Hotărârea nr. 188/2020

H.C.L. nr. 188 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 188/2020

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 221/2020;

 • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 221/2020;

 • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 9494/18.06.2020, prin care se propune aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS.

Având în vedere:

 • Prevederile Legii Locuințelor nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • H.C.L. nr. 351/2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate pe str. Grănicerilor, nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS;

 • H.C.L. nr. 414/2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate pe str. Horea 46A, Luminișului 13 și Luminișului 13A, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS;

 • H.C.L. nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare și a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora;

 • H.C.L. nr. 76/2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Asistență Socială a imobilelor blocuri de locuințe sociale;

 • Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c, alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. q și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de ur banism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, începând cu data de 01.08.2020 până la data de 31.03.2021, pentru locuințele sociale din următoarele blocuri:

 • • str. Luminișului, nr. 13, cu 122 apartamente;

 • • str. Luminișului, nr. 13A, cu 122 apartamente;

 • • str. Horea, nr. 46A, cu 119 apartamente.

Art. 2  Contractele se vor încheia numai pentru chiriașii care sunt la zi cu plata chiriei și a taxelor

comunale.

Art. 3  Chiriașii care înregistrează restanțe la plata chiriei și a taxelor comunale vor fi acționați în

judecată, prin grija Serviciului Juridic, Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială, în vederea recuperării debitelor și a evacuării acestora din locuințe.

Art. 4  Se împuternicește directorul general al Direcției de Asistență Socială cu semnarea și

monitorizarea contractelor de închiriere.

Art. 5  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de

Asistență Socială.

Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • Direcția de Asistență Socială;

 • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I