediul SPAS, str. Dacia, nr. 1, din Baia Mare. Acceptarea copiilor în centru se face în ordinea depunerii dosarului, în limita locurilor disponibile.

La înscrierea copiilor în centru se vor respecta cu strictețe criteriile pentru departajarea copiilor, cu respectarea prevederilor HCL nr. 264/2016.

în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor crescuți de aceiași părinți/reprezentanți legali și nu este liber decât un loc la grupa corespunzătoare cu vârsta copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa respectivă, cu numărul de copii aflați în această situație.

La înscrierea copiilor în centru nu se percep taxe de înscriere.

Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidență a copiilor.

Registrul va cuprinde: numele și prenumele copilului, data nașterii, domiciliul, numele și prenumele părinților, locul de muncă al acestora, venitul lunar brut al acestora, telefonul părinților, data intrării copilului în unitate.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/ transfer/ scoatere din evidență a copiilor se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, unde Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare este acreditat ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal în baza certificatului de acreditare nr. 14344, din data de 12.11.2009.

La nivelul centrului, există următoarele documente de evidență:

 • a)  registru de evidență a copiilor;

 • b) registru de evidență a meniurilor pe grupe de vârstă a copiilor, pentru programul prelungit;

 • c)  registru de evidență a stării de sănătate a copiilor;

 • d) dosar personal pentru fiecare copil;

 • e)  registru control unic;

 • f)  registru intrări-ieșiri/ acte contabilitate primară.

 • g) registru de prezență a copiilor;

Dosarul personal al copilului cuprinde cel puțin următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere, aprobată de conducerea SPAS;

 • b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

 • c) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali;

 • d) certificatele de naștere ale fraților minori;

 • e) copie a hotărârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • f)  adeverință de salariu cu evidențierea venitului lunar brut pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanții legali;

 • g) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este apt pentru a frecventa colectivitatea;

 • h) fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • i)  declarație pe proprie răspundere cu venitul realizat ocazional;

 • j)  fișa de evaluare realizată de către psiholog;

 • k)  fișă de evaluare a copilului din centru;

 • l)  planul de servicii, în situația copilului expus riscului de separare de familie;

 • m) contractul privind furnizarea de servicii încheiat între părintele/ reprezentantul legal al copilului și conducerea unității.

Cazurile sociale au alocate un număr de minim 10 locuri în cadrul centrului.

Constituie cazuri sociale următoarele situații:

 • a) copii de etnie romă, care provin din familii vulnerabile din punct de vedere social

 • b) copii aflați sub tutela unor persoane pensionate, cu venituri mai mici de 700 lei/ persoană/ lună;

 • c)  copii aflați în situații de risc de separare de părinți;

 • d) alte cazuri, stabilite ca fiind cazuri sociale, în urma unei anchete sociale realizate de SPAS Baia Mare;

Dosarul social al familiei copilului înscris în centru cuprinde următoarele documente

 • a) cererea de admitere, semnată de unul din părinții copilului și aprobată de conducătorul furnizorului/centrului sau documentele prin care se evidențiază referirea copilului către centru, în original;

 • b) acte de stare civilă, după caz: certificat de naștere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinților, în copie;

 • c) contractul de furnizare servicii, în original.

 • d) dosarul de servicii.

Dosarul de servicii al copilului conține:

 • - fișa de evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației copilului;

 • - programul personalizat de intervenție al beneficiarului;

 • - fișa de servicii, aferentă programului personalizat de intervenție al beneficiarului

 • - planurile/programele individualizate elaborate pe domenii de intervenție (educație, integrare etc.);

 • - fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție al beneficiarului;

 • - rapoarte trimestriale, după caz

Transferarea copilului de la o creșă înspre Centrul de Educație Timpurie Curcubeu sau de la centru spre creșă se face la cererea părinților sau a reprezentantului legal în scris, cu avizul unității primitoare, în limita locurilor aprobate prin planul de școlarizare.

 • (3) Serviciile prestate în cadrul centrului încetează în următoarele situații:

 • a. în cazul unor afecțiuni cronice ale copilului, la recomandarea medicului;

 • b. în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;

 • c. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului;

 • d. la data decesului copilului;

Orice modificare privind transferul sau încetarea serviciilor acordate copilului antepreșcolar în ccentru se menționează în Registrul de evidență al copilului.

 • (4) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în centru au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de etnie, rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul centrului, prevăzute în prezentul regulament;

 • c) să beneficieze de consiliere și sprijin din partea personalului centrului pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce privește educația timpurie a copilului, dezvoltarea psihologică și fiziologică a acestuia, precum și pentru probleme de ordin medical și/sau social;

 • d) să primească orice informații necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul centrului le poate furniza, în funcție de evoluția copilului.

 • e) să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile prezentului regulament;

 • f)  să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

 • g) să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;

 • h) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul centrului.

 • (5) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în centru au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să contribuie, în conformitate cu prevederile HCL nr. 264/2014, la plata serviciilor sociale furnizate în centru, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială, respectiv să achite fără abateri contribuția lunară de întreținere până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna în curs;

 • c) să respecte prevederile stabilite în contractul de furnizare servicii încheiat cu conducerea unității;

 • d) să participe activ la activitățile propuse pentru a fi organizate de instituție, la solicitarea personalului centrului;

 • e) să respecte orarul centrului stabilit în prezentul Regulament ;

 • f) să fie consecvenți în frecventarea serviciilor de creșă;

 • g) să aibă un comportament civilizat.

 • h) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • i) să respecte prezentul Regulament de organizare și funcționare al centrului;

 • (6) Personalul de specialitate și auxiliar care își realizează norma de activitate în centru, are obligația de a respecta programul de serviciu, sarcinile specifice din fișa individuală a postului, ordinea, etica profesionala și normele în vigoare prevăzute în legislația de specialitate în vigoare.

Personalul angajat are datoria și obligația de a respecta normele privind asigurarea vieții, sănătății și integrității copilului pe durata cât acesta se află în centru, de a manifesta respect față de colegi, copii, părinți, de a nu face din naționalitate, religie, stare socială sau familială obiect de jignire sau de insultă.

Educatoarele puericultoare au obligația de a respecta programul de muncă, de a-și elabora planificările calendaristice, orarul cu activitățile educaționale corespunzătoare nivelului de dezvoltare al copiilor din grupă, de a fi interesate de formarea lor profesională continuă, de a avea o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care trebuie să le transmită copiilor.

Personalul auxiliar are obligația să respecte programul de muncă stabilit, să-și efectueze cu simț de răspundere toate sarcinile și atribuțiile cuprinse în fișa postului.

Personalul care își desfășoară activitatea în centru are obligația de a efectua examenele medicale periodice conform reglementărilor Ministerului Sănătății.

Personalul centrului are dreptul de a participa la cursuri de perfecționare și îi sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege pentru angajați! instituțiilor publice.

ARTICOLUL?

Activități și funcții

Centrul de Educație Timpurie Curcubeu furnizează servicii de educație timpurie antepreșcolară și funcționează cu program de lucru prelungit, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 06.00-18.00. Centrul de Educație Timpurie Curcubeu se află în structura organizatorică a Serviciului Public Asistență Socială din Municipiul Baia Mare, în cadrul Direcției Creșe, fără personalitate juridică.

Centrul este organizat pe grupe de vârstă și dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

 • a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de 18 luni;

 • b) grupa mijlocie, între 18 luni și 30 luni;

 • c) grupa mare, peste 30 de luni.

Primirea copiilor în centru se face în intervalul orar 600 - 830, urmând ca la ora 8.30, ușa centrului să fie închisă până la terminarea programului, respectiv până la ieșirea copiilor înscriși, la orele 1600 - 1800.

Prepararea hranei gătite este asigurată de personalul calificat angajat în centru, respectând prevederile legale în vigoare și principiile unei alimentații sănătoase necesare dezvoltării armonioase a copiilor.

Centrul are următoarele compartimente funcționale:

spațiu pentru întâlniri cu părinții și/sau cu persoane din afară unității sau triaj;

sală dejoacă;

dormitoare;

grup sanitar copii;

bloc alimentar;

oficii alimente;

magazii de alimente;

spălătorie;

călcătorie;

toalete angajați;

cabinet medical, izolator;

magazii de materiale;

vestiar personal;

spații tehnice;

Centrul dispune de curte pentru desfășurarea activităților în aer liber, împrejmuită cu gard și asigurată cu poartă încuiată.

Centrul funcționează pe tot parcursul anului, dar își poate întrerupe activitatea cel mult 30 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție, cu acordul Directorului General al Direcției de Asistență Socială și cu informarea părinților, cu cel puțin 30 de zile înainte de închidere.

Activitățile de igienizare și, după caz, lucrările de reparații și de întreținere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanță.

Atât personalul centrului, cât și beneficiarii au obligația de a respecta normele privind ordinea și liniștea în incinta centrului.

în incinta centrului este obligatorie păstrarea curățeniei de către beneficiari și personal.

Curățenia din cadrul centrului este asigurată de personalul de deservire.

La terminarea orelor de program, personalul angajat are obligația de a verifica unitatea cu privire la închiderea geamurilor, ușilor, pentru a fi securizate.

Personalul și beneficiarii serviciilor acordate de centru, au obligația de a respecta programul de activități al centrului.

în centru este interzisă introducerea băuturilor alcoolice, a substanțelor toxice, a obiectelor ascuțite sau contondente susceptibile de a fi utilizate ca arme.

Fumatul în incinta centrului este strict interzis.

în centru mai sunt interzise următoarele:

 • a) accesul persoanelor care nu fac obiectul activității centrului;

 • b) violența verbală și fizică, adresarea de expresii injurioase sau jignitoare;

 • c) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale sau religioase.

Principalele activități ale Centrului de Educație Timpurie sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activități'.

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.  stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;

 • 3.  realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare;

 • 4.  promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

 • 5.

  promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei; asigurarea suportului pentru dezvoltarea abilităților psiho-motrice pentru o viață


 • 6.

independentă;

 • 7.

  sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor;

  asigurarea serviciilor de îngrijire, supraveghere, educație si dezvoltare timpurie,


 • 8.

suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viața independentă și socializare a copiilor de vârstă antepreșcolară, prin personalul specializat angajat în centru - formând echipe pluridisciplinare;

 • 9.  asigurarea unui program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor de vârstă antepreșcolară;

 • 10.  asigurarea supravegherii stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordarea primului ajutor și a îngrijirilor medicale primare, necesare în caz de îmbolnăvire în timpul programului de muncă al centrului, până la momentul preluării copilului de către părinte/ reprezentantul legal sau al internării într-o unitate medicală de urgență;

 • 11.  asigurarea preparării hranei calde în bucătăria centrului, zilnic, cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul specializat - bucătar și/ sau ajutor de bucătar;

 • 12.  asigurarea curățeniei în toate spațiile destinate diferitelor activități din centru, adoptarea măsurilor de igienizare a spațiilor sanitare, olițelor, precum și spălarea veselei din dotarea fiecărei grupe în parte, cu respectarea normativelor vigoare;

  de specialitate în


 • 13.  colaborarea cu familiile copiilor care frecventează centrul dialog constructiv și activ cu părinții/ reprezentanții legali, în interesului superior al copilului, prin personalul specializat;

  și realizarea unui scopul respectării


 • 14.  asigurarea unor servicii de consiliere și sprijin pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul specializat angajat;

 • 15.  contribuție la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizarea instituțiilor abilitate în acest sens, prin personalul specializat angajat;

 • 16.  asigurarea de servicii de consiliere vocațională, sprijin pentru identificarea unui loc de muncă și facilitarea accesului pe piața muncii pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși în centru

 • 17.  sprijinirea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși în centru în vederea dezvoltării abilităților parentale și a armonizării vieții de familie cu viața profesională

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități'.

 • 1. Prezentarea raportului anual de activitate a SPAS Baia Mare în fața Consiliului Local al Municipiului Baia Mare ;

 • 2. Implementarea Strategiei de asistență socială la nivelul municipiului;

 • 3. Ședințe cu părinții realizate cel puțin o dată pe an, sau ori de câte ori se impune;

 • 4. Elaborarea de rapoarte de activitate, situații, statistici, etc;

 • 5. întocmirea dosarului copilului din centru și a registrelor de evidență;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. întreaga activitate care se realizează la grupe se poate vizualiza on line live, datorită sistemelor de supraveghere video din interiorul și exteriorul centrului;

 • 2. Serbările copiilor, cu ocazia sărbătorilor religioase majore și a zilei de 8 Martie, realizate în grupe fără prezența părinților, dar filmate de un operator video, părinții urmând să primească DVD-ul cu activitatea filmată;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor -ISO 9001;

 • 2.  Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate în cadrul sistemului de management al calității implementat la nivelul DAS Baia Mare;

 • 3. Prezentul Regulament de organizare și funcționare;

  ARTICOLUL 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

  Centrul de Educație Timpurie Curcubeu funcționează cu un număr total de personal de

  12 angajați, din care:

  • a)

  • b)


personal de conducere: Coordonator centru

personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar:

1 educator specializat,

 • 1 asistent social,

 • 2 asistenți medicali,

4 îngrijitoare

 • 1 spălătoreasă;

  c)


personal cu funcții de administrator și muncitori calificați la bucătărie:

 • 2  angajați (1 administrator și 1 bucătar);

 • d) voluntari: asociații/ fundații de asistență socială sau de voluntari din Baia Mare, pe bază de acorduri de parteneriat;

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

 • a) coordonator creșă/ coordonator personal de specialitate (121904)

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale - SPAS Baia Mare;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/ alți furnizori de servicii sociale și/ sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate centralizat al centrului;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați! centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor și angajaților în cadrul centrului pe care o conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, în limita competențelor stabilite prin fișa postului de către conducerea SPAS Baia Mare;

 • m)  asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu toate serviciile și compartimentele din structura Serviciului Public Asistență Socială, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

r) răspunde de calitatea serviciilor de îngrijire și educație antepreșcolară;

s) controlează zilnic blocul alimentar, sub raportul igienei, prepararea hranei conform meniului săptămânal stabilit și avizat de asistentul medical din cadrul centrului;

 • t) verifică zilnic activitatea de la nivelul fiecărei grupe de copii asigurându-se de bunul mers al regulilor deontologice, de calitatea îngrijirilor acordate copiilor.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorilor de creșe și a întregului efectiv de angajați din creșe se face în condițiile legii de conducerea SPAS Baia Mare.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate/ auxiliar:

 • a) asistent medical (222101);

 • b) educator specializat (531203);

 • c) asistent social principal (263501)

 • d) îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (532104);

 • e) spălătoreasă lenjerie (912103);

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent medical

 • •  dimineața, la primire, efectuează, zilnic, triajul epidemiologie al copiilor;

 • •  supraveghează starea de sănătate a copiilor din grupă ;

 • •  la apariția prime lor semne de boală a copiilor din grupă, aceștia vor fi izolați și supravegheați continuu și se vor anunța părinții și coordonatorul centrului;

 • •  completează „Fișa copilului din centru" a fiecărui copil cu toate datele corecte despre evoluția sa pe perioada frecventării centrului (greutate, înălțime, perimetre, dezvoltare neuropsihică) ;

 • •  efectuează calculul caloriilor alimentației distribuite;

 • •  organizează și efectuează programul de dezvoltare psihomotorie a copiilor;

 • •  porționează și distribuie mâncarea copiilor ;

 • •  răspunde de starea igenico-sanitară a hranei copiilor;

 • •  răspunde de ordinea și curățenia sălii de grupă, grupului sanitar;

 • •  predarea copiilor se face direct aparținătorilor, împreună cu relații despre starea de sănătate a copilului și comportamentul acestuia ;

 • •  efectuează educație sanitară cu părinții copiilor prin convorbiri;

 • •  respectă normele de protecție a munci și a PSI ;

 • •  respectă programul și graficul de lucru ;

 • •  asigură și răspunde de buna utilizare a inventarului din grupă ;

 • •  își îmbunătățește continuu cunoștiințele profesionale;

 • •  își face la timp analizele medicale periodice obligatorii.

Educator specializat

 • •  dezvoltă programe de educație timpurie adecvate vârstei antepreșcolare;

 • •  realizează activități de îngrijire și de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea creșterii gradului de independență;

 • •  realizează activități care vizează dezvoltarea comportamentului socioafectiv;

 • •  asigură formarea și perfecționarea comportamentului verbal;

 • •  colaborează cu familia copilului care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriatîn interesul copilului;

 • •  asigură consiliere și sprijin pentru părinți în educația timpurie;

 • •  știmulează dezvoltarea pe plan intelectual socio-afectiv, psihomotric ținând cont de vârstă și potențialul copilului;

 • •  promovează jocul ca formă de activitate, metoda, procedeu de realizare educațională la vârstă timpurie;

 • •  realizează programe care cuprind activități ce urmăresc creșterea receptivității generale la stimuli în vederea dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare;

 • •  promovează interacțiunile cu ceilalți copii prin activități de grup;

 • •  activitățile desfășurate cu copiii vor avea la bază jocul,mișcarea,muzica și cunoașterea;

 • •  respectă normele de protecție a muncii și P.S.I.;

 • •  își face la timp analizele medicale periodice obligatorii;

 • •  respectă programul și graficul de lucru;

 • •  își îmbunătățește continuu cunoștințele profesionale;

 • •  are obligația de a purta echipament de protecție corespunzător;

 • •  transmite părinților/reprezentanților legali ai copiilor, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, următoarele informații:

 • a) progresele realizate de copii;

 • b) starea emoțională și afectivă a copiilor;

 • c) dificultăți/deficiențe identificate;

 • d) orice alte elemente care necesită luarea unor măsuri sau a căror cunoaștere de către părinți/reprezentanți legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor;

 • •  colaborează activ cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează unitatea;

 • •  îndeplinește, în limita competențelor, orice alte sarcini trasate de către superiorul ierahic.

Asistent social principal

 • •  oferă consiliere în viață/ carieră, orientare, consiliere și educație profesională pentru părinții copiilor care frecventează centrul, contribuind la dezvoltarea abilităților de negociere pe piața forței de muncă, promovarea economiei sociale;

 • •  oferă informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale;

 • •  oferă consiliere psihosocială pentru copiii care frecventează centrul și pentru familiile acestora;

 • •  responsabilizarea socială a beneficiarilor asistenței sociale, crearea grupurilor de întrajutorare;

 • •  facilitarea accesului la resursele comunității locale (politice - decizionale, financiare, tehnice);

 • •  consilierea și îngrijirea în situații de urgență prin acordarea de sprijin sau acompaniament social dacă este cazul;

 • •  evaluează situația potențialilor beneficiari ai centrului și propune includerea lor în programele centrului, dacă este cazul;

 • •  întocmește și completează dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, în termenele stabilite și în conformitate cu cadrul legal de specialitate;

 • •  întocmește anchete sociale, rapoarte de evaluare, etc., conform metodologiei și formularelor specifice pentru toți beneficiarii aflați în atenția centrului conform legislației de specialitate în vigoare;

 • •  reevaluează, trimestrial sau de câte ori este nevoie, situația beneficiarilor și propune menținerea sau modificarea măsurilor de asistare în centru;

 • •  ține evidența tuturor actelor din dosarele beneficiarilor și răspunde de arhivarea dosarelor care nu mai sunt în uz conform Legii 16/1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • •  întocmește statisticile lunare și trimestriale și le comunică SPAS, și altor instituții, în funcție de solicitări;

 • •  menține, în permanență, legătura cu familia copiilor, cu restul beneficiarilor direcți și indirecți și cu comunitatea din care provin aceștia;

 • •  urmărește relația dintre părinți și copii, membri familiei extinse și beneficiari, oferă consiliere asistaților și îndrumarea necesară în scopul asigurării unei îngrijiri adecvate în familie;

 • •  oferă consiliere în domeniul planificării familiale părinților și tuturor beneficiarilor direcți și indirecți;

 • •  întocmește documentația necesară pentru clarificarea situației juridice a copiilor și urmărește realizarea acesteia;

 • •  întocmește, lunar, un raport de activitate;

 • •  participă la realizarea de către echipa multidisciplinară a programelor personalizate de intervenție și a altor formulare comune și urmărește îndeplinirea obiectivelor acestora;

 • •  se informează, în permanență, în legătură cu noile lucrări de specialitate apărute, noutățile legislative conform specificului activității desfășurate;

 • •  urmărește modul cum sunt respectate drepturile beneficiarului în instituție și solicită îmbunătățirea activității, dacă observă încălcări ale acestor drepturi;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții conexe postului, în limita competențelor, solicitate de către conducerea SPAS și/sau șeful ierarhic superior prin ordin scris sau verbal.

Spălătoreasă

 • •  va respecta circuitul rufelor - nu se vor intersecta rufele murdare cu cele curate;

 • •   rufele vor fi spălate și călcate zilnic;

 • •  se va folosi echipament de protecție în unitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • •  răspunde de curățenia și ordinea din spălătorie folosind detergenții și soluțiile dezinfectante în mod corect;

 • •  răspunde de întreaga gestiune din spălătorie;

 • •  va participa la cursuri de perfecționare profesională și instruire privind protecția muncii;

 • •  efectuează la timp analizele medicale periodice obligatorii;

 • •  orice neregulă apărută în cadrul spălătoriei va fi imediat comunicată coordonatorului centrului;

 • •  utilajele din dotare vor fi utilizate și întreținute conform normelor de folosire;

 • •  la părăsirea locului de muncă va urmări deconectarea aparatelor de la sursa de energie, va urmări și verifica instalațiile de apă și gaz;

 • •  va înlocui ori de câte ori este nevoie personalul din grupele de copii.

îngrijitoare

 • ajută, în permanență, la activitățile de supraveghere și educare a copiilor, respectând, cu strictețe, indicațiile oferite;

 • • prezintă un comportament plin de afectivitate și înțelegere față de fiecare copil, fără discriminare ;

 • • supraveghează copiii, fiind responsabilă de siguranța acestora ;

 • • are un comportament corect si respectuos față de aparținătorii copiilor;

 • • supraveghează copiii în timpul triajului epidemiologie efectuat de către asistenta medicală ;

 • • are grijă de igiena personală a copiilor, efectuează toaleta copiilor, participă la servirea mesei, sub supravegherea asistentei medicale ;

 • • lasă jucăriile și echipamentele copiilor în stare bună, acestea vor fi păstrate în stare bună de funcționare și depozitate în mod organizat;

 • • urmărește principiile de igienă alimentară, verifică termenul de garanție al alimentelor copilului;

 • • este la curent cu alergiile copilului și evită contactul acestuia cu alimente declanșatoare de alergii ;

 • • pregătește copiii pentru somn, supraveghează, în dormitor, somnul copiilor ;

 • • contribuie la formarea deprinderilor igienico-sanitare și de comportament civilizat ;

 • • predă rufele murdare la spălătorie, răspunde de curățenia și igiena din grupă, grupul sanitar și spațiile comune din centru;

 • • răspunde de folosirea corectă a materialelor de curățenie și dezinfecție, spală vesela și tacâmurile în mod corect ;

 • • nu părăsește locul de muncă până la sosirea schimbului și va anunța coordonatorul creșei în legătură cu orice modificare sau nereguli apărute ;

 • • își efectuează, la timp, analizele medicale periodice obligatorii;

 • • aplică, întocmai, cunoștințele profesionale de protecție a muncii și prevenirea incendiilor ;

 • • participă la cursurile de perfecționare profesională ;

 • • are obligația de a purta echipament de protecție corespunzător ;

 • • îndeplinește, în limita competențelor, orice alte atribuții trasate de către superiorul ierarhic.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță si prepararea hranei calde:

 • a) administrator (432102);

d) bucătar (512001);

Administrator

 • •  răspunde de primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în gestiune;

 • •  răspunde de aprovizionarea creșei cu alimente de bună calitate și în termenul de valabilitate;

 • •  răspunde de aprovizionarea unității cu materiale de întreținere și dezinfecție;

 • •  va face achiziții de inventar moale și gospodăresc atunci când este necesar;

 • •  alimentele eliberate zilnic din magazie, vor fi de calitate și consemnate în fișa de magazie;

 • •   participă, zilnic, la întocmirea listei de alimente;

 • •  depune toate documentele la termen, la sediul SPAS Baia Mare;

 • •  încasează și depune la timp contribuțiile bănești pentru copiii din creșă la casieria SPAS;

urmărește și notează zilnic temperatura din frigidere;

efectuează la timp analizele medicale obligatorii;

 • •  înlocuiește, ori de câte ori este nevoie, personalul din grupe, în vederea unei bune funcționări;

 • •  colaborează cu familia copilului care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat în interesul copilului;

 • •  promovează interacțiunile cu ceilalți copii prin activități de grup;

 • •  desfășoară activități cu copiii, aceste activități având la bază jocul, mișcarea, muzica și cunoașterea;

 • •  promovează jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu de realizare educațională la vârsta timpurie;

 • •  respectă normele de protecție a muncii și P.S.I.;

 • •  respectă programul și graficul de lucru.


Bucătar

 •  preia toate produsele alimentare în bună stare calitativă și cantitativă pentru prepararea meniului zilnic;

 • •  respectă circuitul alimentar: legumele și zarzavaturile vor fi curățate în camera de zarzavat, ouăle vor fi spălate și dezinfectate înainte de utilizare; carnea va fi preparată pe masa specială;

 • •  nu se vor întrepătrunde produsele finite cu materiile prime ;

 • •  produsele finite vor fi distribuite la fiecare grupă în vase speciale ;

 • •  se va respecta programul de servire a mesei pentru toți copiii din centru ;

 • • se vor păstra probe alimentare timp de 36 de ore conform normelor DSP și DSV;

 • •  nu se vor accepta persoane străine în blocul alimentar;

 • •  se va folosi echipament de protecție în incintă, în conformitate cu reglementăriile în vigoare ;

 • •  răspunde de întreaga gestiune din blocul alimentar ;

 • •  răspunde de curățenie și ordine folosind corect detergenți și soluții dezinfectante;

 • •  participă la întocmirea listei zilnice de alimente și respectă rețetele culinare ;

 • •  participă la cursuri de perfecționare și protecție a muncii;

 • •  efectuează la timp analizele medicale periodice obligatorii ;

 • •  orice neregulă apărută în blocul alimentar va fi adusă la cunoștința coordonatorului centrului;

 • •  va ști să folosească utilajele din dotare conform normelor de utilizare ;

 • •  la părăsirea locului de muncă va urmări deconectarea aparatelor de la sursa de energie, va verifica instalațiile de apă și gaz ;

 • •  în cazul afecțiunilor cutanate, infecții, nu va putea participa la activitate din cadrul blocului alimentar.

Având în vedere prevederile articolului 112 și 113 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, programul de lucru pentru personalul din centru este de 8 ore de muncă pe zi, respectiv 40 ore/ săptămână.

La intrarea în tură și la terminarea orelor de program tot personalul va semna condica de prezență. Aceasta se va gestiona ca orice alt document cu regim special fiind ridicată, verificată și certificată de către coordonatorul de centru după 15 minute de la intrarea în unitate a fiecărei ture.

Absența nemotivată de la program atrage după sine sancționarea cu reținerea din salar a orelor/ zilelor absentate, după aplicarea prevedrilor legale în domeniul disciplinar.

în cazul neprezentării la program pe motiv de boală/ în caz de forță majoră, personalul din centru are obligația de a informa conducerea unității cu cel puțin o oră înaintea începerii programului de muncă în vederea luării unor măsuri de suplinire, pentru a preîntâmpina dereglarea, disfuncționalitățile în programul zilei. în caz contrar în condică se va consemna absent iar orele aferente se vor reține din salar.

La revenirea la post persoana care a lipsit va preda compartimentului Resurse Umane din cadrul instituției, certificatul medical care atestă boala care a cauzat lipsa de la serviciu.

ARTICOLUL 12

Finanțarea Centrului de Educație Timpurie Curcubeu

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Municipiului Baia Mare;

 • b) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Serviciului Public Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Baia Mare.

Părinții/ reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris la centru și care beneficiază de serviciile acestuia, cu respectarea prevederilor HCL nr. 264/2014 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din administrarea Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare.

Sunt scutiți de la plata contribuției, sarcina fiind preluată de către bugetul local:

 • - familii cu copii în care există un risc social, pe baza unei anchete sociale;

 • - părinții/ reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planurile de servicii întocmite de Compartimentele de specialitate din cadrul Serviciului Public Asistență Socială.

Contribuția lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreținere în centru.

Costul mediu lunar de întreținere se calculează în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și altele asemenea.

Nivelul costului mediu lunar de întreținere și contribuția părinților/ reprezentanților legali ai copiilor care frecventeză centrul, se revizuiește anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute de lege și se aprobă anual prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare. Părinții/ reprezentanții legali ai copiilor cu domiciliul în zonele adiacente Municipiului Baia Mare, vor achita contribuția pentru serviciile din centru la nivelul stabilit în HCL nr. 264/ 2014. Contribuția lunară a părinților/ reprezentanților legali ai căror copii nu au frecventat centrul pe perioada unei luni întregi, se va reporta pentru luna următoare. De asemena, contribuția lunară neachitată de către părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care au frecventat centrul în luna curentă, se va reporta pentru luna următoare.

Contribuția lunară de întreținere datorată de părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care beneficiază de serviciile furnizate de centru, se stabilește în cotă procentuală din costul mediu de întreținere al copilului calculat la nivelul creșelor din administrarea Serviciului Public Asistență Socială, fără a depăși 20% din acesta, determinându-se în funcție de numărul de zile în care copilul a frecventat centrul. Această taxă se achită în avans pentru luna următoare sau cel mai târziu până în data de 15 a lunii în curs. Neachitarea contribuției lunare în termenul prevăzut mai sus, va conduce la încetarea contractului de servicii.

Numărul de zile în care copiii au frecventat centrul este monitorizat prin registrul de evidență/ prezență, completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul-puericultor.

Valoarea contribuției datorată de părinții/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși în centru, se stabilește prin HCL, în funcție de numărul de copii din familie și de venitul mediu brut cumulat al părinților/ reprezentanților legali, calculat pe perioada de 6 luni anterioare înscrierii copilului, certificat prin adeverință de venit, conform art. 70, alin. (1) din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor.

Contribuția părinților este încasată de către administrator, sumă de bani pe care acesta o depune la Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul SPAS, de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și vineri.

ARTICOLUL 13

NORME DE IGIENĂ, SĂNĂTATE Șl SIGURANȚĂ

în cadrul centrului se asigură condițiile de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică și neuropsihică armonioasă a copiilor, cât și prevenirea apariției unor îmbolnăviri, în conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si ținerilor, cu modificările si completările ulterioare, a procedurilor interne și a planurilor de măsuri în vederea sporirii condițiilor de igienă în creșă.

Centrul respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor și activităților în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, la condițiile igienico-sanitare, precum și la condițiile de siguranță care îi privesc pe copii și angajați.

Spațiul pentru desfășurarea activităților în aer liber asigură dezvoltarea, învățarea activă a copilului și promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente și îmbolnăviri.

Conducerea unității este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor condiții.

Numărul maxim de copii admiși la centru nu va depăși:

 • a) 14 copii la grupa mare;

 • b) 20 de copii la grupa mijlocie;

 • c)  6 copii la grupa mică;

Microclimatul centrului va fi realizat în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății pentru unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul PL. 1955 din 1995, cu modificările si completările ulterioare.

Prizele și întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus, astfel încât să nu permită copiilor să le atingă.

Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare sunt realizate în raport cu vârsta copiilor și sunt separate de cele pentru personalul adult.

Pentru copiii până la 30 luni sunt prevăzute olițe individuale care sunt utilizate, spălate și dezinfectate astfel încât să se evite riscul apariției unor boli transmisibile.

Mobilierul utilizat în serviciile de educație antepreșcolară este adecvat vârstei, astfel încât să ofere copilului o ambianță familiară, sigură și confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educațional favorabil și să permită modularea, după necesitățile grupei.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Str. Dacia 1

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro


430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949

Jucăriile, materialele și echipamentele pentru dezvoltarea și învățarea copiilor sunt adecvate vârstei și nivelului de dezvoltare a copiilor, pentru a asigura stimularea acestora și a oferi ocazia să își exprime opțiunile și să le dezvolte creativitatea. Ele nu constituie un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului.

Conducerea centrului trebuie să asigure o alimentație colectivă adaptată vârstei și stării de sănătate, specificului activității și anotimpului, asigurându-se un aport caloric și nutritiv în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății, din Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.

Prepararea hranei calde se asigură prin personalul de specialitate, respectiv, bucătarul, care are următoarele atribuții:

 • a) bucătarul pregătește hrana conform meniului stabilit;

 • b) respectă circuitele alimentelor și normele de igienă;

 • c)  efectuează dezinfecții a spațiilor și ustensilelor din bucătărie;

 • d) depozitează selectiv deșeurile generate în spații special amenajate.

Conducerea centrului asigură instruirea personalului pentru protecția muncii în vederea evitării accidentelor și a îmbolnăvirilor, și totodată se asigură că fiecare angajat posedă cunoștințe necesare pentru situațiile de urgență si PSI.

ARTICOLUL 14

ACCESUL STRĂINILOR ÎN CENTRU

Persoanele fizice sau reprezentanții persoanelor juridice au acces în instituție în baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu.

Delegațiile au acces în instituție numai cu aprobarea conducerii Serviciului Public Asistență Socială.

Presa are acces în instituție pe baza acordului conducerii Serviciului Public Asistență Socială.

în sediul centrului este interzisă intrarea persoanelor în stare de ebrietate.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a centrului, din sistemul public, intră în vigoare de la data aprobării lui prin Hotărâre de Consiliu Local, urmând să fie revizuit ori de cate ori apar modificări legale privind organizarea și funcționarea unităților în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară.

PREZENTUL REGULAMENT va fi aprobat în Consiliul Local Baia Mare și va fi adus la cunoștința părinților și persoanelor interesate.

întocmit                                               Vizat


MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIUL COPIL,FAMILIE &PERS.CU DIZABILITĂȚI

Str. Dacia 1                          Fax: +40 262 211 959

430406, Baia Mare, România      Email: das@baiamare.ro

Telefon: +40 262 211 949         www.dasbm.ro

Anexa nr. 8 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare:

"Centrul Social de Tranzit pentru Tineri"

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul Social de Tranzit pentru Tineri", aprobat de către conducerea furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele beneficiare, pentru angajații centrului și, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/ convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

(l)Serviciul social "Centrul de Social Tranzit pentru Tineri ", cod serviciu social, 8790CR-II, este înființat și administrat de Direcția Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Deciziei de Acreditare seria AF nr. 003149/10.10.2018, Licența de funcționare seria LF nr. 0005615/18.06.2018, CUI 14728757.

Serviciul social denumit "Centrul Social de Tranzit pentru Tineri " funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de Furnizorul de Servicii Sociale SPAS Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

(l)Scopul serviciului social "Centrul Social de Tranzit pentru Tineri" este de acordare a serviciilor sociale constând în Consiliere și informare. Consiliere psihologică și suport emoțional social, Educare, Socializare și activități cultural. Integrare familială și comunitară, Dezvoltare abilități de viață independentă , Orientare vocațională, Cazare pe perioadă determinată , Pachete alimentare pentru o perioada de 6 luni, Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente , asigurate de asistente medicale, inserție/ reinserție socială, terapie ocupațională, pază, alte activități administrative etc

Beneficiarii centrului sunt tineri ce părăsesc / au părăsit sistemul de protecție al copilului

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: lipsa unui suport social al tinerilor ce au părăsit / părăsesc sistemul de protective al copilului.Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confrunta, temporar, prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, competente pentru a depășii momentele de criza/ dificultate si a compententelor prin oferirea de consiliere psihosocială si suport emoțional, educare pentru integrare/reintegrare sociala, facilitare acces la formare profesionala, socializare și petrecere a timpului liber, conștientizare și sensibilizare a populației precum si alte activitati de informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, reintegrare socială, masa, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, igienizare corporala.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social Centrul Social de Tranzit pentru Tineri funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr 377 din 2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare și Fundația Hope and Homes for Children, având ca obiectiv realizarea Centrul de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție al copilului,

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 425/2016 s-a aprobat

încheierea actului de donație a imobilului, către Municipiul Baia Mare și darea în administrare a acestuia, către SPAS. în data de 04.01.2017, s-a încheiat Protocolul de dare în administrare nr. 201/119/ 2017, a imobilelor de pe str. Cuza Vodă nr. 8C.

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială Baia Mare

 • - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele socialeAnexa 3 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului

 • - Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

 • - ORDIN Nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;

Capacitatea Centrului Social de Tranzit pentru Tineri este de 19 locuri.

ARTICOLUL 5

Principiile generale si specifice care stau la baza acordării serviciului social sunt următoarele:

(1) Serviciul social "Centrul Social de Tranzit pentru Tineri" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Se stabilesc următoarele contribuții in bani, pentru serviciile sociale furnizate in cadrul Centrului Social Tranzit pentru Tineri:

 • - anul intâi de rezidentă: 80 lei / lună începând cu luna a patra de rezidentă

 • - anul doi de rezidență: 120 lei / lună

 • - anul trei de rezidență: 180 lei / lună

Plata se va face la caseria Serviciului Public Asistență Socială, până în data de 25 ale lunii, pentru luna în curs.

Neefectuarea contribuției la plata serviciilor sociale, două luni consecutive, conduce la rezilia contractului de furnizare a serviciilor sociale

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul Social Tranzit pentru Tineri" sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului clientului;

 • - protejarea și promovarea drepturilor clientului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatăriiclientului;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin furnizarea unei game diverse de servicii;

 • - ascultarea opiniei clientului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educațional, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • - promovarea unui model familial de asistare a clientului;

 • - asigurarea unei asistări individualizate și personalizate a clientului;

 • - preocuparea permanentă pentru reducere perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților clientului de adepasii trauma si a se integra social si profesional;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale clientilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate / criza cu care se confrunta;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin abordarea interdisciplinara;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • - responsabilizarea membrilor familiei,rețelei sociale de support, a reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere fata de persoana beneficiara;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • - realizarea si dezvoltarea parteneriatelor, între Centrul Social de Tranzit pentru Tineri, din structura Direcției de Asistență Socială, si Organisme Private Autorizate (ONG-uri), spitale, cabinetele medicilor de familie, politie, structuri ale economiei sociale, unități școlare și alți actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6

(l)Beneficiarii serviciilor sociale sunt: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul Social Tranzit pentru Tineri " sunt - tineri cu varsta peste 18 ani ce au părăsit / părăsesc sistemul de protective al copilului.

(2)Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare

- cerere, Hotarare / Sentința Civila de Revocare a măsurii de prtectie specializata, adeverințe medicale pentru integrarea în colectivitate, acte de stare civila, alte acte justificative necesare.

Criterii de eligibilitate

 • - sa faca dovada apartenenței grupului tinta,

 • - sa se afla in situație de risc de excluziune si margnializare sociala

 • - imposibilitatea reintegrării sociale in familia naturala, extinsa

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • - aprobarea prin Decizia Directorului Direcția de Asistenta Sociala Baia Mare a accesului, rezidenței si furnizării serviciilor sociale tinerilor

 • - contractul se incheie intre clientul serviciilor sociale și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale -Direcția de Asistenta Sociala Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • (3)Condiții de încetare a acordării serviciilor sociale:

 • - expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de către una din

parti;

 • - la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal al SPAS Baia Mare;

 • - când se constată, în urmaevaluarii, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse in contract;

Drepturile persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale:

 • (4)Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de către "Centrul Social Tranzit pentru Tineri" au următoarele drepturi:

 • A. Dreptul de a beneficia de un spațiu de locuit sigur, pe durata de timp prevăzută în contract

 • B. Dreptul de a beneficia de consiliere psihologică și asistare psihosocială, în regim de gratuitate

 • C. Dreptul de a beneficia de asistență socială

 • D. Dreptul de a fi însoțite în vederea obținerii unor documente și acte de identitate sau stare civilă, precum și a unor drepturi cu caracter social

 • E.  Dreptul de a fi informate cu privire la drepturile lor sociale, precum și cu privire la alte servicii disponibile pe raza localității

 • F.  Dreptul de a beneficia de alimente, pentru o perioada de sase luni de la admiterea in Centru, materiale igienico- sanitare pentru spatiile comune ( holuri, cai acces, etc) pe durata șederii în adăpost

 • G. Dreptul de a se folosi de bunurile și spațiile puse la dispoziție pe durata șederii în adăpost

Obligațiile și responsabilitățile persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale:

 • (5) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de "Centrul Social de TRANZIT" au următoarele obligații și responsabilități:

 • A. Să respecte programul de organizare și funcționare al Centrului (orele destinate ședințelor de consiliere sau întâlnirilor de organizare etc.)

 • B. Să nu divulge nimănui informații cu privire la ceilalți rezident!

 • C. Să aibă un comportament adecvat și un vocabular decent în incinta Centrului, în raport cu celeilalti rezident! și față de personal.

 • D. Să păstreze integritatea și funcționalitatea bunurilor din incinta adăpostului (mobilier, aparatură electrocasnică, etc.)

 • E. Să răspundă de ordinea și curățenia camerei ce i-a fost dată în folosință, pe toată durata șederii în Centru

 • F. Să răspundă, împreună cuceilalti rezidenti, de ordinea și curățenia spațiilr comune

 • G. Să fumeze doar în locurile special amenajate.

 • H. Să nu consume alcool sau alte substanțe (medicamente, droguri, tranchilizante) în incinta Centrului, cu excepția celor prescrise de medicul curant.

 • I. Să anunțe personalul în cazul apariției unor situații de urgență cu privire la integritatea proprie, a persoanelor (îmbolnăviri, accidentări, etc.) sau bunurilor din adăpost (ex: spargere de țevi, probleme grave legate de instalația electrică etc).

 • J. Să anunțe din timp personalul despre orice schimbare a programului personal privind serviciul, etc.

 • K. Să achite contribuția la furnizarea serviciilor sociale stabilite prin Contractul de furnizare a serviciilor sociale, incepand cu a patra luna de rezidenta, după cum urmeaza:

 • -  anul întâi - 80 lei / luna din a patra lună de rezidență

 • -   anul doi - 120 lei / lună

 • -   anul trei - 180 lei / lună

 • L. Să comunice responsabilului caz sau altei persoane din echipă decizia de a părăsi adăpostul cel puțin cu o zi înainte.

Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă,este elaborată cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind drepturile beneficiarilor.

 • 1. de a fi informați asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • 2. de a-și desfășura activitățile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • 3. de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 4. de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • 5. de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • 6. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați sexual;

 • 7. de a face sugestii și reclamați! fără teamă de consecințe;

 • 8. de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • 9. de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • 10. de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • 11. de a beneficia de intimitate;

 • 12. de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • 13. de a-și dezvolta talentele și abilitățile;

 • 14. de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • 15. de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;

 • 16. de a practica cultul religios dorit;

 • 17. de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinței lor;

 • 18. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

 • 19. de a fi informați despre activitățile desfășurate și procedurile aplicate în centru și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

 • 20. de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate.

Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

Centrul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.

Personalul centrului cunoaște și respectă prevederile Cartei.

Centrul planifică și organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.

Centrul măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată.

în scopul autoevaluării calității activității proprii, centrul deține și aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor care menționează metodologia și instrumentele utilizate. Se utilizează chestionar de evaluare a gradului de satisfacție.

Centrul își desfășoară activitatea în baza unui Cod de etică.

Centrul deține și aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.

Centrul instruiește personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora.

Centrul rezidențial ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor

Centrul aplică propria procedură privind cazurile de abuz și neglijență.

Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alți beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanți legali.

Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.

Centrul instruiește personalul cu privire la : prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

Coordonatorul centrului deține un registru de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite în care menționează cazurile de abuz identificate, instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.

Centrul rezidențial încurajează beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului.

Centrul are stabilit propria procedură privind sesizările și reclamațiile prin care se stabilește: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor și reclamațiilor, cui se adresează și cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari și modul de soluționare.

Centrul pune la dispoziția beneficiarilor un recipient de tip cutie poștală, în care aceștia pot depune sesizări/reclamații scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar și propuneri privind îmbunătățirea activității centrului.

Conținutul cutiei se verifică săptămânal de coordonatorul centrului, în prezența a doi beneficiari și se înregistrează pe loc în Registrul de evidență a sesizărilor/reclamațiilor cu dată și număr.

Sesizările/reclamațiile depuse în recipientul cu această destinație se înregistrează în registrul de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, cu dată și număr.

Sesizările și reclamațiile se arhivează într-un dosar și se păstrează la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare.

Centrul rezidențial aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor

Centrul înregistrează incidentele deosebite care afectează integritatea fizică și psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni, etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral, etc.) în caietul de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite. în caiet se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecințele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume și vârstă, data notificării familiei și/sau a instituțiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.

Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail rudele beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. în caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 48 de ore de la producerea acesteia, iar în caz de deces, în termen de maxim 24 de ore.

Pentru beneficiarii care nu au rude care pot fi supuse obligației de întreținere, în caz de deces, centrul are responsabilitatea întocmirii actelor și realizării formalităților de înmormântare.

în situații deosebite, când s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenții sau infracțiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieții beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliție, direcție de sănătate publică, etc.).

Notificarea se realizează în maxim 24 de ore de la producerea incidentului

Centrul rezidențial realizează informarea potențialilor beneficiari și a publicului cu privire la scopul său/funcțiile sale și serviciile oferite

Materialele informative cuprind: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și spațiile comune, numărul de locuri din centru, alte servicii și facilități oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și, modul de calcul a contribuției beneficiarului.

Materialele informative sunt pe suport de hârtie și pe suport electronic (postări pe site, pgina facebook, etc.) și sunt mediatizate la nivelul comunității locale.

Imaginea beneficiarilor și datele cu caracter personal sunt publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora. Programul de vizită a centrului prevede o zi/lună planificată în acest scop, în timpul vizitei, beneficiarii sunt însoțiți de un angajat al centrului care le oferă informațiile solicitate, pot discuta cu personalul de specialitate și alți beneficiari. Toate vizitele sunt consemnate în Registrul de vizite.

Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare și funcționare a centrului, serviciile și facilitățile oferite, un rezumat al drepturilor și obligațiilor beneficiarilor, perioada maximă de rezidență în centru.

Ghidul beneficiarului este oferit și explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării și semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un caiet de evidență privind informarea a beneficiarilor. în registrul de evidență privind informarea beneficiarilor se consemnează: data la care sa efectuat informarea, numele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea și semnătura beneficiarului.

Anual se organizează cel puțin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului.

în registrul de evidență privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale și data acestora.

Centrul aplică propria procedură de admitere care precizează: condițiile de admitere ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia, perioada de rezidență în centru, actele necesare.

Centrul ține evidența beneficiarilor admiși într-un registru special de evidență a beneficiarilor în care consemnează: data și ora primirii, numele și prenumele beneficiarului, seria și nr. cărții de identitate dacă o are, o declarație pe proprie răspundere privind datele personale, ultima adresă de rezidență, stare civilă, loc de muncă și, după caz, organizația/instituția care l-a referit centrului.

Centrul/furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă de maxim 3 ani.

Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru /furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.

Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deține un exemplar al contractului de furnizare servicii.

Pentru beneficiarii cu care încheie contracte de furnizare servicii, personalul centrului întocmește dosarul personal al beneficiarului.

Dosarul personal al beneficiarului conține, cel puțin, următoarele documente: cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;

decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de către Directorul General al furnizorului, în original.

cartea de identitate a beneficiarului, în copie pentru, beneficiarii care sunt cazați mai mult de 7 zile;

contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original;

documentele completate de organizațiile/instituțiile care evidențiază situația beneficiarului, respectiv faptul că acesta provine din sistemul de protecție a copilului și nu are familie care să-i ofere o spațiu de locuit.

Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale .

La solicitarea scrisă a beneficiarului/ organelor abilitate, o copie a dosarului personal, completat cu toate documentele și fișa de ieșire, se pune la dispoziția acestuia/acestora.

Centrul întocmește un caiet de evidență a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate.

încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia

Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor. Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:

 • - la părăsirea centrului de către beneficiar prin proprie voință;

 • - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • - în caz de transfer într-un alt centru/ instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului;

 • - în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.) centrul stabilește, împreună cu beneficiarul modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

 • - caz de deces al beneficiarului;

 • - când încetează perioada de valabilitate a contractului de furnizare servicii;

 • - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

 • - când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

Situațiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție se înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor. Centrul deține un registru de evidență a ieșirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistență socială (după caz, transmiterea dosarului personal), destinatarii comunicărilor (denumire, adresă, telefon, e-mail).

Asistarea și găzduirea beneficiarilor în centrul rezidențial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale și situației personale a fiecărui beneficiar.

Beneficiarul admis în centru este evaluat în primele 72 de ore de la admitere din punct de vedere al situației socio-economice și relațiilor familiale și în funcție de nevoile individuale se stabilește perioada maximă de rezidență recomandată, precum și serviciile recomandate.

Pentru evaluare se utilizează fișa de evaluare/ reevaluare a beneficiarului, al cărui model se stabilește de centru. Fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de persoana care a efectuat evaluarea și este adusă la cunoștința beneficiarului care poate solicita informații/explicații suplimentare în raport cu rezultatele evaluării

în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări.

Odată cu încetarea serviciilor, fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.

Evaluarea se realizează de un asistent social. în anumite situații, dacă asistentul social o solicită, se efectuează și o evaluare psihologică și a stării de sănătate.

Centrul are angajat cel puțin un asistent social, iar pentru celelalte servicii furnizorul poate încheia convenții de colaborare cu cabinete de specialitate, sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverși specialiști.

Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum și atunci când situația o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate și ale statusului funcțional fizic și/sau psihic al beneficiarului.

Rezultatele reevaluării se înscriu în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului. .

Beneficiarului i se aduce la cunoștință necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare și de a furniza informații reale evaluatorului/evaluatorilor.

Centrul rezidențial acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individualizat de intervenție

Planul individualizat de intervenție se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, și cuprinde informații privind:

 • - numele și vârsta beneficiarului;

 • - numele și profesia/ocupația persoanei/persoanelor care au elaborat planul de intervenție;

 • - numele responsabilului de caz;

 • - activitățile derulate/serviciile acordate pentru a răspunde nevoilor de integrare/reintegrare socială;

 • - programarea activităților și serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;

 • - termenele de revizuire ale planului de intervenție;

 • - semnătura de luare la cunoștință a beneficiarului, semnătura evaluatorului și a responsabilului de caz.

Odată cu încetarea serviciilor, planul individualizat de intervenție se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.

Centrul dispune de personal de specialitate și convenții de parteneriat cu instituții/ organizații al căror personal este capabil să elaboreze planul individualizat de intervenție, să-l comunice beneficiarului și să-l aplice.

Revizuirea planului individualizat de intervenție se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.

Planul individualizat de intervenție cuprinde rubrici în care se menționează data revizuirii, semnăturile personalului de specialitate și a responsabilului de caz.

La întocmirea planului individualizat de intervenție beneficiarul participă activ și este încurajat să-și exprime preferințele/dorințele.

Planul individualizat de intervenție conține o rubrică destinată semnăturii beneficiarului prin care se atestă luarea la cunoștință și acceptul acestuia. Monitorizarea situației beneficiarului și a aplicării planului individualizat de intervenție se realizează de un responsabil de caz, numit de de coordonatorul de specialitate al acestuia.

Centrul stabilește numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcție de complexitatea nevoilor acestora și dificultatea cazului.

Pentru monitorizarea situației beneficiarului și a aplicării planului individualizat de intervenție, centrul utilizează o fișă de monitorizare servicii, în care se consemnează serviciile acordate beneficiarului și evoluția acestuia.

Fișa de monitorizare servicii se completează conform modelului propriu stabilit de centru.

Fișa de monitorizare servicii, fișa de evaluare și planul individualizat de intervenție compun dosarul de servicii al beneficiarului. Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la responsabilul de caz.

Dosarele de servicii și dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari.

Dosarele personale ale beneficiarilor și dosarele de servicii se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens.

Centrul rezidențial promovează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor

Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială numai pentru beneficiarii care necesită astfel de servicii.

Programul de integrare/reintegrare socială cuprinde activități și servicii specifice nevoilor acestora.

Principalele activități/servicii acordate sunt cele de consiliere socială și psihologică, consiliere/orientare vocațională, educație extracuriculară, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă și la o locuință, informare privind drepturile sociale, ș.a. Programul de integrare/reintegrare socială este inclus în planul individualizat de intervenție.

Serviciile de integrare/reintegrare socială urmate de beneficiar sunt înscrise în fișa de monitorizare servicii a beneficiarului.

Centrul dispune de personal calificat care organizează și acordă servicii în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor sau încheie convenții de parteneriat cu instituții/organizații care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii cu diverși specialiști.

Acordarea unor servicii de către personalul angajat al centrului se realizează doar dacă există un număr de cel puțin 10 beneficiari/zi/cabinet de specialitate.

Centrul beneficiază și de aportul unor specialiști angajați ai furnizorului care pot să-și desfășoare activitatea un număr de ore pe săptămână/lună la sediul centrului.

Centrul dispune de un cabinet pentru servicii de asistență socială dotat cu mobilierul, materialele și echipamentele adecvate.

Responsabilul/responsabilii de caz consemnează în fișa de monitorizare servicii, evidența activităților desfășurate pe intervale orare și monitorizează progresele înregistrate, pentru beneficiarii cuprinși în programe de integrare/reintegrare socială. Personalul centrului încurajează și sprijină beneficiarii în vederea participării la activitățile cotidiene din centru și elaborează un set de reguli interne, denumite Regulile casei, ce trebuie urmate de beneficiari pentru o conviețuire în bune condiții (socializare în spații comune, program de curățenie și spălat, prepararea hranei și servirea meselor, program de vizite, etc).

Centrul încurajează beneficiarii să se implice în activitățile gospodărești (curățenie, aprovizionare, prepararea hranei, etc.)

Centrul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, de medicii specialiști din ambulatorii și spitale.

Centrul rezidențial încurajează și promovează un stil de viață independent și activ

Centrul programează și organizează activități de socializare și de petrecere a timpului liber adresate beneficiarilor.

Personalul centrului încurajează și sprijină beneficiarii în vederea participării la activitățile cotidiene din centru, precum și pentru implicarea în activitățile gospodărești (la prepararea alimentelor, în gospodării anexă, la întreținerea plantelor, etc..

Centrul pune la dispoziția beneficiarilor mijloace de comunicare la distanță (telefon, calculator cu acces la internet, facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă).

Beneficiarii pot primi vizite în camera personală sau în spațiul special amenajat pentru socializare. Programul vizitelor și modalitatea de desfășurare a acestora se consemnează în Regulile casei.

Centrul rezidențial asigură fiecărui beneficiar un mediu de viață sigur și confortabil

Planul de îmbunătățire și adaptare permanentă a mediului ambiant are în vedere crearea unui mediu de viață cât mai prietenos și confortabil. Planul poate avea în vedere de exemplu: lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare, amenajarea spațiilor interioare - zugrăvit, amenajarea spațiilor exterioare: bănci, foișoare, spații verzi, dotări cu mijloace de transport proprii, etc.

în camera personală se alocă un spațiu de 6 mp/beneficiar. Camera personală permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu cazarmament complet, o noptieră, o masă, scaune, un dulap suficient de spațios pentru păstrarea hainelor și a lenjeriei personale, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat.

Camera personală este destinată cazării unei persoane.

Camerele personale sunt separate pe sexe.

Camera personală se poate utiliza și de un cuplu căsătorit format din tineri care fac parte din grupul țintă sau din tineri din care unul este rezident al centrului, iar celălalt nu are locuință și nici mijloace financiare sau familie capabilă să susțină costurile unei locuințe.

Centrul pune la dispoziția fiecărui beneficiar un spațiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fișet închis la coordonatorul centrului.

Spațiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fișet separat.

în dormitoare este asigurată:

 • - securizarea ferestrelor, securizarea instalațiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obișnuit, etc.

 • - securizarea ușilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar și personalului, în caz de urgență.

Ferestrele camerelor personale sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul și ventilația naturală.

Camerele personale dispun de instalațiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.

Camerele personale fac obiectul unui program de curățenie și de igienizare stabilit de beneficiari. Implicarea beneficiarilor în programul de curățenie este prevăzută în Regulile casei.

Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături și alte obiecte de cazarmament, curate și în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort și condiții de igienă.

Centrul rezidențial deține spații comune suficiente și adaptate pentru realizarea activităților zilnice

Spațiile comune dețin mijloace de iluminat natural și artificial, ventilație naturală, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.

Centrul are amenajată o cameră de odihnă/ socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio, etc.).

Spațiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curățenie zilnică.

Centrul rezidențial dispune de spații igienico-sanitare suficiente, accesibile și funcționale

Grupurile sanitare sunt separate pe sexe și au acces direct din camera personală.

Centrul deține un grup sanitar la fiecare beneficiar. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete și instalații de apă caldă și rece, hârtie igienică și săpun.

Centrul este dotat cu duș la fiecare beneficiar. Băile și dușurile sunt asigurate cu apă caldă și rece.

Spațiile igienico-sanitare sunt suficient de spațioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum și materiale sau covorașe antiderapante, dețin instalații electrice bine izolate și funcționale, etc.

Grupurile sanitare pentru personal sunt separate pe sexe și deservesc exclusiv personalul. Numărul grupurilor sanitare este suficient pentru personalul care activează în Centru.

Centrul deține minim cel puțin un grup sanitar pentru femei și unul pentru bărbați, dotate cu chiuvete și instalații de apă caldă și rece, vas de wc, hârtie igienică și săpun. Centrul deține o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare.

Centrul rezidențial aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Centrul elaborează și aplică un program propriu de curățenie (igienizare și dezinfecție) a tuturor spațiilor, materialelor și/ sau echipamentelor aflate în dotare. Centrul dispune de containere pentru deșeuri și spații speciale de depozitare a acestora.

Centrul deține spații cu destinația de oficiu, dotate cu instalații și aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, și altele.

Centrul încurajează beneficiarii să-și prepare singuri hrana zilnică.

Centrul oferă posibilitatea beneficiarilor să se aprovizioneze cu produse alimentare (sau le furnizează) pentru a-și prepara singuri hrana zilnică sau le facilitează accesul la cantina socială.

Centrul poate utiliza servicii de catering dacă beneficiarii le solicită și/sau plătesc pentru acestea.

Mesele se servesc, în oficiu / camera personală. Vesela și tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.

Spațiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor și pentru servirea meselor corespund cerințelor de siguranță, accesibilitate, funcționalitate, precum și normelor legale de igienă sanitară.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Centrul rezidențial respectă prevederile legale privind organizarea și funcționarea sa. Coordonarea centrului se află în sarcina unui șef de serviciu. Coordonatorul centrului este absolvent de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă.

Coordonatorul centrului este capabil să asigure un management eficient și modern, care să contribuie la creșterea permanentă a calității serviciilor acordate de centru. Centrul aplică prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare. Centrul consemnează în caietul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoașterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru.

Centrul încurajează și creează condițiile de implicare activă a beneficiarilor și personalului în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include și planul de amenajare și adaptare a mediului ambiant.

Centrul este evaluat periodic de autoritatea/organizația/instituția care îl coordonează metodologic și/sau îl finanțează, conform unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, material, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate.

Centrul este supus unui audit intern/evaluare internă, cel puțin o dată la 5 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienței, eficacității și performanței activității sale.

Coordonatorul centrului elaborează anual un raport de activitate. Raportul de activitate poate fi publicat pe site-ul furnizorului și/sau al primăriei pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul.

Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.

Centrul promovează relațiile de colaborare cu alți furnizori publici și privați de servicii sociale, pentru soluționarea situațiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum și pentru a face cunoscută activitatea desfășurată.

Centrul participă la evenimente și programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.

Centrul rezidențial dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor

Pentru activitatea curentă, centrul dispune de asistent! sociali și un psiholog.

Pentru serviciile/activitățile de integrare/reintegrare socială, centrul încheie acorduri de parteneriat și contracte de voluntariat pentru realizarea unor activități de suport. Personalul este angajat cu respectarea condițiilor prevăzute în Codul Muncii.

Pe lângă angajați! proprii, centrul încurajează folosirea voluntarilor și încheie cu aceștia contracte de voluntariat, conform legii.

în fișele de post se înscriu atribuțiile concrete ale angajatului, relațiile de subordonare și de colaborare. Fiecare fișă de post este semnată de persoana care a întocmit-o și de angajat.

Fișele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum și ori de câte ori atribuțiile angajatului se modifică.

Fiecare fișă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o și de către persoana evaluată.

Fișele de evaluare se întocmesc cel târziu în luna februarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

Centrul afișează numele și programul zilnic de lucru al personalului de coordonare și al personalului de specialitate care funcționează în cabinetele de specialitate.

Centrul aplică un plan de instruire și formare profesională pentru angajații proprii. Pentru înregistrarea sesiunilor de instruire a personalului, centrul deține și utilizează un caiet de evidență privind perfecționarea continuă a personalului, în care consemnează numele persoanelor instruite, data sesiunii de instruire, tema instruirii, numele persoanei care a realizat instruirea, semnătura persoanei instruite și ce a instructorului.

 • (1) Centrul Social Tranzit pentru Tineri funcționează cu un număr de 1 angajat, conform prevederilor Hotărârii consiliului local 163/2016, si cu un număr de 7 persoane detașate, reprezentat de

 • a) personal de conducere: 1 coordonator

 • b) personal de specialitate : 1 asistent social,

1 psiholog,

1 personal de curățenie,

 • c) voluntari:

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor sociale în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este

 • - sef serviciu / coordonator.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • - coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și formularea de propuneri în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • - elaborarea rapoartelor generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmirea de informări, pe care le prezintă conducerii furnizorului de servicii sociale;

 • - elaborarea propunerilor de participarea personalului de specialitate din centrul social la programele de instruire și perfecționare, anual;

 • - colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • - întocmirea raportului anual de activitate;

 • - asigurarea bunei desfășurări a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului social;

 • - formularea propunerii spre aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din centrul social;

 • - desfasurarea activităților pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • - luarea in considerare și analizarea oricărei sesizări care este adresată centrului social, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului social/serviciului aflat in subordine;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • - organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a prezentului regulament de organizare și funcționare, a codului etic, a deciziilor conducerii SPAS Baia Mare, a HCL-urilor si a legislației de specialitate in domeniu;

 • - reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, in limita competentelor atribuite;

 • - asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu restul personalului SPAS Baia Mare, precum și cu instituțiile de asistenta sociala de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • - formulează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget propriu al serviciului/centrului social;

 • - asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • - aduce la cunoștințapersonalului angajat in centrul socialsi a beneficiarilor de servicii sociale, prevederileprezentului regulament propriu de organizare și funcționare;

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licența în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistentei sociale.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate.

 • (1) .Personalul de specialitate este:

 • - asistent social (263501)

 • - psiholog (263411)

 • - personal de curățenie (911201)

 • (2) .Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social

 • -  susținerea unei activității continue de prevenire, informare și consiliere.

 • -  menține relații cu DGASPC Maramureș , in vederea identificării, informării si evaluării potențialilor beneficiari ai serviciilor.

 • -  organizarea diverselor campanii de informare și consiliere socială.

 • -  furnizează servicii de informare si consiliere profesionala

 • -  furnizează servicii de mediere profesionala

 • -  se implică in mod activ in formarea deprinderilor de viata independenta

 • -  ii asista in procesul de întocmire a dosarelor pentru accesarea locuințelor sociale

 • -  realizează evaluarea si reevaluarea periodica a rezidentilor

 • -  elaborează si monitorizează implementarea planului personalizat de intervenție

 • -  susținere a integrării sociale si profesionale a rezidentilor.

 • -  respectă normele de protecție a muncii și P.S. I în cadrul compartimentului;

 • -  activități de informare, consiliere și asistenta psiho - socială elaborează și implementează: PIP - planul de intervenție personalizat

 • -  colaborează cu alți specialiști și instrumentează cazurile pentru soluționarea problemelor acestora

 • -  asigura identificarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor

 • -  realizează evaluarea detaliată a cazului

 • -  solicitarea de informații cu privire la rezultatul medierii, în cadrul ședințelor de consiliere

 • -  furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar si specializat

 • -  se realizează monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor și intervențiilor specializate

 • -  se asigura închiderea cazului și monitorizarea post servicii.

 • -  completarea instrumentelor de lucru

 • -  asistarea rezidentelor în completarea unor cereri privind accesarea resurselor comunitare

 • -  însoțirea rezidentelor la AJOFM privind întocmirea dosarului în vederea angajării acestora

 • -  întocmirea de rapoarte către diverse fundații privind identificarea unor soluții de reintegrare socială

 • -  participa la dezvoltarea deprinderilor pentru viata independenta.

Psiholog

- efectuează evaluarea psihologică pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare, identifica ariile de dezvoltare deficitare in vederea demarării activitatii de recuperare;

 • -  desfășoară activități de terapie individuală în vederea ameliorării deficiențelor de natură atenționată, mnezică, senzorio-perceptivă, cognitivă, emoțională și comportamentală;

 • -  asigură servicii de consiliere curezideneții, îmbunătățirea autocunoașterii și optimizarea dezvoltării personale;

 • -  realizează servicii de consiliere de grup, oferindu-le suportul informațional, instrumental și emoțional de care au nevoie;

 • -  planifica activitati pentru fiecare resident care sa răspundă nevoilor de informare, educare si consiliere ale acestora, contribuind la dezvoltarea abilităților personale si de creștere a stimei de sine.

 • -  educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viața sănătos (ex. prin prevenție primara și secundara)

Personal de curățenie

 • -  realizează diversele tipuri de operații de curățire, tipurile și parametrii funcționali ai sculelor și utilajelor, materiile prime și materialele de bază folosite;

 • -  urmărește permanent respectarea parametrilor de calitate impuși prin procedurile specifice de lucru;

 • -  aplică normele igienico-sanitare

 • -  realizează igienizarea spațiilor de lucru și în special a toaletelor, diverselor suprafețe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, ușilor, barelor de susținere prin utilizarea substanțelor dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare; - menține igiena și starea de sănătate personală și efectuează periodic controlul stării de sănătate proprii.

 • -  - identifică prin observare directă particularitățile spațiului de curățat prin evaluarea tuturor elementelor relevante pentru efectuarea curățeniei cum ar fi : dimensiune, accesibilitate, tipuri de suprafețe de curățat, zone cu grad ridicat de murdărie, obstacole de îndepărtat etc.;

 • -  pregătește spațiul pentru curățat prin aplicarea unor metode specifice pentru asigurarea funcționalității cum ar fi : îndepărtarea mobilierului pe durata curățeniei, înlăturarea gunoaielor dure și voluminoase etc.;

 • -  protejează obiectele ce nu pot fi îndepărtate pe parcursul curățeniei, pentru evitarea deteriorării acestora cu folii de pvc, hârtie etc.;

 • -  selectează utilajele și produsele pentru curățenie ce vor fi folosite în corelație cu scopul urmărit, tipul spațiului de curățat, natura murdăriei și posibilitatea de înlăturare a acesteia, factorii care influențează curățirea (concentrația soluției de curățat, timpul de acțiune necesar, temperatura, acțiunea mecanică).

 • -  - realizează curățenia zilnică într-o succesiune prestabilită în corelație cu tipul spațiului de curățat, natura suprafețelor și tipul murdăriei de înlăturat prin utilizarea unor scule și utilaje diverse, adecvate metodei de curățenie aplicate și a unor proceduri specifice în funcție de aderența murdăriei (măturare, aspirare - pentru murdării neaderente, spălare cu diverse soluții - pentru murdării aderente);

 • -  asigură și întreține starea de curățenie a grupurilor sanitare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • -  colectează, sortează și depozitează gunoiul în spații special amenajate;

 • -  realizează curățenia periodică prin operații de curățire executate cu utilizarea de materiale și utilaje specifice, în concordanță cu natura murdăriei de înlăturat, natura suprafeței și tipul spațiului de curățat;

 • -  curăță toate obiectele de mobilier și elementele greu accesibile (diverse, rame, pervazuri,tocurile ușilor) din interiorul incintelor;

 • -  spală suprafețele vitrate cu substanțe specifice.

 • -  respectă prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;

 • -  respectă atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior;

 • -  asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum și a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;

 • -  în cazul unor situații de excepție ce impun rezolvarea operativă a altor situații sau probleme ivite, va răspunde acestor cerințe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;

 • -  respectă confidențialitatea informațiilor obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor și sarcinilor de serviciu;

 • -  răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură și control, utilajelor, mașinilor-unelte, sculelor, echipamentelor urmare unor acțiuni necorespunzătoare.

 • -  sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora ;

 • -  sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;

 • -  sa aduca la cunoștința conducătorului locului de munca orice defecțiune tehnica sau alta situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala ;

 • - sa aduca la cunoștința conducătorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;

 • -  sa oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducătorul locului de munca ;

 • -  sa utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare , corespunzător scopului pentru care a fost acordat si, după utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru păstrare; • Sa utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de producție;

 • -  sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice si clădirilor si utilizează corect aceste dispozitive;

 • -  sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si condițiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

 • -  sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru realizarea oricăror masuri si cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • -  sa dea relațiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securității si sanatatii in munca

ARTICOLUL 11

Finanțarea Centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

- bugetul local

 • - bugetul de stat

 • - alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare

întocmit

Sef Serviciu

Stelian Moldovean

Aprobat,

Director General

Hîrb Elena Diana

MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIUL COPIL,FAMILIE &PERS.CU DIZABILITĂȚI

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211 949


Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro www.dasbm.ro

Anexa nr. 9 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Luchian"

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian", aprobat de către conducerea furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere si serviciile oferite.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu nevoi special "Luchian", cod serviciu social, 8891CZ-C III, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale. Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificat de Acreditare ca furnizor de servicii sociale. Seria AF Nr. 003149 data eliberării 10.10.2018, Licență de funcționare seria LF 000303/11.01.2018. Serviciul social denumit Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale "Luchian" funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de furnizorul de servicii sociale. Direcția de Asistență Socială Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

 • (l)Misiunea / Scopul serviciului social

Centrul de zi pentru copii cu nevoi special "Luchian", este un real sprijin și ajutor în recuperarea și reabilitarea copiilor cu deficiențe, având drept scop prevenirea instituționalizării, a abandonului școlar și sprijinirea familiilor aflate în situații ce criză (risc).

Centrul asigură îngrijire, educație, asistență terapeutică și socializare beneficiarilor, asigură consiliere familiilor beneficiarilor în vederea stabilirii unui parteneriatîn beneficiul copiilor.

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale "Luchian", acordă servicii sociale constând în:

 • - servicii sociale primare (consiliere, orientare și educație, informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale, servicii de sănătate și educaționale, mediere școlara, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, spijin pentru părinți și copii prin asigurarea și acordarea serviciilor pentru susținerea stării de armonie in familie si prevenirea abandonului) ;

 • - servicii sociale specializate (derularea de activități educative specializate, activități terapeutice, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică, activități socio-cultural-sportive pentru recreere și joacă, dezvoltare abilităților de trai independent).

Beneficiarii centrului sunt copii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani și părinții sau reprezentanții legali.

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: nivel de informare și educare scăzut, abuz si neglijare, familii vulnerabile în risc de dezintegrare, izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială.

Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confruntă, temporar, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a compentențelor prin oferirea de consiliere psihosocială si suport emoțional, educare pentru integrare/reintegrare socială, facilitare acces la educație generala, facilitare acces la formare profesionala, socializare și petrecere a timpului liber, conștientizare și sensibilizare a populației precum si alte activitati de informare, evaluare și elaborare plan de intervenție personalizat, reintegrare școlară, masă, spălătorie, uscătorie, igienizare corporală.

 • (2)Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale "Luchian" a fost preluat de către Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, prin HCL 583/2004, care a intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2005.

Prin HCL 294/2017 privind modificarea structurii organizatorice a SPAS Baia Mare, Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale "Luchian" întră în structura centrului de Zi pentru Copii și Tineri cu Nevoi Speciale "LUCHIAN"

Capacitatea centrului este de 25 beneficiari.

De asememenea. Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale "Luchian" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • - Ordinul nr.27 / 03.01.2019 in vigoare din 28 .02.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru servicii sociale de zi destinate copiilor;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Republicata - forma actualizată la data de 05.02.2019

 • (3) Principiile generale si specifice care stau la baza acordării serviciului social sunt următoarele:

 • (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în baza standardelor minime de calitate destinate copiilor.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian" sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • - protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unei echipe pluridisciplinare de profesioniști axați pe domenii de competență;

 • - ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educațional, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • - promovarea unui model familial de asistare a persoanei beneficiare;

 • - asigurarea unei asistări individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • - preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinară care activează în cadrul centrului;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • - responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere față de persoana beneficiară;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

 • (4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian" sunt:

 • - Copii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani de pe raza municipiului

Baia Mare si localitățile limitrofe;

 • - părinții / reprezentanții legali.

 • (4.1)Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

întocmirea dosarului personal al beneficiarului

Acte necesare pentru înscriere:

 • - întocmire formular de înscriere / cerere;

 • - recomandare medicală de la medicul specialist;

 • - acte de identitate pentru toți membri familiei;

 • - adeverințe medicale pentru integrarea în colectivitate;

 • - acte de stare civilă, alte acte justificative necesare;

 • - declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Criterii de eligibilitate

 • - trebuie sa aibă domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare pentru oferirea de

servicii gratuite;

 • - se încadrează în cadrul centrului copiii cu vârsta de peste 2 ani;

 • - să fie încadrați în grad de handicap.

Decizia de admitere/respingere este luată de Conducerea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, prin act administrativ emis în scris și semnat pentru fiecare persoană beneficiară în parte.

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

- contractul se încheie între părinte / tutore legal al beneficiarului de servicii sociale și reprezentantul legal al furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Centrul dispune de o bază de date referitoare la beneficiarii săi.

Centrul asigură păstrarea datelor personale și informațiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidențialitate, cu respectarea prevederilor legale.

 • (4.2)Condiții de încetare a acordării serviciilor sociale:

- solicitarea părintelui privind încetarea serviciilor de recuperare;

 • - încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de către una din parti;

 • - când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie

socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse in contract;

 • - expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de furnizare a serviciilor sociale.

Centrul realizează informarea Direcției de Asistență Socială de la nivelul autorităților administrației publice locale cu privire la situația beneficiarilor săi pentru care au încetat serviciile.

Centrul deține și aplică o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, aprobata prin Decizia Directorului Instituției.

Centrul realizează arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor

 • (4.3)Planificarea activitățilot / serviciilor

Centrul oferă servicii corespunzătoare nevoilor beneficiarilor, în baza unui program personalizat de intervenție, elaborat pentru fiecare copil.

Centrul dispune de aportul personalului de specialitate capabil să elaboreze și să implementeze programul personalizat de intervenție al beneficiarului.

Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

 • (4.4) Drepturile persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale:

Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de către "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian" au următoarele drepturi:

 • - respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • - participarea la procesul de adoptare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv in adoptarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică in mod direct si nemijlocit;

 • - pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • - asigurarea continuității furnizării serviciilor sociale, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • - dreptul de a fi protejați de lege atât ca persoana beneficiara de servicii sociale, cât și bunurile pe care le deține, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • - garantarea demnității, intimității și respectarea vieții personale;

 • - dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • - respectarea tuturor drepturilor speciale, în situația în care in speța sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (4.5)Obligatiile și responsabilitățile persoanelor beneficiare ale serviciilor sociale:

Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de "Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian " au următoarele obligații și responsabilități:

 • - să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • - să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • - să respecte programul de consiliere/monitorizare stabilit;

 • - să respecte programul stabilit pentru recreere și socializare;

 • - să respecte programul de intervenție stabilit pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă;

 • - să respecte prevederile prezentului regulament;

 • - să răspundă pentru consecințele nefavorabile provocate de accidente de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a instalațiilor si dotărilor din imobil sau din alte cauze.

 • (4.6)Activități derulate / Servicii acordate

Serviciile sociale acordate în cadrul centrului se împart în:

- servicii sociale primare (consiliere, orientare și educație, informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale, servicii de sănătate și educaționale, mediere școlara, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, spijin pentru părinți și copii prin asigurarea și acordarea serviciilor pentru susținerea stării de armonie in familie si prevenirea abandonului)

- servicii sociale specializate ( derularea de activități educative specializate, activitati terapeutice, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologica, activitati socio-cultural-sportive pentru recreere și joacă, dezvoltare abilităților de trai independent).

 • (5)Activități și funcții

Principalele funcții ale "Centrului de zi pentru copii cu nevoi special Luchian " sunt următoarele:

 • a) , de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și întregii societăți civile despre domeniul de activitate al centrului social, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - de promovare a serviciilor sociale oferite de centrul social si de informare a comunității învecinate, cu privire la necesitatea si beneficiul existentei unor astfel de servicii sociale;

 • - realizarea de materiale promotionale pentru publicitatea activitati! centrului social;

 • - de informare, educare si comunicare, precum si campanii de sensibilizare a comunității civile din Municipiul Baia Mare;

 • - elaborarea atat a rapoartelor de activitate, cat si a altor tipuri de rapoarte de specialitate;

 • b) . de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - asigura prestarea serviciilor sociale stabilite în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • - asigura furnizarea serviciilor sociale pentru persoana beneficiara, doar cu titlu temporar, pana la încetarea situației de dificultate;

 • - asigura întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale aflata in dotarea centrului social;

 • - dezvolta parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii si in vederea atingerii obiectivelor de asistenta sociala asumate;

 • - asigura respectarea Cartei drepturilor beneficiarilor si a Codului etic al centrului social;

 • c) .de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii;

 • - respectarea dreptului la demnitate, prin recunoașterea valorii personale a fiecărui beneficiar, ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale,etc;

 • - respectarea dreptului la autodeterminare, prin implicarea directă în adoptarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială, care îi vizează cu afirmarea dreptului persoanei beneficiare la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă;

 • - respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate; informațiile privind identitatea persoanei beneficiare și aspectele de intimitate ale problemei sociale cu care se confrunta, neputând fi divulgate sau făcute publice, decât cu permisiunea expresa a beneficiarului, asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume;

 • - asigurarea continuității serviciilor sociale și medicale furnizate, atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie, in funcție de resursele umane și materiale pe care centrul sociale le poate pune la dispoziție;

 • - dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale;

 • - dreptul la noninterferență, respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de sprijin;

 • - respectarea dreptului la viața privata pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor sociale;

 • - dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, acesta din urma neputând fi modificat unilateral, fara o motivație bine întemeiata;

 • - dreptul de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Instituție și beneficiar;

 • - dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care urmeaza sa acorde serviciile sociale;

 • - dreptul de a beneficia de servicii sociale in mod permanent, prin înlocuirea personalului aflat în perioada de concediu legal de odihna sau concediu de boala, în limita posibilităților;

 • - dreptul la un mediu curat, igienic, protejat contra infecțiilor;

 • - dreptul la sprijin și asistență a părințior/aparținătorilor legali ai copiilor, pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile de familie, in vederea dezvoltariicompetențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijinirea copiilor, in situația in care apar probleme în dezvoltarea acestora;

 • - sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de support;

 • - dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor sociale prestate;

 • - asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • - utilizarea de mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile;

 • - asigurarea confidențialității și securității datelor și informațiilor personale;

 • - implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale;

 • - promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare și a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educație și alte servicii de interes general;

 • - recrutarea de personal calificat și asigurarea formării profesionale continue a acestuia ;

 • - implicarea voluntarilor;

 • - asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • - dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății;

 • e) .de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • - utilizarea de către întregul personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, eficient, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor materiale și financiare;

 • - instruirea personalului privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • - utilizarea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia.

 • (6)Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal (6.1) Centrul zi pentru copii cu nevoi special Luchian funcționează cu un număr de 12 angajați, conform prevederilor Hotărârii consiliului local 306/2019 din care:

 • a) .personal de conducere: 1 - norma

 • b) .personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar:

6 - norma/persoană

 • c) .personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

5 - norma/persoana

 • d) .voluntari:

(6.2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor sociale în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este

 • - sef birou

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • - coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și formularea de propuneri catrestructura competenta in vederea aplicării sancțiunilor disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • - elaborarea rapoartelor generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmirea de informări, pe care le prezintă conducerii furnizorului de servicii sociale;

 • - elaborarea propunerilor de participarea personalului de specialitate din centrul social la programele de instruire și perfecționare, anual;

 • - colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • - întocmirea raportului anual de activitate;

 • - asigurarea bunei desfășurări a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului social;

 • - formularea propunerii spre aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din centrul social;

 • - desfasurarea activităților pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • - luarea in considerare și analizarea oricărei sesizări care este adresată centrului social, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului social/serviciului aflat in subordine;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • - organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a prezentului regulament de organizare și funcționare, a codului etic, a deciziilor conducerii Direcției de Asistenta Sociala Baia Mare, a HCL-urilor si a legislației de specialitate in domeniu;

 • - reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, in limita competentelor atribuite;

 • - asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu personalul Direcției de Asistenta Sociala Baia Mare, precum și cu Instituțiile de asistenta sociala de la nivel județean, cu alte Instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • - formulează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget propriu al serviciului/centrului social;

 • - asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • - aduce la cunoștința personalului angajat in centrul social si a beneficiarilor de servicii sociale, prevederile prezentului regulament propriu de organizare și funcționare;

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licența în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistentei sociale.

Personalul de specialitate, îngrijire și asistență.

 • (1) .Personalul de specialitate este:

 • - asistent social (263501)

 • - educator (234202)

 • - psiholog (263407)

 • - kinetoterapeut (226405)

 • (2) .Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social

 • -   oferă beneficiarilor consiliere socială în viața/cariera; orientare și educație profesională;

 • -   dezvoltarea abilităților de negociere pe piața forței de muncă, promovarea economiei sociale

 • -   oferă informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale: locuință decentă care poate fi administrată cu costuri minime (utilități și tarife sociale), servicii de sănătate și educaționale, venit minim garantat, loc de muncă

 • -   oferă consiliere socială pentru preșcolari, școlari și familiile acestora.

 • -   responsabilizarea socială a beneficiarilor asistenței sociale, crearea grupurilor de întrajutorare.

 • -   facilitarea accesului la resursele comunității locale (politice - decizionale, financiare, tehnice);

 • -   consilierea și îngrijirea în situații de urgență prin acordarea de sprijin sau acompaniament social dacă este cazul;

 • -   evaluează situația potențialilor beneficiari ai centrului și propune includerea lor în programele centrului, dacă este cazul;

 • -  întocmește și completează dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, în termenele stabilite și în conformitate cu cadrul legal de specialitate;

 • -   întocmește anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, etc, conform metodologiei și formularelor specifice pentru toți beneficiarii aflați în atenția centrului conform legislației de specialitate în vigoare;

 • -   reevaluează de câte ori este nevoie situația beneficiarilor și propune menținerea sau modificarea măsurilor de asistare în centru;

 • -   ține evidența tuturor actelor din dosarele beneficiarilor și răspunde de arhivarea dosarelor care nu mai sunt în uz conform Legii 16/1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • -   completează la zi registrul general de intrări/ieșiri al centrului;

 • -   întocmește statisticile lunare și trimestriale și le comunică DAS, și altor instituții, în funcție de solicitări;

 • -   menține în permanență legătura cu familia copiilor, cu restul beneficiarilor direcți și indirecți și cu comunitatea din care provin aceștia;

 • -   însoțește beneficiarii înpreună cu personalul de specialitate la acțiunile desfășurate în aer liber;

 • -   participă la activitățile organizate în cadrul programului de socializare a copiilor;

 • -   urmărește relația dintre părinți și copii, membrii familiei extinse și beneficiari, oferă consiliere asistaților și îndrumarea necesară în scopul asigurării unei îngrijiri adecvate în familie;

 • -   ține evidența zilnică a beneficiarilor prezenți în centru prin completarea registrului de mișcare a acestora;

 • -   participă la realizarea de către echipa multidisciplinară a programelor personalizate de intervenție și a altor formulare comune și urmărește îndeplinirea obiectivelor acestuia;

 • -   se informează în permanență de noile lucrări de specialitate apărute, de noutățile legislative conform specificului activității desfășurate;

 • -   inițiază și participă la activitile de socializare a beneficiarilor;

 • -   urmărește modul cum sunt respectate drepturile beneficiarului în instituție și solicită îmbunătățirea activității, dacă observă încălcări ale acestor drepturi;

- participă, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la activități pentru beneficiari

Educator

 • -  desfășoară activități de îngrijire și educație cu grupul de copii, supraveghează servirea mesei și intervine în formarea deprinderilor de alimentație;

 • -  dezvoltarea abilităților sociale de bază/deprinderi de viață, comunicare, comportament social, integrarea în grupuri multiculturale

 • -  răspunde de activitățile educative specializate pentru copii cu dizabilități;

 • -  formează la copii deprinderi igienice (toaleta copiilor) și de comportament corespunzător vârstei;

 • -  organizează activități de îngrijire și educație cu grupul de copii;

 • -  realizează activități educaționale informate, socio - cultural - sportive pentru recreere și joacă, organizează evenimente sociale și de grup;

 • -  stimulează dezvoltarea psihomotrica a copilului si comportamentul social adecvat;

 • -  anunță familia/ medicul în cazul îmbolnăvirii copiilor;

 • -  creează un climat socio-afectiv pozitiv, stimulativ, atât prin preocupările pentru vestimentația copiilor cât și pentru înfrumusețarea spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • -  participă la acțiunile desfășurate în aer liber;

 • -  contribuie la elaborarea și redactarea planificărilor săptămânale a activităților grupului de copii;

 • -  respectă planificarea săptămânală a activităților grupului de copii;

 • -  contribuie la realizarea evaluărilor periodice împreună cu echipa multidisciplinară, consemnarea itemilor îndepliniți de fiecare copil, a obictivelor care se stabilesc trimestrial (sau când este cazul), la stabilirea modalităților adecvate prin care se urmărește stabilirea acestora (a programului personalizat de intervenție și a planului de servicii al copilului și urmărește îndeplinirea obiectivelor acestuia);

 • -  participă la activitățile organizate în cadrul programului de socializare a copiilor;

 • -  participă la cursuri de formare și specializare;

 • -  împărtășește cunoștințele dobândite cu ceilalți colegi;

 • -  răspunde de lucrurile aflate în dotarea centrului (obiectele aflate în inventar);

 • -  declară starea de sănătate proprie la începutul programului și își efectuează analizele medicale periodice și ori de câte ori este necesar, prezentând dovadă în acest sens;

 • -  participă la întâlnirile cu colectivul centrului; se constituie ca prezență activă la întâlnirile cu echipa multidisciplinară;

 • -  organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice cu beneficiarii: desen, pictură, citire, jocuri educative și de divertisment, etc.;

 • -  îndrumă lectura și studiul și ajută la elaborarea lucrărilor cititorilor punând la dispoziția acestora instrumente de informare;

 • -  contribuie la dezvoltarea abilităților sociale de bază/deprinderi de viață: comunicare, comportament social/socializare - integrare în grupuri multiculturale, ale beneficiarilor;

 • -  realizează activități educaționale informale, socio - cultural - sportive pentru recreere și joacă, organizarea evenimentelor sociale și de grup;

 • -  informează beneficiarii centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor personae în cazul incidentelor dintre ei, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul;

 • -  participă la toate cursurile de formare continuă ;

 • -  realizarea de acțiuni instructiv-educative, informativ-formative inițiate în colaborare cu echipa multidisciplinară ;

 • -  evidențează activitățile într-un album, cu poze sau obiectele realizate de către beneficiari;

 • -  desfășoară activități de educație cu grupul de copii, supraveghează servirea mesei și intervine în formarea deprinderilor de alimentație;

 • -  stimulează dezvoltarea psihomotrică a copilului și comportamentul social adecvat;

 • -  creează un climat socio-afectiv pozitiv, stimulativ, atât prin preocupările pentru vestimentația copiilor cât și pentru înfrumusețarea spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • -  participă la acțiunile desfășurate în aer liber;

 • -  contribuie la elaborarea și redactarea planificărilor lunare a activităților grupului de copii;

 • -  respectă planificarea lunară a activităților grupului de copii;

 • -  contribuie la realizarea evaluărilor periodice împreună cu echipa multidisciplinară, consemnarea itemilor îndepliniți de fiecare copil, a obictivelor care se stabilesc trimestrial (sau când este cazul), la stabilirea modalităților adecvate prin care se urmărește stabilirea acestora (a programului personalizat de intervenție și a planului de servicii al copilului și urmărește îndeplinirea obiectivelor acestuia);

 • -  participă la activitățile organizate în cadrul programului de socializare a copiilor.

Psiholog

 • -  participă, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la activități stabilite pentru beneficiari;

 • -  antrenează beneficiarii în activități creative și educative în raport cu vârsta;

 • -  elaborează, completează și ține la zi, fișele de consiliere a beneficiarilor asistați în centru;

 • -  realizează evaluarea psihologică inițială și periodică (trimestrială) a beneficiarilor;

 • - întocmește rapoarte și informează permanent echipa manageriale cu privire la progresul beneficiarilor;

 • -  participă la elaborarea planului personalizat de intervenție;

 • - acordă beneficiarilor consiliere individuală pentru soluționarea unor probleme;

  • -  stabilește, în colaborare cu individualizate pentru beneficiari adecvate pentru realizarea lor;

  • - recomandă metode individuale atenție deosebită și contribuie la evaluare a performanțelor copiilor;

  • -  realizează ședințe de consiliere centru cât și în comunitate);


  membri echipei multidisciplinare obiective și recomandă metode și mijloace didactice


  de lucru cu beneficiarii care au nevoie de o elaborarea instrumentelor de monitorizare și


  individuale și de grup cu beneficiarii (atât în


 • -  prezintă cazurile și soluțiile sugerate echipei de lucru;

 • - ține legătura permanentă cu ceilalți membri ai echipei;

 • - va participa lunar sau de câte ori va fi nevoie la ședințele echipei de lucru și va participa la elaborarea rapoartelor periodice, împreuna cu restul echipei;

 • - va semnala echipei probleme speciale legate de situații deosebite ale familiilor care necesită o intervenție complexă;

 • -  participă la toate activitățile centrului;

 • -  ține o evidență lunară a activităților;

 • -  realizează atât în comunitate cât și în centru ședințe de consiliere pe teme de sănătate, consiliere profesională, consiliere antidrog, consiliere privind fenomenul cerșetoriei;

 • - contribuie la organizarea evenimentelor sociale și culturale;

 • - se implică în proiecte educaționale;

 • -  colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții;

 • -  participă la cursuri de perfecționare;

Kinetoterapeut

 • -    participă, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la activități stabilite pentru beneficiari;

 • -    participă la întocmirea planului individualizat de intervenție;

 • -    realizează evaluarea și reevaluarea copiilor care frecventează centrul;

 • -    utilizează tehnici, exerciții și procedee corecte, conform obiectivelor fixate;

 • -    aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării urmând recomandările personalului de altă specialitate (psiholog, etc.) legate de corectarea și îngrijirea copiilor;

 • -    colaborează cu invitații centrului, schimbă informații și metode de muncă;

 • -    elaborează fișe individuale pentru fiecare copil, cuprinzând situația și evoluția fiecăruia;

 • -    ține, cu acuratețe, evidențele scrise, referitor la copii;

 • -    răspunde de starea și utilizarea aparaturii, a materialelor folosite și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare;

 • -    respectă codul deontologic al profesiei;

 • -    colaborează cu echipa multidisciplinară în scopul elaborării strategiilor de intervenție;

 • -    participă la ședințele de management de caz, contribuind cu idei și sugestii privind programele de terapie;

 • -    este obligat să studieze dosarul fiecărui copil care frecventează centrul, să cunoască istoricul medical și datele privind bilanțul medical, rezultatele anchetelor sociale etc.;

 • -    răspunde de luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor, securitatea vieții copiilor pe timpul cât desfășoară activitatea în Centrul de zi;

 • -    respectă programul de lucru și regulamentul de ordine interioară;

 • -    informează Șeful ierarhic despre problemele majore care privesc copilul (agresivitate, violență verbală, neglijare, etc );

 • -    promovează și întreține relații bune de lucru cu ceilalți colegi;

 • -    supraveghează modul în care copiii servesc masa, asigură organizarea timpului de servire a mesei și îi supraveghează pe ceilalți copii; hranăște copiii care nu se pot hrăni singuri;

 • -    este obligat să cunoască și să respecte întocmai normele PSI și protecția muncii;

 • -    coordonează diferite activități gospodărești și participă cu copiii la diferite lucrări practice;

 • -    urmărește socializarea copiilor și îi însoțește pe aceștia în excursii și tabere.

Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi, îndeplinește orice alte atribuții dispuse prin lege ori prin alte acte normative, dispoziția directorului instituției, ori a șefului ierarhic superior, în limita competențelor profesionale pe care le are.

Răspunde în fața superiorilor ierarhici și a organelor de control pentru îndeplinirea conformă și corectă a tuturor atribuțiilor menționate în Fișa postului;

Folosește datele cu caracter personal ale beneficiarilor doar în interes de serviciu cu respectarea GDPR.

Respectă codul deontologic, oferă discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact;

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, propuneri de achiziții publice etc. și este:

Administrator

Atribuții

Răspunde de toată gestiunea Centrului astfel,:

 • a)

  inventar moale ;

  inventar gospodăresc;

  mijloace fixe ;

  magazia de alimente ;


 • b)

 • c)

 • d)

 • -  răspunde de primirea, păstrarea, evidențierea și eliberarea de bunuri aflate în gestiune;

 • -  recepționează calitativ și cantitativ toate bunurile intrate în Centru, precum și în gestiune ;

 • -  realizează operarea zilnică în Fișele de magazie în vederea evidențierii eliberărilor de produse alimentare din magazia de alimente a centrului;

 • -  participă zilnic la întocmirea meniului pentru ziua în curs ;

 • -  depune în termen listele de alimente la Serviciul Financiar Contabilitate al Direcției de Asistenta Sociala ;

 • -  efectuează la timp analizele medicale periodice obligatorii ;

 • -  întocmește pontajul lunar;

 • -  la părăsirea locului de muncă procedează la deconectarea aparatelor de la sursele de energie electrică sau gaz metan, precum și a instalațiilor de apă ;

 • -  își însușește normele privind protecția muncii, precum și prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu instructajul realizat de Șef birou centru ;

 • -  efectuează la timp a analizele medicale periodice obligatorii și anunță în termen de maxim 48 de ore obținerea certificatului medical ;

 • -  utilizează echipamentul de protecție și de lucru din dotare în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • -  informează conducerea instituției, personal sau prin intermediul Șef birou centru, cu privire la problemele care survin în derularea normală a activităților proprii, cu repercursiuni asupra activității centrului ;

Muncitor calificat bucătar

Atribuții

 • - pregătește micul dejun pentru beneficiari pe baza unui Rețetar;

 • - gătește, porționează (dacă este cazul) și servește masa de prânz pentru beneficiari

 • - urmărește folosirea și funcționarea corectă a utilajelor din dotarea bucătăriei și se preocupă pentru reducerea consumului de energie și gaze naturale;

 • - semnează Fișa zilnică de alimente la finalul zilei, pentru ziua următoare și o predă pentru pregătirea mărfii și eliberarea mărfii în dimineața următoare;

 • - asigură împreună cu personalul de educație, servirea mesei copiilor înscriși la programul de recuperare

 • - asigură spălarea si dezinfectarea veselei după fiecare utilizare;

 • - asigură curățenia și igienizarea corespunzătoare a meselor de lucru, camerelor destinate zarzavatului, cărnii, etc. cât și a holurilor aferente blocului alimentar;

 • - asigură curățenia și igienizarea corespunzătoare în sala de mese și bucătăria;

 • - interzice intrarea sau circulația persoanelor străine în blocul alimentar, excepție făcând personalul angajat;

 • - colaborează la finalul fiecărei săptămâni cu asistență medicală și magazionerul în vederea aprobării meniurilor săptămânale următoare, calitativ și cantitativ conform normelor legale în vigoare;

 • - la terminarea programului verifică să nu rămână în funcțiune guri de gaze, becuri, utilaje în priză, robineți deschiși, încuie toate ușile de acces;

 • - respectă circuitul contabil, colaborând cu magazionerul pentru o bună organizare și funcționare a bucătăriei centrului;

 • - participă activ la activitățile desfășurate în cadrul Centrului, la solicitarea personalului, funcție de timpul liber avut la dispoziție, în perioada programului de lucru;

Infirmieră

Atribuții

 • - răspunde pentru asigurarea igienei în sălile de activități, grupurile sanitare și restul spațiilor anexe din structura Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian;

 • - aduce la cunoștința șefului ierarhic superior informații privind eventualele defecțiuni sau nereguli constatate în cadrul Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Luchian ;

 • - contribuie la asigurarea unui climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere psihic, fizic și emoțional al beneficiarilor Centrul de zi pentru copii si tineri cu nevoi speciale Luchian;

 • - răspunde pentru gestionarea și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie primite, pentru buna desfășurare a activității profesionale la locul de muncă.

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • - bugetul local

 • - bugetul de stat

 • - alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat, Hîrb Elena Diana Director General

întocmit

Mureșan Andreea

Sef Birou Centru de Zi "Luchian"


MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVI CI UL COPIL, FAMI LI E &PERS. CU DIZABILITĂȚI

Str. Daci al

430406, B a i a M a re, R om ani a

Fax: +40 262 211 959

Email: das@baiamare.ro


Anexa nr. 10 la HCL nr.

189/2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI: CENTRUL SOCIAL PENTRU ADULTI CU DIZABILITATI DIN CADRUL CENTRULUI SOCIAL "PHOENIX"

ARTICOLUL 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social de zi: Centrul Social Pentru Adulti Cu Dizabilitati -Centru de Zi, din Cadrul Centrului Social "Phoenix", aprobat de către conducerea Furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, perioada acordării serviciilor, finalizarea serviciilor și monitorizarea post-servicii.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

Serviciul social de zi: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", este înființat prin:

 • a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, nr 465/2009 Privind Aprobarea depunerii spre finanțare și a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul: „Modernizarea și extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilități PHOENIX"

 • b) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, nr 466/2009 Privind studiul de fezabilitate -proiect complex de investiții pentru proiectul pentru proiectul: „Modernizarea și extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilități PHOENIX" Baia Mare.

 • c) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 294/2017 privind modificarea structurii organizatorice a Serviciului Public Asistență Socială

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social de zi: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului

Social "Phoenix", este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003149 , Licența de funcționare seria LF, nr. 0000144 / 28.02.2018, CUI 14728757.

Serviciul social denumit Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului

Social "Phoenix" funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de Furnizorul de servicii sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea consiliului local Baia Mare.

Codul serviciului social, conform HOTĂRÂRII Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, este ales în funcție de categoria de serviciu social și activitățile prestate:

Cod: 8899 CZ-D-I, Centre de zi

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", este de acordare a serviciilor sociale constând în servicii sociale primare (informare, consiliere personală și familială, reprezentare, mediere), servicii sociale specializate - proceduri terapeutice, activități educaționale, de dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, recreaționale, evenimente sociale organizate, servicii de dezvoltare socială - construcția parteneriatelor.

Categoria de beneficiari căreia i se adresează, serviciul social Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix" este formată din persoane adulte cu dizabilități, domiciliate pe raza municipiului Baia Mare, care prezintă o nevoie medicală de recuperare, la recomandarea medicului de recuperare.

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate, cum ar fi: lipsa accesului la servicii de recuperare medicală, insuficiența acestora, caracterul de urgență a accesului la serviciile de recuperare, a beneficiarilor, care sunt nevoiți să aștepte perioade îndelungate, de ordinul lunilor de zile, pentru a accesa serviciile de recuperare medicală alternative.

Conform cadrului legislative în vigoare: Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare și a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Ordinul nr. 82/2019 Anexa 6 la Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități, serviciul social: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix" prin scopul său răspunde nevoii sociale, individuale, familiale și de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, de combatere și prevenire a riscului de excluziune socială și creștere a calității vieții, persoanelor adulte, care prezintă cel puțin o dizabilitate.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL nr. 59/2008 s-a dat în administrarea SPAS imobilul Punct Control Acces Auto (Popota), cu funcțiunea de adăpost de noapte pentru persoanele aflate în stare de risc social, fără locuință, imobil in suprafața de 259 mp, situat pe str. Jandarmeriei nr. 1.

Prin HCL nr. 203/2009 s-a modificat denumirea străzii Jandarmeriei in strada Grănicerilor.

Prin HCL 211/2009 se modifica funcțiunea imobilului Punct Control Acces Auto (Popota), din adăpost de noapte în centru social pentru persoane cu dizabilități PHOENIX, în vederea derulării unui proiect realizabil prin fonduri structurale.

Prin HCL nr. 465/2009 s-a aprobat depunerea spre finanțare a proiectului „Modernizarea și extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilități PHOENIX”, finanțat prin POR Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1.

Centrul s-a dat în folosință in anul 2015. 5

Prin HCL 294/2017 s-a modificat structura organizatorică a SPAS în sensul că au fost create în cadrul Centrului Social PHOENIX două structuri respectiv Centrul Social pentru Copii cu Dizabilități și Centrul Social pentru Adulți cu Dizabilități.

Capacitatea Centrului Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social “Phoenix este de 40 de beneficiari

De asemenea. Serviciul social Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul

Centrului Social "Phoenix", funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistență Socială (DAS);

 • - Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările ulterioare,

-Legea nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu dizabilități.

-Ordinul nr. 82/2019 Anexa 6 la Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități -Licență de Funcționare a Serviciului Social: Centrul Social Pentru Adulți cu Dizabilități, seria LF nr. 0000144

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către Centrul Social

pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", sunt următoarele:

 • a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilități);

 • b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • o) realizarea si dezvoltarea parteneriatelor, intre Centru prin , Organizme Private Autorizate (ONG-uri) spitale, cabinetele medicilor de familie, structuri ale economiei sociale, unitati școlare si alti actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din cadrul Centrului Social "Phoenix":

Beneficiari direcți:

Persoane adulte cu dizabilități, sau care prezintă o necesitate de recuperare medicală, la recomandarea medicului de recuperare.

Beneficiari indirecți:

 • a) aparținătorii persoanelor adulte cu dizabilități, beneficiare a serviciului social,

 • b) familii aflate în situații de risc social,

 • c) familii aparținătoare grupurilor vulnerabile,

 • d) membrii ai comunității.

(2) Condițiile de accesare a serviciilor sociale specializate furnizate de " Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", sunt următoarele:

 • a) -copie act de identitate beneficiar și aparținători (după caz); să aibă domiciliul legal în Municipiul Baia Mare pentru accesarea gratuită a serviciilor;

 • - copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap (după caz);

 • - fișă de recomandare a recuperării medicale, de la medicului specialist de recuperare,

-fișă sintetică de la medical de familie;

 • - adeverințe de venit ale tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresă cu beneficiarul

 • b) - decizia de admitere/respingere a beneficiarului la serviciile sociale aparține echipei pluridisciplinare a serviciului.

 • c) - echipa centrului analizează fiecare dosar și stabilește un plan de asistență și îngrijire, în baza căruia se încheie un contract de furnizare a serviciilor socilale.

-încheierea contractului de furnizare a serviciilor sociale între beneficiar/aparținători și personalul Serviciului /Furnizorului de servicii sociale, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale, este cel aprobat prin ORDINUL Nr. 73 din 17 februarie 2005.

 • d) - stabilirea unei contribuții a beneficiarului se aplică persoanelor cu domiciliul în afara ariei Municipiului Baia Mare. Această contribuție poate reveni, după caz, beneficiarului/aparținătorilor sau Unității Administrative Teritoriale în care beneficiarul își are domiciliul legal. Contribuția se stabiliște conform calculului cost/serviciu/beneficiar.

 • e) - admiterea se face în limita locurilor disponibile, fără depășirea capacității maxime a centrului. (în situația serviciilor specializate de recuperare medicală)

 • f) - capacitatea maximă a centrului este de 80 de beneficiari, din care 40 de persoane sunt beneficiare de servicii sociale primare si 40 de persoane beneficiază de servicii sociale de specialitate si de recuperare medicala.

 • (3) Serviciile furnizate încetează in următoarele condiții:

- la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale;

la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal;

când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale și a Regulamentului de Ordine Interioară;

Contractul este încheiat între beneficiar/familie/reprezentant legal și Centrul Phoenix, în care este stipulată perioada de acordare a serviciilor.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență și starea de sănătate, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, dacă au domiciliul legal în altă Unitate Administrativ Teritorială decât Municipiul Baia Mare, și dacă Unitatea Administrativ Teritorială în care domiciliează nu își asuma plata serviciilor stabilită prin calculul cost/serviciu/beneficiar, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament, a regulamentului de ordine internă, și a clauzelor prevăzute în contractual de furnizare a serviciilor.

ARTICOLUL?

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social: Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

• reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară

• furnizarea serviciilor în interesul beneficiarilor în baza unui contract încheiat

cu acesta/ familia/ reprezentanții legali

 • •  furnizarea serviciilor cu titlu temporar

 • •  întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale

 • •  organizarea de activități de socializare în vederea integrării sociale a beneficiarilor

 • •  dezvoltarea de parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii

 • •  respectarea cartei drepturilor beneficiarilor

 • •  respectarea codului deontologic al Centrului;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •  asistență socială

 • •  îngrijire în timpul zilei

 • •  activități educaționale

 • •  activități ocupaționale

 • •  deprinderi de viata independenta

 • •  proceduri terapeutice (kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie, balneoterapie,logopdie, psihologie, termoterapie, ergoterapie)

 • •  servicii de igienă

 • •  servicii de informare

 • •  consiliere perosnală, familială și de grup

 • •  evenimente cu caracter informativ, consiliere și social.

 • •  elaborarea de rapoarte de activitate anuale;

Serviciile sociale acordate în cadrul centrului se împart după cum urmează

 • •  servicii sociale primare

 • •  servicii sociale specializate

Serviciile sociale primare constau în

• informare

 • •  consiliere personală și familială

 • •  mediere

 • •  igienizare

 • •  consiliere de grup pentru beneficiari și familiile/reprezentanții legali ai acestora Serviciile sociale specializate constau în:

 • •  hidroterapie

 • •  termoterapie

 • •  balneoterapie

 • •  fizioterapie

 • •  kinetoterapie

 • •  logopedie


psihoterapie

activități educative

activități ocupaționale

alte activități sociale

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii;

respectarea dreptului la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale;

 • •  respectarea dreptului la autodeterminare prin implicarea directă în luarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă;

 • •  respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume;

• asigurarea continuității serviciilor sociale și medicale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale Instituției;

• dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale;

 • •  dreptul la noninterferență respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor;

 • •  respectarea dreptului la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor;

 • •  dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral;

 • •  dreptul de a beneficia de servicii corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Instituție și beneficiar;

 • •  dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care le acordă servicii sociale;

 • •  dreptul de a beneficia de servicii sociale permanent, prin înlocuirea personalului în perioada de concediu, în limita posibilităților;

 • •  dreptul de a fi consultați cu privire la programul de intervenție, de a renunța la serviciile de natură socială stabilite inițial în baza unei reevaluări și de a solicita altele care se impun;

 • •  dreptul de a beneficia de terapie ocupațională pe timpul desfășurării programului;

 • •  dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra infecțiilor;

 • •  dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății precum și asistență de specialitate pentru cei care au dificultăți de autoîngrijire;

 • •  dreptul la sprijin și asistență a părințior/aparținătorilor legali a copiilor pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;

 • •  sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de support;

 • •  dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale;

c) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități

• •


elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

beneficiarii serviilor complectează un chestionar de măsurare a gradului de satisfacție față de serviciile furnizate.;

beneficiarii au la dispoziție posibilitatea întocmirii unor sugestii de îmbunătățire a serviciilor și de reclamare a constatării unor neregului;

Existența unei procedure de soluționare a sugestiilor și reclamațiilor venite din partea beneficiarilor;

monitorizarea stării beneficiarilor, post servicii;

respectarea standardelor minime obligatorii, în vigoare, pentru centrele de z ice oferă servicii în comunitate persoanelor cu handicap;

 • d) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

• utilizarea de către întreg personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor material și financiare ;

 • •  instruirea personalului serviciilor privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • •  facilitarea accesului resursei umane la formarea profesională continua, prin accesarea unor cursuri de formare și perfecționare a persoanei adulte ;

 • •  folosirea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia

 • •  activitățile/serviciile și terapiile de integrare/reintegrare socială sunt planificate, coordonate și realizate de personal calificat.

 • •  centrul poate angaja personal de specialitate, poate achiziționa serviciile specialiștilor și, pentru unele activități poate încheia contracte de voluntariat.

 • •  toate spațiile centrului sunt curate, sigure, confortabile și adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite și încuraja mobilitatea și autonomia beneficiarilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul Social pentru Adulti cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social "Phoenix", funcționează cu un număr de 12 persoane,

 • a) personal de conducere: 1 sef serviciu, 1 coordonator centru;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; 9 persoane de specialitate:

1 psiholog.

1 ergoterapeut;

1 kinetoterapeut;

1 asistent medical balneo-fizioterapie;

V2 asistent social;

1/2 logoped; (cu contract de prestări servicii) V2 îngrijitor;

 • d) voluntari: 2 persoane.

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal se aproba prin hotarire a conducerii furnizorului de servicii sociale, care este Direcția de Asistenta Sociala.

 • (2) încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire si asistență repectând Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere este:

 • a) șef serviciu

 • b) șef birou/coordonator personal de specialitate,

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • •  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor

legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

• întocmește raportul anual de activitate;

 • •  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați! centrului;

 • •  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • •  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la

îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

• organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •  reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • •  asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •  întocmește propunerea proiectului bugetar propriu al serviciului;

 • •  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • •  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

(1) Personalul de specialitate este:

 • •  asistent social (263501);

 • •  asistent medical balneofizioterapie (325909);

 • •  kinetoterapeut (226405);

 • •  psiholog (263411);

 • •  psiholog în specialitatea psihoterapie (263403)

 • •  terapeut ocupațional (263419).

 • •   îngrijitor (531101)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • •  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • •  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • •  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • •  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • •  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • •  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • •  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Asistentul social are următoarele atribuții specifice:


întocmirea planului individualizat de asistență și îngrijire cu echipa pluridisciplinară, pentru fiecare solicitant;

preluarea cererilor și întocmirea dosarelor persoanelor beneficiare ale serviciilor centrului;

analizarea fiecărui dosar de către echipa centrului și încheierea unui proces verbal privind admiterea sau respingerea dosarului; dacă este cazul îndrumarea spre alți furnizori de servicii de care solicitantul ar trebui să beneficieze ;

încheierea contractului de servicii sociale primare și/sau specializate cu beneficiarul/ familia/ reprezentantul legal;

întocmirea planului personalizat de intervenție elaborat de echipa pluridisciplinară, în funcție de nevoile și particularitățile fiecăruia, plan reactualizat periodic ;

informare și consiliere socială ;

respectă normele de protecție a muncii și P.S. I în cadrul centrului;

identificarea nevoilor asistaților și evaluarea acestora;

participă activ la munca de echipă în vederea soluționării cazurilor ;

 • •  realizează și reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii centrului și face demersuri pentru clarificarea situației acestora;

 • •  aduce la cunoștința beneficiarului, în concordanță cu nivelul lui de înțelegere și cu gradul de dizabilitate/handicap, precum și a modalităților de aplicare propuse;

 • •  se informează permanent, participă activ la întâlnirile de perfecționare organizate ,conferințe, întâlniri de lucru ;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.


Ergoterapeutul are următoarele atribuții specifice stimularea încrederii în sine și în ceilalți a beneficiarilor pentru o cât mai normală dezvoltare a personalității lor și pentru evitarea degradării acesteia;

amenajarea unor condiții de muncă ergonomice și realizarea unor programe de mișcări dirijate;

buna cooperare dintre medic, ergoterapeut și pacient cât și o bună corelare între recuperarea medicală și cea profesională;

diagnoza și prognoza evoluției ulterioare a capacităților subiectului;

reintegrarea cât mai rapidă și eficientă a beneficiarilor în viața socio-profesională;

înlăturarea, prin reabilitarea imaginii de sine, a stării de dependență creată de întâmpinarea unor dificultăți de relaționare și acțiune

să aibă mult tact în stabilirea relațiilor cât și o atitudine imparțială și stimulantă în raport cu beneficiarii;

să evite atitudinea autoritară față de beneficiari, să nu tolereze subminarea autorității sale;

să găsească modalități de a evita apariția scepticismului și pesimismului în rândul beneficiarilor;

să demonstreze unele calități artistice (pentru a insufla pacienților dorința de a crea și ei obiecte ce vor putea fi apreciate);

să aibă o bună pregătire tehnică pentru a stimula aptitudinile și gândirea tehnică, pentru a dezvolta dexteritatea manuală, abilitățile motrice, simțul tactil;

să aibă interes pentru soluții și idei noi, să aibă răbdare, îndemânare, ingeniozitate;

să știe să dozeze durata ședințelor de lucru în funcție de indicațiile medicului, de sensibilitatea subiectului la oboseală, de factorul motivație și de vârsta beneficiarului; să știe să dozeze dificultatea muncii în funcție de deficiența de remediat, starea psihică a beneficiarului și pregătirea sa profesională;

să supravegheze în permanență toți beneficiarii, urmărind poziția în care aceștia lucrează și corectând-o dacă este cazul;

să nu caute să-și impună punctul de vedere în alegerea unei activități și nici tehnica de lucru atunci când este vorba de afecțiunile psihice, lăsând opțiunea la alegerea pacientului în măsura posibilităților;

să permită corelarea activităților ergoterapeutice cu celelalte forme de terapie (kinetoterapie, psihoterapie etc.);

îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.


Asistent medical balneofizioterapie are următoarele atribuții specifice participă la întocmirea planului personalizat de intervenție pentru fiecare beneficiar ; participă la ședințele de management de caz, contibuind cu idei și sugestii privind programele de terapie, sesizând nevoile și progresele fiecărui beneficiar ;

va colabora cu restul echipei multidisciplinare pentru a se realiza obiectivele propuse pentru fiecare beneficiar;

este obilgat să studieze dosarul fiecărui beneficiar din centru, să cunoască istoricul medical din datele privind bilanțul medical, rezultatele anchetelor sociale, etc ;

răspunde de luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor, securitatea beneficiarilor pe parcusul desfășurării activităților în cadrul Centrului ;

întreține o relație de ajutorare și sprijinire a beneficiarilor, astfel încât să se poată conlucra cu ei, formându-le încredere în forțele proprii și stima de sine ;

urmărește dezvoltarea abilităților beneficiarilor ;

concepe împreună cu psihologul, programe de lucru care să folosească abilitățile beneficiarilor;

să țină, cu acuratețe, evidențe zilnice, referitor la beneficiari și să întocmească rapoarte

să sprijine și să participe la realizarea programelor de stimulare stabilite de logoped, psiholog, kinetoterapeut;

supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice ;

supraveghează și înregistrează, în permanență, datele despre starea beneficiarilor și informează asupra modificărilor intervenite ;

respectă prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament;

informează și intruiește beneficiarul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea ;

aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei probe ;

manifestă, permanent, o atitudine plină de solicitudine față de beneficiar ;

consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate beneficiarului;

ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de statistică;

utilizează și păstrează, în bune condiții, aparatura din dotare ;

pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile ;

se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice ;

acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul ;

poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • •  respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

 • •  respectă și apară drepturile pacientului ;


se preocupă, în permanență, de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă , conform cerințelor postului ;

respectă reglementările normelor de ordine interioară ;

respectă normele de protecție a muncii:

să informeze imediat șeful ierarhic despre problemele majore care privesc beneficiarul ;

asigură buna întreținere a mobilierului și a echipamentului din sălile în care își desfășoară activitatea;

să promoveze și să întrețină relații bune cu ceilalți colegi de muncă ;

este obligat să cunoască și să respecte întocmai normele PSI și protecția muncii;

participă la ședințe de supervizare;

preluarea de activitati administrative desemnate, in cadrul Centrului ;

îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.


Kinetoterapeutul are următoarele atribuții specifice participă la întocmirea planului individualizat de intervenție ;

realizează evaluarea și reevaluarea beneficiarilor ;

utilizează tehnici, exerciții și procedee corecte , conform obiectivelor fixate ;

aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării urmând recomandările personalului de alte specialități (medic de specialitate, etc.) ;

colaborează cu invitații centrului, schimbă informații și metode de muncă ;

elaborează fișe individuale pentru fiecare beneficiar, cuprinzând situația și evoluția acestora ;

ține cu acuratețe evidențele scrise, referitor la beneficiari ;

execută activități de curățenie (la nevoie) în clădire și contribuie la întreținerea unui standard ridicat de igienă în instituție ;

răspunde de starea și utilizarea aparaturii, a materialelor folosite și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare;

respectă codul deontologic al profesiei;

se implică în perfecționarea continuă a activității de recuperare kinetică;

colaborează cu echipa multidisciplinară în scopul elaborării strategiilor de intervenție;

participă la ședințele de management de caz, contribuind cu idei și sugestii privind programele de terapie ;

este obligat să studieze dosarul fiecărui beneficiar din centru , să cunoască istoricul medical și datele privind bilanțul medical, rezultatele anchetelor sociale etc.;

răspunde de luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor, securitatea vieții beneficiarilor pe timpul cât își desfășoară activitatea în Centru ;

evaluează și reevaluează, în timp, progresele făcute de pacient; adaptează planul de

tratament în funcție de evoluția pacientului;

respectă programul de lucru și regulamentul de ordine interioară ;

informează, imediat, șeful ierarhic despre problemele majore care privesc beneficiarul (agresivitate, violență verbală, neglijare, etc ) ;

promovează și întreține relații bune de lucru cu ceilalți colegi;

• •


supraveghează modul în care care beneficiarii se deplasează prin centru și curtea aferentă, ajută la transportul beneficiarilor care nu se pot deplasa singuri;

este obligat să cunoască și să respecte întocmai normele PSI și protecția muncii;

coordonează diferite activități gospodărești și participă cu beneficiarii la diferite lucrări practice ;

urmărește socializarea

beneficiarilor, însoțește beneficiarii in plimbările organizate


(dacă este cazul) ;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului;

 • •  răspunde în fața superiorilor ierarhici și a organelor de control pentru îndeplinirea conformă și corectă a tuturor atribuțiilor menționate în Fișa postului ;

• managementul calității: îndeplinește atribuții privind implementarea și funcționarea sistemului de management al calității în vederea îmbunătățirii satisfacției beneficiarilor DAS, cu respectarea

prevederilor aplicabile din Standardul de referință 1509001:2008 și a legislației în vigoare.

Psihologul are următoarele atribuții specifice

• desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnosticare, consiliere individuală și de grup și terapie individuală și de grup beneficiarilor din centru;

• efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identifica ariile de dezvoltare deficitare in vederea demarării activitatii de recuperare;

 • •  desfășoară activități de terapie individuală în vederea ameliorării deficiențelor de natură atenționată, mnezică, senzorio-perceptivă, cognitivă, emoțională și comportamentală;

 • •  realizează evaluarea psihologică inițială și periodică (trimestrială) a beneficiarilor centrului;

• întocmește Fișa de observații psihologice beneficiarilor din cadrul centrului, în vederea recomandărilor și controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în cadrul procesului de recuperare;

 • •  participă la elaborarea planului de intervenție personalizat și acordă beneficiarilor consiliere individuală pentru soluționarea unor probleme ;

 • •  relaționează cu familia și persoanele de referință pentru beneficiari, prin implicarea lor în realizarea obiectivelor stabilite în programele de intervenție;

 • •  ține o evidență lunară a activităților realizate;

stabilește obiective individualizate pentru beneficiari și recomandă metode și mijloace adecvate pentru realizarea lor;

 • •  semnalează probleme speciale legate de situații deosebite ale familiilor care necesită o intervenție complexă;

 • •  evaluează și acordă consiliere beneficiarilor altor centre DAS la solicitarea șefului de serviciu sau a directorului general;

 • •  asigură colaborarea cu compartimentele din structura instituției în vederea corelării cu rezultate pozitive a legislației de specialitate în vigoare ;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții dispuse prin lege ori prin alte acte normative, dispoziția directorului instituției, ori a șefului ierarhic superior;

 • •  răspunde pentru modalitatea de utilizare a metodologiei și instrumentelor de lucru în activitatea de resurse umane, precum și de respectarea sistemului de management al calității ISO 9001 - 2008 ;

 • •  răspunde în fața superiorilor ierarhici și a organelor de control pentru îndeplinirea conformă și corectă a tuturor atribuțiilor menționate în Fișa postului;

 • •  respectă codul deontologic, oferă discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact.


îngrijitorul are următoarele atribuții specifice: asigură starea de igienă în spațiile în, care copiii și alte categorii de beneficiari își desfășoară activitatea.

însoțește copiii și alte categorii de beneficiari în cadrul clădirii destinate desfășurării activităților recuperatorii.

respectă și se conformează oricăror altor observații, indicații, solicitări coordonatorului Centrului anunță administratorul Centrului despre lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare sau consumabilelor de la grupurile sanitare;

ale


anunță administratorul din Centru privind eventualele defecțiuni sau proasta funcționare a instalațiilor igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din Centru;

asigură, alături de tot personalul din Centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea beneficiarilor centrului, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare

respectă normele de protecție a muncii și P.S. I în cadrul centrului;

își desfășoară activitatea în mod responsabil;

va respecta comportamentul etic față de beneficiarii centrului, aparținători și față de personalul centrului;

poartă echipamentul de protecție stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

colaborează cu tot personalul centrului, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru;

• îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.

ARTICOLUL 11 Finanțarea centrului

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • - bugetul local;

 • - bugetul de stat;

 • - donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • - fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • - alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Hîrb Elena Diana

Director General întocmit,

Volfart Florin

Coordonator personal de specialitate


MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIADE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIULCOPIL,FAMILIE&PERS.CU DIZABILITĂȚI

Str.Dacial                          Fax: +40 262 211 959

430406, Bai a Mare, România          Email: dag@baiamare.ro

Anexa nr. 11 la HCL nr. 189/2020

Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului social de zi: Centrul Social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social “PHOENIX”

ARTICOLUL 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul Social PHOENIX", aprobat de către conducerea Furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, perioada acordării serviciilor, finalizarea serviciilor și monitorizarea post-servicii.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

Serviciul social de zi: Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX este înființat prin:

 • a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, nr 465/2009 Privind Aprobarea depunerii spre finanțare și a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul: „Modernizarea și extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilități PHOENIX”

 • b) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, nr 466/2009 Privind studiul de fezabilitate -proiect complex de investiții pentru proiectul pentru proiectul: „Modernizarea și extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilități PHOENIX” Baia Mare.

 • c) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 294/2017 privind modificarea structurii organizatorice a Serviciului Public Asistență Socială

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social " Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX ", este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform

Certificatului de acreditare seria AF nr.003149, Licența de funcționare seria LF nr. 000300/21.09.2017, CUI 14728757.

Serviciul social denumit “Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX funcționează ca structură fără personalitate juridică, administrat de Furnizorul de servicii sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea consiliului local Baia Mare.

Codurile serviciului social, conform HOTĂRÂRII Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, este ales în funcție de categoria de serviciu social și activitățile prestate:

Cod: 8891CZ-C III, Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX este de acordare a serviciilor sociale constând în servicii sociale primare (informare, consiliere personală și familială, reprezentare, mediere), servicii sociale specializate - proceduri terapeutice, activități educaționale, de dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, recreaționale, evenimente sociale organizate, servicii de dezvoltare socială - construcția parteneriatelor.

Categoria de beneficiari căreia i se adresează, serviciul “Centrul Social Phoenix” este formată din copii proveniți din familiile domiciliate pe raza municipiului Baia Mare, și care prezintă o nevoie medicală de recuperare, la recomandarea medicului de recuperare.

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate, cum ar fi: lipsa accesului la servicii de recuperare medicală, insuficiența acestora, caracterul de urgență a accesului beneficiarilor copii, la serviciile de recuperare, care sunt nevoiți să aștepte perioade îndelungate, de ordinul lunilor de zile, pentru a accesa serviciile de recuperare medicală alternative.

Conform cadrului legislative în vigoare: Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare și a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, serviciul “Centrul Social Phoenix” prin scopul său răspunde nevoii sociale, individuale, familiale și de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, de combatere și prevenire a riscului de excluziune socială și creștere a calității vieții, copiilor care prezintă cel puțin o dizabilitate.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL nr. 59/2008 s-a dat în administrarea SPAS imobilul Punct Control Acces Auto (Popota), cu funcțiunea de adăpost de noapte pentru persoanele aflate în stare de risc social, fără locuință, imobil in suprafața de 259 mp, situat pe str. Jandarmeriei nr. 1.

Prin HCL nr. 203/2009 s-a modificat denumirea străzii Jandarmeriei in strada Grănicerilor.

Prin HCL 211/2009 se modifica funcțiunea imobilului Punct Control Acces Auto (Popota), din adăpost de noapte în centru social pentru persoane cu dizabilități PHOENIX, în vederea derulării unui proiect realizabil prin fonduri structurale.

Prin HCL nr. 465/2009 s-a aprobat depunerea spre finanțare a proiectului „Modernizarea și extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilități PHOENIX”, finanțat prin POR Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1.

Centrul s-a dat în folosință in anul 2015.

Prin HCL 294/2017 s-a modificat structura organizatorică a SPAS în sensul că au fost create în cadrul Centrului Social PHOENIX două structuri respectiv Centrul Social pentru Copii cu Dizabilități și Centrul Social pentru Adulți cu Dizabilități.

Capacitatea Centrului Social pentru Copii cu Dizabilitati din Cadrul Centrului Social “Phoenix este de 40 de beneficiari.

De asemenea, Serviciul social Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistență Socială (DAS);

 • - Contractul de finantare nr 2170/29.08.2011

 • - Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările ulterioare,

 • - Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

-Legea nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu dizabilități,

-ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

-Licență de Funcționare a Serviciului Social Pentru Copii Cu Dizabilități-Centrul Social PHOENIX, seria

LF nr. 000300

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX sunt următoarele:

 • a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei

vârstnice/persoanei cu dizabilități);

 • b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu ;

 • g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu

care se pot confrunta la un moment dat;

 • o) realizarea si dezvoltarea parteneriatelor, intre Centru prin Direcția de Asistenta Sociala, Organizme Private Autorizate (ONG-uri) spitale, cabinetele medicilor de familie, structuri ale economiei sociale, unitati scolare si alti actori sociali cointeresati.

ARTICOLUL 6

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX:

Beneficiari direcți:

Copii cu dizabilități, sau care prezintă o necesitate de recuperare medicală, la recomandarea medicului de recuperare.

Beneficiari indirecți:

 • a) familiile copiilor beneficiari ai serviciului

 • b) familii aflate în situații de risc social

 • c)  familii aparținătoare grupurilor vulnerabile,

 • d) membrii ai comunitatii.

Capacitatea de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu caracter primar si de specialitate :

40 de copii/zi pot beneficia de serviciile sociale primare, de specialitate si de recuperare medicala.

Obs. Centrul Social Phoenix, mai furnizeaza servicii sociale cu caracter primar si de specialitate si pentru persoanele adulte cu dizabilitati, personalul Centrului fiind impartit conform Organigramei si a Statului de functii, cu responsabilitati in furnizarea serviciilor destinate copiilor cu dizabilitati si responsabilitati destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.

 • (2) Condițiile de accesare a serviciilor sociale specializate furnizate de Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX sunt următoarele:

 • a) -copie act de identitate beneficiar și aparținători (după caz); să aibă domiciliul legal în Municipiul Baia Mare pentru accesarea gratuită a serviciilor;

- copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap (după caz);

- fișă de recomandare a recuperării medicale, de la medicului specialist de recuperare;

-fișă sintetică de la medical de familie;

- adeverințe de venit ale tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresă cu beneficiarul

 • b) - decizia de admitere/respingere a beneficiarului la serviciile sociale aparține echipei pluridisciplinare a serviciului.

 • c) - echipa centrului analizează fiecare dosar și stabilește un plan de asistență și îngrijire, în baza căruia se încheie un contract de furnizare a serviciilor socilale.

-încheierea contractului de furnizare a serviciilor sociale între beneficiar/aparținători și personalul Serviciului /Furnizorului de servicii sociale, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale, este cel aprobat prin

ORDINUL Nr. 73 din 17 februarie 2005.

 • d) - stabilirea unei contribuții a beneficiarului se aplică persoanelor cu domiciliul în afara ariei Municipiului Baia Mare. Această contribuție poate reveni, după caz, beneficiarului/aparținătorilor sau Unității Administrative Teritoriale în care beneficiarul își are domiciliul legal. Contribuția se stabiliște conform calculului cost/serviciu/beneficiar.

 • e) - admiterea se face în limita locurilor disponibile, fără depășirea capacității maxime a centrului. (în situația serviciilor specializate de recuperare medicală).

 • (3) Serviciile furnizate incetează in următoarele condiții:

 • -   la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • -   când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale;

 • -   la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal;

 • -   când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale și a Regulamentului de Ordine Interioară;

Contractul este încheiat între beneficiar/familie/reprezentant legal și Centrul Phoenix, în care este stipulată perioada de acordare a serviciilor.

 • (4) Copiii beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul

Centrului Social PHOENIX au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile

care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență și starea de sănătate, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, dacă au domiciliul legal în altă Unitate Administrativ Teritorială decât Municipiul Baia Mare, și dacă Unitatea Administrativ Teritorială în care domiciliează nu își asuma plata serviciilor stabilită prin calculul cost/serviciu/beneficiar, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament, a regulamentului de ordine internă, și a clauzelor prevăzute în contractual de furnizare a serviciilor.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului

Social PHOENIX sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • •   reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • •   furnizarea serviciilor în interesul beneficiarilor în baza unui contract încheiat cu acesta/ familia/ reprezentanții legali.

 • •   furnizarea serviciilor cu titlu temporar

 • •   întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale

 • •   organizarea de activități de socializare în vederea integrării sociale a beneficiarilor

 • •   dezvoltarea de parteneriate și colaborari cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii

 • •   respectarea cartei drepturilor beneficiarilor

 • •   respectarea codului deontologic al Centrului;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •   asistență socială

 • •   îngrijire în timpul zilei

 • •   activități educaționale

 • •   activități ocupaționale

 • •   deprinderi de viata independenta

 • •   proceduri terapeutice (kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie, balneoterapie,logopdie, psihologie, termoterapie, ergoterapie)

 • •   servicii de igienă

 • •   servicii de informare

 • •   consiliere perosnală, familială și de grup

 • •   evenimente cu caracter informativ, consiliere și social.

 • •   elaborarea de rapoarte de activitate anuale;

Serviciile sociale acordate în cadrul centrului se împart după cum urmează:

 • •   servicii sociale primare

 • •   servicii sociale specializate

Serviciile sociale primare constau în:

 • •   informare

 • •   consiliere personală și familială

 • •  mediere

 • •   igienizare

 • •   consiliere de grup pentru beneficiari și familiile/reprezentanții legali ai acestora

Serviciile sociale specializate constau în:

 • •   hidroterapie

 • •  termoterapie

 • •   balneoterapie

 • •   fizioterapie

 • •   kinetoterapie

 • •  logopedie

 • •   psihoterapie

 • •   activități educative

 • •   activități ocupaționale

 • •   alte activități sociale

 • •   c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •   respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase,

deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

 • •   respectarea dreptului la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale

 • •   respectarea dreptului la autodeterminare prin implicarea directă în luarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.

 • •   respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

 • •   asigurarea continuității serviciilor sociale și medicale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale Institutiei.

 • •   dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.

 • •   dreptul la noninterferență respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

 • •   respectarea dreptului la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor

 • •   dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

 • •   dreptul de a beneficia de servicii corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Institutie și beneficiar.

 • •   dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care le acordă servicii sociale.

 • •   dreptul de a beneficia de servicii sociale permanent, prin înlocuirea personalului în perioada de concediu, în limita posibilităților

 • •   dreptul de a fi consultați cu privire la programul de intervenție, de a renunța la serviciile de natură socială stabilite inițial în baza unei reevaluări și de a solicita altele care se impun.

 • •   dreptul de a beneficia de terapie ocupațională pe timpul desfășurării programului.

 • •   dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra infecțiilor.

 • •   dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății precum și asistență de specialitate pentru cei care au dificultăți de autoîngrijire.

 • •   dreptul la sprijin și asistență a părințior/aparținătorilor legali a copiilor pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora

 • •   sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de suport

 • •   dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale

 • c) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • •   elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • •   realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • •   beneficiarii serviilor complectează un chestionar de măsurare a gradului de satisfacție față de serviciile furnizate.;

 • •   beneficiarii au la dispoziție posibilitatea întocmirii unor sugestii de îmbunătățire a serviciilor și de reclamare a constatării unor neregului;

 • •   Existența unei procedure de soluționare a sugestiilor și reclamațiilor venite din partea beneficiarilor;

 • •   monitorizarea stării beneficiarilor, post servicii;

 • •   respectarea standardelor minime obligatorii, în vigoare, pentru centrele de zi ce oferă servicii în comunitate persoanelor cu handicap;

 • d)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea

următoarelor activități:

 • •   utilizarea de către întreg personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor material și financiare ;

 • •   instruirea personalului serviciilor privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • •   facilitarea accesului resursei umane la formarea profesională continua, prin accesarea unor cursuri de formare și perfecționare a persoanei adulte ;

 • •   folosirea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia

 • •   activitățile/serviciile și terapiile de integrare/reintegrare socială sunt planificate, coordonate și realizate de personal calificat.

 • •   centrul poate angaja personal de specialitate, poate achiziționa serviciile specialiștilor și, pentru unele activități poate încheia contracte de voluntariat.

 • •   toate spațiile centrului sunt curate, sigure, confortabile și adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite și încuraja mobilitatea și autonomia beneficiarilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul social pentru Copii cu Dizabilități din cadul Centrului Social PHOENIX funcționează cu un număr de 12 persoane,

 • a) personal de conducere: 1 sef serviciu, 1 coordonator centru;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; 9 persoane de specialitate:

1 psiholog,

1 ergoterapeut;

1 kinetoterapeuti;

1 asistent medical balneo-fizioterapie;

% asistent social;

% logoped; (cu contract de prestari servicii)

% ingrijitor;

 • d) voluntari: 2 persoane.

Structura organiztorica, numarul de posturi si categoriile de personal se aproba prin hotarire a conducerii furnizorului de servicii sociale, care este Direcția de Asistenta Sociala.

 • (2) Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire si asistență repectând Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

Personalul de conducere este:

 • a) șef serviciu;

 • b) coordonator personal de specialitate;

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • •   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor

legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •   elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •   colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •   întocmește raportul anual de activitate;

 • •   asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • •   propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •   desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •   ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • •   răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la

îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •   organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •   reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • •   asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •   întocmește propunerea proiectului bugetar propriu al serviciului;

 • •   asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •   asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • •   alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • •   asistent social (263501);

 • •   asistent medical balneofizioterapie (325909);

 • •   kinetoterapeut (226405);

 • •   psiholog (263411);

 • •   psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

 • •  terapeut ocupațional (263419).

 • •   Ingrijitor (531101)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • •   asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • •   colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • •   monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • •   sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • •   întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • •   face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • •   alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Asistentul social are următoarele atribuții specifice:

 • •   întocmirea planului individualizat de asistență și îngrijire cu echipa pluridisciplinară, pentru fiecare solicitant;

 • •   preluarea cererilor și întocmirea dosarelor persoanelor beneficiare ale serviciilor centrului;

 • •   analizarea fiecărui dosar de către echipa centrului și încheierea unui proces verbal privind admiterea sau respingerea dosarului; dacă este cazul îndrumarea spre alți

furnizori de servicii de care solicitantul ar trebui să beneficieze ;

 • •   încheierea contractului de servicii sociale primare și/sau specializate cu beneficiarul/ familia/ reprezentantul legal;

 • •   întocmirea planului personalizat de interventie elaborat de echipa pluridisciplinară, în funcție de nevoile și particularitățile fiecăruia, plan reactualizat periodic ;

 • •   informare și consiliere socială ;

 • •   respectă normele de protecție a muncii și P.S. I în cadrul centrului;

 • •   identificarea nevoilor asistaților și evaluarea acestora;

 • •   participă activ la munca de echipă în vederea soluționării cazurilor ;

 • •   realizează și reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii centrului și face demersuri pentru clarificarea situației acestora;

 • •   aduce la cunoștința beneficiarului, în concordanță cu nivelul lui de înțelegere și cu gradul de dizabilitate/handicap, precum și a modalităților de aplicare propuse;

 • •   se informează permanent, participă activ la întâlnirile de perfecționare organizate ,conferințe, întâlniri de lucru ;

 • •   îndeplineste orice alte atributii ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.

Ergoterapeutul are următoarele atribuții specifice:

 • •   stimularea încrederii în sine și în ceilalți a beneficiarilor pentru o cât mai normală dezvoltare a personalității lor și pentru evitarea degradării acesteia;

 • •   amenajarea unor condiții de muncă ergonomice și realizarea unor programe de mișcări dirijate;

 • •   buna cooperare dintre medic, ergoterapeut și pacient cât și o bună corelare între recuperarea medicală și cea profesională;

 • •   diagnoza și prognoza evoluției ulterioare a capacităților subiectului;

 • •   reintegrarea cât mai rapidă și eficientă a beneficiarilor în viața socio-profesională;

 • •   înlăturarea, prin reabilitarea imaginii de sine, a stării de dependență creată de întâmpinarea unor dificultăți de relaționare și acțiune

 • •   să aibă mult tact în stabilirea relațiilor cât și o atitudine imparțială și stimulantă în raport cu beneficiarii;

 • •   să evite atitudinea autoritară față de beneficiari, să nu tolereze subminarea autorității sale;

 • •   să găsească modalități de a evita apariția scepticismului și pesimismului în rândul beneficiarilor;

 • •   să demonstreze unele calități artistice (pentru a insufla pacienților dorința de a crea și ei obiecte ce vor putea fi apreciate);

 • •   să aibă o bună pregătire tehnică pentru a stimula aptitudinile și gândirea tehnică, pentru a dezvolta dexteritatea manuală, abilitățile motrice, simțul tactil;

 • •   să aibă interes pentru soluții și idei noi, să aibă răbdare, îndemânare, ingeniozitate;

 • •   să știe să dozeze durata ședințelor de lucru în funcție de indicațiile medicului, de sensibilitatea subiectului la oboseală, de factorul motivație și de vârsta beneficiarului;

 • •   să știe să dozeze dificultatea muncii în funcție de deficiența de remediat, starea psihică a

beneficiarului și pregătirea sa profesională;

 • •   să supravegheze în permanență toți beneficiarii, urmărind poziția în care aceștia lucrează și

corectând-o dacă este cazul;

 • •   să nu caute să-și impună punctul de vedere în alegerea unei activități și nici tehnica de lucru

atunci când este vorba de afecțiunile psihice, lăsând opțiunea la alegerea pacientului în măsura posibilităților;

 • •   să permită corelarea activităților ergoterapeutice cu celelalte forme de terapie (kinetoterapie, psihoterapie etc.);

 • •   îndeplineste orice alte atributii ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale sefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.

Asistent medical balneofizioterapie are următoarele atribuții specifice:

 • •   participă la întocmirea planului personalizat de intervenție pentru fiecare beneficiar ;

 • •   participă la ședințele de management de caz, contibuind cu idei și sugestii privind programele de terapie, sesizând nevoile și progresele fiecarui beneficiar ;

 • •   va colabora cu restul echipei multidisciplinare pentru a se realiza obiectivele propuse pentru fiecare beneficiar ;

 • •   este obilgat să studieze dosarul fiecărui beneficiar din centru, să cunoască istoricul medical din datele privind bilanțul medical, rezultatele anchetelor sociale, etc ;

 • •   răspunde de luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor, securitatea beneficiarilor pe

parcusul desfășurării activităților în cadrul Centrului ;

 • •   întreține o relație de ajutorare și sprijinire a beneficiarilor, astfel încât să se poată conlucra cu ei, formându-le încredere în forțele proprii și stima de sine ;

 • •   urmărește dezvoltarea abilităților beneficiarilor ;

 • •   concepe împreună cu psihologul, programe de lucru care să folosească abilitățile beneficiarilor ;

 • •   să țină, cu acuratețe, evidențe zilnice, referitor la beneficiari și să întocmească rapoarte

 • •   să sprijine și să participe la realizarea programelor de stimulare stabilite de logoped, psiholog,

kinetoterapeut ;

 • •   supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice ;

 • •   supraveghează și înregistrează, în permanență, datele despre starea beneficiarilor și informează

asupra modificărilor intervenite ;

 • •   respectă prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament ;

 • •   informează și intruiește beneficiarul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea ;

 • •   aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde

de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei probe ;

 • •   manifestă, permanent, o atitudine plină de solicitudine față de beneficiar ;

 • •   consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate beneficiarului ;

 • •   ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de statistică ;

 • •   utilizează și păstrează, în bune condiții, aparatura din dotare ;

 • •   pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile ;

 • •   se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice ;

 • •   acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul ;

 • •   poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic personal ;

 • •   respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale ;

 • •   respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical ;

 • •   respectă și apară drepturile pacientului ;

 • •   se preocupă, în permanență, de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă , conform cerințelor postului ;

 • •   respectă reglementările normelor de ordine interioară ;

 • •   respectă normele de protecție a muncii:

 • •   să informeze imediat șeful ierarhic despre problemele majore care privesc beneficiarul ;

 • •   asigură buna întreținere a mobilierului și a echipamentului din sălile în care își desfășoară activitatea ;

 • •   să promoveze și să întrețină relații bune cu ceilalți colegi de muncă ;

 • •   este obligat să cunoască și să respecte întocmai normele PSI și protecția muncii ;

 • •   participă la ședințe de supervizare ;

 • •   preluarea de activitati administrative desemnate, in cadrul Centrului ;

 • •   îndeplineste orice alte atributii ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale sefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.

Kinetoterapeutul are următoarele atribuții specific:

 • •   participă la întocmirea planului individualizat de intervenție ;

 • •   realizează evaluarea și reevaluarea beneficiarilor ;

 • •   utilizează tehnici, exerciții și procedee corecte , conform obiectivelor fixate ;

 • •   aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării urmând recomandările personalului de alte specialități (medic de specialitate, etc.) ;

 • •   colaborează cu invitații centrului, schimbă informații și metode de muncă ;

 • •   elaborează fișe individuale pentru fiecare beneficiar, cuprinzând situația și evoluția acestora ;

 • •   ține cu acuratețe evidențele scrise, referitor la beneficiari ;

 • •   execută activități de curățenie (la nevoie) în clădire și contribuie la întreținerea unui standard ridicat de igienă în instituție ;

 • •   răspunde de starea și utilizarea aparaturii, a materialelor folosite și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare ;

 • •   respectă codul deontologic al profesiei ;

 • •   se implică în perfecționarea continuă a activității de recuperare kinetică;

 • •   colaborează cu echipa multidisciplinară în scopul elaborării strategiilor de intervenție;

 • •   participă la sedințele de management de caz, contribuind cu idei și sugestii privind programele de terapie ;

 • •   este obligat să studieze dosarul fiecărui beneficiar din centru , să cunoască istoricul medical și datele privind bilanțul medical, rezultatele anchetelor sociale etc.;

 • •   răspunde de luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor, securitatea vieții beneficiarilor pe timpul cât își desfășoară activitatea în Centru ;

 • •   evaluează și reevaluează, în timp, progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în funcție de evoluția pacientului;

 • •   respectă programul de lucru și regulamentul de ordine interioară ;

 • •   informează, imediat. șeful ierarhic despre problemele majore care privesc beneficiarul (agresivitate, violență verbală, neglijare, etc ) ;

 • •   promovează și întreține relații bune de lucru cu ceilalți colegi ;

 • •   supraveghează modul în care care beneficiarii se deplasează prin centru și curtea aferentă, ajută la transportul beneficiarilor care nu se pot deplasa singuri;

 • •   este obligat să cunoască și să respecte întocmai normele PSI și protecția muncii ;

 • •   coordonează diferite activități gospodărești și participă cu beneficiarii la diferite lucrări practice ;

 • •   urmărește socializarea beneficiarilor, însotește beneficiarii in plimbarile organizate (dacă este cazul) ;

 • •   îndeplineste orice alte atributii ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale sefului ierarhic superior, în limita competențelor postului;

 • •   răspunde în fața superiorilor ierarhici și a organelor de control pentru îndeplinirea conformă și corectă a tuturor atribuțiilor menționate în Fișa postului ;

 • •   managementul calității: îndeplineste atribuții privind implementarea și funcționarea sistemului de management al calității în vederea îmbunătățirii satisfacției beneficiarilor DAS, cu respectarea prevederilor aplicabile din Standardul de referință ISO9001:2008 și a legislației în vigoare.

Psihologul are următoarele atribuții specifice :

 • •   desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnosticare, consiliere individuală și de grup și terapie individuală și de grup beneficiarilor din centru;

 • •   efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identifica ariile de dezvoltare deficitare in vederea demarării activitatii de recuperare;

 • •   desfășoară activități de terapie individuală în vederea ameliorării deficiențelor de natură atențională, mnezică, senzorio-perceptivă, cognitivă, emoțională și comportamentală;

 • •   realizează evaluarea psihologică inițială și periodică ( trimestrială) a beneficiarilor centrului;

 • •   întocmește Fișa de observații psihologice beneficiarilor din cadrul centrului, în vederea recomandărilor și controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în cadrul procesului de recuperare;

 • •   participă la elaborarea planului de intervenție personalizat și acordă beneficiarilor consiliere individuală pentru soluționarea unor probleme ;

 • •   relaționează cu familia și persoanele de referință pentru beneficiari, prin implicarea lor în realizarea obiectivelor stabilite în programele de intervenție;

 • •   ține o evidență lunară a activităților realizate;

 • •   stabilește obiective individualizate pentru beneficiari și recomandă metode și mijloace adecvate pentru realizarea lor;

 • •   semnalează probleme speciale legate de situații deosebite ale familiilor care necesită o intervenție complexă;

 • •   evaluează și acordă consiliere beneficiarilor altor centre DAS la solicitarea șefului de serviciu sau a directorului general;

 • •   asigură colaborarea cu compartimentele din structura instituției în vederea corelării cu rezultate pozitive a legislației de specialitate în vigoare ;

 • •   îndeplinește orice alte atribuții dispuse prin lege ori prin alte acte normative, dispoziția directorului instituției, ori a șefului ierarhic superior;

 • •   răspunde pentru modalitatea de utilizare a metodologiei și instrumentelor de lucru în activitatea de resurse umane, precum și de respectarea sistemului de management al calității ISO 9001 - 2008 ;

 • •   răspunde în fața superiorilor ierarhici și a organelor de control pentru îndeplinirea conformă și corectă a tuturor atribuțiilor menționate în Fișa postului;

 • •   respectă codul deontologic, oferă discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact.

Infirmierul are următoarele atribuții specifice: îngrijitorul are următoarele atribuții specifice:

 • •   asigură starea de igienă în spațiile în, care copiii și alte categorii de beneficiari își desfășoară activitatea.

 • •   însoțește copiii și alte categorii de beneficiari în cadrul clădirii destinate desfașurării activităților recuperatorii.

 • •   respectă și se conformează oricăror altor observații, indicații, solicitări ale coordonatorului Centrului

 • •   anunță administratorul Centrului despre lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare sau consumabilelor de la grupurile sanitare;

 • •   anunță administratorul din Centru privind eventualele defecțiuni sau proasta funcționare a instalațiilor igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din Centru;

 • •   asigură, alături de tot personalul din Centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea beneficiarilor centrului, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare

 • •   respectă normele de protecție a muncii și P.S. I în cadrul centrului;

 • •   își desfășoară activitatea în mod responsabil;

 • •   va respecta comportamentul etic față de beneficiarii centrului, aparținători și față de personalul centrului;

 • •   poartă echipamentul de protecție stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •   colaborează cu tot personalul centrului, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru;

 • •   îndeplineste orice alte atributii ce ii revin conform legilor in vigoare, deciziilor directorului si ale șefului ierarhic superior, în limita competențelor postului.

ARTICOLUL 11 Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • - bugetul local;

 • - bugetul de stat;

 • - donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • - fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • - alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Hîrb Elena Diana Director General

Întocmit,

Volfart Florin

Coordonator Personal de Specialitate


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Anexa 12 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul Social Regina Maria ”

ARTICOLUL1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul Social Regina Maria”, aprobat de către conducerea furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social „Centrul Social Regina Maria” , cod serviciu social, 8810CZ-V-II -Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003149, CUI14728757.

Serviciul social denumit „Centrul Social Regina Maria” funcționează ca structură fără personalitate juridică, este autorizat sa functioneze pe o perioada de 5 ani, de la data 07.03.2017 la data 07.03.2022, avand seria LF nr. 0004205, administrat de Furnizorul de Servicii Sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 • (1)Scopul serviciului social „Centrul Social Regina Maria” este de acordare a serviciilor sociale pentru vârstnici și comunitatea din proximitatea centrului constând în servicii sociale primare (informare,consiliere socială, orientare) și servicii sociale specializate (educație pentru sănătate, consiliere psihologică, servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio - cultural -sportive pentru recreere și petrecerea timpului liber, organizarea evenimente lor sociale de grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare; comportament social/ socializare -integrare în grup, grup de suport, dezbateri publice, evenimente comunitare de cartier, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitatea învecinată centrului social). Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: nivel de informare și educare scăzut, familii vulnerabile în risc de dezintegrare, izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială. Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confruntă, temporar.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL 294/2013, s-a preluat în administrarea SPAS, Clubul Pensionarilor situat în Parcul Municipal Regina Maria, de la SPAU Baia Mare. În baza acesteia a fost semnat Protocolul de predare-primire nr. 1549/18.03.2014 intre Serviciul Public Ambient Urban și Serviciul Public Asistență Socială.

Capacitatea Centrului Social Regina Maria este de 50 de locuri.

(1) Serviciul social „Centrul Social Regina Maria” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • a)  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public de Asistență Socială Baia Mare, respectiv hotararea nr. 405/2018 privind aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public de Asistenta Sociala in Directia de Asistenta Sociala Baia Mare;

 • b)  Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa 6

 • c)  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

 • d)  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • e)  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 5

Principiile generale și specifice care stau la baza acordării serviciului social sunt următoarele:

 • (1) Serviciul social "„Centrul de zi Regina Maria” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de zi Regina Maria" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele benefi ciare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unei echipe pluridisciplinare de profesioniști axați pe domenii de competență;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându -se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educațional, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de asistare a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei asistări individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinară care activează în cadrul Centrul de zi Regina Maria;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere față de persoana beneficiară;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) realizarea și dezvoltarea parteneriatelor, între centru prin Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Organisme Private Autorizate (ONG-uri) spitale, cabinetele medicilor de familie, structuri ale economiei sociale, unități școlare și alți actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrul de zi Regina Maria” sunt:

 • a) Persoane vârstnice

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru a persoanelor vârstnice sunt următoarele:

Acte necesare

 • a) cerere

 • b) acte de identitate pentru toți membri familiei

 • c) alte acte justificative necesare.

Criterii de eligibilitate

 • a) trebuie să aibă domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare;

 • b) să se încadreze la categoria de beneficiari ai centrului: vârstnici.

Decizia de admitere/respingere a serviciilor sociale acordate în c adrul Centrului de zi Regina Maria aparține echipei pluridisciplinare a serviciului.

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • a) contractul se încheie între persoana beneficiară/aparținătorul legal al acesteia a serviciului social și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • b) Beneficiarul/aparținătorul legal al acestuia va lua cunoștință despre clauzele contractuale prin semnătura Contractului de furnizare a serviciilor sociale și asumarea tuturor clauzelor contractuale.

 • (3) Condiții de încetare a acordării serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice:

 • a) la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în prog ramul personalizat de intervenție;

 • b) încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de către una din părți;

 • c) la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal;

 • d) când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse în contract;

 • e) nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară duce la încetarea contractului de acordare a serviciilor sociale.

 • (4) Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi Regina Maria” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi CASPEV” au următoarele obligații și responsabilități:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să răspundă pentru consecințele nefavorabile provocate de accidente de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a instalatiilor si dotarilor din imobil sau din alte cauze;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.


ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele activități și funcții ale serviciului social „Centrul de zi Regina Maria” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigură furnizarea serviciilor sociale stabilite în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. asigură furnizarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, doar cu titlu temporar, până la încetarea situației de dificultate;

 • 3. asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale aflată în dotare a centrului social;

 • 4. dezvoltă parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii și în vederea atingerii obiectivelor de asistență socială asumate;

 • 5. asigură diseminarea și dezbaterea clauzelor prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor și a Codului etic al centrului social;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate al centrului social, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. de promovare a serviciilor sociale și beneficiilor sociale oferite de către DAS, în general și în particular de către centrul social (VMG, cantină socială, alocații de susținere familială, etc.)

 • 2. informare a comunității învecinate cu privire la necesitatea și beneficiile existente unor astfel de servicii sociale;

 • 3. realizarea de materiale promoționale pentru publicitate a activității centrului social;

 • 4. de informare, educare și comunicare, precum și campanii de sensibilizare a comunității civile din Municipiul Baia Mare;

 • 5. elaborarea atât a rapoartelor de activitate, cât și a altor tipuri de rapoarte de specialitate. Serviciile sociale acordate în cadrul centrului pentru persoanele vârstnice se împart în:

 • •   servicii sociale primare - informare, consiliere socială, orientare;

 • •   servicii sociale specializate- educație pentru sănătate, consiliere psihologică, servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio - cultural - sportive pentru recreere și petrecerea timpului liber, organizarea evenimentelor sociale de grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare; comportament social/ socializare - integrare în grup, grup de suport, dezbateri publice, evenimente comunitare de cartier, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitatea învecinată centrului social.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și/ sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii;

 • 2) respectarea dreptului la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale;

 • 3) respectarea dreptului la autodeterminare prin implicarea directă în luarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă;

 • 4) respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume;

 • 5) asigurarea continuității serviciilor sociale și medicale furnizate atâta timp cât se mențin condiți ile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale Instituției;

 • 6) dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându -se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale;

 • 7) dreptul la non-interferență respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor;

 • 8) respectarea dreptului la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

 • 9) dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral;

 • 10) dreptul de a beneficia de servicii corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Instituție și beneficiar;

 • 11) dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care le acordă servicii sociale;

 • 12) dreptul de a beneficia de servicii sociale permanent, prin înlocuirea personalului în perioada de concediu, în limita posibilităților;

 • 13) dreptul de a fi consultați cu privire la programul de intervenție, de a renunța la serviciile de natură socială stabilite inițial în baza unei reevaluări și de a solicita altele care se impun;

 • 14) dreptul de a beneficia de terapie ocupațională pe timpul desfășurării programului;

 • 15) dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra infecț iilor;

 • 16) dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății precum și asistență de specialitate pentru cei care au dificultăți de autoîngrijire;

 • 17) dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3) beneficiarii serviciilor completează un chestionar de măsurare a gradului de satisfacție față de serviciile furnizate;

 • 4) beneficiarii au la dispoziție posibilitatea întocmirii unor sugestii de îmbunătățire a serviciilor și de reclamare a constatării unor nereguli;

 • 5) existența unei proceduri de soluționare a sugestiilor și reclamațiilor venite din partea b eneficiarilor;

 • 6) monitorizarea stării beneficiarilor, post servicii;

 • 7) respectarea standardelor minime obligatorii, în vigoare, pentru centrele de zi ce oferă servicii în comunitate persoanelor cu handicap;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) utilizarea de către întreg personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor material și financiare;

 • 2) instruirea personalului serviciilor privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • 3) facilitarea accesului resursei umane la formarea profesională continuă, prin accesarea unor cursuri de formare și perfecționare a persoanei adulte;

 • 4) folosirea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia

 • 5) activitățile/serviciile și terapiile de integrare/reintegrare socială sunt planificate, coordonate și realizate de personal calificat.

 • 6) centrul poate angaja personal de specialitate, poate achiziționa serviciile specialiștilor și, pentru unele activități poate încheia contracte de voluntariat.

 • 7) toate spațiile centrului sunt curate, sigure, confortabile și adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite și încuraja mobilitatea și autonomia beneficiarilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul de zi Regina Maria funcționează cu un număr de 5 angajați, conform prevederilor Hotărârii consiliului local din care:

 • a) personal de conducere: 1 șef serviciu;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 3 persoane de specialitate: 1 referent de specialitate, 1 asistent social, 1 psiholog;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 muncitor ;

 • d) voluntari: 2 persoane cu contract de voluntariat.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal se aprobă prin hotărâre a conducerii furnizorului de servicii sociale, care este Serviciul Public Asistență Socială.

 • (2) Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire și asistență respectând Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este - 1șef serviciu

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu -și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc. ;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmirea de informări, pe care le prezintă conducerii furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate din centrul social la programele de instruire și perfecționare, anual;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmeste raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului social;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organ izatorice și a numărului de personal din centrul social;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care este adresată centrului social, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului social/serviciului aflat în subordine;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a prezentului regulament de organizare și funcționare, a codului etic, a deciziilor conducerii DAS Baia Mare, a HCL-urilor și a legislației de specialitate în domeniu;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, în limita competențelor atribuite;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu restul personalului DAS Baia Mare, precum și cu instituțiile de asistență socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) formulează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget propriu al servi ciului/centrului social;

 • o) aduce la cunoștința personalului angajat în centrul social și a beneficiarilor de servicii sociale, prevederile prezentului regulament propriu de organizare și funcționare;

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistenței sociale.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar.

Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) 1 asistent social (263501);

 • b) 1 psiholog (263411);

 • c) 1 referent de specialitate(242204);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • 1. Asistent social:


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

 • a) acordarea în mod gratuit a serviciilor de consiliere juridică, psihologică, socială pentru persoane vârstnice;

 • b) activități zilnice de club prin oferirea posibilităților de a citi cărți în regim de bibliotecă, precum și spațiu pentru jocuri de societate;

 • c)  prin intermediul centrului se organizează excursii pentru beneficiari, la diverse stațiuni balneoclimaterice, necesare ameliorării diferitelor afecțiuni;

 • d) organizarea diverselor activități cu diferite ocazii (zile de naștere, Ziua Internațională a Persoanei Vârstnice - 01 octombrie, Sărbătorile de Iarnă, Sărbătoarea Paștelui, etc);

 • e) inițiere în folosirea PC-ului și navigare pe internet;

 • f) inițiere în cunoașterea limbii engleze și franceză;

 • g) orice alte activități care vin în sprijinul acestei categorii de beneficiari.

 • 2. Psiholog:

 • a) furnizează serviciile de consiliere psihologică beneficiarilor din centru;

 • b) contribuie la elaborarea pachetului de instrumente privind consilierea psihologică;

 • c) identifică aptitudinile, interesele, competențele beneficiarilor și evaluează nivelul de dezvoltare vocațional, prin intermediul instrumentelor specifice;

 • d) elaborează profilul psihologic în baza aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicilor psiho-fizice și performanțelor obținute;

 • e) participă la realizarea planului de intervenție împreună cu echipa multidisciplinară;

 • f) implică activ fiecare beneficiar, în funcție de vârstă și gradul de maturitate, în elaborarea și punerea în practica a planului de intervenție;

 • g) consiliază și sprijină beneficiarii să facă față experiențelor cognitive și emoționale;

 • h) asigură suport psihologic în vederea îmbunătățirii imaginii de sine și a consolidării autonomiei personale a beneficiarilor;

 • i) utilizează tehnici de modificare a cognițiilor iraționale în cogniții raționale;

 • j) monitorizează evoluția cazurilor împreună cu echipa multidisciplinară;

 • k) mediază situațiile conflictuale dintre beneficiari ;

 • l) participă la ședințele de echipă, alături de ceilalți specialiști ai centrului;

 • m) păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

 • n) participă la activități de formare a deprinderilor de viață independentă;

 • o) colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea organizării activităților din centru.

 • 3. Referent de specialitate:

 • a) organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării comunicării între ei;

 • b) organizează activitățile cu beneficiarii;

 • c) ajută beneficiarii să dezvolte relații pozitive cu ceilalți;

 • d) supraveghează prezența beneficiarilor în instituție;

 • e) cunoaște particularitățile de vârstă, diferențele individuale de conduită astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • f) încurajează beneficiarii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc;

 • g) abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme;

 • h) să transmită beneficiarilor prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de ei;

 • i) comunică echipei multidisciplinare observațiile făcute asupra comportamentului beneficiarilor;

 • j) sprijină activitatea asistentului social și a psihologului;

 • k) respectă confidențialitatea asupra activităților din centru și a datelor personale a beneficiarilor;

 • l) comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect, limbaj civilizat;

 • m) colaborează cu personalul de specialitate în vederea organizării activităților din centru;

 • n) elaborează împreună cu personalul de specialitate planul de interventie;


 • o) participă la activități de formare a deprinderilor de viață independentă.

 • p) asigură implementarea și funcționarea sistemului de management al calității în limitele de competență atribuite postului;

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social Centrul de zi Regina Maria

1. Muncitor (911201 )

1) Atribuții ale personalului de execuție:

 • a) semnalează conducătorului ierarhic orice neconformitate sau problemă constatată privind calitatea proceselor desfășurate;

 • b) urmărește folosirea și funcționarea corectă a aparaturilor din dotarea centrului și se preocupă pentru reducerea consumului de energie și gaze naturale;

 • c) asigură curațenia generală în birouri și spațiile anexe (grup sanitar, holuri, tre pte,etc.) din centru; șterge praful și lustruiește mobilierul, spală geamurile, ușile și corpurile de iluminat;

 • d) spală, curăță și igienizează, zilnic, grupul sanitar și asigură materialele igienico -sanitare necesare;

 • e) spală și întreține obiectele de uz gospodăresc necesare activității și participă la asigurarea acestei activități;

 • f) asigură curățenia și întreținerea obiectelor de inventar;

 • g) participă activ la activitățile desfăsurate în cadrul centrului, la solicitarea personalului, în funcție de timpul liber avut la dispoziție, în perioada programului de lucru;

 • h) răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

 • i) participă, la solicitarea conducerii DAS, la training-uri de informare și pregătire continuă pentru sporirea competențelor profesionale;

 • j) va folosi echipament de protecție în unitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • k) răspunde de ordinea și curățenia în centru folosind detergenți și soluții dezinfectante în mod corect;

 • l) asigură curățenia și întreținerea obiectelor de inventar;

 • m) utilajele din dotare vor fi utilizate și întreținute conform normelor de folosire;

 • n) la părăsirea locului de muncă va urmări deconectarea aparatelor de la sursa de energie, va urmări și verifica instalațiile de apă și gaz.

 • o) întocmește necesarul de materiale pentru menținerea curățeniei și igienei în centru și aduce la cunoștința conducătorului centrului orice defecțiune de funcționare a echipamentelor din centru.

 • p) respectă regulamentul de ordine interioară;

r) respectă și îndeplinește, cu strictețe, normele P.S.I. și de protecție a muncii;

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul de stat

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat, Director General Hîrb Elena Diana

Întocmit

Șef serviciu

Munteanu Flaviu


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Fax: +40 262 211 959

Email: dascabaiamare.ro www.dasbm.ro


Anexa nr. 13 la HCL 189/2020

REGULAMENT CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul social pentru Copii din cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciulu i social "Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris", aprobat de către conducerea furnizorului serviciului social, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social „Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris”, cod serviciu social, 8891

CZ-C-II - Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003149, CUI14728757.

Serviciul social denumit „Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris” funcționează ca structură fără personalitate juridică, este autorizat sa functioneze pe o perioada de 5 ani, de la data 21.09.2017 la data 20.09.2022, avand seria LF nr. 000299, administrat de Furnizorul de Servicii Sociale DAS Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Local Baia Mare.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 • (1)Scopul serviciului social „Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris” este de acordare a serviciilor sociale pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani și aparținătorii acestora, constând în servicii sociale primare (informare,consiliere socială, orientare și igienă personală) și servicii sociale specializate (consiliere și educație profesională, dezvoltarea abilităților de negociere pe piața forței de muncă, educație pentru sănătate, servicii socio-medicale și consiliere psihologică, servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio - cultural -sportive pentru recreere și petrecerea timpului liber (activități de recreere prin artă, pictură, desen, exerciții practice de creativitate, jocuri de dezvoltare a imaginației, petreceri tematice), activități de mentoring care vizează schimb de experiență între generații, organizarea evenimentelor sociale de grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare; comportament social/ socializare -integrare în grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitatea învecinată centrului social).

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: nivel de informare și educare scăzut, familii vulnerabile în risc de dezintegrare, izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială. Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confruntă, temporar.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL 427/2007 a fost transferată cu titlu gratuit Centrala Termică nr. 3, situată pe str. I. Slavici 1B, din patrimoniul Energoterm SA în patrimoniul Consiliului Local și administrarea SPAS. Prin HCL nr. 158/2009 s-a aprobat proiectul „Rivulus Pueris - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare, în cadrul POR 2007- 2013, Axa prioritară 3, domeniul de intervenție 3.2.

Centrul s-a dat în folosință în anul 2013

Prin HCL 123/2017 privind modificarea structurii organizatorice a SPAS, s-a creat în structura Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris trei centre, respectiv Centrul Social pentru Vârstnici, Centrul Social pentru Tineri și Centrul Social pentru Copii.

Capacitatea Centrului de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii este de 60 de beneficiari.

(1) Serviciul social Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris funcționează de asemenea cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public de Asistență Socială Baia Mare, respectiv hotararea nr. 405/2018 privind aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public de Asistenta Sociala in Directia de Asistenta Sociala Baia Mare;

 • b) Ordinul 27/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 • e) Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

 • f) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 5

Principiile generale și specifice care stau la baza acordării serviciului social sunt următoarele:

 • (1) Serviciul social "Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unei echipe pluridisciplinare de profesioniști axați pe domenii de competenta;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându -se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educațional, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de asistare a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei asistări individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Fax: +40 262 211 959

Email: dascabaiamare.ro www.dasbm.ro


 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinară care activează în cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere față de persoana beneficiară;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) realizarea și dezvoltarea parteneriatelor, între centru prin Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Organisme Private Autorizate (ONG-uri) spitale, cabinetele medicilor de familie, structuri ale economiei sociale, unități școlare și alți actori sociali cointeresați.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul "Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris" sunt:

 • a) copiii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru a copiilor cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani sunt următoarele:

Acte necesare

 • a) cerere

 • b) acte de identitate pentru toți membri familiei

 • c) alte acte justificative necesare.

Criterii de eligibilitate

 • a) trebuie să aibă domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare

 • b) să se încadreze la categoria de beneficiari ai centrului: copiii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani Decizia de admitere/respingere a serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris aparține echipei pluridisciplinare a serviciului.

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • a) contractul se încheie între persoana beneficiară/aparținătorul legal al acesteia a serviciului social și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • b) Beneficiarul/aparținătorul legal al acestuia va lua cunoștință despre clauzele contractuale prin semnătura Contractului de furnizare a serviciilor sociale și asumarea tuturor clauzelor contractuale.

 • (3) Condiții de încetare a acordării serviciilor sociale pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani:

 • a) la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • b) încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de către una din părți;

 • c) la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal;

 • d) când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse în contract;


 • e) nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară duce la încetarea contractului de acordare a serviciilor sociale.

 • (4) Copiii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani beneficiari de servicii sociale furnizate în "Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • d) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Copii beneficiari de servicii sociale furnizate în "Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigură furnizarea serviciilor sociale stabilite în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. asigură furnizarea serviciilor sociale pentru copiii cu vârste cuprinse între 4-18 ani și aparținătorii acestora, doar cu titlu temporar, până la încetarea situației de dificultate;

 • 3. asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale aflată în dotarea centrului social;

 • 4. dezvoltă parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii și în vederea atingerii obiectivelor de asistență socială asumate;

 • 5. asigură diseminarea și dezbaterea clauzelor prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor și a Codului etic al centrului social;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate al centrului social, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. de promovare a serviciilor sociale și beneficiilor sociale oferite de către DAS, în general și în particular de către centrul social (VMG, cantină socială, alocații de susținere familială)

 • 2. informare a comunității învecinate cu privire la necesitatea și beneficiile existente unor astfel de servicii sociale;

 • 3. realizarea de material promoționale pentru publicitate a activității centrului social;

 • 4. de informare, educare și comunicare, precum și campanii de sensibilizare a comunității civile din Municipiul Baia Mare;

 • 5. elaborarea atât a rapoartelor de activitate, cât și a altor tipuri de rapoarte de specialitate. Serviciile sociale acordate în cadrul centrului pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani și aparținătorii acestora se împart în:

 • •   servicii sociale primare - informare, consiliere socială, orientare și igienă personală;

 • •   servicii sociale specializate- consiliere și educație profesională, dezvoltarea abilităților de negociere pe piața forței de muncă, educație pentru sănătate, servicii socio-medicale și consiliere psihologică, servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio -cultural - sportive pentru recreere și petrecerea timpului liber (activități de recreere prin artă, pictură, desen, exerciții practice de creativitate, jocuri de dezvoltare a imaginației, petreceri tematice), activități de mentoring care vizează schimb de experiență între generații, organizarea evenimentelor sociale de grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitate, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare; comportament social/ socializare - integrare în grup, campanii de informare și conștientizare asupra problemelor sociale din comunitatea învecinată centrului social.


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Fax: +40 262 211 959

Email: dascabaiamare.ro www.dasbm.ro


 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și/ sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii;

 • 2) respectarea dreptului la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale;

 • 3) respectarea dreptului la autodeterminare prin implicarea directă în luarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă;

 • 4) respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume;

 • 5) asigurarea continuității serviciilor sociale și medicale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale Instituției;

 • 6) dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale;

 • 7) dreptul la non-interferență respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor;

 • 8) respectarea dreptului la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor;

 • 9) dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral;

 • 10) dreptul de a beneficia de servicii corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Instituție și beneficiar;

 • 11) dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care le acordă servicii sociale;

 • 12) dreptul de a beneficia de servicii sociale permanent, prin înlocuirea personalului în perioada de concediu, în limita posibilităților;

 • 13) dreptul de a fi consultați cu privire la programul de intervenție, de a renunța la serviciile de natură socială stabilite inițial în baza unei reevaluări și de a solicita altele care se impun;

 • 14) dreptul de a beneficia de terapie ocupațională pe timpul desfășurării programului;

 • 15) dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra infecț iilor;

 • 16) dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății precum și asistență de specialitate pentru cei care au dificultăți de autoîngrijire;

 • 17) dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3) beneficiarii serviciilor completează un chestionar de măsurare a gradului de satisfacție față de serviciile furnizate;

 • 4) beneficiarii au la dispoziție posibilitatea întocmirii unor sugestii de îmbunătățire a serviciilor și de reclamare a constatării unor nereguli;

 • 5) existența unei proceduri de soluționare a sugestiilor și reclamațiilor venite din partea beneficiarilor;

 • 6) monitorizarea stării beneficiarilor, post servicii;

 • 7) respectarea standardelor minime obligatorii, în vigoare, pentru centrele de zi ce oferă servicii în comunitate persoanelor cu handicap;


 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) utilizarea de către întreg personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor material și financiare;

 • 2) instruirea personalului serviciilor privind dezvoltarea serviciilor, din persp ectiva dezvoltării durabile;

 • 3) facilitarea accesului resursei umane la formarea profesională continuă, prin accesarea unor cursuri de formare și perfecționare a persoanei adulte;

 • 4) folosirea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia;

 • 5) activitățile/serviciile și terapiile de integrare/reintegrare socială sunt planificate, coordonate și realizate de personal calificat;

 • 6) centrul poate angaja personal de specialitate, poate achiziționa serviciile specialiștilor și, pentru unele activități poate încheia contracte de voluntariat;

 • 7) toate spațiile centrului sunt curate, sigure, confortabile și adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite și încuraja mobilitatea și autonomia beneficiarilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris funcționează cu un număr de 9 angajați, conform prevederilor Hotărârii consiliului local din care:

 • a) personal de conducere: 1 șef serviciu

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 8 persoane de specialitate: 1 educator, 1 inspector de specialitate, 2 asistenți medicali, 2 asistenți sociali, 1 psiholog,

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 spălătoreasă

 • d) voluntari: 3 persoane

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal se aprobă prin hotărâre a conducerii furnizorului de servicii sociale, care este Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

 • (2) Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire și asistență respectând Standardele Minime de Calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este - 1șef serviciu

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc. ;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmirea de informări, pe care le prezintă conducerii furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate din centrul social la programele de instruire și perfecționare, anual;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului social;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din centrul social;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care este adresată cen trului social, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului social/serviciului aflat în subordine;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Fax: +40 262 211 959

Email: dascabaiamare.ro www.dasbm.ro


 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a prezentului regulament de organizare și funcționare, a codului etic, a deciziilor conducerii DAS Baia Mare, a HCL-urilor și a legislației de specialitate în domeniu;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, în limita competențelor atribuite;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu restul personalului DAS Baia Mare, precum și cu instituțiile de asistență socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) formulează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget propriu al serviciului/centrului social;

 • o) aduce la cunoștința personalului angajat în centrul social și a beneficiarilor de servicii sociale, prevederile prezentului regulament propriu de organizare și funcționare;

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistenței sociale.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar.

Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • a) 2 asistenți medicali generaliști (325901),

 • b) 2 asistenți sociali (263501);

 • c) 1 psiholog (263411);

 • d) 1 educator (234203)

 • e) 1 alt personal de specialitate în asistență socială

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • 1. Asistent medical:

 • a) cunoaște structura și organizarea activității din centru;

 • b) contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu beneficiarul;

 • c) cunoaște complexitatea activității și tehnicilor speciale de îngrijire ale beneficiarului în funcție de necesități;

 • d) recunoaște gradul de autonomie în cadrul responsabilităților profesionale;

 • e) cunoaște criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor și simptomelor pe termen scurt, mediu și lung;

 • f) cunoaște manevrele medicale;

 • g) respectă regulamentul de ordine interioară precum și normele de etică și deontologie profesională;

 • h) respectă normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;

 • i) respectă secretul profesional confidențialitatea informației medicale;

 • j) participă la programe de educație sanitară a populației;

 • k) acordă primul ajutor medical în situații de urgentă în limita competențelor profesionale.

 • 2. Asistent social:

 • a) consilierea psihologică și socială pentru copii și familie;

 • b) servicii de dezvoltare a atenției, a creativității, flexibilității și a gândirii copiilor preșcolari prin jocuri specifice acestei categorii de beneficiari;

 • c) activități de încurajare a copiilor preșcolari de a comunica simbolic sau indirect, prin desen, identificarea culorilor care exprimă o emoție;


 • d) organizarea de jocuri de cultură generală pentru copii școlari în vederea dezvoltării spiritului de atenție, a spiritului de echipă, a respectului față de reguli, dezvoltându -și gândirea;

 • e) organizarea activităților recreative și de socializare destinate copiilor școlari și preșcolari prin povestiri, jocuri în aer liber, jocuri de inteligență, jocuri distractive, ieșiri la muzeu, ieșiri în natură;

 • f) organizarea de activități comune în grupuri mixte copiii, tineri și persoane vârstnice în vederea reactualizării tradițiilor prin transmiterea acestora de la cei mai în vârstă către copiii și tinerii din centru;

 • g) informează beneficiarii centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor persoane in cazul incidentelor dintre ei, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul.

 • 3. Psiholog:

 • a) furnizează serviciile de consiliere psihologică beneficiarilor din centru;

 • b) contribuie la elaborarea pachetului de instrumente privind consilierea psihologică;

 • c) identifică aptitudinile, interesele, competențele beneficiarilor și evaluează nivelul de dezvoltare vocațional, prin intermediul instrumentelor specific;

 • d) elaborează profilul psihologic în baza aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicilor psiho-fizice și performanțelor obținute;

 • e) oferă susținere motivațională beneficiarului, prin oferirea de alternative în vederea deciderii în mod autonom a traseului vocațional;

 • f) participă la realizarea planului de intervenție împreună cu echipa multidisciplinară

 • g) implică activ fiecare beneficiar, în funcție de vârstă și gradul de maturitate, în elaborarea și punerea în practica a planului de intervenție;

 • h) consiliază și sprijină beneficiarii să facă față experiențelor cognitive și emoționale;

 • i) asigură suport psihologic în vederea îmbunătățirii imaginii de sine și a consolidării autonomiei personale a beneficiarilor;

 • j) utilizează tehnici de modificare a cognițiilor iraționale în cogniții raționale;

 • k) monitorizează evoluția cazurilor împreună cu echipa multidisciplinară;

 • l) mediază situațiile conflictuale dintre beneficiari;

 • m) participă la ședințele de echipă, alături de ceilalți specialiști ai centrului;

 • n) păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

 • o) participă la activități de formare a deprinderilor de viață independentă;

 • p) colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea organizării activităților din centru.

 • 4. Educator:

 • a) dezvoltă programe de educație timpurie adecvate vârstei antepreșcolară;

 • b) colaborează cu familia copilului și realizează o relație de parteneriat în interesul copilului;

 • c) asigura o consiliere și sprijin pentru părinți în educația timpurie;

 • d) stimulează dezvoltarea pe plan intelectual socio-afectiv, psihomotric ținând cont de vârstă și potențialul copilului;

 • e) promovează jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu de realizare educațională timpurie;

 • f) promovează interacțiunile cu ceilalți copii prin activităti de grup;

 • g) activitățile desfășurate cu copii vor avea la baza jocul, mișcarea, muzica și cunoașterea;

 • h) își face la timp analizele medicale periodice obligatorii;

 • i) își îmbunătățește continuu cunoștințele profesionale;

 • j) are obligația de a purta echipament de protecție corespunză tor.

 • 5. Inspector de specialitate:

 • a) organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării comunicării între copii;

 • b) organizează activitățile educative cu copii;

 • c) ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți;

 • d) supraveghează prezența copiilor în instituție;

 • e) cunoaște particularitățile de vârstă, diferențele individuale de conduită astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia ;

 • f) încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc;

 • g) abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminatoriu, fără antipatii și favoritisme;

 • h) trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul;

j) să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului;

 • k) să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale;

 • l) să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el;


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL SOCIAL "VÂRSTNICI"

Str. Dacia 1

430406, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 211949

Fax: +40 262 211 959

Email: dascabaiamare.ro www.dasbm.ro


 • m) să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

 • n) comunică echipei multidisciplinare observațiile făcute asupra comportamentului copil ului;

 • o) sprijină activitatea asistentului social și a psihologului;

 • p) respectă confidențialitatea asupra activităților din centru și a datelor personale a beneficiarilor;

 • q) comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu personalul și beneficiarii, trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect, limbaj civilizat;

 • r) colaborează cu personalul de specialitate în vederea organizării activităților din centru;

 • s) elaborează împreună cu personalul de specialitate planul de intervenție;

ș) participă la activități de formare a deprinderilor de viață independentă.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social Centrul Social pentru Copii din cadrul Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris a) spălătoreasă (912103)

 • 1) Atribuții ale personalului de execuție:

 • a) semnalează conducătorului ierarhic orice neconformitate sau problemă constatată privind calitatea proceselor desfășurate;

 • b) răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

 • c) participă, la solicitarea conducerii DAS, la training-uri de informare și pregătire continuă pentru sporirea competențelor profesionale;

 • d) va folosi echipament de protecție în unitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • e) răspunde de ordinea și curățenia în centru folosind detergenți și soluții dezinfectante în mod corect;

 • f) răspunde de întreaga gestiune din spălătorie;

 • g) utilajele din dotare vor fi utilizate și întreținute conform normelor de folosire;

 • h) la părăsirea locului de muncă va urmări deconectarea aparatelor de la sursa de energie, va urmări

•   șeWiiaîlc^^*^ffțdiue2di^î^ăi^eg8iziic orice neconformitate sau problemă constatată privind

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul de stat

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat, Director General Hîrb Elena Diana

Întocmit

Munteanu Flaviu

Șef serviciu

MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE ȘI EVALUARE SOCIALĂ

Str. Dacia 1


Fax: +40 262 211 959

430406, Baia Mare, România

Email: das@baiamare.ro


Anexa 14 la HCL nr. 189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi: " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii "

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii” aprobat prin același act administrativ prin care a fost înființat în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii, cod serviciu social, 8899CZ-PN-III -Centre de zi de consiliere și informare, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003149, CUI 14728757, deține Licență de funcționare definitivă seria LF 0004237

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii, este de a interveni în comunitatea aflată în proximitatea centrului, comunitate caracterizata prin sărăcie extremă, analfabetism, abandon școlar ridicat și rata mică de încadrare în câmpul muncii, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de consiliere psihologica si de tip asistenta sociala a a beneficiarilor, facilitare acces la servicii de sanatate, consiliere și educație profesională, dezvoltarea abilităților de negociere pe piața forței de muncă, integrarea în echipe de muncă, dezvoltarea spiritului antreprenorial, promovarea economiei sociale, activități educaționale-informale.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL 372/ 20.07.2004 s-a dat in administrarea SPAS Baia Mare, de la SPAU Baia Mare, Centrala Termica nr. 41, unde s-a realizat Centrul Social Necesar, în care se acordau servicii de igienizare pentru persoanele defavorizate din zona Horea, Luminișului, Electrolizei.

Prin HCL 102/31.03.2009 i s-a schimbat destinația în centru rezidențial pentru romi, iar prin HCL nr.

111/31.03.2009 s-a aprobat proiectul „Centrul Comunitar Romani: reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care va funcționa centrul rezidențial pentru romi - dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare”, finanțat prin Programul multianual „Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților Administrației Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate din Programul Operațional Regional 2007-2013”.

Centrul s-a dat in folosința in anul 2012.

Prin HCL 350/2017 privind modificarea structurii organizatorice a Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare, s-au creat în structura Centrului Multifuncțional Romanii, două centre respectiv Centrul de Zi pentru Copii și Centrul de Informare și Consiliere.

Capacitatea Centrului de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii este de 20 de beneficiari.

 • (1) Serviciul social Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • -   HCL nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare

 • -   HCL 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială Baia Mare

 • -   Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;

 • -   Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa 7 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte;

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului Multifuncțional Romanii - Centrul de informare si consiliere." sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unei echipe pluridisciplinare de profesionisti axati pe domenii de competenta;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educational, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de asistare a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei asistari individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confrunta;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinara care activeaza in cadrul centrului;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere fata de persoana beneficiara;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

ARTICOLUL 6

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului

Multifuncțional Romanii " sunt:

 • -   Tineri cu vârsta de la 18-35 de ani,

 • -   Adulți cu vâsta de la 35 - 65 de ani

 • (2) Condițiile de acces/admitere(conform procedurii de lucru) în centru sunt următoarele:

Acte necesare

 • -   cerere, acte de identitate, acte de stare civila, alte acte justificative necesare. Criterii de eligibilitate

 • -   trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare

 • -    să se încadreze la categoria de beneficiari ai centrului: tineri și adulți între vârstele 18-65 de ani

Decizia de admitere/respingere este luată de Conducerea Direcției de Asistență Socială Baia Mare. Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • a) contractul se incheie intre persoana beneficiara a serviciului social și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistenta Sociala Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • (3) Condiții de încetare a acordarii serviciilor sociale(conform procedurii de lucru):

 • a)  expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de furnizare a serviciilor sociale;

 • b)  încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de catre una din parti;

 • c)  la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal al DAS Baia Mare;

 • d)  când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse in contract;

 • (4) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de catre " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii." au următoarele drepturi:

 • a)  respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  participarea la procesul de adoptare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv in adoptarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică in mod direct si nemijlocit;

 • c)  pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d)  asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor sociale, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  dreptul de a fi protejați de lege atât ca persoana beneficiara de servicii sociale, cât și bunurile pe care le detine, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)   garantarea demnitatii, intimitatii și respectarea vieții personale;

 • g)  dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h)  respectarea tuturor drepturilor speciale, în situația în care in speta sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " au următoarele obligații și responsabilități:

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b)  să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c)  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d)  să respecte prevederile prezentului regulament.

 • e)  să răspundă pentru consecințele nefavorabile provocate de accidente de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a instalațiilor si dotărilor din imobil sau din alte cauze.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale " Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractual încheiat cu persoana beneficiară

 • 2. asigura prestarea serviciilor sociale stabilite în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 3. asigura furnizarea serviciilor sociale pentru persoana beneficiara, doar cu titlu temporar, pana la incetarea situatiei de dificultate;

 • 4. asigura întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale aflata in dotarea centrului social;

 • 5. dezvolta parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii si in vederea atingerii obiectivelor de asistenta sociala asumate;

 • 6. asigura respectarea Cartei drepturilor beneficiarilor si a Codului etic al centrului social;

 • b) . de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și intregii societati civile despre domeniul de activitate al centrului social, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. de promovare a serviciilor sociale oferite de centrul social si de informare a comunitatii invecinate,cu privire la necesitatea si beneficiul existentei unor astfel de servicii sociale;

 • 2. realizarea de materiale promotionale pentru publicitatea activitatii centrului social;

 • 3. de informare, educare si comunicare, precum si campanii de sensibilizare a comunitatii civile din Municipiul Baia Mare;

 • 4. elaborarea atat a rapoartelor de activitate, cat si a altor tipuri de rapoarte de specialitate;

 • c) .de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

 • 2. respectarea dreptului la demnitate, prin recunoașterea valorii personale a fiecarui beneficiar, ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale,etc;

 • 3. respectarea dreptului la autodeterminare, prin implicarea directă în adoptarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială, care îi vizează cu afirmarea dreptului persoanei beneficiare la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.

 • 4. respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate; informațiile privind identitatea persoanei beneficiare și aspectele de intimitate ale problemei sociale cu care se confrunta, neputând fi divulgate sau făcute publice, decât cu permisiunea expresa a beneficiarului, asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

 • 5. asigurarea continuitătii serviciilor sociale și medicale furnizate, atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie,in functie de resursele umane și materiale pe care centrul sociale le poate pune la dispozitie.

 • 6. dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.

 • 7. dreptul la noninterferență, respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de sprijin.

 • 8. respectarea dreptului la viața privata pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor sociale;

 • 9. dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, acesta din urma neputând fi modificat unilateral, fara o motivatie bine intemeiata.

 • 10. dreptul de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Institutie și beneficiar.

 • 11. dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care urmeaza sa acorde serviciile sociale.

 • 12. dreptul de a beneficia de servicii sociale in mod permanent, prin înlocuirea personalului aflat în perioada de concediu legal de odihna sau concediu de boala, în limita posibilităților

 • 13. dreptul la un mediu curat, igienic, protejat contra infecțiilor.

 • 14. dreptul la sprijin și asistență a părințior/aparținătorilor legali ai copiilor, pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile de familie, in vederea dezvoltariicompetențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijinirea copiilor, in situatia in care apar probleme în dezvoltarea acestora;

 • 15. sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de support;

 • 16. dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor sociale prestate;

 • 3. asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • 4. utilizarea de mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile

 • 5. asigurarea confidențialității și securității datelor și informațiilor personale,

 • 6. implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale;

 • 7. promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare și a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educație și alte servicii de interes general

 • 8. recrutarea de personal calificat și asigurarea formării profesionale continue a acestuia

 • 9. implicarea voluntarilor;

 • 10. asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • 11. dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății;

 • e) .de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. utilizarea de către întregul personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, eficient, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor materiale și financiare ;

 • 2. instruirea personalului privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • 3. utilizarea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Centrul de informare si consiliere din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii funcționează cu un număr de 6 (decizie pentru asistent social) angajati total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 306/2019 din care:

 • a) .personal de conducere sef birou: 1

 • b) .personal de specialitate : 2

 • c) .personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3

 • d) .voluntari:

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor sociale în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este -

 • a) sef birou

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar. .

 • (1) .Personalul de specialitate este:

 • a)  asistent social (263501);

 • b)  psiholog (263411); ;

 • (2) .Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil

 • h) oferă beneficiarilor consiliere în viața/cariera; orientare, consiliere și educație profesională;

j) dezvoltarea abilitaților de negociere pe piața forței de muncă, promovarea economiei sociale

k) oferă informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale: locuință decentă care poate fi administrată cu costuri minime (utilități și tarife sociale), servicii de sănătate și educaționale, venit minim garantat, loc de muncă

 • l) oferă consiliere psihosociala pentru copii și familiile acestora

m) responsabilizarea socială a beneficiarilor asistenței sociale, crearea grupurilor de întrajutorare.

n) facilitarea accesului la resursele comunității locale (politice - decizionale, financiare, tehnice);

o) lnformează beneficiarii centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor p ersoane in cazul incidentelor dintre ei, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul

 • p) consilierea și îngrijirea în situații de urgență prin acordarea de sprijin sau acompaniament social dacă este cazul;

r) evalueaza situatia potentialilor beneficiari ai centrului si propune includerea lor in programele centrului, daca este cazul;

 • s) intocmeste si completeaza dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, in termenele stabilite si in conformitate cu cadrul legal de specialitate;

ș)intocmeste anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizita, etc, conform metodologiei si formularelor specifice pentru toti beneficiarii aflati in atentia centrului conform legislatiei de specialitate in vigoare;

 • t) reevalueaza trimestrial sau de cate ori este nevoie situatia beneficiarilor si propune mentinerea sau modificarea masurilor de asistare in centru;

ț)tine evidenta tuturor actelor din dosarele beneficiarilor si raspunde de arhivarea dosarelor care nu mai sunt in uz conform Legii 16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • u) mentine in permanenta legatura cu familia copiilor, cu restul benefiarilor directi si indirecti si cu comunitatea din care provin acestia;

 • v) urmareste relatia dintre parinti si copii, membrii familiei extinse si beneficiari, ofera consiliere asistatilor si indrumarea necesara in scopul asigurarii unei ingrijiri adecvate in familie;

 • w) intocmeste documentatia necesara pentru clarificarea situatiei juridice a copiilor si urmareste realizarea acesteia;

 • x) tine evidenta zilnica a beneficiarilor prezenti in centru prin completarea registrului de miscare a acestora;

 • y) participa la realizarea de catre echipa multidisciplinara a programelor personalizate de interventie si a altor formulare comune si urmareste indeplinirea obiectivelor acestu ia;

 • z) se informeaza in permanent de noile lucrari de specialitate aparute, de noutatile legislative conform specificului activitatii desfasurate;

aa)initiaza si participa la activitatile de socializare a beneficiarilor;

Psiholog

 • a)participă, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la activități pentru beneficiari

 • c) elaborează, completează și ține la zi, dosarele beneficiarilor asistați în centru

 • d) realizează evaluarea psihologică inițială și periodică ( trimestrială) a beneficiarilor

 • e) întocmește rapoarte și informează permanent echipa manageriale cu privire la progresul beneficiarilor

 • f) participă la elaborarea planului de intervenție personalizat, planului de servicii

 • g) acordă beneficiarilor consiliere individuală pentru soluționarea unor probleme

 • h) stabilește, în colaborare cu membri echipei multidisciplinare obiective individualizate pentru beneficiari și recomandă metode și mijloace didactice adecvate pentru realizarea lor

 • i) recomandă metode individuale de lucru cu beneficiarii care au nevoie de o atenție deosebită și contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare și evaluare

 • j) realizează ședințe de consiliere individuale și de grup cu beneficiarii(atât în centru cât și în comunitate)

 • k) prezintă cazurile și solutiile sugerate echipei de lucru

 • l) ține legătura permanenta cu ceilalți membri ai echipei

 • m) va participa lunar sau de câte ori va fi nevoie la ședințele echipei de lucru și va participa la elaborarea rapoartelor periodice, împreuna cu restul echipei. -

 • n) va semnala echipei probleme speciale legate de situații deosebite ale familiilor care necesită o intervenție complexă

 • o) participă la toate activitățile centrului

 • p) ține o evidență lunară a activităților

r) realizează atât în comunitate cât și în centru ședințe de consiliere pe teme de sănătate, consiliere profesională, consiliere antidrog, consiliere privind fenomenul cerșetoriei

s) contribuie la organizarea evenimentelor sociale și culturale

ș)se implică în proiecte educaționale

t) colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții

ț)participă la cursuri de perfecționare

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, propuneri de achiziții publice etc. și este:

 • a) administrator;

Atribuții

Răspunde de toată gestiunea Centrului astfel,:

 • a)  inventar moale ;

 • b)  inventar gospodăresc ;

 • c)  mijloace fixe ;

 • d)  magazia de alimente ;

 • -   Răspunde de primirea, păstrarea, evidențierea și eliberarea de bunuri aflate în gestiune ;

 • -   Recepționează calitativ și cantitativ toate bunurile intrate în Centru, precum și în gestiune ;

 • -   Realizează operarea zilnică în Fișele de magazie în vederea evidențierii eliberărilor de produse alimentare din magazia de alimente a centrului;

 • -   Participă zilnic la întocmirea meniului pentru ziua în curs ;

 • -   Depune în termen listele de alimente la Serviciul Financiar Contabilitate al DAS ;

 • -   Efectuează la timp analizele medicale periodice obligatorii ;

 • -   La părăsirea locului de muncă procedează la deconectarea aparatelor de la sursele de energie electrică sau gaz metan, precum și a instalațiilor de apă ;

 • -   Își însușește normele privind protecția muncii, precum și prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu instructajul realizat;

 • -   Efectuează la timp a analizele medicale periodice obligatorii și anunță în termen de maxim 48 de ore obținerea certificatului medical ;

 • -   Utilizează echipamentul de protecție și de lucru din dotare în conformitate cu reglementările în vigoare ;

 • -   Informează conducerea instituției, personal sau prin intermediul coordonatoarei centrului, cu privire la problemele care survin în derularea normală a activităților proprii, cu repercursiuni asupra activității centrului ;

 • b) Îngrijitoare

Atribuții

-raspunde pentru asigurarea igienei în spațiile din structura centrului;

-raspunde pentru schimbarea, spălarea și dezinfectarea lenjeriei de pat și a pijamalelor în cadrul centrul;

-raspunde pentru curățirea și igienizarea hainelor aparținând beneficiarilor centrului;

-aduce la cunoștința șefului ierarhic superior informații privind eventualele defecțiuni sau nereguli constatate în cadrul centrul ;

-contribuie la asigurarea unui climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere psihic, fizic și emoțional al beneficiarilor centrul ;

-raspunde pentru gestionarea și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie primite, pentru buna desfășurare a activității profesionale la locul de muncă

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2)Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

 • c) bugetul de stat;

 • d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat,

Director General

Hîrb Elena Diana

Întocmit

Sef Birou CC Romanii

Alexandra Popan

MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE ȘI EVALUARE SOCIALĂ

Str. Dacia 1


Fax: +40 262 211 959

430406, Baia Mare, România

Email: das@baiamare.ro


Anexa nr. 15 la HCL nr.189/2020

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

" Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii"

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii", aprobat prin același act administrativ prin care a fost înființat în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

(1)Serviciul social Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii , cod serviciu social, 8891CZ-C-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003149, CUI 14728757, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr. 000298.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

(1)Scopul serviciului social Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii este de a interveni în comunitatea aflată în proximitatea centrului, comunitate caracterizata prin sărăcie extremă, abandon școlar ridicat și pericol crescut de separare a copiilor de părinții lor, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de acces la educatie informala, petrecerea timpului liber-ce sa conduca la reducerea riscului de abandon scolar, consiliere psihologica si de tip asistenta sociala a parintilor/reprezentantilor legali si facilitare acces la servicii de sanatate.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Prin HCL 372/ 20.07.2004 s-a dat in administrarea SPAS Baia Mare, de la SPAU Baia Mare, Centrala Termica nr. 41, unde s-a realizat Centrul Social Necesar, în care se acordau servicii de igienizare pentru persoanele defavorizate din zona Horea, Luminișului, Electrolizei.

Prin HCL 102/31.03.2009 i s-a schimbat destinația în centru rezidențial pentru romi, iar prin HCL nr. 111/31.03.2009 s-a aprobat proiectul „Centrul Comunitar Romani: reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care va funcționa centrul rezidențial pentru romi - dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare”, finanțat prin Programul multianual „Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților Administrației Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate din Programul Operațional Regional 2007-2013”.

Centrul s-a dat in folosința in anul 2012.

Prin HCL 350/2017 privind modificarea structurii organizatorice a Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare, s-au creat în structura Centrului Multifuncțional Romanii, două centre respectiv Centrul de Zi pentru Copii și Centrul de Informare și Consiliere.

Capacitatea Centrului de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii este de 75 de beneficiari.

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • -   HCL nr. 155/2002 privind constituirea Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare

 • -   HCL 405/2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare în Direcția de Asistență Socială Baia Mare

 • -   Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;

 • -   Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -   Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unei echipe pluridisciplinare de profesionisti axati pe domenii de competenta;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de nivelul educational, de discernământ și de capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de asistare a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei asistari individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confrunta;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa pluridisciplinara care activeaza in cadrul centrului;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale, cu respectarea prevederilor Codului etic;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere fata de persoana beneficiara;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, ori a familiei beneficiare de servicii sociale, cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

ARTICOLUL 6

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului

Multifuncțional Romanii " sunt:

 • a)  copii cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani,

 • b)  părinții sau reprezentanții legali ai copiilor asistați în cadrul centrului

 • (2) Condițiile de acces/admitere(conform procedurii de lucru) în centru sunt următoarele: Acte necesare

 • a)  cerere, acte de identitate pentru toți membri familiei, adeverințe medicale pentru integrarea în colectivitate, acte de stare civila, alte acte justificative necesare.

Criterii de eligibilitate

 • b)  trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare

 • c)  se pot încadra în cadrul centrului copiii cu varsta de peste 3 ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani

 • d)  se pot încadra în cadrul centrului doar copiii cu grad de handicap ușor ( centrul nu are angajat personal specializat pentru acordarea serviciilor de care au nevoie copiii cu grad de handicap grav și accentuat)

Decizia de admitere/respingere este luată de Conducerea Direcției de Asistență Socială Baia Mare. Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a serviciilor sociale:

 • e)  contractul se incheie intre persoana beneficiara a serviciului social și reprezentantul legal al Furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistenta Sociala Baia Mare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • (3) Condiții de încetare a acordarii serviciilor sociale(conform procedurii de lucru):

 • a)  expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de furnizare a serviciilor sociale;

 • b)  încetarea contractului prin nerespectarea clauzelor acestuia de catre una din parti;

 • c)  la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal al DAS Baia Mare;

 • d)  când se constată, în urma anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale cuprinse in contract;

 • (4) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de catre " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii" au următoarele drepturi:

 • a)  respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  participarea la procesul de adoptare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv in adoptarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică in mod direct si nemijlocit;

 • c)  pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d)  asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor sociale, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  dreptul de a fi protejați de lege atât ca persoana beneficiara de servicii sociale, cât și bunurile pe care le detine, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)   garantarea demnitatii, intimitatii și respectarea vieții personale;

 • g)  dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h)  respectarea tuturor drepturilor speciale, în situația în care in speta sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " au următoarele obligații și responsabilități:

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b)  să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c)  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d)  să respecte prevederile prezentului regulament.

 • e) să răspundă pentru consecințele nefavorabile provocate de accidente de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a instalațiilor si dotarilor din imobil sau din alte cauze.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale " Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractual încheiat cu persoana beneficiară

 • 2. asigura prestarea serviciilor sociale stabilite în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 3. asigura furnizarea serviciilor sociale pentru persoana beneficiara, doar cu titlu temporar, pana la incetarea situatiei de dificultate;

 • 4. asigura întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale aflata in dotarea centrului social;

 • 5. dezvolta parteneriate și colaborări cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii si in vederea atingerii obiectivelor de asistenta sociala asumate;

 • 6. asigura respectarea Cartei drepturilor beneficiarilor si a Codului etic al centrului social;

 • b) . de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și intregii societati civile despre domeniul de activitate al centrului social, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. de promovare a serviciilor sociale oferite de centrul social si de informare a comunitatii invecinate,cu privire la necesitatea si beneficiul existentei unor astfel de servicii sociale;

 • 2. realizarea de materiale promotionale pentru publicitatea activitatii centrului social;

 • 3. de informare, educare si comunicare, precum si campanii de sensibilizare a comunitatii civile din Municipiul Baia Mare;

 • 4. elaborarea atat a rapoartelor de activitate, cat si a altor tipuri de rapoarte de specialitate;

 • c) .de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. respectarea drepturilor și libertăților fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

 • 2. respectarea dreptului la demnitate, prin recunoașterea valorii personale a fiecarui beneficiar, ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale,etc;

 • 3. respectarea dreptului la autodeterminare, prin implicarea directă în adoptarea deciziilor privind intervenția și asistarea socială, care îi vizează cu afirmarea dreptului persoanei beneficiare la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.

 • 4. respectarea dreptului la confidențialitate și intimitate; informațiile privind identitatea persoanei beneficiare și aspectele de intimitate ale problemei sociale cu care se confrunta, neputând fi divulgate sau făcute publice, decât cu permisiunea expresa a beneficiarului, asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

 • 5. asigurarea continuitătii serviciilor sociale și medicale furnizate, atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie,in functie de resursele umane și materiale pe care centrul sociale le poate pune la dispozitie.

 • 6. dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.

 • 7. dreptul la noninterferență, respectiv dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de sprijin.

 • 8. respectarea dreptului la viața privata pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor sociale;

 • 9. dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, acesta din urma neputând fi modificat unilateral, fara o motivatie bine intemeiata.

 • 10. dreptul de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare nevoilor identificate și exprimate în contractul încheiat între Institutie și beneficiar.

 • 11. dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care urmeaza sa acorde serviciile sociale.

 • 12. dreptul de a beneficia de servicii sociale in mod permanent, prin înlocuirea personalului aflat în perioada de concediu legal de odihna sau concediu de boala, în limita posibilităților

 • 13. dreptul la un mediu curat, igienic, protejat contra infecțiilor.

 • 14. dreptul la sprijin și asistență a părințior/aparținătorilor legali ai copiilor, pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile de familie, in vederea dezvoltariicompetențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijinirea copiilor, in situatia in care apar probleme în dezvoltarea acestora;

 • 15. sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de support;

 • 16. dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor sociale prestate;

 • 3. asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • 4. utilizarea de mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile

 • 5. asigurarea confidențialității și securității datelor și informațiilor personale,

 • 6. implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale;

 • 7. promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare și a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educație și alte servicii de interes general

 • 8. recrutarea de personal calificat și asigurarea formării profesionale continue a acestuia

 • 9. implicarea voluntarilor;

 • 10. asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • 11. dreptul la condiții corespunzătoare de igienă personală și menținerea sănătății;

 • e) .de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

-1. utilizarea de către întregul personalul, a resurselor materiale, în mod corect, econom, eficient, prin evitarea stricăciunilor materiale și a risipei resurselor materiale și financiare ;

 • 2. instruirea personalului privind dezvoltarea serviciilor, din perspectiva dezvoltării durabile;

 • 3. utilizarea bazei materiale cu responsabilitatea prevenirii distrugerii acesteia

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Romanii cu un număr de 8 angajati total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 306/2019 din care:

 • a) .personal de conducere sef birou: 1

 • b) .personal de specialitate : 5

 • c) .personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 2

 • d) .voluntari:

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor sociale în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este -

 • a) sef birou

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentulu i de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplica bil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar. .

 • (1) .Personalul de specialitate este:

 • a)  asistent social (263501);

 • b)  educator (234202);

 • c)  psiholog (263411); ;

 • (2) .Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil

 • h) oferă beneficiarilor consiliere în viața/cariera; orientare, consiliere și educație profesională;

j) dezvoltarea abilitaților de negociere pe piața forței de muncă, promovarea economiei sociale

k) oferă informare și consiliere privind accesul la drepturile sociale: locuință decentă care poate fi administrată cu costuri minime (utilități și tarife sociale), servicii de sănătate și educaționale, venit minim garantat, loc de muncă

 • l) oferă consiliere psihosociala pentru copii și familiile acestora

m) responsabilizarea socială a beneficiarilor asistenței sociale, crearea grupurilor de întrajutorare.

n) facilitarea accesului la resursele comunității locale (politice - decizionale, financiare, tehnice);

o) lnformează beneficiarii centrului asupra răspunderii lor personale în ceea ce privește securitatea propriei lor persoane in cazul incidentelor dintre ei, precum și în ceea ce privește folosirea spațiul

 • p) consilierea și îngrijirea în situații de urgență prin acordarea de sprijin sau acompaniament social dacă este cazul;

r) evalueaza situatia potentialilor beneficiari ai centrului si propune includerea lor in programele centrului, daca este cazul;

 • s) intocmeste si completeaza dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, in termenele stabilite si in conformitate cu cadrul legal de specialitate;

ș)intocmeste anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizita, etc, conform metodologiei si formularelor specifice pentru toti beneficiarii aflati in atentia centrului conform legislatiei de specialitate in vigoare;

 • t) reevalueaza trimestrial sau de cate ori este nevoie situatia beneficiarilor si propune mentinerea sau modificarea masurilor de asistare in centru;

ț)tine evidenta tuturor actelor din dosarele beneficiarilor si raspunde de arhivarea dosarelor care nu mai sunt in uz conform Legii 16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • u) mentine in permanenta legatura cu familia copiilor, cu restul benefiarilor directi si indirecti si cu comunitatea din care provin acestia;

 • v) urmareste relatia dintre parinti si copii, membrii familiei extinse si beneficiari, ofera consiliere asistatilor si indrumarea necesara in scopul asigurarii unei ingrijiri adecvate in familie;

 • w) intocmeste documentatia necesara pentru clarificarea situatiei juridice a copiilor si urmareste realizarea acesteia;

 • x) tine evidenta zilnica a beneficiarilor prezenti in centru prin completarea registrului de miscare a acestora;

 • y) participa la realizarea de catre echipa multidisciplinara a programelor personalizate de interventie si a altor formulare comune si urmareste indeplinirea obiectivelor acestuia;

 • z) se informeaza in permanent de noile lucrari de specialitate aparute, de noutatile legislative conform specificului activitatii desfasurate;

aa)initiaza si participa la activitatile de socializare a beneficiarilor;

Educator

 • a) desfasoara activitati de ingrijire si educatie cu grupul de copii, supravegheaza servirea mesei si intervine in formarea deprinderilor de alimentatie;

 • b) dezvoltarea abilităților sociale de bază/deprinderi de viață, comunicare, comportament social, integrarea în grupuri multiculturale

 • c) acordă servicii educaționale non - formale pentru copii

 • d) formeaza la copii deprinderi igienice (toaleta copiilor) si de comportament corespunzator varstei;

 • e) realizează activități educaționale informale, socio - cultural - sportive pentru recreere și joacă, organizează evenimente sociale și de grup;

 • f) stimuleaza dezvoltarea psihomotrica a copilului si comportamentul social adecvat;

 • g) anunță medicul în cazul îmbolnăvirii copiilor;

 • h) creează un climat socio-afectiv pozitiv, stimulativ, atât prin preocupările pentru vestimentația copiilor cât și pentru înfrumusețarea spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • i) participă la acțiunile desfășurate în aer liber;

 • j) contribuie la elaborarea și redactarea planificărilor săptămânale a activităților grupului de copii;

 • k) respectă planificarea săptămânală a activităților grupului de copii;

 • l) contribuie la realizarea evaluărilor periodice împreună cu echipa multidisciplinară, consemnarea itemilor îndepliniți de fiecare copil, a obictivelor care se stabilesc trimest rial (sau cand este cazul), la stabilirea modalităților adecvate prin care se urmărește stabilirea acestora (a programului personalizat de intervenție si a planului de servicii al copilului si urmărește indeplinirea obiectivelor acestuia);

 • m) participă la activitățile organizate în cadrul programului de socializare a copiilor;

 • n) participă la cursuri de formare și specializare; împărtășește cunoștințele dobândite cu ceilalți colegi;

 • o) răspunde de lucrurile aflate în dotarea centrului (obiectele aflate în i nventar);

 • p) declară starea de sănătate proprie la începutul programului și își efectuează analizele medicale periodice și ori de câte ori este necesar, prezentând dovadă în acest sens;

r) participă la întâlnirile cu colectivul centrului; se constituie ca prezență activă la întâlnirile cu echipa multidisciplinară;

s) Îndrumă lectura și studiul și ajută la elaborarea lucrărilor cititorilor punând la dispoziția acestora instrumente de informare;

Psiholog

 • a) participă, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la activități pentru beneficiari

 • b) antrenează beneficiarii în activități creative și educative în raport cu vârsta

 • c) elaborează, completează și ține la zi, dosarele beneficiarilor asistați în centru

 • d) realizează evaluarea psihologică inițială și periodică ( trimestrială) a beneficiarilor

 • e) întocmește rapoarte și informează permanent echipa manageriale cu privire la progresul beneficiarilor

 • f) participă la elaborarea planului de intervenție personalizat, planului de servicii

 • g) acordă beneficiarilor consiliere individuală pentru soluționarea unor probleme

 • h) stabilește, în colaborare cu membri echipei multidisciplinare obiective individualizate pentru beneficiari și recomandă metode și mijloace didactice adecvate pentru realizarea lor

 • i) recomandă metode individuale de lucru cu beneficiarii care au nevoie de o atenție deosebită și contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a performanțelor copiilor

 • j) realizează ședințe de consiliere individuale și de grup cu beneficiarii(atât în centru cât și în comunitate)

 • k) prezintă cazurile și solutiile sugerate echipei de lucru

 • l) ține legătura permanenta cu ceilalți membri ai echipei

 • m) va participa lunar sau de câte ori va fi nevoie la ședințele echipei de lucru și va participa la elaborarea rapoartelor periodice, împreuna cu restul echipei. -

 • n) va semnala echipei probleme speciale legate de situații deosebite ale familiilor care necesită o intervenție complexă

 • o) participă la toate activitățile centrului

 • p) ține o evidență lunară a activităților

r) realizează atât în comunitate cât și în centru ședințe de consiliere pe teme de sănătate, consiliere profesională, consiliere antidrog, consiliere privind fenomenul cerșetoriei

s) contribuie la organizarea evenimentelor sociale și culturale

ș)se implică în proiecte educaționale

t) colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții ț)participă la cursuri de perfecționare

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, propuneri de achiziții publice etc. și este:

a) Muncitor II - bucatar Atribuții

 • - Pregătește micul dejun pentru copiii ;

 • - Porționează (dacă este cazul) și servește masa de prânz pentru copiii, în conformitate cu Acordul de parteneriat cu Cantina de Ajutor Social;

 • - Urmărește folosirea și funcționarea corectă a utilajelor din dotarea bucătăriei și se preocupă pentru reducerea consumului de energie și gaze naturale;

 • - Completează Fișa zilnică de alimente la finalul zilei, pentru ziua următoare și o predă Magazinerului pentru pregătirea mărfii și eliberarea mărfii în dimineața următoare;

 • - Asigură împreună cu personalul de educație, servirea mesei copiilor

 • - Asigură spalarea si dezinfectarea veselei după fiecare utilizare;

 • - Asigură curățenia și igienizarea corespunzătoare a meselor de lucru, camerelor destinate zarzavatului, cărnii, etc. cât și a holurilor aferente blocului alimentar;

 • - Asigură curățenia și igienizarea corespunzătoare a sălii de mese, a meselor și a scaunelor utilizate;

 • - Interzice intrarea sau circulația persoanelor străine în blocul alimentar, excepție făcând personalul angajat;

 • - Colaborează la finalul fiecărei săptămâni cu magazionerul în vederea aprobării meniurilor săptămânale următoare, calitativ și cantitativ conform normelor legale în vigoare;

 • - La terminarea programului verifică să nu rămână în funcțiune guri de gaze, becuri, utilaje în priză, robineți deschiși, încuie toate ușile de acces;

 • - Respectă circuitul contabil, colaborând cu magazionerul pentru o bună organizare și funcționare a bucătăriei centrului;

 • - Participă activ la activitățile desfășurate în cadrul centrului, la solicitarea personalului, funcție de timpul liber avut la dispoziție, în perioada programului de lucru;

b) Îngrijitoare

Atribuții

-raspunde pentru asigurarea igienei în spațiile din structura centrului;

-raspunde pentru schimbarea, spălarea și dezinfectarea lenjeriei de pat și a pijamalelor în cadrul centrul;

-raspunde pentru curățirea și igienizarea hainelor aparținând beneficiarilor centrului;

-aduce la cunoștința șefului ierarhic superior informații privind eventualele defecțiuni sau nereguli constatate în cadrul centrul ;

-contribuie la asigurarea unui climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere psihic, fizic și emoțional al beneficiarilor centrul ;

-raspunde pentru gestionarea și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie primite, pentru buna desfășurare a activității profesionale la locul de muncă

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

 • c) bugetul de stat;

 • d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aprobat,

Director General

Hîrb Elena Diana

Întocmit

Sef Birou CC Romanii

Alexandra Popan